MARCUSEVANGELIE : TAALGEBRUIK -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -

- Marcus : overzicht .
- Marcus taalgebruik - Marcus taalgebruik A - Marcus taalgebruik B - Marcus taalgebruik C - Marcus taalgebruik D - Marcus taalgebruik E - Marcus taalgebruik F - Marcus taalgebruik G - Marcus taalgebruik H - Marcus taalgebruik I - Marcus taalgebruik J - Marcus taalgebruik K - Marcus taalgebruik L - Marcus taalgebruik M - Marcus taalgebruik N - Marcus taalgebruik O - Marcus taalgebruik P - Marcus taalgebruik Q - Marcus taalgebruik R - Marcus taalgebruik S - Marcus taalgebruik T - Marcus taalgebruik U - Marcus taalgebruik V - Marcus taalgebruik W - Marcus taalgebruik X - Marcus taalgebruik Y - Marcus taalgebruik Z -
- Mc : commentaar .

Overzicht van het Marcusevangelie - Mc 1 - Mc 2 - Mc 3 - Mc 4 - Mc 5 - Mc 6 - Mc 7 - Mc 8 - Mc 9 - Mc 10 - Mc 11 - Mc 12 - Mc 13 - Mc 14 - Mc 15 - Mc 16 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -ps - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

-
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


    Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   

  N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
boeknr.  27 40 41 42 43 44 45 - 65 66    
hoofdst.  260 28 16 24 21 28 121 22 68  89 
verzen  7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
      8,52 %       34,77 %       

  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
verzen (578) 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  

Mc 1,14.1. - 3. meta de to . Mc (1) Mc 1,14 . meta to . Mc (2) : (1) Mc 14,28 . (2) Mc 16,19 . Vermits Mc 16,9-20 als een latere toevoeging wordt beschouwd , resten nog Mc 1,14 en Mc 14,28 . Ze zijn aan elkaar gelinkt .
- Mc 1,14 : meta de to paradothènai ton Iôannèn = na echter het overgeleverd zijn van Johannes .
- Mc 14,28 : meta to egerthènai me = na het opgewekt zijn van mij .
De overlevering gebeurde in het verleden , de opwekking moet nog in de toekomst plaatsvinden . Toch staat in beide verzen een pass. inf. aor. . Deze twee verzen omvatten het hele openbaar leven van Jezus .

Mc 1,21 Kai (en) eisporeuontai (zij begeven zich op weg) eis (naar) Kafarnaoum (Kafarnaüm) kai... (en) eiselthôn (binnengegaan) eis (naar) tèn sunagôgèn (de synagoge)
Mc 11,15 Kai (en) erchontai (zij gaan) eis (naar) Hierosoluma (Jeruzalem) Kai (en) eiselthôn (binnengegaan) eis (naar) to hieron (de tempel)

Tussen Mc 1,21 en Mc 11,15 bestaat een opmerkelijke overeenkomst . In beide gevallen wordt het gaan naar de stad vermeld en vervolgens het binnengaan in het plaatselijk heiligdom ; respectievelijk Kafarnaüm en Jeruzalem , synagoge en tempel . De eerste hoofdzin van Mc 1,21 bestaat uit 4 woorden en 11 (1 + 5 + 1 + 4) lettergrepen . De eerste hoofdzin van Mc 11,15 bestaat eveneens uit 4 woorden en 11 (1 + 3 + 1 + 6) lettergrepen .

Mc 1,21.2. In Mc 11,1 zouden we erchontai (zij gaan) in plaats van het voor Mc hapaxvorm eggizousin (zij naderen) verwachten . Dat is niet het geval . Zoals dat ook niet het geval was in Mc 1,21 , waar we eisporeuontai (zij begeven zich op weg naar) lezen :
- Mc 1,21 : kai eisporeuontai eis Kafarnanaoum = en zij begeven zich op weg naar Kafarnaüm .
- Mc 11,1 : kai hote eggizousin eis Hierosoluma = en dan naderen zij tot Jeruzalem .

