A-JAAR . TWEEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR  - A-jaar - 22ste (tweeentwintigste) zondag door het a-jaar .
Eerste lezing : Jr 20,7-9 . Tweede lezing : Rom 12,1-2 . Evangelie : Mt 16,21-27 .

Eerste lezing : Jr 20,7-9 . Verwijzing : Jr 20,7-9 .

De profeet Jeremia bad als volgt: "Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken; Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen, 'geweld en onderdrukking' roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad. Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden maar het lukt me niet."

Tweede lezing : Rom 12,1-2 . Verwijzing : Rom 12,1-2 .

Ik, Paulus, smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zr goed is en volmaakt.

Evangelie : Mt 16,21-27 . Verwijzing : Mt 16,21-27 .

In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden: "Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit overkomen!" Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: "Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil." En daarna tot zijn leerlingen: "Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden."

Enkele beschouwingen

De perikope roept bij me onmiddellijk een vraag op : waarom ging Jezus naar Jeruzalem als hij toch wist dat dat zijn einde zou betekenen .
Weliicht waren Jezus en zijn leerlingen het met elkaar eens om naar Jeruzalem te gaan , maar hadden zij een verschillende bedoeling . Jezus ging naar Jeruzalem in de overtuiging dat zijn aards leven er zou eindigen , maar dat hij na zijn verrijzenis er als triomfator zou verschijnen . De apostelen en leerlingen gingen naar Jeruzalem om met geweld de macht over Jeruzalem (en Judea) te grijpen . Tot de dood van Jezus stonden beide partijen op hun eigen standpunt .
Dat Jezus naar Jeruzalem ging en er gedood werd , verklaart de evangelist vanuit de overtuiging dat het zo moest gebeuren en wel dat God het zo wilde .
We staan hier voor vele (geloofs)interpretaties : weten wat God wil , verrijzenis , Jezus die na zijn sterven de rechterlijke macht van God ontvangt , de wederkomst van Jezus . Geloofsinterpretaties zijn echter relatief , variabel , tijd- en plaatsgebonden .
De profeet Jeremia zegt dat hij spreekt in naam van God . Kunnen we weten wat God wil . Wil God wel ingrijpen door een menselijk spreken ? Een spreken is toch een menselijke interpretatie van een gebeuren . Mogen we daarop een goddelijk label plakken ?
Menselijk inzicht en geloof groeit . Hoe de profeet Jeremia en de evangelist Matteüs een gebeuren theologisch interpreteren hoeft geen norm voor ons denken en geloven te zijn . We kunnen er inspiratie uit putten . We zullen gebeurtenissen wellicht anders theologisch interpreteren . We zullen wellicht wat omzichtiger omgaan met de interpretatie van 'God wil het' .

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.liturgiekommission.ch/Orientierung/II_G_03_Lesungen.pdf http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm http://www.intratext.com/IXT/LAT0001/_INDEX.HTM
lezingen in verschillende talen      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen - Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -