BIJBELGROEP(EN)
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm

De bijbelgroep staat open voor alle levensbeschouwingen en religies. Praktische redenen (goede accommodatie, maar vooral een ruime en nabije parking)  hebben gespeeld om in het Pastoraal Centrum / Seminarie (Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt)  bijeen te komen.  Op ieder moment kan je aansluiten .

Je kunt kiezen uit één van de twee groepen : de woensdag- en de donderdaggroep , in principe op de tweede woensdag van de maand en de eropvolgende donderdag . Niet in de maanden september , januari en juni . Niet tijdens vakanties (Allerheiligenverlof , kerstvakantie , krokusverlof , paasvakantie , grote vakantie van juli en augustus) of bij 'brugdagen' . Beginuur : 09.30 u. . Einde : 12.00 u.

Bijdrage : 5 euro . Gratis voor lage inkomens .

BIJBELGROEPENBIJEENKOMST(EN) 2016-2017 :

 1. woensdag 12 , donderdag 13 oktober 2016.
 2. woensdag 16, donderdag 17 november 2016 (OPGELET: DERDE WEEK ; woensdag 9 november 2016 valt in een week met een brugdag op zaterdag 12 november 2016)
 3. woensdag 14 , donderdag 15 december 2016 (2de woensdag van de maand)
 4. woensdag 8 , donderdag 9 februari 2017.
 5. woensdag 8 , donderdag 9 maart 2017.
 6. woensdag 19, donderdag 20 april 2017 (OPGELET: DERDE WEEK)
 7. woensdag 10, donderdag 11 mei 2017.  

THEMA’S :

 1. Oktober 2016 : Marcus 9,2-13 : gedaanteverandering.
 2. November 2016 : Marcus 9,14-29 : genezing van een bezeten jongen .
 3. December 2016 : Marcus 9,30-50 : onderricht aan de leerlingen . victor.vaes@telenet.be
 4. Februari 2017 : Marcus 10,1-12 : echtscheiding .
 5. Maart 2017 : Marcus 10,13-31 : binnengaan in het koninkrijk van God .
 6. April 2017 : Marcus 10,32-45 : Onderricht aan de twaalf apart .
 7. Mei 2017 : Marcus 10,46-52 : de blinde Bartimeüs .

Van oktober 2016 zal Valérie Kabergs , doctor in de theologie aan de KULeuven sinds 9 januari 2015 (doctoraatsverhandeling : Creativiteit in het spel? De Griekse weergave van expliciet Hebreeuws woordspel op basis van eigennamen in Pentateuch en Twaalf Profeten) de donderdaggroep begeleiden . E-mail : valerie.kabergs@ccv.be . Te bereiken op het CCV bisdom Hasselt , Tulpinstraat 75 , 3500 Hasselt . Tel. 011 24 90 70 . Voor meer informatie neem je contact met haar op .
Op woensdag doe ik het zelf . Arseen De Kesel . E-mail : arseen.de.kesel@telenet.be . Tel : 011/720667 .GSM : 0485/729030 .

VISIETEKST (Vic Vaes - E-mail : victor.vaes@telenet.be)

Momenteel wordt het evangelie volgens Marcus gelezen.
Het verhaal van Marcus vertelt de zoektocht van de eerste christenen naar de betekenis die Jezus heeft in het persoonlijk leven van mensen en de uitstraling en invloed die hij heeft op zijn omgeving en zijn volgelingen. (Eigenlijk is het evangelie van Marcus het verhaal van een moord met voorbedachten rade op een mens) Deze zoektocht straalt af op het vernieuwd godsbeeld van de Joodse gemeenschap.
Ons  lezen is  geen machtsstrijd tussen de tekst en de lezers. Integendeel als lezers gaan we meer en meer meeleven met het verhaal en de zoektocht.
Dit is ons uitgangspunt: het evangelie is een samenhangend verhaal. De samenhang van dit verhaal ontdekken is de uitdaging, ook al lijkt het Marcus evangelie te bestaan uit verschillende korte episodes die gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn en zelfs gescheiden kunnen gelezen worden.
En ja deze episodes (perikopen) hebben meestal een zekere afronding naar inhoud en vorm  maar Marcus heeft een samenhangend geheel geschreven en zijn evangelie  dient dan ook  als dusdanig te worden gelezen.