Mc 1,21.3. - 4. eis Kafarnaoum (naar Kafarnaüm) . Mc (3) : (1) Mc 1,21 . (2) Mc 2,1 . (3) Mc 9,33 . In Mc 2,1 verwijst palin eis Kafarnaoum (opnieuw naar Kafarnaüm) naar Mc 1,21 . Kafarnaoum (Kafarnaüm) komt in Mc slechts in verbinding met het voorzetsel eis (naar) voor . Het staat telkens aan het begin van een nieuwe pericope . Aan het voorzetsel eis (naar) gaat een werkwoord van beweging vooraf , in twee verzen een werkwoord met het voorvoegsel eis (naar) . De zinnen beginnen telkens met het verbindend voegwoord kai (en) .
In Mc 1,21 begint het optreden van Jezus in Galilea , in Mc 9,33 wordt de periode van Galilea afgesloten . Mc 9,33-50 is de laatste pericope . In Mc 10,1 vertrekt Jezus en gaat naar het gebied van Judea .
- Mc 1,21 . Kai eisporeuontai eis Kafarnaoum (en zij begeven zich op weg naar Kafarnaüm) . (vier woorden en elf lettergrepen) .
- Mc 2,1 . Kai eiselthôn palin eis Kafarnaoum (en binnengegaan opnieuw in Kafarnaüm) . (vijf woorden en elf lettergrepen) .
- Mc 9,33 . Kai èlthon eis Kafarnaoum (en zij gingen naar Kafarnaüm) . (vier woorden en acht lettergrepen) .

 

.Mc 1,21.10-12. een vorm van eiserchomai (ingaan in) + eis tèn sunagôgèn (naar de synagoge) . Mc (2) : (1) Mc 1,21 . (2) Mc 3,1 .
- Mc 1,21 : kai ... eiselthôn eis tèn sunagôgèn (en ... binnengegaan in de synagoge) .
- Mc 3,1 : kai eisèlthen palin eis tèn sunagôgèn (en hij ging binnen opnieuw in de synagoge) .

- Mc 1,45.26. ind. imperf. 3de pers. mv. èrchonto (zij gingen) van het werkw. erchomai (gaan) . Deze vorm komt in Mc slechts hier in Mc 1,45 voor . DE ind. imperef. 3de pers. enk. komt in Mc slechts in Mc 2,13 voor . Vergelijk :
- Mc 1,45 : kai èrchonto pros auton pantothen (en zij gingen naar hem van overal) .
- Mc 2,13 : kai pas ho ochlos èrcheto pros auton (en heel het volk ging naar hem) .

Mc 2,1.5. De eerste stad waar Jezus tijdens zijn openbaar leven verblijft , is Kafarnaüm . De laatste stad is Jeruzalem . Bij een tweede vermelding van de beide steden wordt een werkw. van eiserchomai (binnengaan) gebruikt :
- Mc 2,1 : kai eiselthôn palin eis Kafarnaoum = en binnengegaan opnieuw in Kafarnaüm .
- Mc 11,11 : kai eisèlthen eis Hierosoluma = en hij ging binnen in Jeruzalem .

Mc 2,1.4. - 5. eis Kafarnaoum (naar Kafarnaüm) . Mc (3) : (1) Mc 1,21 . (2) Mc 2,1 . (3) Mc 9,33 . Kafarnaoum (Kafarnaüm) komt in Mc slechts in verbinding met het voorzetsel eis (naar) voor . Het staat telkens aan het begin van een nieuwe pericope . Aan het voorzetsel eis (naar) gaat een werkwoord van beweging vooraf , in twee verzen een werkwoord met het voorvoegsel eis (naar) . De zinnen beginnen telkens met het verbindend voegwoord kai (en) .
In Mc 1,21 begint het optreden van Jezus in Galilea , in Mc 9,33 wordt de periode van Galilea afgesloten . Mc 9,33-50 is de laatste pericope . In Mc 10,1 vertrekt Jezus en gaat naar het gebied van Judea .
- Mc 1,21 . Kai eisporeuontai eis Kafarnaoum (en zij begeven zich op weg naar Kafarnaüm) .
- Mc 2,1 . Kai eiselthôn palin eis Kafarnaoum (en binnengegaan opnieuw in Kafarnaüm) . In Mc 2,1 verwijst palin eis Kafarnaoum (opnieuw naar Kafarnaüm) naar Mc 1,21 .
- Mc 9,33 . Kai èlthon eis Kafarnaoum (en zij gingen naar Kafarnaüm) . Hier wordt de periode van Galilea afgesloten . Mc 9,33-50 is de laatste pericope . In Mc 10,1 vertrekt Jezus en gaat naar het gebied van Judea .

- Mc 2,13.2.  ind. aor. 3de pers. enk. exèlthen (hij ging naar buiten) . Bij het begin van Mc 2,1 staat kai eiselthôn palin eis kafarnaoum (en binnengaande opnieuw in Kafarnaüm) , bij het begin van Mc 2,13 : kai exèlthen (en hij ging naar buiten) , en wel langs het meer . Jezus ging dus uit Kafarnaüm . Mc 1,16-20 / 21-28 en Mc 2,1-12 / Mc 2,13-14 vormen een A B - B' A' structuur .

- Mc 2,13.3. palin (opnieuw) para tèn thalassan (langs het meer) . Taalgebruik in N.T. : palin (opnieuw) . Taalgebruik in Mc : palin (opnieuw) . Fr. de nouveau . E. again . Ned. opnieuw . De verwijzing zit in het woord of de uitdrukking die onmiddellijk volgt . Hier verwijst het naar para tèn thalassan (langs de zee) van Mc 1,16 . In Mc 2,13-14 wordt de roeping van Levi verteld zoals in Mc 1,16-20 de roeping van Petrus en Andreas , Jakobus en Johannes wordt verhaald . Er is vooruitgang in het soort mensen dat geroepen wordt . In Mc 2,14 wordt een tollenaar geroepen , iemand die tol heeft van de joden voor de Romeinen .

- Mc 2,13.3. - 5. para tèn thalassan (langs de zee / meer) . Mc (4) : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 2,13 . (3) Mc 4,1 . (4) Mc 5,21 . (1) Mc 1,16 en (2) Mc 2,13 staan in het teken van de roeping van leerlingen . (3) Mc 4,1 en (4) Mc 5,21 leiden de woord- en daadactiviteit van Jezus in .
(1) Mc 1,16 : Kai paragôn para tèn thalassan tès Galilaias (en langsvoerend langs het meer van Galilea) . Deze zin staat bij het begin van de pericope
(2) Mc 2,13 : Kai exèlthen palin para tèn thalassan (en hij ging buiten opnieuw langs de zee) . Deze zin staat bij het begin van de pericope .
(3) Mc 4,1 : Kai palin èrxato didaskein para tèn thalassan (en opnieuw begon hij te leraren langs het meer) . Deze zin staat bij het begin van de pericope .
(4) Mc 5,21 : kai èn para tèn thalassan (en hij was langs de zee) . De zin staat bij het begin van de pericope .

Mc 3,1.4. - 6. eis tèn sunagôgèn (naar de synagoge) . Mc (2) : (1) Mc 1,21 . (2) Mc 3,1 .
- Mc 1,21 : kai ... eiselthôn eis tèn sunagôgèn (en ... binnengegaan in de synagoge) .
- Mc 3,1 : kai eisèlthen palin eis tèn sunagôgèn (en hij ging binnen opnieuw in de synagoge) .

- Mc 3,6. 9. acc. onz. enk. sumboulion (raadsbesluit) . Taalgebruik in N.T. : sumboulion (raadsbesluit) . Taalgebruik in Mc. : sumboulion (raadsbesluit) . Mc (2) : (1) Mc 3,6 . (2) Mc 15,1 . Vergelijk beide :
- (1) Mc 3,6 : hoi farisaioi euthus meta tôn èrôdianôn sumboulion edidoun (de Farizeeën onmiddellijk met de Herodianen gaven het raadsbesluit) .
- (2) Mc 15,1 : sumboulion poièsantes hoi archiereis ... (de hogepriesters samen met de oudsten en de schriftgeleerden en het hele sanhedrin het raadsbesluit genomen) .
De Farizeeën en de Herodianen lijken vergaderd te hebben en besloten te hebben om een raadsbesluit te geven / voor te stellen . De hogepriesters ... en het hele sanhedrin , bij wie de macht ligt , nemen het besluit (dat de Farizeeën en de Herodianen hadden voorgesteld) .

- Mc 3,6.15. conjunctief aor. 3de pers. mv. apolesôsin (zij zouden doden) . Taalgebruik in N.T. : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . Taalgebruik in Mc : apollumi (ten gronde richten , doden , verliezen) . < ap- + ollumi < ol-numi . Hebr. ´âbhad . Lat. perdere . Fr. perdre . Lat. perditio . Fr. perdition . Ned. verderf , verdoemenis . Mc (2) :
(1) Mc 3,6 : hopôs auton apolelôsin (opdat zij hem zouden doden) .
(4) Mc 11,18 : pôs auton apolelôsin ( hoe zij hem zouden doden) .

Mc 3,6 kai exelthontes hoi Farizaioi euthus meta tôn Hèrôidianôn sumboulion edidoun kat'autou (En buitengegaan de Farizeeën onmiddelijk met de Herodianen een besluit gaven tegen hem, hoe ze hem zouden doden) hopôs auton apolesôsin (hoe ze hem zouden doden) (= Mt 12,14)
Mc 11,18 kai èkousan oi archiereis kai oi grammateis , (en hoorden de hogepriesters en de schriftgeleerden) kai ezètoun pôs auton apolesôsin en zij zochten hoe ze hem zouden doden)

154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden : Mc 7,1-13 .

