BIJBEL - bijbeloverzicht per pericope -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984   Targumim rubrieken (1)
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel - bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

 

Mc 1
13. Optreden van Johannes de Doper : Mc 1,1-6 - Mt 3,1-6 - Lc 3,1-6
16. Johannes de Doper kondigt de Messias aan : Mc 1,7-8 - Mt 3,11-12 - Lc 3,15-17
18. Doop van Jezus : Mc 1,9-11 - Mt 3,13-17 - Lc 3,21-22
20. Jezus door de Satan op de proef gesteld : Mc 1,12-13 - Mt 4,1-11 - Lc 4,1-13 -
21. Begin van Jezus'optreden in Galilea : Mc 1,14-15 - Mt 4,12-17 - Lc 4,14-15 -
23. Roeping van de eerste leerlingen : Mc 1,16-20 - Mt 4,18-22 -
24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,31 -
54. Slot van de bergrede : Mc 1,22 - Mt 7,28-29 - Lc 4,32 -
55. Uitdrijving van een demon : Mc 1,23-28 - Lc 4,33-37 -
58. Genezing van Petrus'schoonmoeder : Mc 1,29-31 - Mt 8,14-15 - Lc 4,38-39 -
59. Genezingen en exorcismen : Mc 1,32-34 - Mt 8,16-17 - Lc 4,40-41 -
60. Jezus vertrekt uit Kafarnaüm : Mc 1,35-38 - Lc 4,42-43 -
61. Prediking in de synagogen : Mc 1,39 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,44 -
63. Genezing van een melaatse : Mc 1,40-45 - Mt 8,2-4 - Lc 5,12-16 -
Mc 2
67. Genezing van de lamme : Mc 2,1-12 - Lc 5,17-26 - Mt 9,1-8 -
68. Roeping van Levi / Matteüs : Mc 2,13-14 - Mt 9,9 - Lc 5,27-28 -
69. Jezus eet met tollenaars en zondaars : Mc 2,15-17 - Mt 9,10-13 - Lc 5,29-32 -
70. Vraag over het vasten. Het oude en het nieuwe : Mc 2,18-22 - Mt 9,14-17 - Lc 5,33-39 -
94. Aren uittrekken op sabbat : Mc 2,23-28 - Mt 12,1-8 - Lc 6,1-5
Mc 3
95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14 -
96. Volkstoeloop en genezingen : Mc 3,7-12 - Mt 12,15-21 - Lc 6,17-20a -
97. Roeping van de Twaalf : Mc 3,13-19 - Lc 6,12-16 -
116. Onbegrip van Jezus'verwanten : Mc 3,20-21 -
118. De Beëlzebubcontroverse : Mc 3,22-27 - Mt 12,24-30 - Lc 11,15-23
119. Laster tegen de Mensenzoon en tegen de Geest : Mc 3,28-30 - Mt 12,31-32 - Lc 12,22-32 -
123. Jezus'ware verwanten : Mc 3,31-35 - Mt 12,46-50 - Lc 8,19-21 -
Mc 4
125. Inleiding tot de gelijkenisrede : Mc 4,1-2 - Mt 13,1-3a - Lc 8,4 -
126. Gelijkenis van de zaaier : Mc 4,3-9 - Mt 13,3b-9 - Lc 8,5-8 -
127. Waarom Jezus in gelijkenissen spreekt : Mc 4,10-12 - Mt 13,10-15 - Lc 8,9-10 -
129. Uitleg van de gelijkenis van de zaaier : Mc 4,13-20 - Mt 13,18-23 - Lc 8,11-15 -
130. Niets is verborgen : Mc 4,21-23 - Lc 8,16-17 -
131. Let op wat je hoort : Mc 4,24-25 - Mt 7,1-5 - Lc 13,18-19 - Mt 13,10-15 - Lc 8,18 -
132. Gelijkenis van het zaad dat vanzelf groeit : Mc 4,26-29 -
134. Gelijkenis van het mosterdzaad : Mc 4,30-32 - Mt 13,31-32 - Lc 13,18-19 -
136. Jezus spreekt in gelijkenissen : Mc 4,33-34 - Mt 13,34-35 -
142. Het bedaren van de storm : Mc 4,35-41 - Mt 8,23-27 - Lc 8,22-25 -
Mc 5
143. Twee bezetenen van Gadara van de demonen bevrijd : Mt 8,28-34 - Mc 5,1-20 -
144. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56 -
Mc 6
145. Prediking te Nazaret en verwerping : Mc 6,1-6a - Mt 13,53-58 - Lc 4,16-30 -
146. Jezus als leraar : Mc 6,6b -
147. Zending van de twaalf : Mc 6,7-13 - Lc 9,1-6 -
148. Herodes'mening over Jezus : Mc 6,14-16 - Mt 14,1-2 - Lc 9,7-9 -
149. Onthoofding van Johannes de Doper : Mc 6,17-29 - Mt 14,3-12 -
150. Terugkeer van de apostelen. Volkstoeloop : Mc 6,30-34 - Mt 14,13-14 -Lc 9,10-11 -
151. Eerste broodvermenigvuldiging : Mc 6,35-44a - Mt 14,15-21a - Lc 9,12-17a -
152. Jezus wandelt op het meer : Mc 6,45-52 - Mt 14,22-33 -
153. Genezingen te Gennesaret : Mc 6,53-56 - Mt 14,34-36 -
Mc 7
154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden : Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 -
155. Rein en onrein : Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 -
156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw : Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 -
157. Genezing van een doofstomme : Mc 7,31-37 - Mt 15,29-31 -
Mc 8
158. Tweede broodvermenigvuldiging :  Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -
159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -
160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -
161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -
162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -
163. Eerste lijdensvoorspelling : Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -
164. Berisping van Petrus : Mc 8,32-33 - Mt 16,22-23 -
165. Zijn kruis opnemen. Zijn leven verliezen om het te winnen : Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23-24 -
166. Wat baat het een mens de hele wereld te winnen : Mc 8,36-38 - Mt 16,26-27 - Lc 9,25-26 -
Mc 9
167. Nabijheid van het Rijk Gods : Mc 9,1 - Mt 16,28 - Lc 9,27 -
168. Verheerlijking van Jezus : Mc 9,2-10 - Mt 17,1-9 - Lc 9,28-36 -
169. Vraag omtrent de wederkomst van Elia : Mc 9,11-13 - Mt 17,10-13 -
170. Genezing van een bezeten kind : Mc 9,14-29 - Mt 17,14-21 - Lc 9,37-43a -
171. Tweede lijdensvoorspelling : Mc 9,30-32 - Mt 17,22-23 - Lc 9,43b-45 -
173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 -
174. Het gebruiken van Jezus'naam : Mc 9,38-41 - Lc 9,49-50 -
175. Ergernis : Mc 9,42 - Mt 18,6-7 - Lc 17,1-3a -
176. Ergernis (2) :Mc 9,43-48 - Mt 18,8-9 - Mt 5,29-30 -
177. Gelijkenis van het zout : Mc 9,49-50 - Mt 5,13 - Lc 14,34-35 -
Mc 10
264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 - Mt 19,1-2 -
265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -
267. Jezus ontvangt de kinderen : Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 -
268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -
269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan : Mc 10,23-27 - Mt 19,23-26 - Lc 18,24-27 -
270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen : Mc 10,28-30 - Mt 19,27-29 - Lc 18,28-30 -
271. De eschatologische ommekeer : Mc 10,31 - Mt 19,30 - Mt 20,16 - Lc 13,30 -
273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 -
274. Jezus en de zonen van Zebedeüs : Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -
275. Heersen is dienen : Mc 10,41-45 - Mt 20,24-28 - Lc 22,24-27 -
276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -
Mc 11
279. Intocht in Jeruzalem : Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -
281. Jezus gaat Jerzalem binnen : Mc 11,11 - Mt 21,10-11 -
282. Vervloeking van de vijgeboom : Mc 11,12-14 - Mt 21,18-19 -
283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 - Mt 21,12-13 - Lc 19,45-46 -
284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië : Mc 11,18-19 - Mt 21,14-17 - Lc 19,47-48 -
286. De verdorde vijgeboom en de kracht van het geloof : Mc 11,20-25 - Mt 21,20-22 -
287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -
Mc 12
289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -
291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer : Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -
292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -
293. Vraag naar het eerste gebod : Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -
294. Zoon en Heer van David : Mc 12,35-37a - Mt 22,41-46 - Lc 20,41-44 -
295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën : Mc 12,37b-40 - Mt 10,1-12 - Lc 20,45-47 -
298. De penningen van de weduwe : Mc 12,41-44 - Lc 21,1-4 -
Mc 13
299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -
300. Het begin van het einde : Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -
301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -
302. De gruwel van de verwoesting van Judea : Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -
303. Pseudochristussen en pseudoprofeten : Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -
305. De komst van de Mensenzoon : Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -
306. Gelijkenis van de vijgeboom : Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -
307. De tijd van het einde : Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -
308. Slot van de eschatologische rede (Mc) : Waakzaamheid bij afwezigheid van de Heer :Mc 13,33-37 -
Mc 14
317. Complot tegen Jezus : Mc 14,1-2 - Mt 26,1-5 - Lc 22,1-2 -
318. Zalving van Jezus te Betanië : Mc 14,3-9 - Mt 26,6-13 - Lc 7,36-50 -
319. Verraad van Judas : Mc 14,10-11 - Mt 26,14-16 - Lc 22,3-6 -
320. Voorbereiding van het paasmaal : Mc 14,12-16 - Mt 26,17-19 - Lc 22,7-13 -
321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -
322. Instelling van de eucharistie : Mc 14,22-25 - Mt 26,26-29 - Lc 22,15-20 -
328. Voorspelling van de ontrouw van de leerlingen en van Petrus' verloochening : Mc 14,26-31 - Mt 26,30-35 - Lc 22,39 -
329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 - Mt 26,36-46 - Lc 22,40-46 -
330. Gevangenneming van Jezus : Mc 14,43-52 - Mt 26,47-56 - Lc 22,47-53 -
331. Naar de hogepriester : Mc 14,53-54 - Mt 26,57-58 - Lc 22,54-55 -
332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -
333. Bespotting van Jezus : Mc 14,65 - Mt 26,67-68 - Lc 22,63-65 -
334. Verloochening van Petrus : Mc 14,66-72 - Mt 26,69-75 - Lc 22,56-62 -
Mc 15
336. Naar Pilatus : Mc 15,1 - Mt 27,1-2 - Lc 22,66-71 - Lc 23,1 -
338. Jezus vóór Pilatus : Mc 15,2-5 - Mt 27,11-14 - Lc 23,2-5 -
341. Jezus of Barabbas : Mc 15,6-14 - Mt 27,15-23 - Lc 23, (17) 18-23 -
342. Jezus ter dood veroordeeld : Mc 15,15 - Mt 27,24-26 - Lc 23,24-25 -
343. Soldaten bespotten Jezus : Mc 15,16-20 - Mt 27,27-31 -
344. Naar Golgota : Mc 15,21 - Mt 27,32 - Lc 23,26-32 -
345. Kruisiging : Mc 15,22-26 - Mt 27,33-37 - Lc 23,33-34 -
346. Bespotting van de gekruisigde Jezus : Mc 15,27-32 - Mt 27,38-44 - Lc 23,35-43 -
347. Kruisdood van Jezus : Mc 15,33-39 - Mt 27,45-54 - Lc 23,44-48 -
348 Vrouwen als getuigen van Jezus'dood : Mc 15,40-41 - Mt 27,55-56 - Lc 23,49 -
349. Begrafenis van Jezus : Mc 15,42-47 - Mt 27,57-61 - Lc 23,50-56a -
Mc 16
351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 - Mt 28,1-10 - Lc 23,56b-24,12 -
357. Het langere Marcusslot : Mc 16,9-20

