TEU (TE ELFDER URE) : een christelijke basisgroep

De groep bestaat uit een 15 à 20 deelnemers en komt maandelijks (de 4de zondag van de maand om 10:30 u) samen in een zaaltje van het ontmoetingscentrum Sint- Katarina , Nicolaas Cleynaertslaan , 3500 Hasselt .

Basisprincipes van deze christelijke basisgemeenschap :

  1. De bijbel als inspiratiebron
  2. Jezus als model
  3. Maatschappelijk engagement
  4. Ruimte voor stilte , gebed , viering (spiritualiteit en mystiek)
  5. Aandacht voor elkaar

Onze bijeenkomsten (vieringen) zijn uiterst sober : lied - gezamelijke bespreking van een thema - dankgebed - onzevader - ronddelen van brood en wijn in stilte - mededelingen - slotlied .

Wil je meer informatie of heb je belangstelling : neem contact op met Arseen De Kesel : 0485/729030 . E-mail : arseen.de.kesel@telenet.be of met één van de deelnemers .

De 4de zondag van volgend werkjaar 2016-2017) zijn : 25 september 2016 , 23 oktober 2016 , 27 november 2016 , 22 januari 2017 , 26 februari 2017 , 26 maart 2017 , 23 april 2017 , 28 mei 2017 . Uitstap op zaterdag 24 juni 2017 . Ik stel voor dat de voorbereidingen doorgaan op de voorafgaande maandagnamiddag om 15:00 - 17:00 u. Aldus maandag 19 september 2016 , maandag 17 oktober 2016 , maandag 21 november 2016 , maandag 16 januari 2017 , maandag 20 februari 2017 , maandag 20 maart 2017 , dinsdag 18 april 2017 , maandag 22 mei 2017 .

 

  DATUM (4de zondag van de maand) THEMA VAN DE SAMENKOMST VOORBEREIDING VAN DE SAMENKOMST (om 15:00 u.)
1. zo. 25 september 2016 Kiewit-Hei (Theo - Leo) ma. 19/09/2016: -
2. zo. 23 oktober 2016 Hét afscheid ma 17/10/2016: bij Loes (Bocasa)
3. zo. 27 november 2016 Zorg voor ouderen ma. 21/11/2016: bij Anny en Leo
4. dec. - - -
5. zo. 22 januari 2017 oecum. viering bij VPKB (Hasselt): ecologie / economie / ? : bij Lianne de Oude
6. zo. 26 februari 2017 Syro-Fenicische vrouw ma. 20/02/2017: bij Alice en Arseen
7. zo. 26 maart 2017 Welk risico lopen we een Godsbeeld los te laten ? ma. 20/03/2017: bij Theo
8. zo. 23 april 2017 Begripvol omgaan met moslims di. 18/04/2017: Roosje en Karel
9. zo. 28 mei 2017 Wat is eucharistieviering? ma. 22/05/2017: Marie-Thérèse en Dolf
10. za. 24 juni 2017 uitstap : Aldeneik en Heppeneert Arseen
       

 

TE ELFDER URE 2017 - 2018
  DATUM (4de zondag van de maand) THEMA VAN DE SAMENKOMST VOORBEREIDING VAN DE SAMENKOMST BIJ BEMERKINGEN
1. 24.09.2017   ma 17.09.2017    
2. 22.10.2017   ma 16.10.2017    
3. 26.11.2017   ma 20.11.2017    
4. -   -    
5. 28.01.2018 Oecumenische viering ma 22.01.2018    
6. 25.02.2018   ma 19.02.2018    
7. 25.03.2018   ma 19.03.2018    
8. 22.04.2018   ma 16.04.2018    
9. 27.05.2018   di 22.05.2018    
10. za 23.06.2018 uitstap      
           

 

 

Enkele teksten :

- Geloofsbelijdenis (volgens Sis)

Ik geloof in de kracht van mensen
om al het verstoorde en gekwetste
te helen en te voltooien ,
en zo het leven op Aarde zinvol te maken.
Ik wil daartoe mijn deel bijdragen
door met zorg en eerbied om te gaan
met iedereen en alles op mijn weg,
door wat mij gegeven is
niet voor mijzelf alleen te houden
maar voorrang te geven aan wie
gekwetst is, vernederd en verdrukt.
In navolging van Jezus Christus
wil ik blijven herhalen dat solidariteit
onze enige hoop is
om zo te komen tot een wereldwijde
warme gemeenschap van vrienden.

- Het Onzevader (volgens Sis)

ONZE VADER
Stuwende kracht in het heelal ,
wij zullen recht doen aan uw aanwezigheid
door een leven in solidariteit
met alle mensen van goede wil
en met alle volkeren
op deze aarde .
opdat iedereen
in vrede en gerechtigheid kan leven .
Wij zullen er samen zorg voor dragen
dat er in harmonie met de natuur
voor iedereen voldoende voedsel is
en dat schuld
geen belemmering meer is
voor ontwikkeling .
Maak ons betrokken naar elkaar
zodat wij elkaar kunnen waarschuwen
als wij onze aandacht voor dit doel
zouden verliezen .Voorbereiding voor de viering van zondag 26 februari 2017

