B-JAAR . VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR  - B-jaar - 14de (veertiende) zondag door het b-jaar .
Evangelie : Mc 6,1-6a .

Eerste lezing : Ez 2,2-5 .

In die dagen kwam de Geest over mij en sprak tot mij; Hij deed mij recht overeind staan en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak. Hij zei: "Mensenzoon, Ik zend u tot de kinderen van Isral, tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet; zij en hun voorvaderen hebben opstand tegen Mij gepleegd tot op deze dag toe. Het is een nukkig en weerbarstig volk. Tot hun zend Ik u en u zult tot hun zeggen: Zo spreekt God de Heer. En of zij nu luisteren of niet het is een opstandig volk zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is."

Tweede lezing : 2 Kor 12,7-10 .

Broeders en zusters, er is want anders zouden die buitengewone openbaringen mij verwaand kunnen maken er is een doren in mijn vlees gestoken, als een bode van satan die mij moet afranselen. Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen dat hij van mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: "Jij hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen." Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom lijd ik om Christus' wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

Evangelie : Mc 6,1-6 . Verwijzing : Mc 6,1-6a .

In die tijd ging Jezus vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven en zijn leerlingen gingen met Hem mee. Toen het sabbat was begon Hij te onderrichten in de synagoge. De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: "Waar heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?" En zij namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: "Een profeet wordt overal geerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring." Hij kon geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof. Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek, waar Hij onderricht gaf.


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.liturgiekommission.ch/Orientierung/II_G_03_Lesungen.pdf http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm http://www.intratext.com/IXT/LAT0001/_INDEX.HTM
lezingen in verschillende talen      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

De oude rabbijnen wisten het al : een bijbelwoord, -tekst kan wel 70 uitleggingen krijgen. Met die 70 bedoelden ze oneindig veel . Ze wisten ook dat iedereen een bijdrage kan leveren tot beter begrip van het woord of de tekst. Dat scherpe inzicht van de rabbijnen roept een bijbeluitlegger op tot bescheidenheid. Wat een bijbeluitlegger aan uitleg voorstelt, is slechts één bepaalde benadering. Maar hij mag ook blij en fier zijn, wanneer hij met zijn uitleg iets nieuws aanbrengt, dat tot beter begrip leidt. Als hij tijdens zijn leven met al zijn zwoegen en tobben één klein keitje in een stroom enkele millimeters heeft verlegd, heeft hij aan de stroming verandering gebracht.

Het komt me voor dat het in het Marcusevangelie niet enkel om Jezus, maar ook om de messiaanse/ christelijke gemeenschap gaat. Jezus en de messiaanse gemeenschap vloeien voortdurend in elkaar over. Een individu staat voor een collectief. Dat is vaak ook zo voor andere personages van het evangelie. Jaïrus, een overste van de synagoge, staat voor het geheel van de synagogen.
Met deze twee vermoedens probeer ik nu het Marcusevangelie te benaderen. Ik ben benieuwd wat deze benadering zal opleveren. Ik hoop dat jullie zich laten meevoeren in deze stroming.

Marcus 6,1-6

Bij de studie van Mc 6,1 botste ik op de uitdrukking 'naar zijn vader(-land, -stad)'. Deze uitdrukking komt 1X voor in de LXX , de Griekse vertaling van de Hebreeuwse bijbel , nl. in Lv 25,10 (Leviticus 25,10). We lezen: "Héiligen zult ge het jaar van de vijftig jaar, en vrijlating uitroepen in het land voor al zijn bewoners: een joveel zal het voor u wezen,- terugkeren zult ge ieder naar zijn stek,- ieder naar zijn familie keert ge terug!" (Naardense vertaling). De uitdrukking staat in de context van het 50ste jaar, het jobel/jubeljaar. Het is het jaar van vergeving en herstel. Op de 10de dag van de maand tisjri is het jom kippoer (grote verzoendag). In het 50ste jaar, op jom kippoerdag, wordt het jobeljaar uitgeroepen. Die dag is een sjabbatdag.
Zou Marcus Jezus bij gelegenheid van het jobeljaar naar zijn vader(-stad/-land) laten terugkeren en zou hij Jezus op jom kippoerdag, die een sjabbatdag is, hebben laten optreden? Zou niet alleen Jezus, maar ook de messiaanse christenen naar hun vader(-land, -stad) zijn teruggekeerd en op jom kippoer, een sjabbatdag, zijn opgetreden in de synagoge? Het doel van de 50ste jaar is vergeving, herstel, verzoening. Het kan bijna niet anders dat dit het thema van de synagogedienst moet geweest zijn.
Uit Mc 3,20-21.31-35 blijkt een tegenstelling tussen Jezus en zijn familie. Sommige toehoorders maken gewag van die tegenstelling en kiezen partij voor zijn familie. Er vindt dus geen herstel en verzoening plaats. Het antwoord van Jezus is sterk (Mc 6,4): "En Jezus heeft tot hen gezegd: een profeet is nooit ongeëerd, behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en in eigen huis!" (Naardense vertaling). De trits van vader(-land, -stad), verwanten en eigen huis gelijkt opvallend op die van de opdracht aan Abram in Gn 12,1: "Dan zegt de Ene tot Abram: ga, jij, weg uit je land, uit je geboortetent en uit het huis van je vader,- naar het land dat ik je zal doen zien;" (Naardense vertaling). Het verklaart ook waarom Jezus/messiaanse gemeenschap er niet blijft en eruit trekt.
Het verband van het gaan van Jezus naar zijn vader(-land, -stad) en het jobeljaar wordt ondersteund door de interpretatie van Lucas in zijn pericope over het optreden van Jezus in Nazareth (Lc 4,16-30). Jezus citeert er Jesaja 61,1-2, waarin een jobeljaar wordt aangekondigd. Jesaja heeft de inhoud van het jobeljaar sterk verrijkt. Die inhoud zal het project van Jezus worden. Dat project vinden we ook verwoord in de zaligsprekingen van Jezus in Mt 5,3-9).
In de literatuur heb ik deze interpretatie nergens gevonden. Dat moet me tot voorzichtigheid stemmen. Nochtans zijn er voldoende argumenten om deze interpretatie te ondersteunen.