Iedere deelnemer leest de tekst mee en maakt de tekst mee vanuit zijn eigen specialisme en zijn persoonlijke levenservaringen. (Zo zal de handarbeider meer aandacht hebben voor het gegeven dat de eerste volgelingen uit het vissersmilieu komen, een leerkracht zal het leerproces van de eerste leerlingen meebeleven, een taalkundige heeft meer aandacht voor de wijze waarop de boodschap verwoord wordt, een historicus zal de geschiedkundige achtergrond mee kunnen verduidelijken, een socioloog zal dan weer meer aandacht hebben voor de sociale context en de beroepsexegeet zal dan als voorlezer (hij die de tekst vooraf bestudeert en leest) het geheel proberen te begeleiden en samenhouden).
Samen trachten we dan de mogelijkheid van de tekst op te sporen en te duiden. We ervaren dat we betrokken worden bij een geëngageerd verhaal waarbij geluisterd wordt naar ieders subjectieve en verantwoorde interpretatie en mening. Zo ervaren we dat de tekst het leven weerspiegelt van eeuwen terug maar ook actueel is, uitdaagt en vragen stelt aan onze tijd, een tekst die aanzet tot gesprek, die ruimte laat om breder te denken een tekst die meer dan één betekenis heeft , een tekst die ons doet ervaren dat de grenzen tussen wie binnen en buiten de groep staan heel vaag zijn. Aldus gaan we samen meer en meer meeleven met het verhaal en komen we geleidelijk aan tot het besef hoe menselijk Jezus wel geweest is en in een religieuze duiding hoe menselijk God in de tijd en in de ruimte heeft gesproken.
Natuurlijk kunnen we het Marcus evangelie niet in één samenkomst uitlezen en zijn we aangewezen op het bestuderen van perikopen, tekstgedeelten. Beginnende bij Marcus 1,1 gaan we gestaag vooruit met de lezing en trachten we telkens weer de samenhang en de logische uitbouw van het verhaal te vinden, ons nieuwsgierig afvragend hoe zal het verder gaan.
Alle deelnemers aan de bijbelgroepen hebben een religieuze opvoeding en kennen wel het grote verloop van de evangelieverhalen maar de wijze waarop in de groepen Marcus gelezen wordt opent verrassende nieuwe inzichten en nodigt uit tot bezinning over eigen situatie en de wereld om ons heen.

INFORMATIE :

- Arseen De Kesel . E-mail : arseen.de.kesel@telenet.be . Tel : 011/720667 .GSM : 0485/729030 .
- Valérie Kabergs . E-mail : valerie.kabergs@ccv.be . Te bereiken op het CCV bisdom Hasselt , Tulpinstraat 75 , 3500 Hasselt . Tel. 011 24 90 70 .

Website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/bijbelgroep.html .


Voorbereiding bijbelgroep woensdag 8 maart 2017

Marcus 10,13-16

13 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. (En zij bleven kinderen naar hem brengen opdat hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen joegen hen vrees aan.)
13 Καὶ προσέφερον (wkw act ind imperf 3de pers mv ; pros- : voorvoegsel , -e- augment , -fer-: stam , -on : uitgang 3de pers mv. van het wkw prosferô < pros : bij , naar , en ferô : varen , voeren , dragen ; stam : f/v + r) αὐτῷ (pers vnw 3de pers dat mann enk) παιδία (zn acc onz mv van het zn paidion : kind , peuter ; stam : p + d/t) ἵνα (voegw van doel : opdat) αὐτῶν (pers vnw 3de pers gen onz mv) ἅψηται (med conjunct aor 3de pers enk van het wkw haptomai : raken , aanraken) : οἱ δὲ μαθηταὶ (zn nom mann mv van het zn mathètès : leerling ; zie het wkw ma-n-th-an-ô : leren ; stam m-th) ἐπετίμησαν (wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw epi-timaô : nadrukkelijk vermanen, opdragen , opleggen , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen , vrees aanjagen) αὐτοῖς (pers vnw 3de pers dat mann mv) .
- Waar massa's bijeenkomen rond Jezus , zijn er kinderen bij . Meer nog , de massa's brengen de kinderen naar Jezus . Daarvoor zijn ze gekomen . Ze willen dat Jezus hen aanraakt , hen zegent , hen de handen oplegt . Die stroom naar Jezus blijft maar duren . De leerlingen vinden dat het nu meer dan goed is geweest . Volgens hen gaat teveel aandacht naar de kinderen . En ze vinden ook dat Jezus te veel met de kinderen bezig is . Hij heeft toch nog wel wat anders te doen dan dat . Zijn de leerlingen vergeten wat Jezus hen in Mc 9,36-37 onderrichtte : wie één van zulke kinderen opneemt in mijn naam , neemt niet mij op , maar hem die mij gezonden heeft .