Lc 1
1. Lucaanse proloog : Lc 1,1-4 -
2. Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper : Lc 1,5-25
3. Aankondiging van de geboorte van Jezus : Lc 1,26-38
4. Bezoek van Maria aan Elisabet : Lc 1,39-56
5. Geboorte van Johannes de Doper : Lc 1,57-80
Lc 2
6. Geboorte van Jezus : Lc 2,1-20
7. Jezus' besnijdenis en opdracht in de tempel. Simeon en Anna : Lc 2,21-40
8. De twaalfjarige Jezus in de tempel : Lc 2,41-52
Lc 3
13. Optreden van Johannes de Doper : Mc 1,1-6 - Mt 3,1-6 - Lc 3,1-6
14. Eschatologische prediking van Johannes de Doper : Lc 3,7-9 // Mt 3,7-10 . - Mt 3,7-10 - Lc 3,7-9 -
15. Catechese van Johannes de Doper voor verschillende standen : Lc 3,10-14
16. Johannes de Doper kondigt de Messias aan : Mc 1,7-8 // Mt 3,11-12 // Lc 3,15-17- Mc 1,7-8 - Mt 3,11-12 - Lc 3,15-17 -
17. Gevangenneming van Johannes de Doper : Lc 3,18-20 // (Mc 6,17-18) // (Mt 14,3-4) - Lc 3,18-20 -
18. Doop van Jezus : Mc 1,9-11 - Mt 3,13-17 - Lc 3,21-22
19. Stamboom van Jezus : Lc 3,23-38 // (Mt 1,1-17) - Lc 3,23-38 - Mt 1,1-17 -
Lc 4
20. Jezus door de Satan op de proef gesteld : Mc 1,12-13 - Mt 4,1-11 - Lc 4,1-13
21. Begin van Jezus'optreden in Galilea : Mc 1,14-15 - Mt 4,12-17 - Lc 4,14-15
22. Prediking te Nazaret en verwerping : Lc 4,16-30 - Mc 6,1-6a - Mt 13,53-58
24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,31
54. Slot van de bergrede : Mc 1,22 - Mt 7,28-29 - Lc 4,32
55. Uitdrijving van een demon : Mc 1,23-28 - Lc 4,33-37
58. Genezing van Petrus'schoonmoeder : Mc 1,29-31 - Mt 8,14-15 - Lc 4,38-39
59. Genezingen en exorcismen : Mc 1,32-34 - - Mt 8,16-17 - - Lc 4,40-41
60. Jezus vertrekt uit Kafarnaüm : Mc 1,35-38 - Lc 4,42-43
61. Prediking in de synagogen : Mc 1,39 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,44
Lc 5
62. Wonderbare visvangst. Roeping van Simon Petrus en metgezellen : Lc 5,1-11 - Mc 1,16-20 - Mt 4,18-22
63. Genezing van een melaatse : Mc 1,40-45 - Mt 8,2-4 - Lc 5,12-16
67. Genezing van de lamme : Mc 2,1-12 - Lc 5,17-26 - Mt 9,1-8
68. Roeping van Levi / Matteüs : Mc 2,13-14 // Mt 9,9 // Lc 5,27-28 - Mc 2,13-14 - Mt 9,9 - Lc 5,27-28 -
69. Jezus eet met tollenaars en zondaars : Mc 2,15-17 // Mt 9,10-13 // Lc 5,29-32 - Mc 2,15-17 - Mt 9,10-13 - Lc 5,29-32 -
70. Vraag over het vasten. Het oude en het nieuwe : Mc 2,18-22 // Mt 9,14-17 // Lc 5,33-39 - Mc 2,18-22 - Mt 9,14-17 - Lc 5,33-39 -
Lc 6
94. Aren uittrekken op sabbat : Mc 2,23-28 // Mt 12,1-8 // Lc 6,1-5 - Mc 2,23-28 - Mt 12,1-8 - Lc 6,1-5 -
95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 // Mt 12,9-14 // Lc 6,6-11 // (Lc 14,1-6) - Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14 -
97. Roeping van de Twaalf : Mc 3,13-19 // Lc 6,12-16 - Mc 3,13-19 - Lc 6,12-16 -
98. Volkstoeloop en genezingen : Lc 6,17-20a // (Mc 3,7-12 // Mt 12,15-16 - Mc 3,7-12 - Mt 12,15-21 - Lc 6,17-20a -
99. De zaligsprekingen : Lc 6,20b-23 // (Mt 5,3-12 - Lc 6,20b-23 - Mt 5,3-12 -
100. De weespreuken : Lc 6,24-26 - Lc 6,24-26 -
101. Liefde tot de vijanden en wederkerigheidsmoraal : Lc 6,27-36 - Lc 6,27-36 -
102. Oordelen : Lc 6,37-38 // Mt 7,1-2 - Lc 6,37-38 - Mt 7,1-5 -
103. Als blinden blinden gidsen : Lc 6,39 // Mt 15,14 - Lc 6,39 - Mt 15,10-20 -
104. De leerling niet boven de leraar : Lc 6,40 // Mt 10,24-25 - Lc 6,40 - Mt 10,24-25 -
105. De splinter en de balk : Lc 6,41-42 // Mt 7,3-5 - Lc 6,41-42 - Mt 7,1-5 -
106. De boom en zijn vrucht : Lc 6,43-45 // Mt 7,18.16-17.19-20 // Mt 12,33-35 - Lc 6,43-45 - Mt 7,15-20 -
107. Belijden en doen : Lc 6,46 // Mt 7,21 - Lc 6,46 - Mt 7,21-23 -
108. Het huis met of zonder fundament : Lc 6,47-49 // Mt 7,24-27 - Lc 6,47-49 - Mt 7,24-27 -
Lc 7
109. De honderdman van Kafarnaüm : Mt 8,5-13 - Lc 7,1-10
110. De zoon van de weduwe van Naïn : Lc 7,11-17
111. Vraag van Johannes de Doper : Lc 7,18-23 - Mt 11,2-6
112. Jezus'getuigenis over Johannes de Doper : Lc 7,24-28 - Mt 11,7-11
113. Het doopsel van Johannes : een beslissende keuze : Lc 7,29-30
114. Jezus en Johannes slecht ontvangen : Lc 7,31-35 - Mt 11,16-19 -
115. De boetvaardige zondares : Lc 7,36-50 - Mc 14,3-9 - Mt 26,6-13
Lc 8
124. Vrouwen volgen Jezus : Lc 8,1-3 - Lc 8,1-3 -
125. Inleiding tot de gelijkenisrede : Mc 4,1-2 // Mt 13,1-3a // Lc 8,4 - Mc 4,1-2 - Mt 13,1-3a - Lc 8,4 -
126. Gelijkenis van de zaaier : Mc 4,3-9 // Mt 13,3b-9 // Lc 8,5-8 - Mc 4,3-9 - Mt 13,3b-9 - Lc 8,5-8 -
127. Waarom Jezus in gelijkenissen spreekt : Mc 4,10-12 // Mt 13,10-15 // Lc 8,9-10 - Mc 4,10-12 - Mt 13,10-15 - Lc 8,9-10 -
129. Uitleg van de gelijkenis van de zaaier : Mc 4,13-20 // Mt 13,18-23 // Lc 8,11-15 - Mc 4,13-20 - Mt 13,18-23 - Lc 8,11-15 -
130. Niets is verborgen : Mc 4,21-23 // Lc 8,16-17 - Mc 4,21-23 - Lc 8,16-17 -
131. Let op wat je hoort : Mc 4,24-25 // Lc 8,18 - Mc 4,24-25 - Lc 8,18 -
141. Jezus' ware verwanten : Lc 8,19-21 // (Mc 3,31-35) // Mt 12,46-50) - Mc 3,31-35 - Mt 12,46-50 - Lc 8,19-21 -
142. Het bedaren van de storm : Mc 4,35-41 // (Mt 8,23-27) // Lc 8,22-25 - Mc 4,35-41 - Mt 8,23-27 - Lc 8,22-25 -
66. Twee bezetenen van Gadara van de demonen bevrijd : Mt 8,28-34 // (Mc 5,1-20) // (Lc 8,26-39) - Mt 8,28-34 - Mc 5,1-20 - Lc 8,26-39 -
144. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56
Lc 9
147. Mc 6,7-13 // Lc 9,1-6 : zending van de twaalf - Mc 6,7-13 - Lc 9,1-6 -
148. Mc 6,14-16 // Mt 14,1-2 // Lc 9,7-9 : Herodes'mening over Jezus - Mc 6,14-16 - Mt 14,1-2 - Lc 9,7-9 -
150. Mc 6,30-34 // Mt 14,13-14 // Lc 9,10-11 : terugkeer van de apostelen. Volkstoeloop - Mc 6,30-34 - Mt 14,13-14 -Lc 9,10-11 -
151. Mc 6,35-44a // Mt 14,15-21a // Lc 9,12-17a : eerste broodvermenigvuldiging - Mc 6,35-44a - Mt 14,15-21a - Lc 9,12-17a -
162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21
163. Eerste lijdensvoorspelling : Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -
165. Zijn kruis opnemen. Zijn leven verliezen om het te winnen : Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23-24 -
166. Wat baat het een mens de hele wereld te winnen : Mc 8,36-38 - Mt 16,26-27 - Lc 9,25-26 -
167. Nabijheid van het Rijk Gods : Mc 9,1 - Mt 16,28 - Lc 9,27 -
168. Verheerlijking van Jezus : Mc 9,2-10 - Mt 17,1-9 - Lc 9,28-36
170. Genezing van een bezeten kind : Mc 9,14-29 // Mt 17,14-21 // Lc 9,37-43a - Mc 9,14-29 - Mt 17,14-21 - Lc 9,37-43a -
171. Tweede lijdensvoorspelling : Mc 9,30-32 // Mt 17,22-23 // Lc 9,43b-45 - Mc 9,30-32 - Mt 17,22-23 - Lc 9,43b-45 -
173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 // Mt 18,1-5 // Lc 9,46-48 - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 -
174. Het gebruiken van Jezus'naam : Mc 9,38-41 // Lc 9,49-50 - Mc 9,38-41 - Lc 9,49-50 -
183. Het ongastvrije samaritanendorp : Lc 9,51-56
184. Voorwaarden van het volgen : Lc 9,57-62 - Mt 8,18-22
Lc 10
185. Zending van de (tweeën)zeventig : Lc 10,1-12 - Lc 10,1-12 -
186. Weespreuken over de steden van Israël : Lc 10,13-15 // Mt 11,21-23 - Lc 10,13-15 - Mt 11,20-24 -
187. Wie jullie hoort, hoort mij : Lc 10,16 // Mt 10,40 - Lc 10,16 - Mt 10,40-42 -
188. Terugkeer van de (tweeën)zeventig : Lc 10,17-20 - Lc 10,17-20 -
189. De Zoon prijst de Vader : Lc 10,21-22 // Mt 11,25-27 - Mt 11,25-27 - Lc 10,21-22 -
190. Zaligprijzing van de leerlingen : Lc 10,23-24 // Mt 13,16-17 - Lc 10,23-24 -
191. Vraag naar het grootste gebod : Lc 10,25-28 // (Mc 12,28-34) // (Mt 22,34-40) - Lc 10,25-28 - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 -
192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan : Lc 10,29-37 - Lc 10,29-37 -
193. Maria en Marta : Lc 10,38-42
Lc 11
194. Het Onze Vader : Lc 11,1-4 // ( Mt 6,9-13 ) - Lc 11,1-4 - Mt 6,7-13 -
195. Gelijkenis van de aandringende vriend : Lc 11,5-8 - Lc 11,5-8 -
196. Gebedsverhoring : Lc 11,9-13 // ( Mt 7,7-11 ) - Lc 11,9-13 - Mt 7,7-11 -
197. Uitdrijving van een stomme demon : Lc 11,14 - Lc 11,14 -
198. De Beëlzbubcontroverse : Lc 11,15-23 // ( Mc 3,22-27 ) // ( Mt 12,24-30 ) - Lc 11,15-23 - Mc 3,22-27 - Mt 12,24-30 -
199. Terugkeer van de onreine geest : Lc 11,24-26 - Mt 12,43-45
200. Zaligprijzing van Jezus'moeder : Lc 11,27-28 - Lc 11,27-28 -
201. Het teken van Jona : Lc 11,29-32 // ( Mt 12,38-40.42.41) - Lc 11,29-32 - Mt 12,38-42 -
202. De lamp op de standaard : Lc 11,33 // Mt 5,15 - Lc 11,33 - Mt 5,14-16 -
203. Het oog als het licht van het lichaam : Lc 11,34-36 // Mt 6,22-23 - Lc 11,34-36 - Mt 6,22-23 -
204. Rede tegen de farizeeën en wetgeleerden : Lc 11,37-54 .
Lc 12
205. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Lc 12,1 // (Mt 16,6) // (Mc 8,15) - Lc 12,1 - Mt 16,5-12 - Mc 8,14-21 -
206. Belijden zonder vrees : Lc 12,2-7 // (Mt 10,26-31) - Lc 12,2-7 - Mt 10,26-31-
207. Belijdenis en verloochening : Lc 12,8-9 // (Mt 10,32-33) - Lc 12,8-9 -
208. Laster tegen de Mensenzoon en tegen de Geest : Lc 12,10 // (Mc 3,29) // Mt 12,32 - Lc 12,10 - Mc 3,28-30 - Mt 12,31-32 -
209. De Geest zorgt voor je verdediging : Lc 12,11-12 // (Mt 10,19-20) - Lc 12,11-12 - Mt 10,17-23 -
210. Vermaning tegen hebzucht : Lc 12,13-15
211. Gelijkenis van de onverstandige rijke : Lc 12,16-21
212. Aardse zorgen : Lc 12,22-32 // ( Mt 6,25-34 ) - Lc 12,22-32 - Mt 6,25-34 -
213. Een onuitputtelijke schat in de hemelen : Lc 12,33-34 // (Mt 6,19-21) - Lc 12,33-34 - Mt 6,19-21 -
214. De waakzame dienaren : Lc 12,35-38 - Lc 12,35-38 -
215. De waakzame huisheer : Lc 12,39-40 // (Mt 24,42-44) - Lc 12,39-40 - Mt 24,42-44 -
216. De trouwe en verstandige huishouder : Lc 12,41-46 //(Mt 24,45-51) - Lc 12,41-46 - Mt 24,45-51 -
217. De dienaar ter verantwoording geroepen : Lc 12,47-48 - Lc 12,47-48 -
218. Jezus'zending bron van verdeeldheid : Lc 12,49-53 // (Mt 10,34-36) - Lc 12,49-53 - Mt 10,34-36 -
219. Tekenen des tijds : Lc 12,54-56 // (Mt 16,2-3) - Lc 12,54-56 - Mt 16,1-4 -
220. Verzoening en gerecht : Lc 12,57-59 // (Mt 5,25-26) - Lc 12,57-59 - Mt 5,25-26 -
Lc 13
221. Gebeurtenissen die tot bekering vermanen : Lc 13,1-5 - Lc 13,1-5 -
222. Gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom : Lc 13,6-9 - Lc 13,6-9 -
223. Genezing van een kromgebogen vrouw op sabbat : Lc 13,10-17 - Lc 13,10-17 -
224. Gelijkenis van het mostaardzaad : Lc 13,18-19 // (Mc 4,30-32) // (Mt 13,31-32) - Mc 4,30-32 - Mt 13,31-32 - Lc 13,18-19 -
225. Gelijkenis van het zuurdeeg : Lc 13,20-21 // (Mt 13,33) - Lc 13,20-21 - Mt 13,33 -
226. Gelijkenis van de uitsluiting uit het Rijk Gods : Lc 13,22-29
227. De eschatologische ommekeer : Lc 13,30 // (Mt 20,16) - Lc 13,30 - Mt 20,16 -
228. Herodes de vos : Lc 13,31-33 - Lc 13,31-33 -
229. Klacht over Jeruzalem : Lc 13,34-35 // (Mt 10,37-39) - Lc 13,34-35 - Mt 10,1-12 -
Lc 14
230. Genezing van een waterzuchtige op sabbat : Lc 14,1-6
231. Gelijkenis over de keuze van de laatste plaats op een bruiloft : Lc 14,7-11 - Lc 14,7-11 -
232. De keuze van de genodigden : Lc 14,12-14 . - Lc 14,12-14 -
233. Gelijkenis van het grote gastmaal : Lc 14,15-24 // (Mt 22,1-10) - Lc 14,15-24 - Mt 22,1-14 -
234. Alles verlaten om Jezus'leerling te zijn : Lc 14,25-26 :: (Mt 10,37) - Lc 14,25-26 - Mt 10,37 -
235. Zijn kruis dragen : Lc 14,27 // (Mt 10,38) - Lc 14,27 - Mt 10,38 -
236. De leerling moet goed weten wat hij aangaat : Lc 14,28-33 - Lc 14,28-33 -
237. Gelijkenis van het zout : Lc 14,34-35 // (Mc 9,50) // (Mt 5,13) - Lc 14,34-35 - Mc 9,49-50 - Mt 5,13 -
Lc 15
238. Gelijkenis van het verloren schaap : Lc 15,1-7 - Lc 15,1-7 -
239. Gelijkenis van de verloren drachme : Lc 15,8-10 - Lc 15,8-10 -
240. Gelijkenis van de verloren zijn : Lc 15,11-32
Lc 16
241. Gelijkenis van de onrechtvaardige huishouder : Lc 16,1-9
242. Betrouwbaarheid : Lc 16,10-12 - Lc 16,10-12 -
243. Geen twee heren dienen : Lc 16,13 // ( Mt 6,24 ) - Lc 16,13 - Mt 6,24 -
244. De zelfrechtvaardiging van de Farizeeën veroordeeld : Lc 16,14-15 - Lc 16,14-15
245. Overweldiging van het Rijk Gods : Lc 16,16 ( Mt 11,12-13) - Lc 16,16 - Mt 11,12-15 - Mt 11,12-15 -
246. Onvergankelijkheid van de Wet : Lc 16,17 - Lc 16,17 -
247. Echtscheiding : Lc 16,18ab - Lc 16,18ab -
248. Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus - Lc 16,19-31
Lc 17
249. Ergernis : Lc 17,1-3a // (Mc 9,42) // (Mt 18,7.6) - Lc 17,1-3a - Mc 9,42 - Mt 18,6-7 -
250. Vergevingsgezindheid : Lc 17,3b-4 // (Mt 18,15.21-22) - Lc 17,3b-4 - Mt 18,15-18 - Mt 18,21-22 -
251. Geloof : Lc 17,5-6 // (Mt 17,20) - Lc 17,5-6 - Mt 17,14-21 -
252. Onnutte knechten : Lc 17,7-10 - Lc 17,7-10 -
253. Genezing van de tien melaatsen : Lc 17,11-19
254. Vraag naar de tijd van het Rijk Gods : Lc 17,20-21 - Lc 17,20-21 -
255. Geen voorbarige verwachting van de dagen van de Mensenzoon : Lc 17,22-24 // (Mt 24,26-27) - Lc 17,22-24 - Mt 24,26-28 -
256. Lijden en verwerping van de Mensenzoon : Lc 17,25 - Lc 17,25 -
257. De dagen van de Mensenzoon komen onverwacht : Lc 17,26-30 // (Mt 24,37-39) - Lc 17,26-30 - Mt 24,37-41 -
258. Alles achterlaten op die dag : Lc 17,31-32 // (Mc 13,15-16) // (Mt 24,17-18) - Lc 17,31-32 - Mt 24,15-22 - Mc 13,14-20 -
259. Zijn leven verliezen om het te behouden : Lc 17,33 // (Mt 10,39) - Lc 17,33 - Mt 10,39 -
260. Dagen van oordeel en scheiding : Lc 17,34-35 (36) // (Mt 24,40-41) - Lc 17,34-35 (36) - Mt 24,37-41 -
261. Waar de gieren zich verzamelen : Lc 17,37 // (Mt 24,28) - Lc 17,37 - Mt 24,26-28 -
Lc 18
262. Gelijkenis van de rechter en de weduwe : Lc 18,1-8 - Lc 18,1-8 -
263. De Farizeeër en de tollenaar : Lc 18,9-14 - Lc 18,9-14 -
267. Jezus ontvangt de kinderen : Mc 10,13-16 // Mt 19,13-15 // Lc 18,15-17 - Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 -
268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23 - Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -
269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan : Mc 10,23-27 // Mt 19,23-26 // Lc 18,24-27 - Mc 10,23-27 - Mt 19,23-26 - Lc 18,24-27 -
270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen : Mc 10,28-30 // Mt 19,27-29 // Lc 18,28-30 - Mc 10,28-30 - Mt 19,27-29 - Lc 18,28-30 -
273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 // Mt 20,17-19 // Lc 18,31-34 - Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 -
276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 // Mt 20,29-34 // Lc 18,35-43 - Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -
Lc 19
277. Zacheüs : Lc 19,1-10 - Lc 19,1-10 -
278. Gelijkenis van de minen : Lc 19,11-28 // (Mc 13,34) // (Mt 25,14-30) - Lc 19,11-28 -
279. Intocht in Jeruzalem : Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40
280. Jezus weent over Jeruzalem : Lc 19,41-44 - Lc 19,41-44 -
283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 // Mt 21,12-13 // Lc 19,45-46 - Mc 11,15-17 - Mt 21,12-13 - Lc 19,45-46 -
284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië : Mc 11,18-19 // Mt 21,14-17 // Lc 19,47-48 - Mc 11,18-19 - Mt 21,14-17 - Lc 19,47-48 -
Lc 20
287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 // Mt 21,23-27 // Lc 20,1-8 - Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -
289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : Mc 12,1-12 // Mt 21,33-46 // Lc 20,9-19 - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -
290. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer : Mc 12,13-17 // Mt 22,15-22 // Lc 20,20-26 - Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -
292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 // Mt 22,23-33 // Lc 20,27-38 - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -
293. Vraag naar het eerste gebod : Mc 12,28-34 // Mt 22,34-40 // Lc 20,39-40 - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -
295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën : Mc 12,37b-40 // Mt 10,1-12 // Lc 20,45-47 - Mc 12,37b-40 - Mt 10,1-12 - Lc 20,45-47 -
Lc 21
298. De penningen van de weduwe : Mc 12,41-44 // Lc 21,1-4 - Mc 12,41-44 - Lc 21,1-4 -
299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 // Mt 24,1-3 // Lc 21,5-7 - Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -
300. Het begin van het einde : Mc 13,5-8 // Mt 24,4-8 // Lc 21,8-11 - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -
301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 // Mt 24,9-14 // Lc 21,12-19 - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -
302. De gruwel van de verwoesting van Judea : Mc 13,14-20 // Mt 24,15-22 // Lc 21,20-24 - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -
303. Pseudochristussen en pseudoprofeten : Mc 13,21-23 // Mt 24,23-25 - Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -
304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon : Mt 24,26-28 // (Lc 17,23-24) - Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -
305. De komst van de Mensenzoon : Mc 13,24-27 // Mt 24,29-31 // Lc 21,25-28 - Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -
306. Gelijkenis van de vijgeboom : Mc 13,28-29 // Mt 24,32-33 // Lc 21,29-31 - Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -
307. De tijd van het einde : Mc 13,30-32 // Mt 24,34-36 // Lc 21,32-33 - Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -
310. De onverwachte komst van de Mensenzoon : Mt 24,37-41 // (Lc 17,26-27.30.34-35) - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -
311. De waakzame huisheer : Mt 24,42-44 // (Lc 12,39-40) - Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -
312. De trouwe en verstandige dienaar : Mt 24,45-51 // (Lc 12,42-46) - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -
Lc 22
317. Complot tegen Jezus : Mc 14,1-2 - Mt 26,1-5 - Lc 22,1-2
318. Zalving van Jezus te Betanië : Mc 14,3-9 - Mt 26,6-13 - Lc 7,36-50
319. Verraad van Judas : Mc 14,10-11 - Mt 26,14-16 - Lc 22,3-6 -
320. Voorbereiding van het paasmaal : Mc 14,12-16 - Mt 26,17-19 - Lc 22,7-13 -
321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -
322. Instelling van de eucharistie : Mc 14,22-25 - Mt 26,26-29 - Lc 22,15-20 -
323. Aanduiding van de verrader : Lc 22,21-23 -
324. Heersen is dienen : Lc 22,24-27 - Lc 22,24-27 -
325. Eschatologische functie van de Twaalf : Lc 22,28-30 -
326. Voorspelling van Petrus'verloochening : Lc 22,31-34
327. Verleden en toekomst: de twee zwaarden : Lc 22,35-38 -
328. Voorspelling van de ontrouw van de leerlingen en van Petrus' verloochening : Mc 14,26-31 - Mt 26,30-35 - Lc 22,39 -
329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 - Mt 26,36-46 - Lc 22,40-46 -
330. Gevangenneming van Jezus : Mc 14,43-52 // Mt 26,47-56 // Lc 22,47-53 - Mc 14,43-52 - Mt 26,47-56 - Lc 22,47-53 -
331. Naar de hogepriester : Mc 14,53-54 // Mt 26,57-58 // Lc 22,54-55 - Mc 14,53-54 - Mt 26,57-58 - Lc 22,54-55 -
332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 // Mt 26,59-66 // (Lc 22,66-71) - Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -
333. Bespotting van Jezus : Mc 14,65 - Mt 26,67-68 - Lc 22,63-65 -
334. Verloochening van Petrus : Mc 14,66-72 // Mt 26,69-75 // Lc 22,56-62 - Mc 14,66-72 - Mt 26,69-75 - Lc 22,56-62 -
Lc 23
336. Naar Pilatus : Mc 15,1 - Mt 27,1-2 - Lc 22,66-71 - Lc 23,1 -
338. Jezus vóór Pilatus : Mc 15,2-5 - Mt 27,11-14 - Lc 23,2-5 -
339. Jezus vóór Herodes : Lc 23,6-12
340. Pilatus verklaart Jezus onschuldig : Lc 23,13-16
341. Jezus of Barabbas : Mc 15,6-14 - Mt 27,15-23 - Lc 23, (17) 18-23 -
342. Jezus ter dood veroordeeld : Mc 15,15 - Mt 27,24-26 - Lc 23,24-25 -
344. Naar Golgota : Mc 15,21 - Mt 27,32 - Lc 23,26-32
345. Kruisiging : Mc 15,22-26 - Mt 27,33-37 - Lc 23,33-34 -
346. Bespotting van de gekruisigde Jezus : Mc 15,27-32 - Mt 27,38-44 - Lc 23,35-43
347. Kruisdood van Jezus : Mc 15,33-39 - Mt 27,45-54 - Lc 23,44-48 -
348 Vrouwen als getuigen van Jezus'dood : Mc 15,40-41 - Mt 27,55-56 - Lc 23,49 -
349. Begrafenis van Jezus : Mc 15,42-47 - Mt 27,57-61 - Lc 23,50-56a
Lc 24
351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 - Mt 28,1-10 - Lc 23,56b-24,12
354. Verschijning aan twee leerlingen op weg naar Emmaüs : Lc 24,13-35 - Lc 24,13-35 -
355. Verschijning aan de leerlingen in Jeruzalem : Lc 24,36-49
356. Afscheid en hemelvaart : Lc 24,50-53

