BEZINNINGSTEKSTEN (zie ook de webpagina spiritualiteit)

- BEZINNING NAAR AANLEIDING VAN DE SLUITING VAN FORD-GENK .

- aarde 01 - Abraham 01 - advent - Advent 01 - akasha 01 - akasha 02 - Al Gore 01 - Al Gore 02 - alleluia 01 - Allerheiligen : kerkhofmijmeringen - angst 01 - bahá'í 01 - bahã'í-geloof 01 - bevrijdingstheologie 01 - bewustzijnsverruiming 01 - bezinning 01 - bezinning 02 - Bodifée 01 - broederlijk delen 01 - Broederlijk Delen 02 - CO2 01 - Dorothée Sölle 01 (zie ook Sölle 01) - ecospiritualiteit 01 - eenheid 01 - eenzaamheid - erotiek 01 - Eucharistische maaltijd 01 - foltersysteem 01 - Gods woning - as van het goede 01 - Guernica 01 - gurdwara 01 - Hemelvaart 01 - herfst - hoger - lager - nu-levende Jezus 01 - kerstbezinning over de herders - Kerstmis - Kerstmis 01 - kerstwens - kind 01 - klimaatcrisis 01 - kwaad : de as van het kwade - as van het kwade 01 - Laszlo 01 - Laszlo 02 - lentemeditatie 01 - licht (Jesaja 2,1-5) - licht 01 - lichtpunten 01 - maatschappijanalyse 01 - maatschappelijkbewustzijn 01 - meditatie - meditatie 01 - Millenniumverklaring 01 - moederdag 01 - mysterie 01 - nieuwjaar 01 - oerervaring 01 - Offerfeest 01 - oudejaarsavond 01 - overgeleverd aan willekeur - Pasen 01 - pelgrimage 01 - Pinksteren 01 - Rerum Novarum 01 - ridvan-feest 01 - schepper 01 - schepping 01 - sikhisme 01 - sikhs 01 - Sociale Verkiezingen 01 - Sölle 01 - stilte 01 - stilte 02 - stiltekring 01 - stiltekring 02 - tafelgebed 01 - Thich Nhat Hanh 01 - tijdwinst 01 - vasten - Uitgehuwelijkt - vaderdag 01 - veertigdagentocht 01 - verdraagzaamheid 01 - verontwaardiging - verrassing - verrijzenis 01 - vertrouwen 01 - verzet 01 - geestrijk voedsel 01 - vrijheid 01 - vrijzinnigen 01 - wekelijks 01 - wekelijks 02 - Welzijnszorg 01 - winter 01 - Witte Donderdag 01 - Zacharias en Elisabet (Zie Lc 1,5-25) - zomerzonnewende 01 - zon 01 - zonnelied -

- bezinningsteksten . Overzicht (zie hierboven)

- bezinningsteksten pagina 1 . De wekelijkse bezinningstekst van Bernard Delhaise :
- 2 - 8 juni 2009 : Vaderdag - de vaderlijke God - vaderdag 01 - schepper 01 - bevrijdingstheologie 01 -

- bezinningsteksten pagina 2 . Het archief van de wekelijkse bezinningstekesten van Bernard Delhaise : - aarde 01 - Abraham 01 - Advent 01 - akasha 01 - akasha 02 - Al Gore 01 - Al Gore 02 - alleluia 01 - angst 01 - bahá'í 01 - bahã'í-geloof 01 - bevrijdingstheologie 01 -bewustzijnsverruiming 01 - bezinning 01 - bezinning 02 - Bodifée 01 - broederlijk delen 01 - Broederlijk Delen 02 - CO2 01 - Dorothée Sölle 01 (zie ook Sölle 01) - ecospiritualiteit 01 - eenheid 01 - erotiek 01 - Eucharistische maaltijd 01 - foltersysteem 01 - as van het goede 01 - Guernica 01 - gurdwara 01 - Hemelvaart 01 - nu-levende Jezus 01 - Kerstmis 01 - kind 01 - klimaatcrisis 01 - as van het kwade 01 - Laszlo 01 - Laszlo 02 - lentemeditatie 01 - levensbrood 01 - licht 01 - lichtpunten 01 - maatschappijanalyse 01 - maatschappelijkbewustzijn 01 - meditatie 01 - Millenniumverklaring 01 - moederdag 01 - mysterie 01 - nieuwjaar 01 - oerervaring 01 - oudejaarsavond 01 - Pasen 01 - pelgrimage 01 - Pinksteren 01 - Rerum Novarum 01 - ridvan-feest 01 - schepper 01 - schepping 01 - sikhisme 01 - sikhs 01 - Sociale Verkiezingen 01 - Sölle 01 - stilte 01 - stilte 02 - stiltekring 01 - stiltekring 02 - tafelgebed 01 - Thich Nhat Hanh 01 - tijdwinst 01 - vaderdag 01 - veertigdagentocht 01 - verdraagzaamheid 01 - verrijzenis 01 - vertrouwen 01 - verzet 01 - geestrijk voedsel 01 - vrijheid 01 - vrijzinnigen 01 - wekelijks 01 - wekelijks 02 - Welzijnszorg 01 - winter 01 - Witte Donderdag 01 - zomerzonnewende 01 - zon 01 -