14 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. (Maar Jezus zag het en hij was verontwaardigd en hij zei hen : sta toe dat de kinderen naar mij komen , belet het hen niet , want aan dergelijken behoort het koninkrijk van God toe.)
14 ἰδὼν (wkw act part aor nom mann enk van het wkw horaô : zien ; stam aor. F-d , zie Lat. videre) δὲ ὁ Ἰησοῦς (zn eigennaam nom mann enk : 57X in Mc , 16X in Mc 10) ἠγανάκτησεν (wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw aganakteô : ontevreden zijn , toornig zijn , zich ergeren) καὶ εἶπεν (wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw legô : zeggen; stam aor ep-) αὐτοῖς (pers vnw 3de pers dat mann mv) , Ἄφετε (wkw act imperat. aor 2de pers mv van het wkw af-ièmi : af-laten , vergeven) τὰ παιδία (zn acc onz mv van het zn paidion : kind , peuter ; stam : p + d/t) ἔρχεσθαι (wkw med inf praes van het wkw erchomai : komen , gaan) πρός με (pers vnw 1ste pers acc mann enk) , μὴ (part van ontkenning) κωλύετε (act imperat praes 2de pers enk van het wkw kôluô : verhinderen , tegenhouden , belemmeren , verbieden) αὐτά (pers vnw acc onz mv) , τῶν γὰρ τοιούτων (onbep vnw gen onz mv van toioutos : dergelijke) ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
- Jezus ziet dat gebeuren . Hij ergert zich en berispt zijn leerlingen . Hoe het Griekse werkwoord afièmi vertalen : aflaten , weglaten , wegzenden , ophouden ? Wil Jezus zeggen : houdt op met te verhinderen dat de kinderen naar mij komen . Hij zegt hen uitdrukkelijk : belet het hen niet . En de reden is : aan hen behoort het koninkrijk van God . Volgens de leerlingen horen ze er niet thuis , volgens Jezus wel . De kinderen zijn de volgende generatie ; zij zullen vorm geven aan het koninkrijk van God . Kinderen hebben nood aan mensen die ontvankelijk voor hen zijn , hen in de armen sluiten , liefdevol met hen omgaan , hen het beste toewensen voor de toekomst . Kinderen vertrouwen , scheppen geloof , hebben verwachtingen . De leerlingen wilden de kinderen bang maken , ze op afstand houden , ze aan de marge van de samenkomst houden .

15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. (Voorwaar ik zeg jullie : wie het koninkrijk van God niet zou aannemen als een kind , moge het koninkrijk van God zeker niet binnengaan.)
15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν (pers vnw 2de pers dat mann mv) , ὃς (betrekk vnw nom mann enk) ἂν (partikel om de mogelijkheid uit te drukken) μὴ (partikel van ontkenning) δέξηται (wkw med conjunct aor 3de pers enk van het wkw dechomai : ontvangen , aannemen) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς (partikel van vergelijking) παιδίον, οὐ μὴ (ou mè : zeker niet , om een sterke ontkenning uit te drukken ; Baeyens 283,3) εἰσέλθῃ (wkw med conjunct 3de pers enk van het wkw eis-erchomai : binnengaan ; stam aor elth) εἰς αὐτήν (pers vnw acc vr enk verwijzend naar het koninkrijk van God) .
- De leerlingen krijgen nog een sterkere waarschuwing : je gaat zeker niet binnen in het koninkrijk van God , als je het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind . M.a.w. jullie volwassenen moeten zijn als kinderen om het koninkrijk van God binnen te gaan . De rollen worden omgekeerd . De kinderen behoren al tot het koninkrijk . De volwassenen behoren ertoe op voorwaarde dat ze worden als kinderen . Volwassenen moeten dus nog een stap zetten , ze moeten nog binnengaan .

16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτά. (en hij nam hen in de armen en hij sprak de zegen over hen uit terwijl hij de handen op hen legt.)
16 καὶ ἐναγκαλισάμενος (wkw med part aor nom mann enk van het wkw enagkalizomai : in de armen nemen) αὐτὰ (pers vnw acc onz mv) κατευλόγει (wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw kat-eu-logeô : een zegen uitspreken over , zegenen) τιθεὶς (wkw act part praes nom mann enk van het wkw tithèmi : leggen) τὰς χεῖρας (zn acc vr mv van het zn cheir : hand) ἐπ' αὐτά (pers vnw acc onz mv) .
- Jezus neemt de kinderen in de armen , spreekt goeds over hen , over hun toekomst , en legt hen de armen op . Een zegen uitspreken en de handen uitstrekken : Jezus deed het bij het laatste avondmaal bij het breken van het brood en het delen van de beker . Verbondenheid en solidariteit kenmerken de nieuwe gemeenschap , het koninkrijk van God .

Vertaling

13 En zij bleven kinderen naar hem brengen opdat hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen joegen hen vrees aan.
14 Maar Jezus zag het en hij was verontwaardigd en hij zei hen : sta toe dat de kinderen naar mij komen , belet het hen niet , want aan dergelijken behoort het koninkrijk van God toe.
15 Voorwaar ik zeg jullie : wie het koninkrijk van God niet zou aannemen als een kind , moge het koninkrijk van God zeker niet binnengaan.
16 en hij nam hen in de armen en hij sprak de zegen over hen uit terwijl hij de handen op hen legt.

Commentaar

13 Waar massa's bijeenkomen rond Jezus , zijn er kinderen bij . Meer nog , de massa's brengen de kinderen naar Jezus . Daarvoor zijn ze gekomen . Ze willen dat Jezus hen aanraakt , hen zegent , hen de handen oplegt . Die stroom naar Jezus blijft maar duren . De leerlingen vinden dat het nu meer dan goed is geweest . Volgens hen gaat teveel aandacht naar de kinderen . En ze vinden ook dat Jezus te veel met de kinderen bezig is . Hij heeft toch nog wel wat anders te doen dan dat . Zijn de leerlingen vergeten wat Jezus hen in Mc 9,36-37 onderrichtte : wie één van zulke kinderen opneemt in mijn naam , neemt niet mij op , maar hem die mij gezonden heeft .

14 Jezus ziet dat gebeuren . Hij ergert zich en berispt zijn leerlingen . Hoe het Griekse werkwoord afièmi vertalen : aflaten , weglaten , wegzenden , ophouden ? Wil Jezus zeggen : houdt op met te verhinderen dat de kinderen naar mij komen . Hij zegt hen uitdrukkelijk : belet het hen niet . En de reden is : aan hen behoort het koninkrijk van God . Volgens de leerlingen horen ze er niet thuis , volgens Jezus wel . De kinderen zijn de volgende generatie ; zij zullen vorm geven aan het koninkrijk van God . Kinderen hebben nood aan mensen die ontvankelijk voor hen zijn , hen in de armen sluiten , liefdevol met hen omgaan , hen het beste toewensen voor de toekomst . Kinderen vertrouwen , scheppen geloof , hebben verwachtingen . De leerlingen wilden de kinderen bang maken , ze op afstand houden , ze aan de marge van de samenkomst houden .

15 De leerlingen krijgen nog een sterkere waarschuwing : je gaat zeker niet binnen in het koninkrijk van God , als je het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind . M.a.w. jullie volwassenen moeten zijn als kinderen om het koninkrijk van God binnen te gaan . De rollen worden omgekeerd . De kinderen behoren al tot het koninkrijk . De volwassenen behoren ertoe op voorwaarde dat ze worden als kinderen . Volwassenen moeten dus nog een stap zetten , ze moeten nog binnengaan .

16 Jezus neemt de kinderen in de armen , spreekt goeds over hen , over hun toekomst , en legt hen de armen op . Een zegen uitspreken en de handen uitstrekken : Jezus deed het bij het laatste avondmaal bij het breken van het brood en het delen van de beker . Verbondenheid en solidariteit kenmerken de nieuwe gemeenschap , het koninkrijk van God .


Marcus 10,17-22

17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; (Terwijl Hij zich naar buiten op weg begeeft kwam iemand tot bij hem aangelopen en viel op zijn knieën bij hem en vroeg hem : "Goede meester wat zou ik doen opdat ik het eeuwig leven zou erven.)
17 Καὶ ἐκπορευομένου (wkw part praes gen mann enk van het wkw ekporeuomai : zich naar buiten op weg begeven) αὐτοῦ (pers vnw gen mann enk) εἰς ὁδὸν προσδραμὼν (wkw act part aor nom mann enk van het wkw prostrechô : toelopen , aanstormen) εἷς (hoofdtelw) καὶ γονυπετήσας (wkw act part aor nom mann enk van het wkw gonupeteô : op de knieën vallen) αὐτὸν (pers vnw acc mann enk) ἐπηρώτα (wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw eperôtaô : vragen) αὐτόν (pers vnw acc mann enk), Διδάσκαλε (voc) ἀγαθέ (voc) , τί (vrag vnw acc onz enk) ποιήσω (wkw act conjunct aor 1ste pers enk van het wkw poieô : doen) ἵνα (voegw van doel : opdat) ζωὴν (acc vr enk) αἰώνιον (acc vr enk) κληρονομήσω (wkw conjunct aor 1ste pers enk van het wkw klèronomeô : erven.)

18 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός.

19 τὰς ἐντολὰς οἶδας: Μὴ φονεύσῃς, Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Μὴ ἀποστερήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.

20 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.

21 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εν σε ὑστερεῖ: ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.

22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.