 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 - Hnd 24,24 - Hnd 24,25 - Hnd 24,26 - Hnd 24,27 -
- Hnd 25,1 - Hnd 25,2 - Hnd 25,3 - Hnd 25,4 - Hnd 25,5 - Hnd 25,6 - Hnd 25,7 - Hnd 25,8 - Hnd 25,9 - Hnd 25,10 - Hnd 25,11 - Hnd 25,12 - Hnd 25,13 - Hnd 25,14 - Hnd 25,15 - Hnd 25,16 - Hnd 25,17 - Hnd 25,18 - Hnd 25,19 - Hnd 25,20 - Hnd 25,21 - Hnd 25,22 - Hnd 25,23 - Hnd 25,24 - Hnd 25,25 - Hnd 25,26 - Hnd 25,27 -
- Hnd 26,1 - Hnd 26,2 - Hnd 26,3 - Hnd 26,4 - Hnd 26,5 - Hnd 26,6 - Hnd 26,7 - Hnd 26,8 - Hnd 26,9 - Hnd 26,10 - Hnd 26,11 - Hnd 26,12 - Hnd 26,13 - Hnd 26,14 - Hnd 26,15 - Hnd 26,16 - Hnd 26,17 - Hnd 26,18 - Hnd 26,19 - Hnd 26,20 - Hnd 26,21 - Hnd 26,22 - Hnd 26,23 - Hnd 26,24 - Hnd 26,25 - Hnd 26,26 - Hnd 26,27 - Hnd 26,28 - Hnd 26,29 - Hnd 26,30 - Hnd 26,31 - Hnd 26,32 -
- Hnd 27,1 - Hnd 27,2 - Hnd 27,3 - Hnd 27,4 - Hnd 27,5 - Hnd 27,6 - Hnd 27,7 - Hnd 27,8 - Hnd 27,9 - Hnd 27,10 - Hnd 27,11 - Hnd 27,12 - Hnd 27,13 - Hnd 27,14 - Hnd 27,15 - Hnd 27,16 - Hnd 27,17 - Hnd 27,18 - Hnd 27,19 - Hnd 27,20 - Hnd 27,21 - Hnd 27,22 - Hnd 27,23 - Hnd 27,24 - Hnd 27,25 - Hnd 27,26 - Hnd 27,27 - Hnd 27,28 - Hnd 27,29 - Hnd 27,30 - Hnd 27,31 - Hnd 27,32 - Hnd 27,33 - Hnd 27,34 - Hnd 27,35 - Hnd 27,36 - Hnd 27,37 - Hnd 27,38 - Hnd 27,39 - Hnd 27,40 - Hnd 27,41 - Hnd 27,42 - Hnd 27,43 - Hnd 27,44 -
- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 - Hnd 28,11 - Hnd 28,12 - Hnd 28,13 - Hnd 28,14 - Hnd 28,15 - Hnd 28,16 - Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -

- Rom 1,1-7 - Rom 1,8-15 - Rom 1,16-17 - Rom 1,18-32 - Rom 2,1-11 - Rom 2,12-3,8 - Rom 3,9-20 - Rom 3,21-31 - Rom 4,1-25 - Rom 5,1-11 - Rom 5,12-21 - Rom 6,1-14 - Rom 6,15-23 - Rom 7,1-6 - Rom 7,7-25 - Rom 8,1-17 - Rom 8,18-30 - Rom 8,31-39 - Rom 9,1-5 - Rom 9,6-13 - Rom 9,14-18 - Rom 9,19-29 - Rom 9,30-10,4 - Rom 10,5-13 - Rom 10,14-21 - Rom 11,1-10 - Rom 11,11-24 - Rom 11,25-32 - Rom 11,33-36 - Rom 12,1-2 - Rom 12,3-8 - Rom 12,9-21 - Rom 13,1-7 - Rom 13,8-10 - Rom 13,11-14 - Rom 14,1-12 - Rom 14,13-15,6 - Rom 15,7-13 - Rom 15,14-21 - Rom 15,22-33 - Rom 16,1-23 - Rom 16,25-27 -

- Heb 1,1-4 - Heb 1,5-14 - Heb 2,1-4 - Heb 2,5-18 - Heb 3,1-6 - Heb 3,7-4,13 - Heb 4,14-5,10 - Heb 5,11-6,12 - Heb 6,13-20 - Heb 7,1-28 - Heb 8,1-10 - Heb 9,11-28 - Heb 10,1-18 - Heb 10,19-39 - Heb 11,1-40 - Heb 12,1-13 - Heb 13,1-19 - Heb 13,20-21 - Heb 13,22-24 -

- Jak 1,1 - Jak 1,2-18 - Jak 1,19-27 - Jak 2,1-13 - Jak 2,14-26 - Jak 3,1-12 - Jak 3,13-4,12 - Jak 4,13-5,6 - Jak 5,7-14 - Jak 5,13-20 -