MARCUS 7,24-30 : de Syro-Fenicische vrouw

24 Vandaar stond Jezus op
en  ging weg naar het gebied van Tyrus .
Hij ging een huis binnen
en hij wilde niemand kennen ,
maar hij kon zich niet verbergen. 
25 Want onmiddellijk hoorde een vrouw over hem .
Haar dochtertje had een onreine geest .
De vrouw van dat dochtertje kwam
en viel bij de voeten van Jezus.
26 Maar de vrouw was een Griekse , van Syro-Fenicische afkomst .
Ze bleef hem vragen dat hij de duivel uit haar dochter zou uitwerpen .
27 En Jezus zei haar :
sta me toe dat eerst de kinderen worden verzadigd ;
het is niet goed
het brood van de kinderen te nemen en het naar de hondjes te werpen .
28 Maar de vrouw antwoordde
en zegt hem :
Heer , ook de hondjes onder de tafel eten van de kruimels van de kinderen.
29  En Jezus zei haar :
omwille van dat woord
ga ,
uit jouw dochter is de demon uitgegaan.
30 En de vrouw ging weg naar haar huis .
Ze vond het kind .
Ze trof het aan op bed. 
De demon was weg .

COMMENTAAR OP HET VERHAAL VAN MARCUS 7,24-30 : de Syro-Fenicische vrouw

Bij het begin van Marcus 7 komen de Farizeeën voor de dag . Samen met de Herodianen hadden zij in Mc 3,6 een complot gesloten om Jezus uit de weg te ruimen . In het voorgaande hoofdstuk Mc 6 was Johannes de Doper door Herodes onthoofd . Het volk was als een kudde zonder herder en Jezus had het geestelijk leiderschap opgenomen . Juist nu pakken de zogenaamde geestelijke leiders van het volk , de Farizeeën , Jezus aan . Het conflict zit hem tussen de letter (wetjes, gebruiken) en de ziel / bezieling , tussen het al te menselijke en het goddelijke) . Na dit conflict wijkt Jezus uit naar veiliger gebied in de hoop er anoniem te kunnen leven .

Een vrouw rukt onmiddellijk Jezus uit zijn isolement . Zij had gehoord dat Jezus in dat huis was . Hoe had zij dat kunnen horen ? Waren er blijkbaar mensen die gemerkt hadden dat Jezus van Galilea zich ophield in dat huis ? Waren zij dat aan de vrouw gaan vertellen ? Die vrouw , maar ook haar omgeving , moet weet gehad hebben van de bezetenheid van haar dochtertje . Zij keken uit naar verlossing voor dat kind . Zo wordt Jezus , die bij het doopsel heilige geest ontving , geconfronteerd met een vrouw , wiens dochter door een onzuivere geest is bezeten . De vrouw komt naar Jezus toe en werpt zich voor zijn voeten . Voordat er een woord gezegd is , vermoeden we al waarvoor de vrouw komt . Ze is in een noodsituatie en ze komt hem om hulp vragen . Maar er is nog meer . Door haar contact met haar bezeten dochter beseft de vrouw wat het betekent bezeten te zijn . Ze kan zich inleven in de situatie van Jezus .

Het blijft toch opvallend dat het verhaal nog steeds blijft spreken van gunè (vrouw) in plaats van moeder . Deze vrouw komt immers voor haar dochter . Of speelt de auteur met woorden : gunè (vrouw) en kunè (hond) , aanduiding voor niet-joden . Dat contact tussen een man en een onbekende vrouw en bovendien tussen een jood en een niet-joodse moet wel heel verontreinigend zijn in sommige Joodse ogen . In plaats van een onreine geest is er sprake van een demon . Wie is door een demon bezeten ? Jezus ? De vrouw ? De dochter van de vrouw ?

Jezus gaat niet op de vraag van de vrouw in , maar maakt in een mooie verpakking een hatelijke afwijzing : je weet toch dat eerst de kinderen moeten verzadigd worden , vooraleer het brood naar de hondjes te gooien . De vrouw weet heel goed dat de hondjes een scheldnaam van Joden voor niet-Joden zijn . Zij hoort Jezus zeggen : het eigen volk (de kinderen) moeten eerst verzadigd worden of m.a.w. eigen volk eerst .

De vrouw geeft Jezus een onverwacht antwoord . Wat jij zegt kan wel waar zijn in jouw ogen , maar vanuit mijn standpunt niet : immers , de hondjes eten van de kruimels die de kinderen van de tafel laten vallen , m.a.w. niet-Joden , zoals de Joden zelf , maken deel uit van een universele mensengemeenschap . De vrouw wil zeggen : het inclusief denken over het volk van Israël moet jij , Jezus, doortrekken tot de hele mensengemeenschap .

Jezus vat wat de vrouw zegt . Ze bevrijdt hem van zijn demon tegenover niet-Joden. Een nieuwe horizont gaat voor Jezus open . Jezus ontdekt dat zijn boodschap universeel is . Het woord van de vrouw bevrijdt Jezus van zijn demon en daardoor wordt ook de dochter bevrijd van de demon . In plaats van agressie , tegenstelling en strijd komt mededogen , verbondenheid en vrede .

De vrouw gaat naar huis en thuis is de rust teruggekeerd . De demon is weg . Het kind ligt op bed . En wat doet Jezus? Hij gaat terug naar Galilea en naar Dekapolis met een nieuw inzicht : verzamelen, bijeenbrengen, verbondenheid scheppen .