Mc 7,1.2. - 3. sunagontai (zij verzamelen zich) pros (bij) . Mc (2) : (1) Mc 6,30 . (2) Mc 7,1 . STAP VOOR STAP !
- Mc 6,30 : Kai sunagontai hoi apostoloi pros ton Ièsoun = en de apostelen verzamelen zich bij Jezus .
- Mc 7,1 : Kai sunagontai pros auton hoi Farisaioi kai ... = en de Farizeeën ... verzamelen zich bij hem .
Wellicht is de terugkomst van de apostelen naar Jezus in Mc 6,30 wellicht bepaald door het nieuws dat Johannes werd onthoofd . De leerlingen hebben Jezus wellicht ingelicht en probeert Jezus zich in veiligheid te brengen (Mc 6,32) . In Mc 7,1 ontstaat een discussie tussen Farizeeën en schriftgeleerden enerzijds en Jezus anderzijds over de traditie van de ouderen en het gebod van God . Deze discussie moet zo bedreigend zijn overgekomen dat Jezus besluit naar het gebied van Tyrus te gaan . Het zijn dus twee situaties waarin Jezus overgaat naar een weggaan om veiligheid te zoeken .

Er zijn opmerkelijke linken tussen (4) Mc 7,24 en (5) Mc 10,1 :
- (4) Mc 7,24 : Ekeithen de anastas apèlthen eis ta horia Turou (vandaar echter opgestaan ging hij weg naar de bergen van Tyrus) .
- (5) Mc 10,1 : kai ekeithen anastas erchetai eis ta horia tès Ioudaias (en vandaar opgestaan gaat hij naar de bergen van Judea) .
De bergen van Tyrus liggen helemaal in het noorden , de bergen van Judea liggen in het zuiden . Tussen beide hoort dan Mc 9,30 : kakeithen exelthontes pareporeuonto dia tès Galilaias (en vadaar uitgegaan begaf hij zich zijdelijns door Galilea) .

Mc 14,28.2. - 3. meta de to . Mc (1) Mc 1,14 . meta to . Mc (2) : (1) Mc 14,28 . (2) Mc 16,19 . Vermits Mc 16,9-20 als een latere toevoeging wordt beschouwd , resten nog Mc 1,14 en Mc 14,28 . Ze zijn aan elkaar gelinkt .
- Mc 1,14 : meta de to paradothènai ton Iôannèn = na echter het overgeleverd zijn van Johannes .
- Mc 14,28 : meta to egerthènai me = na het opgewekt zijn van mij .
De overlevering gebeurde in het verleden , de opwekking moet nog in de toekomst plaatsvinden . Toch staat in beide verzen een pass. inf. aor. . Deze twee verzen omvatten het hele openbaar leven van Jezus .

Mc 14,53.2. act. ind. aor. 3de pers. mv. apègagon van het werkw. apagô (wegleiden, afvoeren) . Taalgebruik in het N.T. : apagô (wegleiden, afvoeren) . Taalgebruik in Mc : apagô (wegleiden, afvoeren) . Mc (2) : (1) Mc 14,53 . (2) Mc 15,16 . Na zijn arrestatie in de hof van Getsemane wordt Jezus weggeleid naar de hogepriester (Mc 14,53) . Na de vrijlating van Barnabas wordt Jezus weggeleid om gekruisigd te worden . De soldaten leiden Jezus weg en beginnen met de uitvoering van de straf (Mc 15,16) . Tussen beide wegleidingen ligt het gebeuren vanaf zijn arrestatie tot zijn veroordeling .

Mc 15,16.4. act. ind. aor. 3de pers. mv. apègagon van het werkw. apagô (wegleiden, afvoeren) . Taalgebruik in het N.T. : apagô (wegleiden, afvoeren) . Taalgebruik in Mc : apagô (wegleiden, afvoeren) . Mc (2) : (1) Mc 14,53 . (2) Mc 15,16 . Na zijn arrestatie in de hof van Getsemane wordt Jezus weggeleid naar de hogepriester (Mc 14,53) . Na de vrijlating van Barnabas wordt Jezus weggeleid om gekruisigd te worden . De soldaten leiden Jezus weg en beginnen met de uitvoering van de straf (Mc 15,16) . Tussen beide wegleidingen ligt het gebeuren vanaf zijn arrestatie tot zijn veroordeling .

- inleidingen op een citaat :
- Mc 12,1 : kai èrxato autois en parabolais lalein (en hij begon hen in parabels te spreken) . Mc 4,33 : kai toiautais parabolais pollais elalei autois (en met vele dergelijke parabels sprak hij hen) .
 - Mc 1 () :
 - Mc 2 () :
 - Mc 3 () :
 - Mc 4 () :
 - Mc 5 () :
 - Mc 6 () :
 - Mc 7 () :
 - Mc 8 () :
 - Mc 9 () :
 - Mc 10 () :
 - Mc 11 () :  
 - Mc 12 () :
 - Mc 13 () :
 - Mc 14 () :
 - Mc 15 () :
 - Mc 16 () :