A-JAAR VOLGORDE VAN DE BIJBELBOEKEN

Gn 1,1-2,2 . Paaswake . A,B,C - Gn 1,1-2,4a -
Gn 2,7-9; 3,1-7 . 1ste zondag in de veertigdagentijd . A
Gn 11,1-9 . Pinksteren - vooravond . A,B,C - Gn 11,1-9 -
Gn 12,1-4a . 2de zondag in de veertigdagentijd . A
Gn 22,1-18 . Paaswake . A,B,C - Gn 22,1-19 -
Ex 1-8.11-14 . Witte Donderdagavond . A,B,C - Ex 12,1-28 -
Ex 14,15-15,1 . Paaswake . A,B,C - Ex 13,17-14,31 -
Ex 17,3-7 . 3de zondag in de veertigdagentijd . A
Ex 19,2-6a . 11de zondag door het jaar . A
Ex 19,3-8a.16-20b . Pinksteren - vooravond . A,B,C - Ex 19,1-25 -
Ex 22,20-26 . 30ste zondag door het jaar . A
Ex 34,4b-6.8-9 . Heilige Drie-eenheid . A
Lv 19,1-2.17-18 . 7de zondag door het jaar . A
Nu 6,22-27 . Heilige Maria, Moeder Gods . A,B,C - Nu 6,1-21 -
Dt 5,12-15 . 9de zondag door het jaar . A
Dt 8,2-3.14b-16a . Sacramentsdag . A
Dt 11,18.26-28 . 9de zondag door het jaar . A
1 S 16,1b.6-7.10-13a . 4de zondag in de veertigdagentijd . A
1 K 3,5.7-12 . 17de zondag door het jaar . A
1 K 19,9a.11-13a . 19de zondag door het jaar . A
2 K 4,8-11.14-16a . 13de zondag door het jaar . A
Spr 31,10-13.19-20.30-31 . 33ste zondag door het jaar . A
W 6,12-16 . 32ste zondag door het jaar . A
W 12,13.16-19 . 16de zondag door het jaar . A
Sir 3,2-6.12-14 . Heilige Familie . A
Sir 15,15-20 . 6de zondag door het jaar . A
Sir 24,1-2.8-12 . 2de zondag na Kerstmis . A,B,C - Sir 24,1-22 -
Sir 27,30-28,7 . 24ste zondag door het jaar . A
Js 2,1-5 . 1ste zondag van de advent . A - Js 2,1-5 -
Js 5,1-7 . 27ste zondag door het jaar . A - Js 5,1-7 -
Js 7,10-14 . 4de zondag van de advent . A - Js 7,1-25 -
Js 8,23b-9,3 . 3de zondag door het jaar . A - Js 8,23b-9,6 -
Js 9,1-3.5-6 . Kerstmis - nacht . A,B,C - Js 8,23b-9,6 -
Js 11,1-10 . 2de zondag van de advent . A - Js 11,1-9 -
Js 22,19-23 . 21ste zondag door het jaar . A - Js 22,15-23,18 -
Js 25,6-10a . 28ste zondag door het jaar . A - Js 25,6-12 -
Js 35,1-6a.10 . 3de zondag van de advent . A - Js 35,1-10 -
Js 42,1-4.6-7 . Doop van de Heer . A,B,C - Js 42,1-9 -
Js 45,1.4-6 . 29ste zondag door het jaar . A - Js 44,24-45,13 -
Js 49,3.5-6 . 2de zondag door het jaar . A - Js 49,1-6 -
Js 49,14-15 . 8ste zondag door het jaar . A - Js 49,14-26 -
Js 50,4-7 . Palm- en Passiezondag . A,B,C - Js 50,4-11 -
Js 52,7-10 . Kerstmis - dag . A,B,C - Js 52,7-12 -
Js 52,13-53,12 . Goede Vrijdag . A,B,C - Js 52,13-53,12 -
Js 54,5-14 . Paaswake . A,B,C - Js 54,1-17 -
Js 55,1-3 . 18de zondag door het jaar . A - Js 55,1-13 -
Js 55,1-11 . Paaswake . A,B,C - Js 55,1-13 -
Js 55,6-9 . 25ste zondag door het jaar . A - Js 55,1-13 -
Js 55,10-11 . 15de zondag door het jaar . A - Js 55,1-13 -
Js 56,1.6-7 . 20ste zondag door het jaar . A - Js 56,1-8 -
Js 58,7-10 . 5de zondag door het jaar . A - Js 58,1-12 -
Js 60,1-6 . Openbaring van de Heer . A,B,C - Js 60,1-22 -
Js 61,1-3a.6a.8b9 . Chrismawijding . A,B,C - Js 61,1-62,12 -
Js 62,1-5 . Kerstmis - vooravond . A,B,C - Js 61,1-62,12 -
Js 62,11-12 . Kerstmis - dageraad . A,B,C - Js 61,1-62,12 -
Jr 20,7-9 . 22ste zondag door het jaar . A - Jr 20,1-18 -
Bar 3,9-15.32-4,4 . Paaswake . A,B,C - Bar 3,9-4,1 - Bar 4,2-4 -
Ez 18,25-28 . 26ste zondag door het jaar . A
Ez 33,7-9 . 23ste zondag door het jaar . A
Ez 34,11-12.15-17 . Christus, Koning van het heelal . A
Ez 36,16-17a.18-28 . Paaswake . A,B,C - Ez 36,1-38 -
Ez 37,1-14 . Pinksteren - vooravond . A,B,C - Ez 37,1-14 -
Ez 37,12-14 . 5de zondag in de veertigdagentijd . A
Hos 6,3-6 - Hos 5,14-6,6 - . 10de zondag door het jaar . A
Jl 2,12-18 . Aswoensdag ABC - Jl 2,12-17 - 2,18-3,5
Jl 3,1-5 . Pinksteren - vooravond . A,B,C - Jl 2,18-3,5 -
Sef 2,3; 3,12-13 . 4de zondag door het jaar . A
Zach 9,9-10 . 14de zondag door het jaar . A
Mal 1,14b-2,2b.8-10 . 31ste zondag door het jaar . A
Mt 1,1-25: vooravond van Kerstmis
Mt 1,18-25 : A-cyclus, 4de zondag van de advent
Mt 2,1-12 : A-cyclus, de Openbaring van de Heer
Mt 2,13-15.19-23: A-cyclus, feest van de heilige familie
Mt 3,1-12 : A-cyclus, 2de zondag van de advent
Mt 3,1-17 : A-cyclus, het doopsel van Jezus
Mt 4,1-11 : A-cyclus, 1ste zondag in de veertigdagentijd
Mt 4,12-23: A-cyclus, 3de zondag door het jaar
Mt 5,1-12: A-cyclus, 4de zondag door het jaar; Allerheiligen
Mt 5,13-16: A-cyclus, 5de zondag door het jaar
Mt 5,17-37: A-cyclus, 6de zondag door het jaar
Mt 5,17-37: A-cyclus, 6de zondag door het jaar
Mt 5,38-48: A-cyclus, 7de zondag door het jaar
Mt 6,1-6.16-18: ABC-cyclus, aswoensdag
Mt 6,24-34: A-cyclus, 8ste zondag door het jaar
Mt 7,21-27: A-cyclus, 9de zondag door het jaar
Mt 9,9-13: A-cyclus, 10de zondag door het jaar
Mt 10,26-33: A-cyclus, 12de zondag door het jaar
Mt 10,37-42: A-cyclus, 13de zondag door het jaar
Mt 11,2-11: A-cyclus, 3de zondag van de advent
Mt 11,25-30: A-cyclus, feest van het heilig Hart . A-cyclus, 14de zondag door het jaar
Mt 13,1-23: A-cyclus, 15de zondag door het jaar
Mt 13,24-43: A-cyclus, 16de zondag door het jaar
Mt 13,44-52: A-cyclus, 17de zondag door het jaar
Mt 14,13-21: A-cyclus, 18de zondag door het jaar
Mt 14,22-32 : A-cyclus, 19de zondag door het jaar
Mt 15,21-28: A-cyclus, 20ste zondag door het jaar
A-cyclus, 21ste zondag door het jaar
Mt 16,21-27: A-cyclus, 22ste zondag door het jaar
Mt 17,1-9: A-cyclus, 2de zondag in de veertigdagentijd A-cyclus, feest van de gedaanteverandering
Mt 18,15-20: A-cyclus, 23ste zondag door het jaar
Mt 18,21-35: A-cyclus, 24ste zondag door het jaar
Mt 20,1-16a: A-cyclus, 25ste zondag door het jaar
Mt 21,1-11: A-cyclus, palmprocessie
Mt 21,28-32: A-cyclus, 26ste zondag door het jaar
Mt 21,33-43: A-cyclus, 27ste zondag door het jaar
Mt 22,1-14: A-cyclus, 28ste zondag door het jaar
Mt 22,15-22: A-cyclus, 29ste zondag door het jaar
Mt 22,34-40: A-cyclus, 30ste zondag door het jaar
Mt 24,37-44: A-cyclus, 1ste zondag van de advent
Mt 25,1-13: A-cyclus, 32ste zondag door het jaar
Mt 25,14-30: A-cyclus, 33ste zondag door het jaar
Mt 25,31-46: A-cyclus, 34ste zondag door het jaar (Christus Koning) . Allerzielen
- Mt 28,1-10 : Pasen . Paaswake A
- Mt 28,16-20 : H. Drie-eenheid B

Mt 28,16-20: A-cyclus, drievuldigheidszondag ; A-cyclus, feest van O.H. Hemelvaart

B-JAAR VOLGORDE VAN DE BIJBELBOEKEN

Gn 1,1-2,2 Paaswake A,B,C - Gn 1,1-2,4a -
Gn 2,18-24 27ste zondag door het jaar B - Gn 2,4b-25 -
Gn 3,9-15 10de zondag door het jaar B - Gn 3,1-24 -
Gn 9,8-15 1ste zondag in de veertigdagentijd B - Gn 9,1-28 -
Gn 11,1-9 Pinksteren - vooravond A,B,C - Gn 11,1-9 -
Gn 15,1-6; 21,1-3 Heilige Familie B - Gn 15,1-21 - Gn 21,1-7 -
Gn 22,1-18 Paaswake A,B,C - Gn 22,1-19 -
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 2de zondag in de veertigdagentijd B - Gn 22,1-19 -
Ex 12,1-8.11-14 12,1-8.11-14 Witte Donderdagavond ABC - Ex 12,1-28 -
Ex 14,15-15,1 Paaswake ABC - Ex 13,17-14,31 -
Ex 16,2-4.12-15 18de zondag door het jaar B - Ex 16,1-36 -
Ex 19,3-8a.16-20b Pinksteren – vooravond ABC - Ex 19,1-25 -
Ex 20,1-17 3de zondag in de veertigdagentijd B - Ex 20,1-17 -
Ex 24,3-8 Sacramentsdag B - Ex 24,1-18 -
Lv 13,1-2.45-46 6de zondag door het jaar B - Lv 13,1-46 -
Nu 6,22-27 Heilige Maria, Moeder Gods ABC - Nu 6,1-21 -
Nu 11,25-29 26ste zondag door het jaar B - Nu 11,1-35 -
Dt 4,1-2.6-8 22ste zondag door het jaar B - Dt 4,1-40 -
Dt 4,32-34.39-40 Heilige Drie-eenheid B - Dt 4,1-40 -
Dt 6,2-6 31ste zondag door het jaar B - Dt 6,1-25 -
Dt 18,15-20 4de zondag door het jaar B - Dt 18,9-22 -
Joz 24,1-2a.15-17.18b 21ste zondag door het jaar B - Joz 24,1-28 -
1 S 3,3b-10.19 2de zondag door het jaar B - 1 S 3,1-21 -
2 S 7,1-5.8b-12.14a.16 4de zondag van de advent B - 2 S 7,1-17 -
1 K 17,10-16 32ste zondag door het jaar B - 1 K 17,8-24 -
2 K 4,42-44 17de zondag door het jaar B - 2 K 4,42-44 -
2 Kr 36,14-16.19-23 4de zondag in de veertigdagentijd B - 2 Kr 36,11-21 - 2 Kr 36,22-23 -
Job 7,1-4.6-7 5de zondag door het jaar B - Job 6,1-7,21 -
Job 38,1.8-11 12de zondag door het jaar B - Job 38,1-39,30 -
Spr 9,1-6 20ste zondag door het jaar B - Spr 9,1-12 -
W 1,13-15; 2,23-24 13de zondag door het jaar B - W 1,1-15 - W 2,21-24 -
W 2,12.17-20 25ste zondag door het jaar B - W 2,10-20 -
W 7,7-11 28ste zondag door het jaar B - W 7,7-14 -
Sir 24,1-2.8-12 2de zondag na Kerstmis ABC - Sir 24,1-22 -
Js 9,1-3.5-6 Kerstmis – nacht ABC - Js 8,23b-9,6 -
Js 35,4-7a 23ste zondag door het jaar B - Js 35,1-10 -
Js 40,1-5.9-11 2de zondag van de advent B - Js 40,1-8 - Js 40,9-11 -
Js 42,1-4.6-7 Doop van de Heer ABC - Js 42,1-9 -
Js 43,18-19.21-22.24b-25 7de zondag door het jaar B - Js 43,14-21 - Js 43,22-28 -
Js 50,4-7 Palm- en Passiezondag ABC - Js 50,4-11 -
Js 50,5-9a 24ste zondag door het jaar B - Js 50,4-11 -
Js 52,7-10 Kerstmis – dag ABC - Js 52,7-12 -
Js 52,13-53,12 Goede Vrijdag ABC - Js 52,13-53,12 -
Js 53,10-11 29ste zondag door het jaar B - Js 52,13-53,12 -
Js 54,5-14 Paaswake ABC - Js 54,1-17 -
Js 55,1-11 Paaswake ABC - Js 55,1-13 -
Js 55,1-11 Doop van de Heer B - Js 55,1-13 -
Js 60,1-6 Openbaring van de Heer ABC - Js 60,1-22 -
Js 61,1-3a.6a.8b9 Chrismawijding ABC - Js 61,1-62,12 -
Js 61,1-2a.10-11 3de zondag van de advent B - Js 61,1-62,12 -
Js 62,1-5 Kerstmis – vooravond ABC - Js 61,1-62,12 -
Js 62,11-12 Kerstmis – dageraad ABC - Js 61,1-62,12 -
Js 63,16b-17.19b; 64,3b-7 1ste zondag van de advent B - Js 63,7-64,11 -
Jr 23,1-6 16de zondag door het jaar B - Jr 21,11-23,8 -
Jr 31,7-9 30ste zondag door het jaar B - Jr 31,1-40 -
Jr 31,31-34 5de zondag in de veertigdagentijd B - Jr 31,1-40 -
Bar 3,9-15.32-4,4 Paaswake ABC - Bar 3,9-4,1 - Bar 4,2-4 -
Ez 2,2-5 14de zondag door het jaar B - Ez 2,1-3,15 -
Ez 17,22-24 11de zondag door het jaar B - Ez 17,1-24 -
Ez 36,16-17a.18-28 Paaswake ABC - Ez 36,1-38 -
Ez 37,1-14 Pinksteren – vooravond ABC - Ez 37,1-14 -
Da 7,13-14 Christus, Koning van het heelal B - Da 7,1-28 -
Da 12,1-3 33ste zondag door het jaar B - Da 11,2b-12,4 -
Hos 2,16b.17b.21-22 8ste zondag door het jaar B - Hos 2,4-17 - Hos 2,18-25 -
Hos 11,1.3-4.8c-9 Heilig Hart van Jezus B - Hos 11,1-11 -
Jl 2,12-18 . Aswoensdag ABC - Jl 2,12-17 - 2,18-3,5 -
Jl 3,1-5 Pinksteren – vooravond ABC - Jl 2,18-3,5 -
Am 7,12-15 15de zondag door het jaar B - Am 7,7-17 -
Jon 3,1-5.10 3de zondag door het jaar B - Jon 3,1-10 -

Mt 1,1-25 Kerstmis – vooravond A,B,C - Mt 1,1-17 - Mt 1,18-25 -
Mt 2,1-12 Openbaring van de Heer A,B,C - Mt 2,1-12 -
Mt 28,16-20 Heilige Drie-eenheid B - Mt 28,16-20 -
Mc 1,1-8 2de zondag van de advent B - Mc 1,1-6 - Mc 1,7-8 -
Mc 1,7-11 Doop van de Heer B - Mc 1,7-8 - Mc 1,9-11 -
Mc 1,12-15 1ste zondag in de veertigdagentijd B - Mc 1,12-13 - Mc 1,14-15 -
Mc 1,14-20 3de zondag door het jaar B - Mc 1,14-15 - Mc 1,16-20 -
Mc 1,21-28 4de zondag door het jaar B - Mc 1,21 - Mc 1,22 - Mc 1,23-28 -
Mc 1,29-39 5de zondag door het jaar B - Mc 1,29-31 - Mc 1,32-34 - Mc 1,35-38 - Mc 1,39 -
Mc 1,40-45 6de zondag door het jaar B - Mc 1,40-45 -
Mc 2,1-12 7de zondag door het jaar B - Mc 2,1-12 -
Mc 2,18-22 8ste zondag door het jaar B - Mc 2,18-22 -
Mc 2,23-3,6 9de zondag door het jaar B - Mc 2,23-28 - Mc 3,1-6 -
Mc 3,20-35 10de zondag door het jaar B - Mc 3,20-21 - Mc 3,22-27 - Mc 3,28-30 - Mc 3,31-35 -
Mc 4,26-34 11de zondag door het jaar B - Mc 4,26-29 - Mc 4,30-32 - Mc 4,33-34 -
Mc 4,35-41 12de zondag door het jaar B - Mc 4,35-41 -
Mc 5,21-43 13de zondag door het jaar B - Mc 5,21-43 -
Mc 6,1-6 14de zondag door het jaar B - Mc 6,1-6a - Mc 6,6b -
Mc 6,7-13 15de zondag door het jaar B - Mc 6,7-13 -
Mc 6,30-34 16de zondag door het jaar B - Mc 6,30-34 -
Mc 7,1-8.14-15.21-23 22ste zondag door het jaar B - Mc 7,1-13 - Mc 7,14-23 -
Mc 7,31-37 23ste zondag door het jaar B - Mc 7,31-37 -
Mc 8,27-35 24ste zondag door het jaar B - Mc 8,27-30 - Mc 8,31-32 - Mc 8,32-33 - Mc 8,34-35
Mc 9,2-10 2de zondag in de veertigdagentijd B - Mc 9,2-10 -
Mc 9,2-10 Gedaanteverandering van de Heer B - Mc 9,2-10 -
Mc 9,30-37 25ste zondag door het jaar B - Mc 9,30-32 - Mc 9,33-37 -
Mc 9,38-43.45.47-48 26ste zondag door het jaar B - Mc 9,38-41 - Mc 9,43-48 -
Mc 10,2-16 27ste zondag door het jaar B - Mc 10,2-12 - Mc 10,13-16 -
Mc 10,17-30 28ste zondag door het jaar B - Mc 10,17-22 - Mc 10,23-27 - Mc 10,28-30 -
Mc 10,35-45 29ste zondag door het jaar B - Mc 10,35-40 - Mc 10,41-45 -
Mc 10,46-52 30ste zondag door het jaar B - Mc 10,46-52 -
Mc 11,1-10 Palm- en Passiezondag B - Mc 11,1-10 -
Mc 12,28b-34 31ste zondag door het jaar B - Mc 12,28-34 -
Mc 12,38-44 32ste zondag door het jaar B - Mc 12,37b-40 - Mc 12,41-44 -
Mc 13,24-32 - Mc 13,24-27 - Mc 13,28-29 - Mc 13,30-32 - : 33ste (drieëndertigste) zondag door het jaar (B)
Mc 13,33-37 - Mc 13,33-37 : 1ste (eerste) zondag van de advent (B)
Mc 14,1-15,47 Palm- en Passiezondag B - Mc 14 - Mc 15 -
Mc 14,12-16.22-26 Sacramentsdag B - Mc 14,12-16 -
Mc 16,1-8 Paaswake B - Mc 16,1-8 -
Mc 16,1-8 Paaszondag B - Mc 16,1-8 -
Mc 16,15-20 Hemelvaart van de Heer B - Mc 16,9-20 -
Lc 1,26-38 4de zondag van de advent B - Lc 1,26-38 -
Lc 2,1-14 Kerstmis – dag A,B,C - Lc 2,1-20 -
Lc 2,15-20 Kerstmis – dageraad A,B,C - Lc 2,1-20 -
Lc 2,16-21 Heilige Maria, Moeder Gods A,B,C - Lc 2,1-20 - Lc 2,21-40 -
Lc 2,22-40 Heilige Familie B - Lc 2,21-40 -
Lc 4,16-21 Chrismawijding A,B,C - Lc 4,16-30 -
Lc 24,13-35 Paaszondag A,B,C - Lc 24,13-35 -
Lc 24,35-48 3de zondag van Pasen B - Lc 24,36-49 -