- bezinningsteksten pagina 3 . Bezinningsteksten bijbels geïnspireerd : - Gods woning - licht (Jesaja 2,1-5) - overgeleverd aan willekeur -

- bezinningsteksten pagina 4 . Andere bezinningsteksten .
--- - gebed om Gods aanwezigheid - advent - Allerheiligen : kerkhofmijmeringen - God en duivel - eenzaamheid - God en duivel - herfst - hoger - lager - kerstbezinning over de herders - Kerstmis - kerstwens - kwaad : de as van het kwade - meditatie - vasten - verontwaardiging - verrassing - zonnelied -

- bezinningsteksten pagina 5 . Bezinningsteksten van Bernard Delhaise 2008-2009 .

BEZINNING NAAR AANLEIDING VAN DE SLUITING VAN FORD-GENK (Bernard Delhaise) .

4 nov. 012 - Eerste lezing
P – Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen rond Ford, publiceert de dienst parochiepastoraal van bisdom Limburg volgende beschouwing.
L - De vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de mensen van vandaag,
zijn evenzeer de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst
van ieder van ons.
Zó spreekt de Kerk in het conciliedocument Gaudium et Spes ‘Vreugde en Hoop).
Vandaag is er inderdaad grote angst in veel gezinnen in Genk en Limburg.
Angst bij Fordwerknemers.
Angst bij werknemers van de toeleveringsbedrijven.
Er is heel veel woede en ontgoocheling.
De woordbreuk van de Ford-directie
- het eenzijdig, zonder overleg, opzeggen van het sociaal akkoord -
heeft de werknemers diep geraakt.
Of zoals onze bisschop Patrick Hoogmartens dit schreef in zijn persmededeling:
“Het eenzijdig opzeggen van het onlangs afgesloten sociale akkoord,
dat de toekomst verzekerde,
is onaanvaardbaar en bijzonder kwetsend voor de werknemers.”

Omdat elke mens een verantwoordelijk wezen is moeten beslissingen
- ook ingrijpende en pijnlijke beslissingen -
in overleg tot stand komen.
Eenzijdige beslissingen vanwege directies,
zonder voorafgaandelijk overleg,
zijn vanuit dit perspectief mensonterend.
In zijn wereldbrief  Over de menselijke arbeid
stelt Paus Johannes Paulus II heel uitdrukkelijk
dat arbeid voorrang heeft op kapitaal.
Voor hem is het kapitaal nooit een doel op zich.
Kapitaal is slechts een middel om tot arbeid te komen.
Immers aan de oorsprong van elk kapitaal ligt gewoonlijk arbeid van mensen.
Kapitaal, wie er ook de bezitter van is,
is normaal gesproken tot stand gekomen door de arbeid van velen.
En daarom - zo stelt onze paus -
heeft 'arbeid' altijd prioriteit tegenover de 'kapitaalbezitters'.
Willen wij echte christenen zijn en willen wij ten volle kerk zijn,
dan moeten al deze zorgen hun weerklank vinden in ons hart.
( vrij naar Ruddy Pareyns)

04.11.12 – Homilie – 31° zondag door het jaar B – ZOL Genk,
Beste zieken boven op de kamers,
Dierbare mede-gelovigen,
Groot is de schok die door ons lijf ging
                 toen vorige week de SLUITING van Ford werd aangekondigd.
Het is een AARDSCHOK door Genk.
                 De Genkse samenleving davert op haar grondvesten.
De tekst van het bisdom in de eerste lezing liegt er niet om.
                 Ontgoocheling en angst.
Twee woorden waarin ieder zich mag herkennen.
Ook als je zelf niet werkt op Ford of in een van de toeleveringsbedrijven.
               ° Je herstelt van een operatie hier in het ziekenhuis,
               maar één van je kinderen werkt op Ford.
               ° Of je bent priester of zuster of zelfstandige of gepensioneerde,
               je werkt er dus niet,
               maar je ziet sinds vorige week veel MINDER mensen in de winkels.
Onrust heerst hier.
xxxxx
In het WOORD van Jezus in het evangelie vandaag herkennen wij ONSZELF.
               Gij zult uw naaste beminnen als UZELF.
Dit wil zeggen:
               Je herkent jezelf in de ander.
                       Ja, je herkent JEZELF in de ander.
               Van BINNEN UIT !
Als gezonde mens HERKEN je JEZELF in de zieke die je bezoekt,
want je ervaart eenzelfde ONZEKERHEID.
               Als niet-tewerkgestelde bij Ford herken je JEZELF in de Ford-werknemer
               VAN BINNEN UIT,
               want je ervaart eenzelfde ONRUST betreffende de TOEKOMST.
Je naaste beminnen als jezelf betekent
      JEZELF HERKENNEN in de ANGST van de ander.
               °In de zieke die je bezoekt of als verpleegkundige verzorgt.
               ° In de Ford-werknemers aan wie je je SOLIDARITEIT betuigt.
               ° In de ROUW van jullie hier die bedroefd zijn om het afscheid van een geliefde.

Jezus zegt:
Als je jezelf HERKENT in de ander
       met GEHEEL je HART en VERSTAND
            dan bemin je, herken je OOK GOD, tegelijkertijd.
Je zou kunnen zeggen: Dat is ONZE MANIER om van GOD TE HOUDEN.

Met je hart bij de zieke aanwezig zijn of bij de Ford-werknemers of bij de rouwenden
               is VOELING HEBBEN met GOD.
Is dat niet ongelofelijk?
             SOLIDARITEIT onder elkaar = EREDIENST AAN GOD.
             Solidariteit tussen mensen = de HAND GEVEN aan God.
             Een schouderklop tussen mensen = een KUSJE aan God.
Met heel onze ZIEL meeleven met de mensen van Ford en de toeleveringsbedrijven,
     is ZICHTBAAR maken
          hetgeen Jezus doet vanuit de hemel.
      Door óns MEELEVEN met anderen worden zijn gevoelens.

Daarvan maakt Hij ons bewust vandaag.
                                                                                         xxxxx
Twee ideeën wil ik hier nog aan toevoegen.

 1. Geloof in onszelf – ondanks de negatieve dingen.
  Iemand kan afgeschreven zijn door een grote, anonieme baas.
       Maar je bent NIET afgeschreven door je partner of kinderen.
            Niet afgeschreven door JEZELF.

Het is ons persoonlijk geloof in onszelf, in onze capaciteiten en mogelijkheden
          dat er ons BOVENOP helpt.
                Want die God leeft ook IN ONSZELF.
                      Hij is a.h.w. de binnenkant van onze ziel.
Hij is degene die in ons de kracht opwekt
              te blijven geloven in onze mogelijkheden.
Ook al loopt alles mis.

 1. Toen de mijnen sloten, was het ook crisis.
  Het woord crisis komt van het Griekse woord crinein.
  Crinein betekent: onderzoeken waar het nu op aan komt.