Hnd 1,1-11 Hemelvaart van de Heer A,B,C - Hnd 1,1-14 -
Hnd 1,15-17.20a.c-26 7de zondag van Pasen B - Hnd 1,15-26 -
Hnd 2,1-11 Pinksteren – dag A,B,C - Hnd 2,1-13 -
Hnd 3,12a.13-15.17-19 3de zondag van Pasen B - Hnd 3,11-26 -
Hnd 4,8-12 4de zondag van Pasen B - Hnd 4,1-22 -
Hnd 4,32-35 2de zondag van Pasen B Hnd 4,32-5,16 -
Hnd 9,26-31 5de zondag van Pasen B - Hnd 9,23-30 - Hnd 9,31 -
Hnd 10,25-26.34-35.44-48 6de zondag van Pasen B - Hnd 10,1-48 -
Hnd 10,34-38 Doop van de Heer A,B,C - Hnd 10,1-48 -
Hnd 10,34a.37-43 Paaszondag – dag A,B,C - Hnd 10,1-48 -
Hnd 12,1-11 HH. Petrus en Paulus - dag - Hnd 12,1-19 -
Hnd 13,16-17.22-25 Kerstmis – vooravond A,B,C - Hnd 13,13-52 -
Rom 6,3-11 Paaswake A,B,C - Rom 6,1-14 -
Rom 8,14-17 Heilige Drie-eenheid B - Rom 8,1-17 -
Rom 8,22-27 Pinksteren – vooravond A,B,C - Rom 8,18-30 -
Rom 8,31b-34 2de zondag in de veertigdagentijd B - Rom 8,31-39 -
Rom 16,25-27 4de zondag van de advent B - Rom 16,25-27 -
1 Kor 1,3-9 1ste zondag van de advent B - 1 Kor 1,1-3 - 1 Kor 1,4-9 -
1 Kor 1,22-25 3de zondag in de veertigdagentijd B - 1 Kor 1,18-2,5 -
1 Kor 5,6b 8 Paaszondag A,B,C - 1 Kor 5,1-13 -
1 Kor 6,13c-15a.17-20 2de zondag door het jaar B - 1 Kor 6,12-20 -
1 Kor 7,29-31 3de zondag door het jaar B - 1 Kor 7,1-40 -
1 Kor 7,32-35 4de zondag door het jaar B - 1 Kor 7,1-40 -
1 Kor 9,16-19.22-23 5de zondag door het jaar B - 1 Kor 9,1-27 -
1 Kor 10,31-11,1 6de zondag door het jaar B - 1 Kor 10,14-11,1 -
1 Kor 11,23-26 Witte Donderdagavond A,B,C - 1 Kor 11,17-34 -
1 Kor 12,3b-7.12-13 Pinksteren – dag A,B,C - 1 Kor 12,1-11 - 1 Kor 12,12-30 -
2 Kor 1,18-22 7de zondag door het jaar B - 2 Kor 1,12-2,13 -
2 Kor 3,1b-6 8ste zondag door het jaar B - 2 Kor 2,14-4,6 -
2 Kor 4,6-11 9de zondag door het jaar B - 2 Kor 4,7-5,10 -
2 Kor 4,13-5,1 10de zondag door het jaar B - 2 Kor 4,7-5,10 -
2 Kor 5,1.6-10 11de zondag door het jaar B - 2 Kor 4,7-5,10 -
2 Kor 5,14-17 12de zondag door het jaar B - 2 Kor 5,11-6,10 -
2 Kor 8,7.9.13-15 13de zondag door het jaar B - 2 Kor 8,1-9,15 -
2 Kor 12,7-10 14de zondag door het jaar B - 2 Kor 11,1-12,13 -
Gal 5,16-25 Pinksteren – dag B - Gal 5,13-6,18 -
Ef 1,3-14 15de zondag door het jaar B - Ef 1,3-14 -
Ef 1,3-6.15-18 2e zondag na Kerstmis A,B,C - Ef 1,3-14 - Ef 1,15-23 -
Ef 1,17-23 Hemelvaart van de Heer A,B,C - Ef 1,15-23 -
Ef 2,4-10 4de zondag in de veertigdagentijd B - Ef 2,1-22 -
Ef 2,13-18 16de zondag door het jaar B - Ef 2,1-22 -
Ef 3,2-3a.5-6 Openbaring van de Heer A,B,C - Ef 3,1-21 -
Ef 3,8-12.14-19 Heilig Hart van Jezus B - Ef 3,1-21 -
Ef 4,1-6 17de zondag door het jaar B - Ef 4,1-16 -
Ef 4,1-13 Hemelvaart van de Heer B - Ef 4,1-16 -
Ef 4,17.20-24 18de zondag door het jaar B - Ef 4,17-5,2 -
Ef 4,30-5,2 19de zondag door het jaar B - Ef 4,17-5,2 -
Ef 5,15-20 20ste zondag door het jaar B - Ef 5,3-20 -
Ef 5,21-32 21ste zondag door het jaar B - Ef 5,21-6,9 -
Fil 2,6-11 Palm- en Passiezondag A,B,C - Fil 2,1-11 -
Kol 3,1-4 Paaszondag A,B,C - Kol 2,6-3,4 -
Kol 3,12-21 Heilige Familie A,B,C - Kol 3,5-17 - Kol 3,18-4,1 -
1 Tes 5,16-24 3de zondag van de advent B - 1 Tes 5,12-24 -
Tit 2,11-14 Kerstmis – vooravond A,B,C - Tit 2,1-3,11 -
Tit 3,4-7 Kerstmis – dageraad A,B,C - Tit 2,1-3,11 -
Heb 1,1-6 Kerstmis – dag A,B,C - Heb 1,1-4 - Heb 1,5-14 -
Heb 2,9-11 27ste zondag door het jaar B - Heb 2,3-18 -
Heb 2,14-18 Opdracht van de Heer - Heb 2,3-18 -
Heb 4,12-13 28ste zondag door het jaar B - Heb 3,7-4,13 -
Heb 4,14-16 29ste zondag door het jaar B - Heb 4,14-5,10 -
Heb 4,14-16; 5,7-9 Goede Vrijdag A,B,C - Heb 4,14-5,10 -
Heb 5,1-6 30ste zondag door het jaar B - Heb 4,14-5,10 -
Heb 5,7-9 5de zondag in de veertigdagentijd B - Heb 4,14-5,10 -
Heb 7,23-28 31ste zondag door het jaar B - Heb 7,1-28 -
Heb 9,11-15 Sacramentsdag B - Heb 9,11-28 -
Heb 9,24-28 32ste zondag door het jaar B - Heb 9,11-28 -
Heb 10,11-14.18 33ste zondag door het jaar B - Heb 10,1-18 -
Heb 11,8.11-12.17-19 Heilige Familie B - Heb 11,1-40 -
Jak 1,17-18.21b-22.27 22ste zondag door het jaar B - Jak 1,2-18 - Jak 1,19-27 -
Jak 2,1-5 23ste zondag door het jaar B - Jak 2,1-13 -
Jak 2,14-l8 24ste zondag door het jaar B - Jak 2,14-26 -
Jak 3,16-4,3 25ste zondag door het jaar B - Jak 3,13-4,12 -
Jak 5,1-6 26ste zondag door het jaar B - Jak 4,13-5,6 -
1 Pe 3,18-22 1ste zondag in de veertigdagentijd B - 1 Pe 3,13-4,6 -
2 Pe 3,8-14 2de zondag van de advent B - 2 Pe 3,1-13 -
1 Joh 2,1-5a 3de zondag van Pasen B - 1 Joh 1,4-2,2 - 1 Joh 2,3-11 -
1 Joh 3,1-2 4de zondag van Pasen B - 1 Joh 2,28-3,10 -
1 Joh 3,1-3 Allerheiligen - 1 Joh 2,28-3,10 -
1 Joh 3,18-24 5de zondag van Pasen B - 1 Joh 3,11-24 -
1 Joh 4,7-10 6de zondag van Pasen B - 1 Joh 4,7-5,4 -
1 Joh 4,11-16 7de zondag van Pasen B - 1 Joh 4,7-5,4 -
1 Joh 5,1-6 2de zondag van Pasen B - 1 Joh 4,7-5,4 - 1 Joh 5,5-12 -
1 Joh 5,1-9 Doop van de Heer B - 1 Joh 4,7-5,4 - 1 Joh 5,5-12 -
Apk 1,5-8 Chrismawijding A,B,C - Apk 1,1-3 - Apk 1,4-8 -
Apk 1,5-8 Christus, Koning van het heelal B - Apk 1,1-3 - Apk 1,4-8 -

A-B-C-jaar . Volgorde van de bijbelboeken

Genesis (Gn)

Leviticus (Lv)

Numeri (Nu)

Deuteronomium (Dt)

Jozua (Joz)

1 Samuël (1 S)

2 Samuël (2 S)

1 Koningen (1 K)

2 Koningen (2 K)

1 Kronieken (1 Kr)

2 Kronieken (2 Kr)

Nehemia (Neh)

2 Makkabeeën (2 Mak)

Job (Job)

Spreuken (Spr)

Prediker (Pr)

Wijsheid (W)

Wijsheid van Jezus Sirach (Sir)

Jesaja (Js)

Jeremia (Jr)

Baruch (Bar)

Ezechiël (Ez)

Daniël (Da)

Hosea (Hos)

Joël (Jl)

Amos (Am)

Jona (Jon)

Micha (Mi)

Habakuk (Hab)

Sefanja (Sef)

Zacharia (Zach)

Maleachi (Mal)

Matteüs (Mt)