Na de mijnsluitingen hebben Limburg en Genk een NIEUWE TOEKOMST uitgewerkt.
     Ook NU worden bakens uitgezet naar nieuwe toekomstmogelijkheden.
          Door studiewerk, overleg, actie en geloof in een nieuwe, betere toekomst.
                 Moeizaam, langdurig, geduldig en strijdbaar.
Na de mijnsluitingen heeft de Geest van God mensen daartoe bezield.
Zo ervaar ik als gelovige de geschiedenis.
Zoals in de bijbel.
Daarvoor kunnen we samen gelovig BIDDEN.
      Zieke en gezonde mensen.
                                                                  xxxxx

BESLUIT.
Dit evangelie eindigt met de zin:
                              Gij staat midden in het Koninkrijk van God.
Proficiat,
zegt Jezus aan die persoon én aan ONS VANDAAG.
PROFICIAT
     omdat gij meeleeft met anderen,
          omdat gij u solidair toont,
               omdat gij VOELING hebt met elkaar.
Proficiat, zegt Jezus,
           gij staat midden in het Koninkrijk van mijn Vader
                       
omdat gij meeleeft met mensen in rouw,
                                     met zieken in het ziekenhuis,
                                                 met de Ford-problematiek in Genk.
Proficiat, zegt Jezus,
            omdat gij blijft geloven in uw eigen capaciteitenen in die van uw streek
                                    om een nieuwe toekomst uit te bouwen.
Gij staat midden in het Koninkrijk van God!

04.11.012

Bernard Delhaise

Brand een solidariteitskaars voor de mensen die hun werk verliezen 

Wij ontsteken een lichtje
voor de werknemers van Ford, de toeleveringsbedrijven
en van Dow Chemical.
Voor allen die door sluiting en herstructurering hun werk verliezen.
Voor werknemers overal ter wereld,
afhankelijk, machteloos en onzeker over hun toekomst,
dat zij kunnen rekenen op de solidariteit van allen in moeilijke tijden,
dat zij er toch in slagen een positieve toekomst uit te bouwen.
Laat ons bidden. – aansteken eerste kaarsje + muziek
 
Wij ontsteken een lichtje
v
oor eigenaars, aandeelhouders, directeurs en managers,
dat zij zorgbewogen mensen mogen zijn,
dat zij de arbeid van elke mens waarderen,
dat zij niet vergeten wie wij zijn:
mensen die elkaar nodig hebben,
die de opdracht hebben elkaar te waarderen en te respecteren.
Dat zij zorgen voor de toekomst van hun werk en hun medewerkers.
Laat ons bidden. – aansteken tweede kaarsje + muziek

Wij ontsteken een lichtje
Om mensen die uitsluiting en onrecht niet aanvaarden,
die het leven van elke mens beschermen, en opkomen voor de rechten
van benadeelden.
Om sociaal bewogen, zorgzame mensen…
Dat wij, zieken en gezonde,  zulke mensen mogen zijn.
Laat ons bidden. – aansteken derde kaarsje + muziek

Wij ontsteken een lichtje
voor de mars voor de toekomst van zondag 11 november in Genk.
Dat het een massale uitdrukking mag zijn van meeleven en solidariteit.
Dat het een teken mag zijn van nieuwe toekomst voor Genk en Limburg.
Laat ons bidden. – aansteken, vierde kaarsje + muziek

04.11.12

(vrij naar Jef Sanen)


WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@telenet.be .
websitenaam : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . BIJ DE HAND .
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
OF (met aanvullingen) : - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z

HOOFDTHEMA'S : Levensbeschouwingen : bahá'í , boeddhisme , christendom - BIJBELGROEP(EN) -- FoReL : een Forum : Religieus en Levensbeschouwelijk - metamorfoses - RASJIKRING - BIJBELS LEERHUIS, hindoeïsme , islam - salafisme - , jodendom , sikhisme , Voor U gelezen , vrijzinnigheid .
- bijbel , bijbelgroepen , bijbel en koran , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , koran , liturgie : ABC-jaar . Proto-evangelie van Jakobus . Te Elfder Ure (TEU) .
- Maatschappij : allochtonen , armoede , vluchtelingen en asielzoekers ,
- Spiritualiteit :   bezinningsteksten , bijbelwoord voor iedere dag , spiritualiteit ,
- Talen : Arabisch , Aramees , bijbelverwijzingen , Duits , Frans , Grieks , Hebreeuws , Latijn , Nederlands ,
- Andere : getallen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen


- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 3 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
- Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
1. Hebreeuwse bijbel   2. Targumim 3. LXX (1) , LXX (2) , Griekse tekst N.T.   4. Vulgata   
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
9. Bible de Jérusalem 10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   12. liturgische lezing   13. Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm