MARCUSEVANGELIEOT TWAALFDE HOOFDSTUK (MC 12) -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,41-44 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Zie ook naar - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

- Marcus: overzicht.
- Marcus taalgebruik - Marcus taalgebruik A - Marcus taalgebruik B - Marcus taalgebruik C - Marcus taalgebruik D - Marcus taalgebruik E - Marcus taalgebruik F - Marcus taalgebruik G - Marcus taalgebruik H - Marcus taalgebruik I - Marcus taalgebruik J - Marcus taalgebruik K - Marcus taalgebruik L - Marcus taalgebruik M - Marcus taalgebruik N - Marcus taalgebruik O - Marcus taalgebruik P - Marcus taalgebruik Q - Marcus taalgebruik R - Marcus taalgebruik S - Marcus taalgebruik T - Marcus taalgebruik U - Marcus taalgebruik Z -
- Mc: commentaar.

Overzicht: Mc 1 , Mc 2 , Mc 3 , Mc 4 , Mc 5 , Mc 6 , Mc 7 , Mc 8 , Mc 9 , Mc 10 , Mc 11 , Mc 12 , Mc 13 , Mc 14 , Mc 15 , Mc 16 ,
Tekstuitleg - Mc 12,1-12 - Mc 12,13-17 - Mc 12,18-27 - Mc 12,28-34 - Mc 12,35-37a - Mc 12,37b-40 - Mc 12,41-44 -
- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12 - Mc 12,13 - Mc 12,14 - Mc 12,15 - Mc 12,16 - Mc 12,17 - Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 - Mc 12,28 - Mc 12,29 - Mc 12,30 - Mc 12,31 - Mc 12,32 - Mc 12,33 - Mc 12,34 - Mc 12,35 - Mc 12,36 - Mc 12,37 - Mc 12,38 - Mc 12,39 - Mc 12,40 - Mc 12,41 - Mc 12,42 - Mc 12,43 - Mc 12,44 -


In hun Synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het twaalfde hoofdstuk van het Marcusevangelie:
289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers: Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19
291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer: Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26
292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis: Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38
293. Vraag naar het eerste gebod: Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40
294. Zoon en Heer van David: Mc 12,35-37a - Mt 22,41-46 - Lc 20,41-44
295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën: Mc 12,37b-40 - Mt 23,1-12 - Lc 20,45-47
298. De penningen van de weduwe: Mc 12,41-44 - Lc 21,1-4


289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers: Mc 12,1-12 - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12 -

Mc 12,1 - Mc 12,1: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
kai èrxato autois en parabolais lalein, ampelôna anthrôpos efuteusen, kai periethèken fragmon kai ôruxen upolènion kai ôkodomèsen purgon, kai exedeto auton geôrgois, kai apedèmèsen.   1 et coepit illis in parabolis loqui vineam pastinavit homo et circumdedit sepem et fodit lacum et aedificavit turrem et locavit eam agricolis et peregre profectus est      1 En Hij begon door gelijkenissen tot hen te zeggen: Een mens plantte een wijngaard, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak, en bouwde een toren, en verhuurde dien aan de landlieden, en reisde buiten 's lands.   [1] Hij begon in gelijkenissen tegen hen te spreken: ‘Iemand legde een wijngaard aan, zette die af met een omheining, groef een perskuil* en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte* hem aan wijnbouwers, en ging naar het buitenland.   [1] Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen: ‘Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis.   1 ¶ Dan vangt hij aan tot hen te spreken in gelijkenissen: een mens plant een wijngaard; hij zet er een haag omheen, graaft een persbak uit en bouwt er een wachttoren bij; hij geeft hem uit aan landbouwers en gaat op reis;   1. Il se mit à leur parler en paraboles: « Un homme planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour ; puis il la loua à des vignerons et partit en voyage.  

King James Bible. [1] And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the winefat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country.
Luther-Bibel. 12 1 Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes.

καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἤρξατο (= èrksato: hij begon; wkw med ind aor 3de pers mann enk van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen) αὐτοῖς (= αὐτοῖς: aan hen; pers vnw 3de pers dat mann mv van het pers vnw αυτος = αυτος: hij) ἐν (= en: in, tijdens, met; vz van plaats, tijd) παραβολαῖς (= parabolais: parabolais, gelijkenissen; zn dat vr mv van het zn παραβολη = parabolè: parabel, gelijkenis) λαλεῖν (= lalein: om te spreken; wkw act inf praes van het wkw λαλεω = laleô: lallen, spreken, praten), Ἀμπελῶνα (= amplôna: wijngaard, wijnberg; zn acc mann enk van het zn ἀμπελῶν = amplôn: wijngaard, wijnberg) ἄνθρωπος (= anthrôpos: mens; zn nom mann enk) ἐφύτευσεν (= efuteusen: hij plantte; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw φυτευω = futeuô: planten, voortbrengen, verwekken), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) περιέθηκεν (= periethèken; hij stelde rondom; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw περιτιθημι = peritithèmi: plaatsen, rondom leggen, rondom aanbrengen) φραγμὸν (= fragmon: afsluiting, omheining; zn acc mann enk van het zn φραγμος = fragmos) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ὤρυξεν (ôruksen = hij groef; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw ορυσσω = orussô: graven, uitdelven) ὑπολήνιον (= hupolènion: ondergezette kuip; zn acc onz enk) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ᾠκοδόμησεν (oikodomèsen: hij bouwde; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw οικοδομεω = oikodomeô: bouwen) πύργον (= purgon: toren; zn acc mann enk van het zn πυργος = purgos: toren), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἐξέδετο (= eksedeto: hij gaf uit handen; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw εκδιδωμι = ekdidômi: uit handen geven) αυτον (= auton: hem; ^pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) γεωργοῖς, (= geôrgois: landbouwer, wijngaardenier; zn dat mann mv van het zn γεωργος = georgos: landbouwer, wijngaardenier) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἀπεδήμησεν (= apedèmèsen: hij was weg; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw αποδημεω = apodèmeô: weg zijn, uit het land zijn).

Tekstuitleg van Mc 12,1. Variabele lezingen. De inleiding (Mc 12,1a) op de parabel telt 6 woorden. Mc 12,1b heeft zes nevenschikkende zinnen en heeft 18 woorden, dit is gemiddeld 3 woorden per zin, waarvan 6X καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Het beginvers van de parabel (Mc 12,1b) gelijkt sterk op Js 5,2 maar verschilt helemaal in de verdere uitwerking. In Js 5 geeft de wijngaard slechte vruchten. Daarop besluit de eigenaar om de wijngaard te niet te doen. In Mc 12,1-8 eisten de wijnbouwers het eigenaarschap voor zich op. Uiteindelijk besluit de eigenaar om de wijngaard in huurleen aan anderen te geven (die het eigenaarschap voor zich niet zouden opeisen).

Mc 12,1.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Hebr: waw (verbindingshaak). L: et. Fr: et. N: en. E: and. D: und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,1.2. ἤρξατο (= èrksato: hij begon; wkw med ind aor 3de pers mann enk van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen). Taalgebruik in het NT: archomai (beginnen, aanvangen, heersen). Taalgebruik in Mc: archomai (beginnen, aanvangen, heersen). OT (35). NT (41). Mt (7). Mc (18). Lc (11). Joh (1). Hnd (4).
Mc (18): (1) Mc 1,45. (2) Mc 4,1. (3) Mc 5,20. (4) Mc 6,2. (5) Mc 6,7. (6) Mc 6,34. (7) Mc 8,31. (8) Mc 8,32. (9) Mc 10,28. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,47. (12) Mc 11,15. (13) Mc 12,1. (14) Mc 13,5. (15) Mc 14,33. (16) Mc 14,69. (17) Mc 14,71. (18) Mc 15,8. Een vorm van αρχομαι (= archomai: beginnen) in Mc in 27 verzen.
- Ned: beginnen. Afleiding met → be- van een niet-overgeleverd (oorspr. sterk) werkwoord *ginnan ‘aanvangen’. Stam = ! (a/ee) - r - k: ar(k) / eer-(ste).

Mc 12,1.1.-2. καὶ ἤρξατο (= kai èrksato: en hij begon). LXX (21). NT (9). Mc (6/18): (1) Mc 5,20. (2) Mc 6,7. (3) Mc 6,34. (4) Mc 8,31. (5) Mc 10,28. (6) Mc 12,1. (7) Mc 14,33. (8) Lc 7,15. (9) Joh 13,5.
- Hebr: וַיּפְתַּח (= wajjiphëthach: en hij opende; < prefix consecutivum wë + wkw act qal imperf 3de pers mann enk van het wkw פָתַח = pâthach: openen).

Inchoatief werkwoord (Inchoatief werkwoord - Wikipedia)

Een inchoatief werkwoord is een werkwoordsvorm waarvan de betekenis "iets dat begint of aan het ontstaan is" is. Deze betekenis wordt - meestal door middel van een gebonden morfeem - afgeleid van een ander werkwoord. Het inchoatieve aspect is daarmee een apart aspect van werkwoorden.

In veel talen zoals het Grieks en Latijn heeft inchoativiteit een sterk productief karakter. Door middel van een infix kan van allerlei werkwoorden een secundaire inchoatieve betekenis worden afgeleid. In het Nederlands is het meest productieve element met een inchoatieve betekenis het voorvoegsel in-: (in-schakelenin-zetten, enz.)

Latijn

In het Latijn heeft met name het infix -sc- een inchoatieve betekenis. Dit infix is in veel vormen van de tegenwoordige tijd aanwezig:

 • apiscor, apisci, aptus sum, "bereiken"
 • cresco, crescere, crevi, cretus (<creo), "(op)groeien"
 • convalesco, convalescere, convalui(<convaleo), "herstellen, beter/sterker worden"
 • disco, discere, didici, "leren"
 • irascor, irasci, iratus sum, "woedend zijn"
 • lapidesco, lapidescere, "verstenen"
 • misceo, miscere, miscui, mixtus, "mengen"
 • nanciscor, nancisci, nactus/nanctus sum, "worden"
 • nosco, noscere, novi, notus, "te weten komen"
 • obdormisco, obdormiscere, obdormivi, obdormitus(<dormio), "in slaap vallen"
 • posco, poscere, poposci, "vragen, verzoeken"
 • proficiscor, proficisci, profectus sum, "vertrekken"
 • rubesco, rubescere, rubui (<rubeo), "rood worden"

In de meeste Romaanse talen (zoals het Italiaans) heeft dit infix zijn inchoatieve betekenis verloren. Zo betekent de vorm fin-isco met een dergelijk infix tegenwoordig niets anders meer dan "ik (be-)eindig", terwijl het inchoatieve infix ontbreekt in de overeenkomende meervoudsvorm fin-iamo, "wij (be-)eindigen".

Grieks

Het Oudgrieks had een gelijksoortig infix -sk- met inchoatieve betekenis. Wanneer de stam van werkwoorden op een medeklinker eindigt wordt -ισκ- toegevoegd, wanneer de stam op een klinker eindigt wordt -σκ- toegevoegd.

 • αρεσκω "bevallen"
 • φασκω "voeden"

Mc 12,1.3. αὐτοῖς (= αὐτοῖς: aan hen; pers vnw 3de pers dat mann mv van het pers vnw αυτος = αυτος: hij). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc: voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 12 (8): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,15. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,28. (7) Mc 12,43. (8) Mc 12,44.

Mc 12,1.1.-3. καὶ ἤρξατο αὐτοῖς (= kai èrksato autois: en hij begon hen). Bijbel/NT (1): Mc 12,1.

Mc 12,1.2.-3. ἤρξατο αὐτοῖς (= èrksato autois: hij begon hen). Bijbel/NT (2): (1) Mc 10,32. (2) Mc 12,1.

Mc 12,1.4. ἐν (= en: in, tijdens, met; vz van plaats, tijd). Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in Mc: en (in). Hebr: bë. Fr: en. Ned: in. Fr: dans.
Mc (119). Mc 12 (9): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,11. (3) Mc 12,23. (4) Mc 12,25. (5) Mc 12,26. (6) Mc 12,35. (7) Mc 12,36.. (8) Mc 12,38. (9) Mc 12,39.

Mc 12,1.5. παραβολαῖς (= parabolais: parabolais, gelijkenissen; zn dat vr mv van het zn παραβολη = parabolè: parabel, gelijkenis). Taalgebruik in het NT: parabolè (parabel, gelijkenis). Taalgebruik in Mc: parabolè (parabel, gelijkenis). Zie wkw παραβαλλω (= paraballô: naast elkaar werpen, vergelijken).
Mc (5): (1) Mc 3,23. (2) Mc 4,2. (3) Mc 4,11. (4) Mc 4,33.  (5) Mc 12,1. Een vorm van παραβολη (= parabolè: parabel, gelijkenis) in Mc in 13 verzen.

  παραβολη (= parabolè: parabel, gelijkenis) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
6 παραβολαῖς (= parabolais: parabolais, gelijkenissen; zn dat vr mv)  16  12          12  12     
  totaal 94  44 50  17  13  18        48  48   

Mc 12,1.4.-5. ἐν παραβολαῖς (= en parabolais: in parabels, gelijkenissen). LXX (3). NT (11). Mc (4/5). Mc (4): (1) Mc 3,23. (2) Mc 4,2. (3) Mc 4,11.  (4) Mc 12,1. Niet in: Mc 4,33.
- met een vorm van legô (zeggen):
-- Mc 3,23: ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς (= en parabolais elegen autois: in parabels zei hij hen).
-- Mc 4,2: καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ (= kai edidasken autous en parabolais polla kai elegen autois en tè didachè autou: hij onderrichtte hen in parabels en hij zei hen in zijn onderricht).
- met een vorm van lalô (spreken):
-- Mc 4,33: Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς (= kai toiautais parabolais pollais elalei autois: en met vele dergelijke parabels sprak hij hen).
-- Mc 12,1: ηρξατο αυτοις εν παραβολαις λεγειν (= èrxato autois en parabolais lalein: hij begon hen in parabels te spreken).

  παραβολη (= parabolè: parabel, gelijkenis) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
6 παραβολαῖς (= parabolais: parabolais, gelijkenissen; zn dat vr mv)  16  12          12  12     
  totaal 94  44 50  17  13  18        48  48   

- Jezus begint zijn openbaar spreken met een spreken in parabels. Hij beëindigt zijn openbaar spreken ook met het spreken in parabels. Sommige parabels sprak hij uit in Galilea, andere in Jeruzalem. In Mc 12,1 begint Jezus opnieuw in gesluierde taal te spreken. Maar er is ook een ernstige overgang: van open, vrijmoedig spreken naar een gesluierd, in parabels spreken. Mc 3,23 en Mc 12,1a stemmen in woordgebruik het sterkst met elkaar overeen.

Mc 12,1.6. λαλεῖν (= lalein: om te spreken; wkw act inf aor van het wkw λαλεω = laleô: lallen, spreken, praten). Taalgebruik in het NT: laleô (lallen, spreken, praten). Taalgebruik in Mc: laleô (lallen, spreken, praten).
Mc (3): (1) Mc 1,34. (2) Mc 7,37.   (3) Mc 12,1.  Een vorm van λαλεω (= laleô: lallen, spreken, praten) in Mc in 19 verzen.

  λαλεω = laleô: lallen, spreken, praten). bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
   λαλεῖν (= lalein: om te spreken) 37  16  21       

- λέγειν (= legein: te zeggen; van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg, - aor επ = ep).

λεγω (= legô: zeggen) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
λέγειν (= legein: te zeggen; wkw act inf praes) 51  11  40 12    25  26 
totaal 2928  1837  1091  265  150  191  196  79  124  86  606  802 

Mc 12,1.2.-6. ηρξατο (...) λεγειν (= èrxato (...) legein: hij begon te zeggen). LXX (1). NT (5). Mc (5): (1) Mc 10,28. (2) Mc 10,32. (3) Mc 10,47. (4) Mc 13,5. (5) Mc 14,69. Variante lezing: Mc 12,1.

----------------------

Mc 12,1.7. Ἀμπελῶνα (= ampelôna: wijngaard, wijnberg; zn acc mann enk van het zn ἀμπελῶν = ampelôn: wijngaard, wijnberg). LXX (26). (1) Gn 9,20. (2) Ex 22,4. (3) Ex 23,11. (4) Lv 19,10. (5) Lv 19,19. (6) Nu 21,22. (7) . (8) . (9) . (10) . (11) . (12) . (13) . (14) . (15) . (16) . (17) . (18) . (19) . (20) . (21) . (22) . (23) . (24) . (25) . (26) . NT (11). (1) Mt 20,1. (2) Mt 20,2. (3) Mt 20,4. (4) Mt 20,7. (5) Mt 21,33. (6) Mt 21,41. (7) Mc 12,1. (8) Mc 12,9. (9) Lc 20,9. (10) Lc 20,16. (11) 1 Kor 9,7.
- ἀμπελῶν (= ampelôn: druivelaar, wijngaard, wijnberg; zn nom mann enk). LXX (16). NT (0).
- L: vinea. Fr: vigne. Ned: wijn-gaard. E: vineyard.
- De parabel omhelst Mc12,1b-8. Het eerste woord van de parabel in Mc 12,1b is αμπελῶνα (= ampelôna: wijngaard, wijnberg), het voorlaatste woord in Mc 12,8 is eveneens dit woord. Wijngaard omvat het geheel van de parabel. Het is een inclusio. De wijngaard is het symbool voor Israël. De zorg voor de wijngaard staat symbool voor de zorg die God voor zijn volk draagt.

Mc 12,1.8. ἄνθρωπος (= anthrôpos: mens; zn nom mann enk). Taalgebruik in het NT: anthrôpos (mens). Taalgebruik in Mc: anthrôpos (mens). Mc (14): (1) Mc 1,23. (2) Mc 2,27. (3) Mc 3,1. (4) Mc 4,26. (5) Mc 5,2. (6) Mc 7,11. (7) Mc 8,37. (8) Mc 10,7. (9) Mc 10,9. (10) Mc 12,1. (11) Mc 13,34. (12) Mc 14,13. (13) Mc 14,21. (14) Mc 15,39. Het woord ἄνθρωπος (= anthrôpos: mens) wordt in de Bijbel heel veel gebruikt. We zouden het in dit vers kunnen vertalen door "iemand".

  ἄνθρωπος (= anthrôpos: mens) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. mann. enk. anthrôpos 512 394 118 21 14 24 21  10  27  59  80 
  Totaal   1760 1233 527 108 53 94 57  45  145  25  255  312

Mc 12,1.9. ἐφύτευσεν (= efuteusen: hij plantte; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw φυτευω = futeuô: planten, een put maken, voortbrengen, verwekken; stam Gr: fut-eu-ô / Ned: planten: f/p - u/l - (n) -t); wkw met eu: grondwoord gebruiken, uitvoeren OF putten, een put maken.) LXX (9). (1) Gn 2,8. (2) Gn 9,20. (3) Gn 21,33. (4) Dt 20,6. (5) . (6) . (7) . (8) . (9) . NT (4): (1) Mt 15,13. (2) Mt 21,33. (3) Mc 12,1. (4) Lc 20,9.
- ἐφύτευσα (= efuteusa: ik plantte; wkw act ind aor 1ste pers enk van het wkw φυτευω = futeuô: planten, voortbrengen, verwekken; stam Gr: fut-eu-ô / Ned: planten: f/p - u/l - (n) -t); wkw met eu: grondwoord gebruiken, uitvoeren OF putten, een put maken.) LXX (4): (1) Pr 2,4. (2) Js 5,2. (3) Jr 2,21. (4) Jr 51,34 . NT (1): 1 Kor 3,6.
- Paulus gebruikt het beeld van de akker om het aandeel van Gods medewerkers aan te duiden. Maar God geeft de wasdom.

Mc 12,1.7.9. Ἀμπελῶνα ... ἐφύτευσεν (= ampelôna ... efuteusen: een wijngaard ... plantte hij). Bijbel/NT (1): Mc 12,1 (misdadige wijnbouwers).
- εφυτευσεν αμπελωνα (= efuteusen ampelôna: hij plantte een wijngaard). LXX (2). (1) Gn 9,20. (Noach plantte een wijngaard, dronk ervan en werd zat). (2) Dt 20,6 (de eerste vruchten plukken van de wijngaard). NT (2): (1) Mt 21,33 (misdadige wijnbouwers). (2) Lc 20,9 (misdadige wijnbouwers).
- Er wordt een wijngaard aangeplant. In sommige gevallen gaat het om de letterlijke betekenis, in andere gevallen om een metaforische betekenis. In Gn 2,8 is er sprake dat God een paradijs aanplant in Eden. Hier is reeds een aanwijzing dat Mc zich heeft geïnspireerd op Js 5.

Mc 12,1.10. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.
- Een tweede nevenschikkende zin in Mc 12,1b: een omheining aanbrengen rondom de wijngaard.

Mc 12,1.11. περιέθηκεν (= periethèken; hij stelde rondom; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw περιτιθημι = peritithèmi: plaatsen, rondom leggen, rondom aanbrengen). LXX (9). NT (2). (1) Mt 21,33. (2) Mc 12,1.
Lat: circumdedit (hij omgaf; wkw act ind perf 3de pers enk van het wkw circumdare: omgeven). Mc 12,1.
- περιέθηκα (= periethèka; ik stelde rondom; wkw act ind aor 1ste pers enk van het wkw περιτιθημι = peritithèmi: plaatsen, rondom leggen, rondom aanbrengen). LXX (6). (1) . (2) . (3) . (4) . (5) Js 5,2. (6) . NT (0).

Mc 12,1.12. φραγμὸν (= fragmon: afsluiting, omheining; zn acc mann enk van het zn φραγμος = fragmos). LXX (11). (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . (9) . (10) Js 5,2. (11) Js 5,5. NT (2): (1) Mt 21,33. (2) Mc 12,1. Zie wkw φραζω (= fradzô: omheinen, afsluiten, blokkeren < frakJô, vandaar zn frag-mos).
- sepem (omheining; zn acc vr enk van het zn sepes = saepes:omheining, heg, haag, versperring). Mc 12,1.

Mc 12,1.11.-12. περιέθηκεν φραγμὸν (= periethèken fragmon; hij stelde een omheining rondom). Bijbel/NT (1): Mc 12,1.
- φραγμὸν ... περιέθηκεν (= fragmon... perithèken: een omheining stelde hij rondom). Bijbel/NT (1): Mt 21,33.
- περιέθηκα φραγμὸν (= periethèka fragmon; ik stelde een omheining rondom). Bijbel/OT (1): Js 5,2.
- Lat: circumdedit sepem (= hij omgaf met een omheining). Mc 12,1. Lat: sepivit (= hij omheinde; wkw act ind perf 3de pers enk van het wkw sepite = saepire: omheinen, omgeven, omringen, versperren, beschermen). Js 5,2.
- Je zou verwachten dat de wijngaard pas geplant wordt wanneer alle voorbereidingen zijn gebeurd. In Mc 12,1 wordt de wijngaard eerst geplant en dan alle voorzorgsmaatregelen. Deze getuigen van de grote zorg van de eigenaar voor zijn wijngaard. Met zijn inclusio van wijngaard wilde de auteur de klemtoon leggen op de wijngaard. Vandaar komt dit woord op de eerste plaats in de parabel.

Mc 12,1.13. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.
- De derde nevenschikkende zin in Mc 12,1b: een perskuip uitgraven. Het gaat om de vruchten van de wijngaard, om de druiven, en uiteindelijk om de wijn. In Js 5,1-5 brengt de wijngaard zure vruchten voort, in Mc 12,1b-8 brengt de wijngaard wel goede vruchten voort, maar de wijn wordt door misdadige wijnbouwers afhandig gemaakt van de eigenaar, die hen ontslaat en de wijngaard aan anderen in beheer geeft.

Mc 12,1.14. ὤρυξεν (ôruksen = hij groef; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw ορυσσω / ορυττω= orussô: graven, uitdelven; Fr: creuser: k-r-u/v/f-s; stam: ?/g/c - r -t/s/ks/f). LXX (7): (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . NT (2): (1) Mt 21,33. (2) Mt 25,18 (3) Mc 12,1.

Mc 12,1.15. ὑπολήνιον (= hupolènion: ondergezette kuip; zn acc onz enk). LXX (1). NT (1): Mc 12,1.

Mc 12,1.16. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.
- De vierde nevenschikkende zin in Mc 12,1b: een wachttoren bouwen.

Mc 12,1.17. ᾠκοδόμησεν (= oikodomèsen: hij bouwde; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw οικοδομεω = oikodomeô: bouwen). LXX (124). NT (6): (1) Mt 7,24. (2) Mt 7,26. (3) Mt 21,33. (4) Mc 12, 1. (5) Lc 7,5. (6) Hnd 7,47.
- ωκοδομησα (= ôkodomèsa: ik bouwde; wkw act ind aor 1ste pers mann enk van het wkw οικοδομεω = oikodomeô: bouwen). LXX (17). o.a. Js 5,2.

Mc 12,1.18.ᾠκοδόμησεν πύργον (= oikodomèsen purgon: hij bouwde een toren). Bijbel/NT (2): (1) Mt 21,33. (2) Mc 12,1.
- ωκοδομησα πυργον (= ôkodomèsa purgon: ik bouwde een toren). Bijbel (1): Js 5,2.
- Naast het aanleggen van een omheining behoort het bouwen van een wachttoren tot een maatregel om de wijngaard te beveiligen. Landdieren, vogels en mensen kunnen de wijngaard bedreigen.

Mc 12,1.19. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.
- De vijfde nevenschikkende zin in Mc 12,1b: verhuren van de wijngaard aan wijnbouwers.

Mc 12,1.20. εξεδοτο / εξεδετο (= eksedoto / eksedeto: hij gaf uit handen; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw εκδιδωμι = ekdidômi: uit handen geven). LXX (1): Ex 3,21. NT (3): (1) Mt 21,33. (2) Mc 12,1. (3) Lc 20,9.

19.-20. καὶ εξεδοτο / εξεδετο (= kai eksedoto / eksedeto: en hij gaf uit handen). LXX (1): Ex 3,21. NT (3): (1) Mt 21,33. (2) Mc 12,1. (3) Lc 20,9.

Mc 12,1.21. αὐτὸν (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

Mc 12,1.22. γεωργοῖς, (= geôrgois: landbouwer, wijnbouwer; zn dat mann mv van het zn γεωργος = georgos: landbouwer, wijnbouwer). NT (5): NT (3): (1) Mt 21,33. (2) Mt 21,40. (3) Mt 21,41. (4) Mc 12,1. (5) Lc 20,9. Een vorm van γεωργος (= georgos: landbouwer, wijnbouwer) in NT (19); Mt (6). Mc (5). Lc (5). Joh (1). Andere (2).

19.-22. καὶ εξεδοτο / εξεδετο αὐτὸν γεωργοῖς (= kai eksedoto / eksedeto auton geôrgois : en hij gaf hem uit handen aan wijnbouwers).
- De eigenaar van de wijngaard verhuurt de wijngaard aan wijnbouwers.

Mc 12,1.23. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.
- De zesde nevenschikkende zin in Mc 12,1b: het vertrek van de eigenaar van de wijngaard op reis.

Mc 12,1.24.; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw αποδημεω = apodèmeô: op reis, naar het buitenland zijn / gaan).Taalgebruik in het NT : apodèmeô (op reis, naar het buitenland zijn / gaan).Taalgebruik in de LXX : apodèmeô (op reis, naar het buitenland zijn / gaan).Taalgebruik in Lc : apodèmeô (op reis, naar het buitenland zijn / gaan). Bijbel = NT (5): (1) Mt 21,33. (2) Mt 25,15. (3) Mc 12,1. (4) Lc 15,13. (5) Lc 20,9. Een vorm van αποδημεω (= apodèmeô: op reis, naar het buitenland zijn / gaan) in NT (6). Vorige + Mt 25,14.

Mc 12,1.23-24. καὶ απεδημησεν ( = apedèmèsen: hij ging op reis). Bijbel / NT: (4): (1) Mt 21,33. (2) Mt 25,15. (3) Mc 12,1. (4) Lc 20,9.
- Wat gaan werknemers doen bij afwezigheid van hun werkgever? Hoe zullen zij beheren? Hoe worden de werknemers vergoed en is dit in verhouding tot de winst van de beheerde goederen? Hoe gaan de werknemers de goederen beheren? Welke inspanning zullen zij doen? In de parabel van de vader en zijn twee zonen gaat de jongste zoon op reis in de veronderstelling dat het elders beter is dan thuis.


Mc 12,2 - Mc 12,2: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai apesteilen pros tous geôrgous tô kairô doulon, ina para tôn geôrgôn labè apo tôn karpôn tou ampelônos:  2 et misit ad agricolas in tempore servum ut ab agricolis acciperet de fructu vineae      2 En als het de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards.  [2] Toen het er de tijd voor was, stuurde hij een slaaf naar de wijnbouwers om van de opbrengst van de wijngaard zijn deel in ontvangst te nemen.  [2] Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen;  2 hij zendt, als het de tijd is, tot de landbouwers een dienaar om bij de landbouwers zijn deel van de vruchten van de wijngaard aan te nemen;   2. Il envoya un serviteur aux vignerons, le moment venu, pour recevoir d'eux une part des fruits de la vigne.  

King James Bible. [2] And at the season he sent to the husbandmen a servant, that he might receive from the husbandmen of the fruit of the vineyard.
Luther-Bibel. 2 Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole.

Tekstuitleg van Mc 12,2. De wijngaard wordt toevertrouwd aan wijnbouwers. Zij werken in dienst van de eigenaar van de wijngaard, die verwacht dat op het gepaste moment de wijn aan hem worden overgedragen.

καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος:

En hij zond ter gepaster tijde een dienaar naar de landbouwers, opdat hij bij de landbouwers van de vruchten van de wijngaard zou nemen.

Mc 12,2 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἀπέστειλεν (= apesteilen: hij zond; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden) προς (= pros: naar; vz van plaats, nl richting) τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) γεωργοὺς (= geôrgous: landbouwer, wijngaardenier; zn acc mann mv van het zn γεωργος = georgos: landbouwer, wijngaardenier) τῷ (= tô: de; bep lidw dat mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) καιρῷ (= kairô: gunstige tijd; zn dat mann enk van het zn καιρὸς = kairos: tijd, gunstig moment) δοῦλον (= doulon: dienaar; zn acc mann enk van het zn δουλος = doulos: slaaf, dienaar), ἵνα (= hina: opdat, zodat; ondergeschikt vw van doel) παρὰ (= para: van bij, vanwege, bij, naast; afkorting παρ' = par' ; vz met gen, dat en acc) τῶν (= tôn: van de; bep lidw gen mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) γεωργῶν (= geôrgôn: landbouwer; zn gen mann mv van het zn γεωργος = georgos: landbouwer, wijngaardenier) λάβῃ (= labè: hij zou nemen; wkw act conjunct aor 3de pers mann enk van het wkw λαμβανω = lambanô: nemen; stam: lab) ἀπὸ (= apo: af, weg van, vanaf; vz van plaats, nl verwijdering; afkorτing απ' = ap' : vóór een niet-aangeblazen klinker, en αφ' = af' : vóór een aangeblazen klinker) τῶν (= tôn: van de; bep lidw gen mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) καρπῶν (= karpôn: vruchten; zn gen mann mv van het zn καρπος = karpos: vrucht) τοῦ (= tou: van de; bep lidw gen mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het) ἀμπελῶνος (= ampelônos: wijngaard; zn gen mann enk van het zn ἀμπελῶν = amplôn: wijngaard, wijnberg):

Mc 12,2.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Hebr: waw (verbindingshaak). L: et. Fr: et. N: en. E: and. D: und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,2.2. ἀπέστειλεν (= apesteilen: hij zond; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden). Mc (5): (1) Mc 8,26. (2) Mc 12,2. (3) Mc 12,4. (4) Mc 12,5. (5) Mc 12,6.

  αποστελλω (= apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden). bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev. P. A. b.
  ind. aor. 3de p. enk. apesteilen  347  309  38  23  32 
  Totaal   558  457  101  18  17  18  26  15  53  7

Mc 12,2.3. προς (= pros: naar; vz van plaats, nl richting). Taalgebruik in het NT: pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc: pros (naar, bij).
Mc (62). Mc 12 (7): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,4. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,12. (6) Mc 12,13. (7) Mc 12,18.

Mc 12,2.4. τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Mc (52). Mc 12 (4): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,36. (4) Mc 12,43.

Mc 12,2.5. γεωργοὺς (= geôrgous: landbouwers, wijnbouwers; zn acc mann mv van het zn γεωργος = georgos: landbouwer, wijngaardenier). OT (1): Jr 51,16. NT (5): (1) Mt 21,34. (2) Mc 12,2. (3) Mc 12,9. (4) Lc 20,16.

Mc 12,2.4. - 5. τοὺς γεωργοὺς (= tous geôrgous: de landbouwers, de wijngaardeniers). NT (5): (1) Mt 21,34. (2) Mc 12,2. (3) Mc 12,9. (4) Lc 20,10. (5) Lc 20,16.

Mc 12,2.3. - 5. προς τοὺς γεωργοὺς (= pros tous geôrgous: tot de landbouwers, de wijngaardeniers). NT (3): (1) Mt 21,34. (2) Mc 12,2. (3) Lc 20,10.

Mc 12,2.6. τῷ (= tô: de; bep lidw dat mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Mc (68). Mc 12 (5): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,17. (3) Mc 12,19. (4) Mc 12,35. (5) Mc 12,36.

Mc 12,2.7. καιρῷ (= kairô: gunstige tijd; zn dat mann enk van het zn καιρὸς = kairos: tijd, gunstig moment). Taalgebruik in het NT : kairos (gunstig moment). Taalgebruik in de LXX : kairos (gunstig moment). Taalgebruik in Mc : kairos (gunstig moment). Taalgebruik in Lc : kairos (gunstig moment). LXX (198). NT (25). Mc (2): (1) Mc 10,30. (2) Mc 12,2. Een vorm van kairos (gunstig moment) in de LXX (487).

καιρὸς (= kairos: tijd, gunstig moment) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P. A. b.
 καιρῷ (= kairô: gunstige tijd; zn dat mann enk). 197  173  24    10    13  13  8 2
totaal 455  371  84  10  13  3 28  30  34 4

Mc 12,2.6. - 7. τῷ καιρῷ (= kairô: op de gunstige tijd). LXX (94). NT (10). Mc (2): (1) Mc 10,30. (2) Mc 12,2.

Mc 12,2.8. δοῦλον (= doulon: dienaar; zn acc mann enk van het zn δουλος = doulos: slaaf, dienaar). Mc (3): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,4. (3) Mc 14,47.

  δουλος (= doulos: slaaf, dienaar). bijbel  OT  NT  Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk syn. ev. P. A. b.
5 acc. enk. doulon 60 43 17 2 3 9 1   2   14 15   
  Totaal   430 315 115 29 4 26 11 2 32 11 59 70  27  5

Mc 12,2.9. ἵνα (= hina: opdat, zodat; ondergeschikt vw van doel).

Mc 12,2.10. παρὰ (= para: van bij, vanwege, bij, naast; afkorting παρ' = par' ; vz met gen, dat en acc). Taalgebruik in het NT: para (langs). Mc (11). (1) Mc 1,16. (2) Mc 2,13. (3) Mc 4,1. (4) Mc 4,4. (5) Mc 4,15. (6) Mc 5,21. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,46. (9) Mc 12,2. (10) Mc 12,11. (11) Mc 14,43.
- para + gen. (vanwege) in Mc (4): (1) Mc 10,27. (2) Mc 12,2. (3) Mc 12,11. (4 Mc 14,43.
- para + acc. + plaatsbepaling in Mc (7) (3X tèn hodon = langs de weg: (1) Mc 4,4. (2) Mc 4,15. (3) Mc 10,46. 4X tèn thalassan = langs het meer: (1) Mc 1,16. (2) Mc 2,13. (3) Mc 4,1. (4) Mc 5,21.

Mc 12,2.11. τῶν (= tôn: van de; bep lidw gen mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Mc (90). Mc 12 (9): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,13. (3) Mc 12,26. (4) Mc 12,28. (5) Mc 12,33. (6) Mc 12,36. (7) Mc 12,38. (8) Mc 12,40. (9) Mc 12,43.

Mc 12,2.12. γεωργῶν (= geôrgôn: landbouwer; zn gen mann mv van het zn γεωργος = georgos: landbouwer, wijngaardenier). Bijbel = Mc (1): Mc 12,2.

Mc 12,2.13. λάβῃ (= labè: hij zou nemen; wkw act conjunct aor 3de pers mann enk van het wkw λαμβανω = lambanô: nemen; stam: lab). LXX (20). NT (8). Mc (2): (1) Mc 10,30. (2) Mc 12,2.

Mc 12,2.14. ἀπὸ (= apo: af, weg van, vanaf; vz van plaats, nl verwijdering; afkorτing απ' = ap' : vóór een niet-aangeblazen klinker, en αφ' = af' : vóór een aangeblazen klinker). Taalgebruik in het NT: apo (af, van-weg). Taalgebruik in Mc: apo (af, van-weg). Mc (33 + 12). apo (af, weg) in Mc 12 (3): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,34. (3) Mc 12,38.

Mc 12,2.15. τῶν (= tôn: van de; bep lidw gen mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord.
Mc (90). Mc 12 (9): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,13. (3) Mc 12,26. (4) Mc 12,28. (5) Mc 12,33. (6) Mc 12,36. (7) Mc 12,38. (8) Mc 12,40. (9) Mc 12,43.

Mc 12,2.16. καρπῶν (= karpôn: vruchten; zn gen mann mv van het zn καρπος = karpos: vrucht).

  καρπος (= karpos: vrucht). bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
6 gen. mv. karpôn 22 16 6 3 1       2      
  Totaal   182 121 61 16 5 11 8 1 18    

Alternatieve lezing: καρπου (= karpou: vrucht; zn gen mann enk van het zn καρπος = karpos: vrucht). Mc (0).

  καρπος (= karpos: vrucht). bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
2 gen. enk. karpou 18 14 4 1   2   1        
  Totaal   182 121 61 16 5 11 8 1 18    

Mc 12,2.17. τοῦ (= tou: van de; bep lidw gen mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord.
Mc (116). Mc 12 (10): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,8. (3) Mc 12,9. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,24. (7) Mc 12,26. (8) Mc 12,34. (9) Mc 12,41. (10) Mc 12,44.

Mc 12,2.18. ἀμπελῶνος (= ampelônos: wijngaard; zn gen mann enk van het zn ἀμπελῶν = amplôn: wijngaard, wijnberg). LXX (9). NT (10). Mc (3): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,8. (3) Mc 12,9.


Mc 12,3 - Mc 12,3: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai labontes auton edeiran kai apesteilan kenon.  3 qui adprehensum eum ceciderunt et dimiserunt vacuum      3 Maar zij namen en sloegen hem, en zonden hem ledig heen.   [3] Ze grepen hem vast, gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen weg.   [3] maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug.   3 en ze nemen hem vast, mishandelen hem en zenden hem ledig heen;   3. Mais ils se saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. 

King James Bible. [3] And they caught him, and beat him, and sent him away empty.
Luther-Bibel. 3 Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort.

Tekstuitleg van Mc 12,3. In Js 5 gaf de wijngaard geen goede vruchten. In Mc 12,3 geeft hij wel goede vruchten, maar de wijnbouwers sturen de dienaar met lege handen terug, zodat de wijngaardenier met lege handen staat. De wijngaardenier heeft wel zijn dienaar terug, die hij zond.

καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν.

En hem nemende mishandelden zij hem en zij zonden hem ledig terug.

Mc 12,3 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) λαβόντες (= labontes: nemende; wkw act part aor nom mann mv van het wkw λαμβανω = lambanô: nemen; stam: lab) αυτον (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) ἔδειραν (= edeiran: zij mishandelden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw derô: mishandelen) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἀπέστειλαν (= apesteilan: zij zonden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden) κενόν (= kenon: leeg; bv nw acc mann enk van het bv nw κενος = kenos: leeg, met lege handen, tevergeefs).

Mc 12,3.1.καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,3.2. λαβόντες (= labontes: nemende; wkw act part aor nom mann mv van het wkw λαμβανω = lambanô: nemen; stam: lab). LXX (26). NT (16). Mc (2): (1) Mc 12,3. (2) Mc 12,8.

Mc 12,3.3. αυτον (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos. Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

  autos enk. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
1 nom. mann. enk. autos   15              654  490  164  12  15  45  18  17  49  72  90 
2 gen. mann. enk. autou  143  13  10  12  16  17  15  6883  5685  1198  225  143  220  150  118  256  86  588  738 
3 dat. mann. enk. autô(i)  109  10  14  16    2475  1686  789  159  109  144  153  79  114  31  412  565 
4 acc. mann. enk. auton   146  11  12  12  16  12  14  17  2872  2032  840  114  146  184  154  136  85  21  598  752 
  totaal 413  35  17  27  14  34  34  18  33  32  30  18  25  47  34  12884  9893  2991  510  413  593  475  350  504  146  1670  2145 

Mc 12,3.2. - 3. λαβόντες αυτον (= labontes: nemende hem). LXX (1): Gn 36,34. NT (3): (1) Mt 21,33. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,8.

Mc 12,3.4. ἔδειραν (= edeiran: zij mishandelden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw derô: mishandelen). NT (2): (1)Mt 21,35. (2) Mc 12,3.

Mc 12,3.5. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en).
Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,3.6. ἀπέστειλαν (= apesteilan: zij zonden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden). LXX (35). NT (14).

Mc 12,3.7. κενόν (= kenon: leeg; bv nw acc mann enk van het bv nw κενος = kenos: leeg, met lege handen, tevergeefs). LXX (20) NT (9). Mc (1): Mc 12,3.

Mc 12,3.6. - 7. ἀπέστειλαν κενόν (= apesteilan kenon: zij zonden met lege handen). Bijbel (1): Mc 12,3.


Mc 12,4 - Mc 12,4: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai palin apesteilen pros autous allon doulon: kakeinon ekefaliôsan kai ètimasan.   4 et iterum misit ad illos alium servum et illum capite vulneraverunt et contumeliis adfecerunt      4 En hij zond wederom een anderen dienstknecht tot hen, en dien stenigden zij, en wondden hem het hoofd, en zonden hem henen, schandelijk behandeld zijnde.   [4] Hij stuurde opnieuw een slaaf naar hen toe. Die sloegen ze in zijn gezicht en mishandelden ze.   [4] Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden.   4 weer zendt hij iemand tot hen, een andere dienaar; en die geven ze op zijn kop en onteren ze;   4. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur: celui-là aussi, ils le frappèrent à la tête et le couvrirent d'outrages.  

King James Bible. [4] And again he sent unto them another servant; and at him they cast stones, and wounded him in the head, and sent him away shamefully handled.
Luther-Bibel. 4 Abermals sandte er zu ihnen einen andern Knecht; dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn.

Tekstuitleg van Mc 12,4. In Mc 12,4 krijgen we een reactie van de wijngaardenier en een reactie hierop van de wijnbouwers. De wijngaardenier stuurt een nieuwe dienaar. De wijnbouwers slaan hem op het hoofd en beledigen hem. Is deze dienaar kunnen teruggaan of hebben zij hem gevangen gehouden? Ook dit kan erop wijzen dat hij met lege handen werd teruggestuurd.
- Kevers (Parabels, Meerstemmig, p.33) stelt dat de zending in Mc 12,2a en Mc 12,4a parallel is opgebouwd. Dat is niet het geval in Mc 12,5. Dit is één van de elementen om te beweren dat Mc 12,5 een latere toevoeging is. Bij weglating van dit vers behoudt men de driedeling, die in vele parabels voorkomt zoals in de parabel van de zaaier (Mc 4,3-8) waarbij het zaad op de weg, op de rots of tussen distels en doornen valt of in de parabel van de onwillige genodigden (Lc 14,16-24), die drie verschillende verontschuldigingen hebben.

                   
Mc 12,2a καὶ   ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον      
Mc 12,4a καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς   ἄλλον δοῦλον      
                   
                   
                   

καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον: κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν.

En opnieuw zond hij naar hen een andere dienaar; ook die sloegen ze op het hoofd en beledigden zij hem.

Mc 12,4 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) πάλιν (= palin: opnieuw; partikel) ἀπέστειλεν (= apesteilen: hij zond; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden) προς (= pros: naar; vz van plaats, nl richting) αὐτοὺς (= autous: hen; pers vnw 3de pers acc mann mv van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) ἄλλον (= allon: een andere; bv nw acc mann enk van het bv nw αλλος = allos: ander) δοῦλον (= doulon: dienaar; zn acc mann enk van het zn δουλος = doulos: slaaf, dienaar): κἀκεῖνον (= kakeinon: ook die; samentrekking van het nevenschikkend vw και = kai: en, en het aanwijz vnw acc mann enk van het aanwijz vnw ἐκείνος = ekeinos: die) ἐκεφαλίωσαν (= ekefaliôsan: zij sloegen op zijn hoofd; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw kefalioô: op het hoofd slaan) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἠτίμασαν (=ètimasan: zij beledigden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw ατιμαω = atimaô: verachten, krenken, beledigen).

Mc 12,4.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,4.2. πάλιν (= palin: opnieuw; partikel).

palin (opnieuw)   Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 7 Mc 8 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 14 Mc 15 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev. Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 7 Mc 8 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 14 Mc 15
  2 : (1) Mc 2,1 . (2) Mc 2,13 . 2 : (3) Mc 3,1 . (4) Mc 3,20 . 1 : (5) Mc 4,1 . 1 : Mc 5,21 . 2 : (7) Mc 7,14 . (8) Mc 7,31 . 3 : (9) Mc 8,1 . (10) Mc 8,13 . (11) Mc 8,25 .   4 : (12) Mc 10,1 . (13) Mc 10,10 . (14) Mc 10,24 . (15) Mc 10,32 . 2 : (16) Mc 11,3 . (17) Mc 11,27 1 : (18) Mc 12,4 . 5 : (19) Mc 14,39 . (20) Mc 14,40 . (21) Mc 14,61 . (22) Mc 14,69 . (23) Mc 14,70 . 3 : (24) Mc 15,4 . (25) Mc 15,12 . (26) Mc 15,13 .   206 70 136 16 26 26 45 5 16 2 68  113 
kai palin (en opnieuw)     1 : Mc 4,1 .   1 : Mc 7,31 .       1 : Mc 12,4 . 2 : (1) Mc 14,39 . (2) Mc 14,40 .       30 1 5 1 8 3 12   8 16     1   1       2 1  

Mc 12,4.3. ἀπέστειλεν (= apesteilen: hij zond; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden). Mc (5): (1) Mc 8,26. (2) Mc 12,2. (3) Mc 12,4. (4) Mc 12,5. (5) Mc 12,6.

  αποστελλω (= apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden). bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev. P. A. b.
  ind. aor. 3de p. enk. apesteilen  347  309  38  23  32 
  Totaal   558  457  101  18  17  18  26  15  53  7

Mc 12,4.4.προς (= pros: naar; vz van plaats, nl richting). Taalgebruik in het NT: pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc: pros (naar, bij).
Mc (62). Mc 12 (7): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,4. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,12. (6) Mc 12,13. (7) Mc 12,18.

pros (bij)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  62  3919  3272  647  41  62  158  91  122  166  261  352 

Mc 12,4.5. αὐτοὺς (= autous: hen; pers vnw 3de pers acc mann mv van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het).

  autoi  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
5 nom. mann. mv.autoi                                  356  271  85  10  19  12  30  31  40 
6 gen. mv.autôn  37      3701  3203  498  93  37  94  31  87  91  65  224  255 
7 dat. mann. en onz. mv.autois  117  10  13 10  12  13  1722  1180  542  101  117  89  97  75  47  16  307  404 
8 acc. mann. mv. autous  40      1991  1652  339  46  40  83  18  95  32  25  169  187 
  totaal  196                                  7770  6306  1464  250  196  285  155  269  200  109  731  886 

Mc 12,4.4. - 5. pros autous (naar hen). Mc (5): (1) Mc 6,48. (2) Mc 6,51. (3) Mc 9,16. (4) Mc 12,4. (5) Mc 12,12.

Mc 12,4.6. ἄλλον (= allon: een andere; bv nw acc mann enk van het bv nw αλλος = allos: ander).

Mc 12,4.7. δοῦλον (= doulon: dienaar; zn acc mann enk van het zn δουλος = doulos: slaaf, dienaar). Mc (3): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,4. (3) Mc 14,47.

  δουλος (= doulos: slaaf, dienaar). bijbel  OT  NT  Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk syn. ev. P. A. b.
5 acc. enk. doulon 60 43 17 2 3 9 1   2   14 15   
  Totaal   430 315 115 29 4 26 11 2 32 11 59 70  27  5

Mc 12,4.8. κἀκεῖνον (= kakeinon: ook die; samentrekking van het nevenschikkend vw και = kai: en, en het aanwijz vnw acc mann enk van het aanwijz vnw ἐκείνος = ekeinos: die).

Mc 12,4.9. ἐκεφαλίωσαν (= ekefaliôsan: zij sloegen op zijn hoofd; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw kefalioô: op het hoofd slaan). Bijbel (1): Mc 12,4.

Mc 12,4.10. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,4.11. ἠτίμασαν (=ètimasan: zij beledigden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw ατιμαω = atimaô: verachten, krenken, beledigen). LXX (1): 1 S 15,9. NT (1) Mc 12,4.


Mc 12,5 - Mc 12,5: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai allon apesteilen, kakeinon apekteinan, kai pollous allous, ous men derontes ous de apoktennontes.   5 et rursum alium misit et illum occiderunt et plures alios quosdam caedentes alios vero occidentes      5 En wederom zond hij een anderen, en dien doodden zij; en vele anderen, waarvan zij sommigen sloegen, en sommigen doodden.   [5] Hij stuurde er nog een, en die vermoordden ze; en zo nog veel anderen, die ze afranselden of vermoordden.   [5] Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele anderen; sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood.   5 een ander zendt hij; en die doden ze, en zo vele anderen: sommigen mishandelen ze, sommigen doden ze;  5. Et il en envoya un autre: celui-là, ils le tuèrent ; puis beaucoup d'autres: ils battirent les uns, tuèrent les autres.  

King James Bible. [5] And again he sent another; and him they killed, and many others; beating some, and killing some.
Luther-Bibel. 5 Und er sandte noch einen andern, den töteten sie; und viele andere: die einen schlugen sie, die andern töteten sie.

Tekstuitleg van Mc 12,5. Voor de derde maal stuurt de wijngaardenier een ander(e) (dienaar). De wijnbouwers doden hem. Vele anderen stuurt de wijngaardenier. De wijnbouwers mishandelen en oden hen.

καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν, κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς ἄλλους, οὓς μὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες.

En hij zond een andere; ook die doodden zij, en (hij zond) vele anderen, die zij enerzijds mishandelden, die zij anderzijds doodden.

Mc 12,5 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἄλλον (= allon: een andere; bv nw acc mann enk van het bv nw αλλος = allos: ander) ἀπέστειλεν (= apesteilen: hij zond; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden), κἀκεῖνον (= kakeinon: ook die; samentrekking van het nevenschikkend vw και = kai: en, en het aanwijz vnw acc mann enk van het aanwijz vnw ἐκείνος = ekeinos: die) ἀπέκτειναν (= apekteinan: zij doodden; wkw act ind aor 3de pers mann mv van het wkw αποκτεινω = apokteinô: doden), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) πολλοὺς (= pollous: velen; bv nw acc mann mv van het bv nw πολυς - πολλη - πολυ = polus - pollè – polu: veel; stam p/v - l) ἄλλους (= allous: anderen; bv nw acc mann mv van het bv nw αλλος = allos: ander), οὓς (= hous: die; betrekk vnw acc mann mv van het betrekk vnw ὁς = hos, ἡ = hè, ὁ = ho: die/dat) μὲν (= men: wel, enerzijds, partikel om een zwakke tegenstelling uit te drukken) δέροντες (= derontes: mishandelende; wkw act part praes nom mann mv van het wkw derô: mishandelen) οὓς (= hous: die; betrekk vnw acc mann mv van het betrekk vnw ὁς = hos, ἡ = hè, ὁ = ho: die/dat) δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw) ἀποκτέννοντες (=apôktennontes: dodende; wkw act part aor nom mann mv van het wkw αποκτεινω = apokteinô: doden).

Mc 12,5.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

3. ἀπέστειλεν (= apesteilen: hij zond; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden). Mc (5): (1) Mc 8,26. (2) Mc 12,2. (3) Mc 12,4. (4) Mc 12,5. (5) Mc 12,6.

  αποστελλω (= apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden). bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev. P. A. b.
  ind. aor. 3de p. enk. apesteilen  347  309  38  23  32 
  Totaal   558  457  101  18  17  18  26  15  53  7

Mc 12,5.6. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,5.13. de (echter). Taalgebruik in het NT: de (echter). Taalgebruik in Mc: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149 + 2). Mc 12 (7): (1) Mc 12,5. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,16. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,44.


Mc 12,6 - Mc 12,6: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6eti ena eichen, uion agapèton: apesteilen auton eschaton pros autous legôn oti entrapèsontai ton uion mou.  6 adhuc ergo unum habens filium carissimum et illum misit ad eos novissimum dicens quia reverebuntur filium meum      6 Als hij dan nog een zoon had, die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste tot hen gezonden, zeggende: Zij zullen immers mijn zoon ontzien.  [6] Toen had hij alleen nog zijn liefste zoon*. Hij stuurde hem als laatste naar hen toe met de gedachte: Mijn zoon zullen ze ontzien.   [6] Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben.   6 nog één had hij er over, een geliefde zoon; hem zendt hij als laatste tot hen; hij zegt: voor mijn zoon zullen ze wel zwichten!–  6. Il lui restait encore quelqu'un, un fils bien-aimé ; il le leur envoya le dernier, en se disant: «Ils respecteront mon fils. » 

King James Bible. [6] Having yet therefore one son, his wellbeloved, he sent him also last unto them, saying, They will reverence my son.
Luther-Bibel. 6 Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn; den sandte er als Letzten auch zu ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen.

Tekstuitleg van Mc 12,6.

ἔτι ἕνα εἶχεν, υἱὸν ἀγαπητόν: ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.

Nog één had hij, een geliefde zoon; hij zond hem als laatste naar hen zeggende dat zij mijn zoon zullen ontzien

Mc 12,6 ἔτι (= eti: ook, nog; bw) ἕνα (= hena: één; hoofdtelw bv nw acc mann enk van het hoofdtelw bv nw εἱς, μια, ἑν = heis, mia, hen: één) εἶχεν (= eichen: hij had; wkw act ind imperf 3de pers mann enk van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten) υἱὸν (= huion: zoon; zn acc mann enk van het zn υἱος = huios: zoon) ἀγαπητόν (= agapèton: geliefde; bv nw acc mann enk van het bv nw αγαπητος = agapètos: beminde, geliefde): ἀπέστειλεν (= apesteilen: hij zondt; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden) αυτον (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) ἔσχατον (= eschaton: laatste; bv nw acc mann enk van het bv nw ἔσχατος = eschatos: laatste) προς (= pros: naar; vz van plaats, nl richting) αὐτοὺς (= autous: hen; pers vnw 3de pers acc mann mv van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) λέγων (= legôn: zeggende; wkw act part praes nom mann enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg - aor επ = ep) ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt) Ἐντραπήσονται (= entrapèsontai: zij zullen ontzien; wkw med / pass ind fut 3de pers mv van het wkw = entrepô: achten, ontzien, zich schamen voor) τὸν (= ton: de, bep lidw acc mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) υἱόν (= huion: zoon; zn acc mann enk van het zn υἱος = huios: zoon) μου (= mou: van mij; pers vnw 1ste pers gen mann enk bij het pers vnw εγω = egô: ik - mij).

Mc 12,6.3. act. ind. imperf. 3de pers. eichen van het werkw. echô (hebben, bezitten). Taalgebruik: echô (hebben, bezitten) in het NT. Taalgebruik: echô (hebben, bezitten) in Mc. Lat. habere. Ned. hebben. Fr. avoir.
Mc (6): (1) Mc 4,5. (2) Mc 5,3. (3) Mc 7,25. (4) Mc 12,6. (5) Mc 12,44. (6) Mc 16,8.

6. ἀπέστειλεν (= apesteilen: hij zond; wkw act ind aor 3de pers mann enk van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden). Mc (5): (1) Mc 8,26. (2) Mc 12,2. (3) Mc 12,4. (4) Mc 12,5. (5) Mc 12,6.

  αποστελλω (= apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden). bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev. P. A. b.
  ind. aor. 3de p. enk. apesteilen  347  309  38  23  32 
  Totaal   558  457  101  18  17  18  26  15  53  7

Mc 12,6.7. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

9. pros (naar, bij). Taalgebruik in het NT: pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc: pros (naar, bij). Voorzetsel.
Mc (62). Mc 12 (7): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,4. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,12. (6) Mc 12,13. (7) Mc 12,18.

11. act. participium praesens nominatief mann. enk. legôn (zeggend) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT: legô (zeggen). Taalgebruik in Mc: legô (zeggen). legô komt van de wortel leg-: lezen / lec-tuur ; lesOT Fr. leçon.
Mc (18): (1) Mc 1,7. (2) Mc 1,15. (3) Mc 1,24. (4) Mc 1,25. (5) Mc 1,40. (6) Mc 5,23. (7) Mc 8,15. (8) Mc 8,26. (9) Mc 8,27. (10) Mc 9,25. (11) Mc 12,6. (12) Mc 12,26. (13) Mc 14,44. (14) Mc 14,60. (15) Mc 14,68. (16) Mc 15,4. (17) Mc 15,9. (18) Mc 15,36. Een vorm van legô (zeggen) in Mc 12 in 9 verzenOT van eipon (ik zei) in 10 verzen.

Mc 12,6.12. hoti (dat, omdat). Taalgebruik in het NT: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in Mc: hoti (dat, omdat).
Mc (92). Mc 12 (12): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,32. (10) Mc 12,34. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,43.

11. - 12. legôn autô(i) hoti = zeggend hem dat. Slechts in Mc 1,40. legôn hoti = zeggend dat: (1) Mc 1,15. (2) Mc 5,23. (3) Mc 12,6.

Mc 12,6.14. bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (124). Mc 12 (7): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,30. (5) Mc 12,31. (6) Mc 12,33. (7) Mc 12,44.


Mc 12,7 - Mc 12,7: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ekeinoi de oi geôrgoi pros eautous eipan oti outos estin o klèronomos: deute apokteinômen auton, kai èmôn estai è klèronomia.  7 coloni autem dixerunt ad invicem hic est heres venite occidamus eum et nostra erit hereditas      7 Maar die landlieden zeiden onder elkander: Deze is de erfgenaam; komt, laat ons hem doden, en de erfenis zal onze zijn.  [7] Maar die wijnbouwers zeiden tegen elkaar: “Dat is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.”  [7] Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar: “Dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons.”   7 maar die landbouwers zeggen tot elkaar: dat is de erfgenaam,– kom, laten we hem doden dan is het erfgoed van ons!–  7. Mais ces vignerons se dirent entre eux: «Celui-ci est l'héritier ; venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. »  

King James Bible. [7] But those husbandmen said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and the inheritance shall be ours.
Luther-Bibel. 7 Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander: Dies ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein!

Tekstuitleg van Mc 12,7.

ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος: δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία.

Maar die landbouwers zeiden tot elkaar dat deze de erfgenaam is; welaan, laten wij hem doden en de erfenis zal van ons zijn.

Mc 12,7 ἐκεῖνοι (= ekeinoi: die; aanwijz vnw nom mann mv van het aanwijz vnw ἐκείνος = ekeinos: die) δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw) οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) γεωργοὶ (= geôrgoi: landbouwers, wijngaardeniers; zn nom mann mv van het zn γεωργος = georgos: landbouwer, wijngaardenier) προς (= pros: naar; vz van plaats, nl richting) ἑαυτοὺς (= heautous: zichzelf; wederkerig vnw acc mann mv van het wederkerig vnw ἑαυτος = heautos: zichzelf) εἶπαν (= eipan: zij zeiden; wkw act ind aor 3de pers mann mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg - aor επ = ep) ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt) Οὗτός (= houtos: deze; aanwijz vnw nom mann enk) ἐστιν (= estin: hij is, wkw act ind praes 3de pers mann enk van het wkw ειμι = ειμι: zijn; stam: es-; zie Ned.: is; Lat.: esse) (= ho: de; bep lidw nom mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, τtgtgyutyhujiyui ο = to: de - het) κληρονόμος (= klèronomos: erfgenaam; zn nom mann enk): δεῦτε (= deute: welaan; bw) ἀποκτείνωμεν (= apokteinômen: laten wij doden; wkw act conjunct praes 1ste pers mv van het wkw αποκτεινω = apokteinô: doden).αὐτόν (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἡμῶν (= hèmôn: van onze; pers vnw 1ste pers gen mann mv van het pers vnw ἡμεις = hèmeis: wij) ἔσται (= estai: zij zal zijn; wkw act ind fut 3de pers enk van het wkw ειμι = eimi: zijn; stam es- zie Lat: esse) (= hè: de; bep lidw nom vr enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) κληρονομία (= klèronomia: erfenis; zn nom vr enk).

Mc 12,7.3. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (101). Mc 12 (7): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,23. (6) Mc 12,35. (7) Mc 12,40.

5. pros (naar, bij). Taalgebruik in het NT: pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc: pros (naar, bij). Voorzetsel.
Mc (62). Mc 12 (7): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,4. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,12. (6) Mc 12,13. (7) Mc 12,18.

Mc 12,7.8. hoti (dat, omdat). Taalgebruik in het NT: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in Mc: hoti (dat, omdat).
Mc (92). Mc 12 (12): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,32. (10) Mc 12,34. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,43.

Mc 12,7.9. nom. mann. enk. houtos. Taalgebruik: houtos (deze). Taalgebruik: houtos (deze).
Mc (12): (1) Mc 2,7. (2) Mc 3,35. (3) Mc 4,41. (4) Mc 6,3. (5) Mc 6,16. (6) Mc 7,6. (7) Mc 9,7. (8) Mc 12,7. (9) Mc 12,10. (10) Mc 13,13. (11) Mc 14,69. (12) Mc 15,39.

Mc 12,7.11. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,7.13. deute (welaan). Taalgebruik in het NT: deute (welaan). Taalgebruik in Mc:: deute (welaan). Een soort imperatief 2de pers. mv..
Mc (3): (1) Mc 1,17. (2) Mc 6,31. (3) Mc 12,7.

Mc 12,7.15. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

Mc 12,7.16. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,7.19. bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (76). Mc 12 (5): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,14. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,43.


Mc 12,8 - Mc 12,8: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai labontes apekteinan auton, kai exebalon auton exô tou ampelônos.  8 et adprehendentes eum occiderunt et eiecerunt extra vineam      8 En zij namen en doodden hem, en wierpen hem uit, buiten den wijngaard.   [8] Ze grepen hem vast, doodden hem en gooiden hem buiten de wijngaard.   [8] Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard.   8 ze nemen hem vast, slaan hem dood en werpen hem weg, de wijngaard uit;  8. Et le saisissant, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne.  

King James Bible. [8] And they took him, and killed him, and cast him out of the vineyard.
Luther-Bibel. 8 Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg.

Tekstuitleg van Mc 12,8.

καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος.

En nemende doodden zij hem en zij wierpen hem buiten de wijngaard.

Mc 12,8 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) λαβόντες (= labontes: nemende; wkw act part aor nom mann mv van het wkw λαμβανω = lambanô: nemen; stam: lab) ἀπέκτειναν (= apekteinan: zij doodden; wkw act ind aor 3de pers mann mv van het wkw αποκτεινω = apokteinô: doden) αὐτόν (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἐξέβαλον (= eksebalon: zij wierpen buiten; wkw act ind aor 3de pers mann mv van het wkw εκβαλλω = ekballô: uitwerpen, buitenwerpen) αυτον (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) ἔξω (= exô: buiten; bw) τοῦ (= tou: van de; bep lidw gen mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het) ἀμπελῶνος (= ampelônos: wijngaard; zn gen mann enk van het zn ἀμπελῶν = amplôn: wijngaard, wijnberg).

Mc 12,8.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,8.4. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

Mc 12,8.5. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,8.7. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

Mc 12,8.9. bep. lidw. gen. mann. + onz. enk. tou (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (116). Mc 12 (10): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,8. (3) Mc 12,9. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,24. (7) Mc 12,26. (8) Mc 12,34. (9) Mc 12,41. (10) Mc 12,44.


Mc 12,9 - Mc 12,9: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9ti [oun] poièsei o kurios tou ampelônos; eleusetai kai apolesei tous geôrgous, kai dôsei ton ampelôna allois.   9 quid ergo faciet dominus vineae veniet et perdet colonos et dabit vineam aliis      9 Wat zal dan de heer des wijngaards doen? Hij zal komen, en de landlieden verderven, en den wijngaard aan anderen geven.   [9] Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu doen? Hij zal komen en de wijnbouwers ter dood brengen, en de wijngaard zal hij aan anderen geven.   [9] Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven.   9 wat zal de heer van de wijngaard doen?– hij zal zelf komen, die landbouwers ombrengen en de wijngaard aan anderen geven!–   9. Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres.  

King James Bible. [9] What shall therefore the lord of the vineyard do? he will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard unto others.
Luther-Bibel. 9 Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg andern geben.

Tekstuitleg van Mc 12,9.

τί [οὖν] ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις.

Wat zal de Heer van de wijngaard dan doen? Hij zal komen en hij zal de landbouwers ombrengen en hij zal de wiingaard aan anderen geven.

Mc 12,9 τί (= ti: wat? vrag vnw acc onz enk van het vrag vnw τις = tis: wie?) [οὖν (= oun: dus, bijgevolg; partikel)] ποιήσει (= poièsei: hij zal doen; wkw act ind fut 3de pers mann enk van het wkw ποιεω = poieô: doen, maken) (= ho: de; bep lidw nom mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) κύριος (= kurios: heer; zn nom mann enk; stam: k/h - r).τοῦ (= tou: van de; bep lidw gen mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het) ἀμπελῶνος (= ampelônos: wijngaard; zn gen mann enk van het zn ἀμπελῶν = amplôn: wijngaard, wijnberg): ἐλεύσεται (= eleusetai: hij zal komen; wkw med ind fut 3de pers mann enk van het wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 wkw met verschillende stammen: ερχ = erch en ελ = el: Baeyens 102,136, zie Fr.: al-ler; om de aor van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἀπολέσει (= apolesei: hij zal doden; wkw act ind fut 3de pers mann enk van het wkw απολλυμι = apollumi: ten gronde richten, doden, verliezen) τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) γεωργούς (= geôrgous: landbouwer, wijngaardenier; zn acc mann mv van het zn γεωργος = georgos: landbouwer, wijngaardenier), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) δώσει (= dôsei: hij zal geven; wkw act ind fut 3de pers mann enk van het wkw διδωμι = didômi: geven. Lat: dare / donare - donum: geven - gave gift. Fr: donner - don: geven - gave) τὸν (= ton: de, bep lidw acc mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ἀμπελῶνα (= amplôna: wijngaard, wijnberg; zn acc mann enk van het zn ἀμπελῶν = amplôn: wijngaard, wijnberg) ἄλλοις (= allois: aan anderen; bv nw dat mann mv van het bv nw αλλος = allos: ander).

Mc 12,9.4. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,9.6. bep. lidw. gen. mann. + onz. enk. tou (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (116). Mc 12 (10): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,8. (3) Mc 12,9. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,24. (7) Mc 12,26. (8) Mc 12,34. (9) Mc 12,41. (10) Mc 12,44.

Mc 12,9.10. ind. fut. 3de pers. enk. apolesei (hij zal verliezen) van het werkw. apollumi (ten gronde richtenOT dodenOT verliezen). Taalgebruik in het NT: apollumi ( ten gronde richtenOT dodenOT verliezen ). Taalgebruik in Mc: apollumi (ten gronde richtenOT dodenOT verliezen). < ap- + ollumi < ol-numi. Hebr. ´âbhad. Lat. perdere. Fr. perdre. Lat. perditio. Fr. perdition. Ned. verderf (v / p - r - d)OT verdoemenis.
Mc (2): (1) Mc 8,35 (2X).  Mc 12,9 .

Mc 12,9.11. bep. lidw. acc. mann. mv. tous (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (52). Mc 12 (4): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,36. (4) Mc 12,43.

Mc 12,9.13. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,9.14. act. ind. fut. 3de pers. enk. dôsei (hij / zij zal geven) van het werkw. didômi (geven). Taalgebruik in het NT: didômi (geven). Taalgebruik in Mc: didômi (geven). Hebr. nâthan (tha). Lat. dare / donare - donum: geven - gaveOT gift. Fr. donner - don: geven - gave.
Mc (2): (1) Mc 12,9. (2) Mc 13,24. Een vorm van didômi (geven) in Mc in 35 verzen.

Mc 12,9.15. bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (124). Mc 12 (7): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,30. (5) Mc 12,31. (6) Mc 12,33. (7) Mc 12,44.


Mc 12,10 - Mc 12,10: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10oude tèn grafèn tautèn anegnôte, lithon on apedokimasan oi oikodomountes, outos egenèthè eis kefalèn gônias:   10 nec scripturam hanc legistis lapidem quem reprobaverunt aedificantes hic factus est in caput anguli       10 Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks;   [10] Hebt u dit schriftwoord niet gelezen: De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden.   [10] Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden   10 kent ge niet dit schriftwoord?– ‘de steen die de bouwers afkeurden, die is tot hoeksteen geworden; 10. Et n'avez-vous pas lu cette Écriture: La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de faîte ; 

King James Bible. [10] And have ye not read this scripture; The stone which the builders rejected is become the head of the corner:
Luther-Bibel. 10 Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen (Psalm 118,22-23): »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden.

Tekstuitleg van Mc 12,10.

Mc 12,10 οὐδὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw) τὴν (= tèn; bep lidw acc vr enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het)= ho, ἡ = hè, το = to: de - het) γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε (= anegnôte: jullie lazen; wkw act ind aor 2de pers mv van het wkw αναγιγνωσκω = anagignôskô: lezen), Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν (= apedokimasan: zij verwierpen; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw αποδοκιμαζω = apodokimazô: verwerpen) οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) οἰκοδομοῦντες (= oikodomountes: bouwers; wkw act part praes nom mann mv van het wkw οικοδομεω = oikodomeô: bouwen), οὗτος ἐγενήθη (= egenèthè: hij werd; wkw pass ind aor 3de pers enk van het wkw γινομαι = ginomai: gebeuren, worden; stam gen) εἰς (= eis: naar; vz van plaats) κεφαλὴν γωνίας:

Mc 12,10.4. acc. vr. enk. tautèn (dit) van het bezitt. voornaamw. houtos (deze). Taalgebruik: houtos (deze). Taalgebruik: houtos (deze).
Mc (52). Mc (4): (1) Mc 4,13. (2) Mc 10,5. (3) Mc 11,28. (4) Mc 12,10.

Mc 12,10.9. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (101). Mc 12 (7): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,23. (6) Mc 12,35. (7) Mc 12,40.

Mc 12,10.11. nom. mann. enk. houtos. Taalgebruik: houtos (deze). Taalgebruik: houtos (deze). Mc (12): (1) Mc 2,7. (2) Mc 3,35. (3) Mc 4,41. (4) Mc 6,3. (5) Mc 6,16. (6) Mc 7,6. (7) Mc 9,7. (8) Mc 12,7. (9) Mc 12,10. (10) Mc 13,13. (11) Mc 14,69. (12) Mc 15,39.

Mc 12,11 - Mc 12,11: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11para kuriou egeneto autè, kai estin thaumastè en ofthalmois èmôn;   11 a Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris       11 Van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?   [11] De Heer heeft dit gedaan, het is een wonder in onze ogen.’   [11] Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”’   11 van de Heer uit is dit geschied, en het is wonderbaar in onze ogen!’   11. c'est là l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à nos yeux ? »  

King James Bible. [11] This was the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?
Luther-Bibel. 11 Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen«?

Tekstuitleg van Mc 12,11.

Mc 12,11 παρὰ κυρίου ἐγένετο (= egeneto: het gebeurde; med ind aor 3de pers enk van het wkw ginomai: gebeuren, worden; stam: gen)(= egeneto: het gebeurde; med ind aor 3de pers enk van het wkw ginomai: gebeuren, worden; stam: gen) αὕτη, καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἔστιν (= estin: hij/zij/het is; wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw ειμι = eimi: ziijn; stam es-OT zie Lat.: esse) θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

Mc 12,11.1. para (langs). Taalgebruik in Mc: para (langs). Taalgebruik in het NT: para (langs) .
Mc (11). (1) Mc 1,16. (2) Mc 2,13. (3) Mc 4,1. (4) Mc 4,4. (5) Mc 4,15. (6) Mc 5,21. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,46. (9) Mc 12,2. (10) Mc 12,11. (11) Mc 14,43.
- para + gen. (vanwege) in Mc (4): (1) Mc 10,27. (2) Mc 12,2. (3) Mc 12,11. (4 Mc 14,43.
- para + acc. + plaatsbepaling in Mc (7) (3X tèn hodon = langs de weg: (1) Mc 4,4. (2) Mc 4,15. (3) Mc 10,46. 4X tèn thalassan = langs het meer: (1) Mc 1,16. (2) Mc 2,13. (3) Mc 4,1. (4) Mc 5,21.

Mc 12,11.4. voornaamw. nom. vr. enk. autè (zij, deze) van het voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (10): (1) Mc 8,12. (2) Mc 10,12. (3) Mc 12,11. (4) Mc 12,16. (5) Mc 12,31. (6) Mc 12,43. (7) Mc 12,44. (8) Mc 13,30. (9) Mc 14,4. (10) Mc 14,9.

Mc 12,11.5. kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,11.8. en (in). Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in Mc: en (in). Hebr. bë. Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
Mc 12 (9): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,11. (3) Mc 12,23. (4) Mc 12,25. (5) Mc 12,26. (6) Mc 12,35. (7) Mc 12,36. (8) Mc 12,38. (9) Mc 12,39.

Mc 12,12 - Mc 12,12: 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,1 - Mc 12,2 - Mc 12,3 - Mc 12,4 - Mc 12,5 - Mc 12,6 - Mc 12,7 - Mc 12,8 - Mc 12,9 - Mc 12,10 - Mc 12,11 - Mc 12,12
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai ezètoun auton kratèsai, kai efobèthèsan ton ochlon, egnôsan gar oti pros autous tèn parabolèn eipen. kai afentes auton apèlthon.   12 et quaerebant eum tenere et timuerunt turbam cognoverunt enim quoniam ad eos parabolam hanc dixerit et relicto eo abierunt       12 En zij zochten Hem te vangen, maar zij vreesden de schare; want zij verstonden, dat Hij die gelijkenis op hen sprak; en zij verlieten Hem en gingen weg.  [12] Ze zochten een gelegenheid om Hem te grijpen, ook al waren ze bang voor de mensen, want ze begrepen dat Hij met die gelijkenis op hen had gedoeld. Ze lieten Hem achter en gingen weg.   [12] Daarop wilden ze hem gevangennemen, want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg.   12 Zij hebben een kans gezocht om hem te grijpen, en zijn tegelijk bevreesd voor de schare; want ze herkennen dat hij deze gelijkenis zegt met het oog op hen. Ze laten hem waar hij is en gaan weg.   12. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, que c'était pour eux qu'il avait dit la parabole. Et le laissant, ils s'en allèrent. 

King James Bible. [12] And they sought to lay hold on him, but feared the people: for they knew that he had spoken the parable against them: and they left him, and went their way.
Luther-Bibel. 12 Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk; denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Die Frage nach der Steuer (»Der Zinsgroschen«)

Tekstuitleg van Mc 12,12. Dit vers Mc 12,12 telt 20 (2 X 2 X 5) woorden en 105 (3 X 5 X 7) letters. De getalswaarde van Mc 12,12 is 10831.

Mc 12,12
Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον, ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον.

En zij zochten en zochten om hem te overmeesteren, en zij vreesden het volk, want zij wisten dat hij de parabel tot hen zei en hem achterlatende gingen zij weg.

Mc 12,12 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἐζήτουν (= ezètoun: zij zochten; wkw act ind imperf 3de pers mann mv van het wkw ζητεω = zèteô: zoeken) αὐτόν (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) κρατῆσαι (= kratèsai: om te overmeesteren; wkw act inf aor van het wkw κρατεω = krateô: vastnemen, bemachtigen, zich meester maken van), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἐφοβήθησαν (= efobèthèsan: zij vreesden; wkw med / pass ind aor 3de pers mann mv van het wkw φοβεομαι = fobeomai: vrezen, door fobieën bevangen worden) τὸν (= ton: de, bep lidw acc mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ὄχλον (= ochlon: menigte; zn acc mann enk van het zn οχλος = ochlos: menigte), ἔγνωσαν (= egnôsan: zij wisten; wkw act ind aor 3de pers mann mv van het wkw γιγνωσκω = gignôskô: kennen, weten) γὰρ (= gar: want; nevenschikkend vw van reden) ὅτι (= hoti: dat; ondergeschikt vw dat een objectzin inleidt) προς (= pros: naar; vz van plaats, nl richting) αὐτοὺς (= autous: hen; pers vnw 3de pers acc mann mv van het pers vnw 3de pers: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) τὴν (= tèn; bep lidw acc vr enk van het bep lidw ὁ (= ho: de; bep lidw nom mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) παραβολὴν (= parabolèn: parabel, gelijkenis; acc vr enk van het zn παραβολη = parabolè: parabel, gelijkenis) εἶπεν (= eipen: hij zei; wkw act ind aor 3de pers mann enk bij het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg - aor επ = ep). καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw) ἀφέντες (= afentes: achterlatende, aflatende; wkw act part aor nom mann mv van het wkw αφιημι = af -hièmi: in beweging zetten, zenden, af-laten, ver-laten. afièmi < apo-ièmi < ap-hièmi, zie Baeyens 15,1 blz 8) αὐτόν (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) ἀπῆλθον (= apèlthon: zij gingen weg; wkw act ind aor 3de pers mann mv van het wkw απερχομαι = aperchomai: weggaan; het wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 wkw met verschillende stammen: ερχ = erch en ελ = el: Baeyens 102,136, zie Fr.: al-ler; om de aor van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden).

Mc 12,12.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,12.2. ἐζήτουν (= edzètoun: zij zochten; wkw act ind imperf 3de pers mann mv van het wkw ζητεω = dzèteô: zoeken). Taalgebruik in het NT: dzèteô (zoeken). Taalgebruik in Mc: dzèteô (zoeken). Met het imperfectum beklemtoont Marcus het voortdurend zoeken.
- Hebr. bâqasj. Ned. zoeken. Lat. quaerere. Fr. chercher (ch / q - r). E. search. D. suchen.
- Bijbel (26). OT (8). NT (18): Mt (1). Mc (4). Lc (5). Joh (7). Hnd (1). NT (18): (1) Mt 26,59. (2) Mc 11,18. (3) Mc 12,12. (4) Mc 14,1. (5) Mc 14,55. (6) Lc 5,18. (7) Lc 6,19. (8) Lc 11,16. (9) Lc 19,47. (10) Lc 22,2. (11) Joh 5,18. (12) Joh 7,1. (13) Joh 7,11. (14) Joh 7,30. (15) Joh 10,39. (16) Joh 11,8. (17) Joh 11,56. (18) Hnd 17,5. Er zijn tekstvarianten zoals in Lc 4,42.

ζητεω = dzèteô: zoeken bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn ev
ζητουντες (= dzètountes: zoekende; wkw part praes nom mann mv) 33  23  10         
ἐζήτουν (= edzètoun: zij zochten; wkw act ind imperf 3de pers mann mv) 27 8 18 1 4 5 7 1     10  17 
ἐζήτησαν (= edzètèsan: zij zochten; wkw act ind aor 3de pers mv)   18  17             

Mc (4): (1) Mc 11,18. (2) Mc 12,12. (3) Mc 14,1. (4) Mc 14,55. In 4 verzen in Mc in de imperfectumvorm. De imperfectumvorm om de duur van het zoeken uit te drukken. In een reeks van vier. Telkens zijn hogepriesters erbij betrokken om Jezus te zoeken met het oog om hem te doden.
- Mc 11,18: καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ ἐζήτουν (= kai èkousan  hoi archiereis kai hoi grammateis kai edzètoun: en de hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden en zij zochten) πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν (= pôs auton  apolesôsin: hoe ze hem zouden ombrengen).
- Mc 12,12 : Καὶ ἐζήτουν (= kai edzètoun: en zij zochten) αὐτὸν κρατῆσαι (= auton  kratèsai: om hem te bemachtigen).
- Mc 14,1: καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς (= kai edzètoun hoi archiereis kai hoi grammateis: en de hogepriesters en de schriftgeleerden zochten) πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν (= pôs auton en dolôi kratèsantes apokteinôsin: hoe ze hem bemachtende door een list hem zouden doden).
- Mc 14,55: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν (= oi de archiereis kai olon to sunedrion edzètoun kata tou ièsou marturian: maar de hogepriesters en het hele sanhedrin zochten tegen Jezus een getuigenis) εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν (= eis to thanatôsai auton: om hem te doden).

1. ἐζήτουν (= kai edzètoun: en zij zochten) 2. ἐζήτουν (= kai edzètoun: en zij zochten) 3. ἐζήτουν (= kai edzètoun: en zij zochten)   4. ἐζήτουν (= kai edzètoun: en zij zochten)
Mc 11,18 Mc 12,12 Mc 14,1 Mc 14,11 Mc 14,55
kai èkousan (en hoorden het)  kai (en)  kai (en)  kai (en)  
hoi archiereis kai hoi grammateis (de hogepriesters en de schriftgeleerden)       hoi de archiereis kai holon to sunedrion (de hogepriesters echter en heel het sanhedrin 
kai edzètoun (en zij zochten) edzètoun (zij zochten)  ezdètoun (zij zochten) hoi archiereis kai hoi grammateis (de hogepriesters en de schriftgeleerden) edzètei (hij zocht) edzètoun kata tou Ièsou marturian (zochten een getuigenis tegen Jezus)
pôs (hoe)   pôs (hoe) pôs (hoe) eis  (om)
auton (hem)  auton (hem)  auton (hem) auton (hem)  
apolesôsin  (zij zouden ombrengen) kratèsai (te overmachtigen) apokteinôsin (zij zouden doden) eukairôs paradoi (op een gunstig moment zou overleveren) to thanatôsai auton (te doden hem) 
284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië: Mc 11,18-19 - Mt 21,14-17 - Lc 19,47-48 - 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers: Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 - 317. Complot tegen Jezus: Mc 14,1-2 - Mt 26,1-5 - Lc 22,1-2 -
319. Verraad van Judas: Mc 14,10-11 - Mt 26,14-16 - Lc 22,3-6 - 332. Jezus voor het Sanhedrin: Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -

- Vanaf zijn aansluiting bij Johannes de Doper leefde Jezus voortdurend onder doodsbedreigingen. Er is een crescendo in die dreiging. Het begint met de gevangenneming van Johannes de Doper (Mc 1,9), daarna met met het besluit van de Farizeeën en de Herodianen om Jezus te doden. Vervolgens is er de dood van Johannes de Doper (Mc 6). Na de tempelreiniging (Mc 11) komen o.a. de hogepriesters in actie om te zoeken hoe ze Jezus zouden kunnen ombrengen. In Mc 3,6 namen de Farizeeën samen met de Herodianen het besluit om Jezus te doden. In Mc 15,1 nemen de hogepriesters, de priesters, de schriftgeleerdenOTen het hele Sanhedrin het besluit om Jezus aan Pilatus over te leveren. In Mc 15,3 brengen de hogepriesters vele beschuldigingen tegen Jezus voor Pilatus. In Mc 15,3 wordt Jezus overgeleverd om gekruisigd te worden.

Mc 12,12.3. αὐτόν (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc: voornaamwoord autos. Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

2. - 3. ἐζήτουν αὐτὸν (= edzètoun auton: zij zochten hem). Bijbel = NT (8). Mc (1): Mc 12,12.
(6) Lc 5,18. (9) Lc 19,47. (10) Lc 22,2. (11) Joh 5,18. (12) Joh 7,1. (13) Joh 7,11. (14) Joh 7,30. (15) Joh 10,39. (16) Joh 11,8. (17) Joh 11,56. (18) Hnd 17,5.

4. κρατῆσαι (= kratèsai: om te overmeesteren; wkw act inf aor van het wkw κρατεω = krateô: vastnemen, bemachtigen, zich meester maken van). Bijbel (6). OT (2). NT (4): (1) Mt 21,46 // Mc 12,12. (2) Mc 3,21. (3) Mc 12,12 // Mt 21,46. (4) Heb 6,18. Een vorm van κρατεω (= krateô: vastnemen, bemachtigen) in de LXX (153), in het NT (47), in Mc 15 (13).

3. - 4. αὐτὸν κρατῆσαι (= auton kratèsai: hem in de macht te krijgen). Bijbel = NT (2): (1) Mt 26,59. (2) Mc 12,12.

5. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,12.6. ἐφοβήθησαν (= efobèthèsan: zij vreesden; wkw med / pass ind aor 3de pers mann mv van het wkw φοβεομαι = fobeomai: vrezen, door fobieën bevangen worden). Taalgebruik in het NT: fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden). Taalgebruik in Mc: fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden). Mc (3): (1) Mc 4,41. (2) Mc 5,15. (3) Mc 12,12. Een vorm van φοβεομαι (= fobeomai: vrezen, door fobieën bevangen worden) in Mc (12): (1) Mc 4,41. (2) Mc 5,15. (3) Mc 5,33. (4) Mc 5,36. (5) Mc 6,20. (6) Mc 6,50. (7) Mc 9,32. (8) Mc 10,32. (9) Mc 11,18. (10) Mc 11,32. (11) Mc 12,12. (12) Mc 16,8.

  φοβεομαι (= fobeomai: vrezen, door fobieën bevangen worden). bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn  ev P Ab 
  ἐφοβήθησαν (= efobèthèsan: zij vreesden; wkw med / pass ind aor 3de pers mann mv).   49  35  14    11  12   
  Een vorm van φοβεομαι (= fobeomai: vrezen, door fobieën bevangen worden).   460 95   12 21                

Mc 12,12.7. τὸν (= ton: de, bep lidw acc mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr: to. tè... Ned: de. E: the. D: der, die, das enz. Fr: le, la enz. (< lat. aanwijz vnw il-lumOT il-lam).
Mc (124). Mc 12 (7): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,30. (5) Mc 12,31. (6) Mc 12,33. (7) Mc 12,44.

6. - 7. ἐφοβήθησαν τὸν (= efobèthèsan: zij vreesden de / het). LXX (4). NT (2): (1) Mc 12,12. (2) Lc 20,19.

8. ὄχλον (= ochlon: menigte; zn acc mann enk van het zn οχλος = ochlos: menigte).

  οχλος (= ochlos: menigte).   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Apk syn ev
4 οχλον (= ochlon: menigte; zn acc mann enkcc. mann. enk). 41  35  10  13    27  29 
  totaal enk. en mv. 212 39  173  50  36  41  20  23  127  147 

9. ἔγνωσαν (= egnôsan: zij wisten; wkw act ind aor 3de pers mann mv van het wkw γιγνωσκω = gignôskô: kennen, weten).

Mc 12,12.10. γὰρ (= gar: want; nevenschikkend vw van reden). Taalgebruik in het NT: gar (want). Taalgebruik in Mc: gar (want). Mc (63). Mc 12 (5): (1) Mc 12,12. (2) Mc 12,14. (3) Mc 12,23. (4) Mc 12,25. (5) Mc 12,44.
Hebr: kî. Lat: enim. Fr: car. Ned: want.

γὰρ (= gar: want). Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn ev 
  3 1 3 2 3 8 4 4 7 4 3 5 6 6 2 63  2289  1299  990  123  63  92  61  73  563  15  278  339 

Mc 12,12.11. ὅτι (= hoti: dat; ondergeschikt vw dat een objectzin inleidt) Taalgebruik in het NT: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in Mc: hoti (dat, omdat).
Mc (92). Mc 12 (12): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,32. (10) Mc 12,34. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,43.

ὁτι (= hoti: dat, omdat). bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn ev
  4396  3213  1183  137  92  160  237  114  389  54  389  626 

Mc 12,12.12. προς (= pros: naar; vz van plaats, nl richting). Taalgebruik in het NT: pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc: pros (naar, bij).
Mc (62). Mc 12 (7): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,4. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,12. (6) Mc 12,13. (7) Mc 12,18.

Mc 12,12.12. - 13. pros autous (naar hen). Mc (5): (1) Mc 6,48. (2) Mc 6,51. (3) Mc 9,16. (4) Mc 12,4. (5) Mc 12,12.

Mc 12,12.15. acc. vr. enk. parabolèn (parabel) van het zelfst. naamw. parabolè (parabel, gelijkenis). Taalgebruik in het NT: parabolè (parabel, gelijkenis). Taalgebruik in Mc: parabolè (parabel, gelijkenis). Paraballô: naast elkaar werpenOT vergelijken.
Mc (4): (1) Mc 4,13. (2) Mc 7,17. (3) Mc 12,12. (4) Mc 13,28. Een vorm van parabolè (parabel) in 13 verzen in Mc.

Mc 12,12.16. act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT: legô (zeggen). Taalgebruik in Mc: legô (zeggen). legô komt van de wortel leg-: lezen / lec-tuur ; lesOT Fr. leçon.
Mc (56). Mc 12 (8): (1) Mc 12,12. (2) Mc 12,15. (3) Mc 12,17. (4) Mc 12,26. (5) Mc 12,32. (6) Mc 12,34. (7) Mc 12,36. (8) Mc 12,43. Een vorm van legô in Mc 12 in 9 verzenOT van eipon (ik zei) in 10 verzen.

17. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

18. ἀφέντες (= afentes: achterlatende, aflatende; wkw act part aor nom mann mv van het wkw αφιημι = af -hièmi: in beweging zetten, zenden, af-laten, ver-laten. laten, afièmi < apo-ièmi < ap-hièmi, zie Baeyens 15,1 blz 8). Taalgebruik in het NT: afièmi (aflaten, achterlaten). Taalgebruik in Mc: afièmi (aflaten, achterlaten). Slechts in het NT (15). Mt (4): (1) Mt 4,20. (2) Mt 4,22. (3) Mt 22,22. (4) Mt 26,56. Mc (6): (1) Mc 1,18. (2) Mc 1,20. (3) Mc 4,36. (4) Mc 7,8. (5) Mc 12,12. (6) Mc 14,50. Lc (3): (1) Lc 5,11. (2) Lc 10,30. (3) Lc 18,28. Verder: (1) Rom 1,27. (2) Heb 6,1. Een vorm van αφιημι = afièmi: aflaten, achterlaten, in de LXX (138), in het NT (142), Mt (47). Mc (34). Lc (31).
- par-donner (par-don): ver-geven. s'excuser (ex-causa) = buiten de zaak zich ver-ont-schuld-igen. kwijt-schelden, ont-schulden.

Mc 12,12.19. αὐτόν (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

18. - 19. αφεντες αυτον (= afentes auton: hem achtergelaten). NT (4): (1) Mt 22,22 // Mc 12,12. (2) Mt 26,56 // Mc 14,50. (3) Mc 12,12 // Mt 22,22. (4) Mc 14,50 // Mt 26,56. In het eerste geval laten tegenstanders Jezus achter, in het tweede geval zijn het alle leerlingen. In tegenstelling tot: (1) Mt 4,20 // Mc 1,18. (2) Mt 4,22 // Mc 1,20. (3) Mc 1,18 // Mt 4,20. (4) Mc 1,20 // Mt 4,22 lieten de leerlingen van alles achter om Jezus te volgen.


291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer: Mc 12,13-17 - Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,13 - Mc 12,14 - Mc 12,15 - Mc 12,16 - Mc 12,17 -

Mc 12,13 - Mc 12,13: 291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer - Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,13 - Mc 12,14 - Mc 12,15 - Mc 12,16 - Mc 12,17 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai apostellousin pros auton tinas tôn farisaiôn kai tôn èrôdianôn ina auton agreusôsin logô.  13 et mittunt ad eum quosdam ex Pharisaeis et Herodianis ut eum caperent in verbo    13 En zij zonden tot Hem enigen der Farizeën en der Herodianen, opdat zij Hem in Zijn rede vangen zouden.   [13] Toen stuurden ze enkele farizeeën* en herodianen* op Hem af, om Hem op een woord te vangen.   [13] Ze stuurden enkele Farizeeën en Herodianen naar hem toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken.   13 ¶ Dan zenden ze tot hem enkelen van de farizeeërs en de herodianen, om hem op een woord te vangen.   13. Ils lui envoient alors quelques-uns des Pharisiens et des Hérodiens pour le prendre au piège dans sa parole.  

King James Bible. [13] And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.
Luther-Bibel. 13 Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in Worten.
Hebr. vertaling. lëlâkhëdô (lë + lâkhëdô: om hem te vangen) bëdâbâr (bë + dâbâr: door een woord).

Tekstuitleg van Mc 12,13. Dit vers Mc 12,13 telt 14 (2 X 7) woordenOT 78 (2 X 3 X 13) letters. De getalswaarde van Mc 12,13 is 12599 (43 X 293). In Mc 3,6 namen de Farizeeën samen met de Herodianen het besluit om Jezus om te brengen.

Mc 12,13 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἀποστέλλουσιν (= apostellousin: zij zenden; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturenOT afzenden) (= pros: naar; vz van plaats, nl richting) αὐτόν τινας τῶν (= tôn: van de; bep lidw gen mann/vr/onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het) Φαρισαίων (= Farisaiôn: van de Farizeeën; zn gen mann mv van het zn φαρισαιος = farisaios: Farizeeër; Griekse uitgang -aios: zn naar bv nw zelfstandig gebruikt: afgescheidene; Hebr: mv përusjim van het wkw pârasj: onderscheiden, 'apart' zetten) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) τῶν (= tôn: van de; bep lidw gen mann/vr/onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het) Ἡρῳδιανῶν ἵνα (= auton: hem; aanw vnw 3de pers acc mann enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) ἀγρεύσωσιν (agreusôsin: zij zouden vangen; wkw act conjunct aor 3de pers mv van het wkw αγρευω = agr-euô: jagen, van-gen, najagen) λόγῳ.

Mc 12,13.1. kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

2. act. ind. pr. 3de p. mv. apostellousin (zij zenden). apostellô (afsturen, afzenden). Taalgebruik in het NT: apostellô (afsturen, wegsturenOT afzenden). Taalgebruik in Mc: apostellô (afsturen, wegsturenOT afzenden). apo-stellô: af- / weg- sturenOT wegzendenOT afzenden (afgezant)OT zenden.
Mc (1): Mc 12,13. Een vorm van apostellô (afsturen, afzenden) in Mc in 20 verzen.

3. pros (naar, bij). Taalgebruik in het NT: pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc: pros (naar, bij). Voorzetsel.
Mc (62). Mc 12 (7): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,4. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,12. (6) Mc 12,13. (7) Mc 12,18.

Mc 12,13.4. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

Mc 12,13.3. - 4. pros auton (naar hem, bij hem). Naar Jezus. Mc (14): (1) Mc 1,32. (2) Mc 1,40. (3) Mc 1,45. (4) Mc 2,3. (5) Mc 2,13. (6) Mc 3,8. (7) Mc 3,13. (8) Mc 3,31. (9) Mc 4,1. (10) Mc 7,1. (11) Mc 9,20. (12) Mc 10,1. (13) Mc 12,13. (14) Mc 12,18.

6. bep. lidw. gen. m. + vr. + onz. mv. tôn (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (90). Mc 12 (9): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,13. (3) Mc 12,26. (4) Mc 12,28. (5) Mc 12,33. (6) Mc 12,36. (7) Mc 12,38. (8) Mc 12,40. (9) Mc 12,43.

Mc 12,13.7. gen. mann. mv. farisaiôn (van de Farizeeën). Taalgebruik in het NT: Pharisaioi (Farizeeën). Taalgebruik in Mc: Pharisaioi (Farizeeën).
Mc (4): (1) Mc 2,16. (2) Mc 2,18. (3) Mc 8,15. (4) Mc 12,13.
nom. mann. mv. farisaioi (Farizeeën). Mc (8): (1) Mc 2,18. (2) Mc 2,24. (3) Mc 3,6. (4) Mc 7,1. (5) Mc 7,3. (6) Mc 7,5. (7) Mc 8,11. (8) Mc 10,2.

8. kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

9. bep. lidw. gen. m. + vr. + onz. mv. tôn (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (90). Mc 12 (9): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,13. (3) Mc 12,26. (4) Mc 12,28. (5) Mc 12,33. (6) Mc 12,36. (7) Mc 12,38. (8) Mc 12,40. (9) Mc 12,43.

Mc 12,13.12. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

Mc 12,13.14. Grieks: agr-euô (jagenOT van-genOT najagen. agreuma: jachtbuitOT vangstOT jachtnet. Het werkwoord is een hapax in het NT. Hebr. lâkhad (l-k-d: 12): vangenOT gevangen nemenOT veroveren. lèkhèd: netOT strik. Fr. piège: netOT valstrik.

Mc 12,14 - Mc 12,14: 291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer - Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,13 - Mc 12,14 - Mc 12,15 - Mc 12,16 - Mc 12,17 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai elthontes legousin autô, didaskale, oidamen oti alèthès ei kai ou melei soi peri oudenos, ou gar blepeis eis prosôpon anthrôpôn, all ep alètheias tèn odon tou theou didaskeis: exestin dounai kènson kaisari è ou; dômen è mè dômen;  14 qui venientes dicunt ei magister scimus quoniam verax es et non curas quemquam nec enim vides in faciem hominis sed in veritate viam Dei doces licet dari tributum Caesari an non dabimus     14 Dezen nu kwamen en zeiden tot Hem: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan, maar Gij leert den weg Gods in der waarheid; is het geoorloofd, den keizer schatting te geven, of niet? Zullen wij geven, of niet geven?   [14] Die kwamen en zeiden: ‘Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent en U door niemand laat beïnvloeden, want U ziet geen mens naar de ogen, maar U geeft naar waarheid onderricht over de weg van God. Mag men belasting* betalen aan de keizer* of niet? Moeten we betalen of niet?’  [14] Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem: ‘Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?’  14 Die komen en zeggen tot hem: leermeester, we weten dat u een man van waarheid bent en u van niemand iets aantrekt; want u ziet mensen niet naar de ogen maar leert hun de weg van God in waarheid; is het geoorloofd aan Caesar belasting te betalen, of niet?– moeten wij geven of niet geven?   14. Ils viennent et lui disent: « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu ne te préoccupes pas de qui que ce soit ; car tu ne regardes pas au rang des personnes, mais tu enseignes en toute vérité la voie de Dieu. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? Devons-nous payer, oui ou non ? »  

King James Bible. [14] And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man: for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?
Luther-Bibel. 14 Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt, oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen?

Mc 12,14 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἐλθόντες (= elthontes: komende; ww med part aor nom mann mv van het wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 ww met verschillende stammen: ερχ = erch en ελ = el: Baeyens 102,136, zie Fr.: al-ler; om de aor van het ww αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden) λέγουσιν (= legousin: zij zeggen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-egOT - aor επ = ep) αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν (= oidamen: wij weten; wkw act ind aor 1ste pers mv; zie het wkw οιδα = oida: ik weet) ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt) ἀληθὴς εἶ (= ei: jij bent; wkw act ind praes 2de pers enk van het wkw ειμι =  eimi: zijn; stam es-OT zie Lat.: esse) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) οὐ (= ou: niet, partikel van ontkenning; ου, ουκ, ουχ, = ou, ouk, ouch: niet) μέλει (= melei: het gaat je ter harte; wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw μελω = melô: ter harte gaan, zich bekommeren om) σοι περὶ οὐδενός,οὐ (= ou: niet, partikel van ontkenning; ου, ουκ, ουχ, = ou, ouk, ouch: niet) γὰρ (= gar; nevenschikkend vw van reden) βλέπεις (= blepeis: jij ziet; wkw act ind praes 2de pers enk van het wkw βλεπω = blepô: kijken, zien) εἰς (= eis: naar; vz van plaats) πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ' (= all': maar; afkorting van αλλα = alla; partikel van tegenstelling) ἐπ' ἀληθείας τὴν (= tèn; bep lidw acc vr enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις: (= didaskeis: jij leert; wkw act ind praes 2de pers enk van het wkw δι-δα-σκ-ω = di-da-sk-ô: leren, onderwijzen, onderrichten. Lat.: docere. Stam: d-k/c) ἔξεστιν (= exestin: het is toegelaten) δοῦναι (= dounai: om te geven; wkw act inf aor van het wkw διδωμι = didômi: geven. Lat: dare / donare - donum: geven - gaveOT gift. Fr: donner - don: geven - gave) κῆνσον καισαρι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ (= mè: niet; partikel van ontkenning in zinnen die niet in de indicatief staan) δῶμεν (= dômen: wij zouden geven; wkw act conjunct aor 1ste pers mv van het wkw διδωμι = didômi: geven. Lat: dare / donare - donum: geven - gaveOT gift. Fr: donner - don: geven - gave);

Tekstuitleg van Mc 12,14.

1. kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

5. voc. mann. enk. didaskale (leermeester) van het zelfst. naamw. didaskalos (leraarOT leermeester). Taalgebruik in het NT: didaskalos (leraarOT leermeester). Taalgebruik in Mc: didaskalos (leraarOT leermeester).
Mc (10): (1) Mc 4,38. (2) Mc 9,17. (3) Mc 9,38. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,20. (6) Mc 10,35. (7) Mc 12,14. (8) Mc 12,19. (9) Mc 12,32. (10) Mc 13,1. Een vorm van didaskalos (leraarOT leermeester) in Mc in 12 verzen.

Mc 12,14.7. hoti (dat, omdat). Taalgebruik in het NT: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in Mc: hoti (dat, omdat).
Mc (92). Mc 12 (12): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,32. (10) Mc 12,34. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,43.

10. kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

16. act. ind. pr. 2de p. enk. blepeis (jij kijkt) van het werkw. blepô (kijken, zien). Taalgebruik in het NT: blepô (kijken, zien). Taalgebruik in Mc: blepô (kijken, zien). Mc (4): (1) Mc 5,31.  (2) Mc 8,23.  (3) Mc 12,14.  (4) Mc 13,2. Een vorm van blepô (kijken, zien) in Mc in 14 verzen.

Mc 12,14.17. gar (want). Taalgebruik in het NT: gar (want). Taalgebruik in Mc: gar (want). Redengevend voegwoord. Hebr. kî. Lat. enim. Fr. car. Ned.: want.
Mc (63). Mc 12 (5): (1) Mc 12,12. (2) Mc 12,14. (3) Mc 12,23. (4) Mc 12,25. (5) Mc 12,44.

24. gen. vr. enk. alètheias (in waarheid) van het zelfst. naamw. alètheia (waarheid). Taalgebruik in het NT: alètheia (waarheid). Taalgebruik in Mc: alètheia (waarheid). Mc (2): (1) Mc 12,14. (2) Mc 12,32. Een vorm van alètheia (waarheid) in Mc in 3 verzen.

Mc 12,14.26. acc. vr. enk. hodon (weg) van het zelfst. naamw. hodos (weg). Taalgebruik in het NT: hodos (weg). Taalgebruik in Mc: hodos (weg).
Mc (10): (1) Mc 1,2. (2) Mc 1,3.  (3) Mc 2,23.  (4) Mc 4,4. (5) Mc 4,15.  (6) Mc 6,8.    (7) Mc 10,17. (8) Mc 10,46.  (9) Mc 11,8.  (10) Mc 12,14.

Mc 12,14.27. bep. lidw. gen. mann. + onz. enk. tou (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (116). Mc 12 (10): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,8. (3) Mc 12,9. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,24. (7) Mc 12,26. (8) Mc 12,34. (9) Mc 12,41. (10) Mc 12,44.

29. act. ind. pr. 2de p.enk. didaskeis (jij leert) van het werkw. didaskô (leren, onderrichten). Taalgebruik in NT: didaskô (leren). Taalgebruik in Mc: didaskô (leren). Auto-didact: iemand die door zelfstudie kennis (lering) heeft verworven. Didactiek: leer van het onderrichten. Lat. docere (doctor). Cfr docentOT documentatie. Mc (1): Mc 12,14 . Een vorm van didaskô (leren, onderrichten) in Mc in 17 verzen.

Mc 12,14.30. exestin (het is toegelaten). Taalgebruik in het NT: exestin (het is toegelaten). Taalgebruik in Mc: exestin (het is toegelaten).
Mc (6): (1) Mc 2,24. (2) Mc 2,26. (3) Mc 3,4. (4) Mc 6,18. (5) Mc 10,2. (6) Mc 12,14 .
In twee soorten zinnen. 1. In een ontkennende zin nl. ouk exestin = het is niet toegelaten. Mc (3): (1) Mc 2,24. (2) Mc 2,26. (3) Mc 6,18.
2. In een vraagzin nl. exestin = is het toegelaten ? Mc (3): (1) Mc 3,4. (2) Mc 10,2. (3) Mc 12,14.

Mc 12,14.34. partikel van vergelijking è (of) OFWEL bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (76). Mc 12 (5): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,14. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,43.

Mc 12,14.37. partikel van vergelijking è (of) OFWEL bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (76). Mc 12 (5): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,14. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,43.

Mc 12,15 - Mc 12,15: 291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer - Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,13 - Mc 12,14 - Mc 12,15 - Mc 12,16 - Mc 12,17 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15o de eidôs autôn tèn upokrisin eipen autois, ti me peirazete; ferete moi dènarion ina idô.   15 qui sciens versutiam eorum ait illis quid me temptatis adferte mihi denarium ut videam     15 En Hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: Wat verzoekt gij Mij? Brengt Mij een penning, dat Ik hem zie.   [15] Maar Hij doorzag hun huichelarij en zei tegen hen: ‘Waarom stelt u Me op de proef? Laat Me eens een denarie zien.’   15] Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: ‘Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.’   15 Maar hij beseft het onechte van hun vraag en zegt tot hen: waarom stelt ge mij op de proef?– brengt me een dinar, ik wil hem zien!  15. Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: « Pourquoi me tendez-vous un piège ? Apportez-moi un denier, que je le voie. » 

King James Bible. [15] Shall we give, or shall we not give? But he, knowing their hypocrisy, said unto them, Why tempt ye me? bring me a penny, that I may see it.
Luther-Bibel. 15 Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Silbergroschen, dass ich ihn sehe!

Tekstuitleg van Mc 12,15.

Mc 12,15 ὁ δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw) εἰδὼς (= eidôs: wetende, kennende; wkw act part aor nom mann enk; zie het wkw οιδα = oida: ik weet) αὐτῶν (= autôn: van hen; pers vnw 3de pers gen mann of onz mv van het pers vnw αυτος = αυτος: hij) τὴν (= tèn; bep lidw acc vr enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ὑπόκρισιν εἶπεν (= eipen: hij zei; wkw act ind aor 3de pers enk bij het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-egOT - aor επ = ep) αὐτοῖς (= αὐτοῖς: aan hen; aanwijz vnw 3de pers dat mann of onz mv van het aanwijz vnw αυτος = αυτος: hij)OT Τί με πειράζετε (= peirazete: jullie beproeven; wkw act ind praes 2de pers mv van het wkw πειραζω = peirazô: beproeven); φέρετέ (= ferete: brengt; wkw act imperat praes 2de pers mv van het wkw φερω = ferô: dragen, brengen) μοι δηνάριον ἵνα ἴδω (= idô: ik zou weten; wkw act conjunct aor 1ste pers enk; zie het wkw οιδα = oida: ik weet).

Mc 12,15.1. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,15.2. de (echter). Taalgebruik in het NT: de (echter). Taalgebruik in Mc: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149 + 2). Mc 12 (7): (1) Mc 12,5. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,16. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,44.

Mc 12,15.7. act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT: legô (zeggen). Taalgebruik in Mc: legô (zeggen). legô komt van de wortel leg-: lezen / lec-tuur ; lesOT Fr. leçon.
Mc (56). Mc 12 (8): (1) Mc 12,12. (2) Mc 12,15. (3) Mc 12,17. (4) Mc 12,26. (5) Mc 12,32. (6) Mc 12,34. (7) Mc 12,36. (8) Mc 12,43. Een vorm van legô in Mc 12 in 9 verzenOT van eipon (ik zei) in 10 verzen.

Mc 12,15.8. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 12 (8): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,15. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,28. (7) Mc 12,43. (8) Mc 12,44.

Mc 12,15.11. act. ind. pr. + imp. 2de p. mv. peirazete (jullie beproeven) van het werkw. van het werkw. peirazô (beproeven, op de proef stellen). Taalgebruik in het NT: peirazô (beproeven, op de proef stellen). Taalgebruik in Mc: peirazô (beproeven, op de proef stellen). peira: proefOT poging. Lat. probare (proberenOT be-proeven). ex-periment (uit-proberingOT ervaring). Hebr. nâsâh.
Mc (1): Mc 12,15. Een vorm van peirazô (beproeven) in 4 verzen in Mc: (1) Mc 1,13.  (2) Mc 8,11. (3) Mc 10,2.  (4) Mc 12,15.

Mc 12,16 - Mc 12,16: 291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer - Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,13 - Mc 12,14 - Mc 12,15 - Mc 12,16 - Mc 12,17 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16oi de ènegkan. kai legei autois, tinos è eikôn autè kai è epigrafè; oi de eipan autô, kaisaros.   16 at illi adtulerunt et ait illis cuius est imago haec et inscriptio dicunt illi Caesaris     16 En zij brachten een. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld, en het opschrift? en zij zeiden tot Hem: Des keizers.   [16] Dat deden ze. Hij zei hun: ‘Van wie is die afbeelding en het opschrift?’ Ze zeiden tegen Hem: ‘Van de keizer.’   [16] Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ ‘Van de keizer,’ antwoordden ze.   16 Zij brengen er een. Hij zegt tot hen: van wie is deze beeltenis en het opschrift? Zij zeggen tot hem: van Caesar!   16. Ils en apportèrent un et il leur dit: « De qui est l'effigie que voici ? Et l'inscription ? » Ils lui dirent: « De César. »  

King James Bible. [16] And they brought it. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's.
Luther-Bibel. 16 Und sie brachten einen. Da sprach er: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers.

Tekstuitleg van Mc 12,16.

Mc 12,16 οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw) ἤνεγκαν (= ènegkan: zij brachten; wkw act ind aor 3de pers mv bij het wkw φερω = ferô: dragen, brengen). καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) λέγει (= λέγει: hij zegt; wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-egOT - aor επ = ep) αὐτοῖς (= αὐτοῖς: aan hen; aanwijz vnw 3de pers dat mann of onz mv van het aanwijz vnw αυτος = αυτος: hij)OT Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἡ ἐπιγραφή; οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw) εἶπαν (= eipan: zij zeiden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-egOT - aor επ = ep) αὐτῷ, καισαρος.

Mc 12,16.1. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (101). Mc 12 (7): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,23. (6) Mc 12,35. (7) Mc 12,40.

Mc 12,16.2. de (echter). Taalgebruik in het NT: de (echter). Taalgebruik in Mc: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149 + 2). Mc 12 (7): (1) Mc 12,5. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,16. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,44.

Mc 12,16.4. kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,16.6. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 12 (8): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,15. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,28. (7) Mc 12,43. (8) Mc 12,44.

Mc 12,16.8. bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (76). Mc 12 (5): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,14. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,43.

Mc 12,16.10. voornaamw. nom. vr. enk. autè (zij, deze) van het voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (10): (1) Mc 8,12. (2) Mc 10,12. (3) Mc 12,11. (4) Mc 12,16. (5) Mc 12,31. (6) Mc 12,43. (7) Mc 12,44. (8) Mc 13,30. (9) Mc 14,4. (10) Mc 14,9.

Mc 12,16.11. kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,16.12. bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (76). Mc 12 (5): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,14. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,43.

Mc 12,16.14.bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (101). Mc 12 (7): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,23. (6) Mc 12,35. (7) Mc 12,40.

Mc 12,16.15. de (echter). Taalgebruik in het NT: de (echter). Taalgebruik in Mc: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149 + 2). Mc 12 (7): (1) Mc 12,5. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,16. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,44.

Mc 12,16.16. act. ind. aor. 3de p. mv. eipan (zij zeiden) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT: legô (zeggen). Taalgebruik in Mc: legô (zeggen).
Mc (9): (1) Mc 8,5. (2) Mc 8,28. (3) Mc 10,4. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,39. (6) Mc 11,6. (7) Mc 12,7. (8) Mc 12,16. (9) Mc 16,8. Enkele Farizeeën en Herodianen antwoorden op een tussen vraag van Jezus. De tussenvraag is: van wie is deze beeltenis (tinos...).

Mc 12,16.14. - 16. act. ind. aor. 3de p. mv. eipan (zij zeiden) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT: legô (zeggen). Taalgebruik in Mc: legô (zeggen).
Mc (9): (1) Mc 8,5. (2) Mc 8,28. (3) Mc 10,4. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,39. (6) Mc 11,6. (7) Mc 12,7. (8) Mc 12,16. (9) Mc 16,8.

Mc 12,16.17. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (109). Mc

Mc 12,16.14. - 17. hoi de eipan (zij echter zeiden) + autô(i) (hem). Mc (4 / 7): (1) Mc 8,5. (2) Mc 8,28. (3) Mc 10,4. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,39. (6) Mc 11,6. (7) Mc 12,16.

Mc 12,17 - Mc 12,17: 291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer - Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,13 - Mc 12,14 - Mc 12,15 - Mc 12,16 - Mc 12,17 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17o de ièsous eipen autois, ta kaisaros apodote kaisari kai ta tou theou tô theô. kai exethaumazon ep autô.   17 respondens autem Iesus dixit illis reddite igitur quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo et mirabantur super eo     17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. En zij verwonderden zich over Hem.   [17] Jezus zei hun: ‘Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.’ Ze stonden verbaasd over Hem.   [17] Toen zei Jezus tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ En ze waren met stomheid geslagen.   17 Dan zegt Jezus tot hen: geeft dan aan Caesar af wat van Caesar is en aan God wat van God is! Ze zijn over hem een en al verwondering geweest.   17. Alors Jésus leur dit: « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient fort surpris à son sujet.  

King James Bible. [17] And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marvelled at him.
Luther-Bibel. 17 Da sprach Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist! Und sie wunderten sich über ihn.

Tekstuitleg van Mc 12,17.

Mc 12,17 ὁ δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw) Ἰησοῦς εἶπεν (= eipen: hij zei; wkw act ind aor 3de pers enk bij het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-egOT - aor επ = ep) αὐτοῖς (= αὐτοῖς: aan hen; aanwijz vnw 3de pers dat mann of onz mv van het aanwijz vnw αυτος = αυτος: hij)OT τὰ (= ta; bep lidw nom en acc onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het) καισαρος ἀπόδοτε (= apodote: geeft wat afkomstig is van / geeft terug; wkw act imperat aor 2de pers mv van het wkw = αποδιδωμι: apodidômi: geven wat afkomstig is van, teruggeven; zie het wkw διδωμι = didômi: geven. Lat: dare / donare - donum: geven - gaveOT gift. Fr: donner - don: geven - gave) καισαρι καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) τὰ (= ta; bep lidw nom en acc onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het) τοῦ θεοῦτῷ (= tô: de; bep lidw dat mann en onz enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) θεῷ. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἐξεθαύμαζον (= eksethaumadzon; zij verwonderden zich zeer; wkw act ind imperf 3de pers mv van het wkw εκθαυμαζω = ekthaumadzô: zich zeer verwonderen over) ἐπ' αὐτῷ.

Mc 12,17.1. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,17.2. de (echter). Taalgebruik in het NT: de (echter). Taalgebruik in Mc: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149 + 2). Mc 12 (7): (1) Mc 12,5. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,16. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,44.

Mc 12,17.3. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT: Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc: Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 12 (5): (1) Mc 12,17. (2) Mc 12,24. (3) Mc 12,29. (4) Mc 12,34. (5) Mc 12,35. Een vorm van ièsous (Jezus) in Mc in 81 verzen.

Mc 12,17.4. act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT: legô (zeggen). Taalgebruik in Mc: legô (zeggen). legô komt van de wortel leg-: lezen / lec-tuur ; lesOT Fr. leçon.
Mc (56). Mc 12 (8): (1) Mc 12,12. (2) Mc 12,15. (3) Mc 12,17. (4) Mc 12,26. (5) Mc 12,32. (6) Mc 12,34. (7) Mc 12,36. (8) Mc 12,43. Een vorm van legô in Mc 12 in 9 verzenOT van eipon (ik zei) in 10 verzen.

Mc 12,17.5. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 12 (8): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,15. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,28. (7) Mc 12,43. (8) Mc 12,44.

Mc 12,17.1. - 5. ho de ièsous eipen autois (Jezus echter zei hen). Mc (4): (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,38. (3) Mc 10,39. (4) Mc 12,17. In de verzen Mc 10,5 en Mc 12,17 leidt het het antwoord van Jezus op de beginvraag in. In beide verhalen zijn er Farizeeën betrokken bij het stellen van de vraag (beginnend met de woorden: is het toegelaten...). In de verzen Mc 10,38 en Mc 10,39 leidt het de antwoorden van Jezus op het verzoek van Jakobus en Johannes in.

Mc 12,17.6. bep. lidw. nom. + acc. onz. mv. ta (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (47). Mc 12 (1): Mc 12,17.

Mc 12,17.10. kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

Mc 12,17.11. bep. lidw. nom. + acc. onz. mv. ta (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (47). Mc 12 (1): Mc 12,17.

Mc 12,17.12. bep. lidw. gen. mann. + onz. enk. tou (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (116). Mc 12 (10): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,8. (3) Mc 12,9. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,24. (7) Mc 12,26. (8) Mc 12,34. (9) Mc 12,41. (10) Mc 12,44.

Mc 12,17.14. bep. lidw. dat. mann. enk. tô(i) (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (68). Mc 12 (5): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,17. (3) Mc 12,19. (4) Mc 12,35. (5) Mc 12,36.

Mc 12,17.16. kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und.
Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis: Mc 12,18-27 -- Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 -

Mc 12,18 - Mc 12,18: 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai erchontai saddoukaioi pros auton, oitines legousin anastasin mè einai, kai epèrôtôn auton legontes,   18 et venerunt ad eum Sadducaei qui dicunt resurrectionem non esse et interrogabant eum dicentes      18 En de Sadduceën kwamen tot Hem, welke zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, zeggende:   [18] Er kwamen ook sadduceeën* naar Hem toe. Die ontkennen dat er een opstanding is. Ze legden Hem de volgende vraag voor:   [18] Er kwamen enkele Sadduceeën naar hem toe; volgens de Sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. Ze vroegen hem:   18 ¶ Er komen ook sadduceeërs tot hem, zij die zeggen dat er geen opstanding is, en zij stellen hem een vraag en zeggen:  18. Alors viennent à lui des Sadducéens - de ces gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection - et ils l'interrogeaient en disant:  

King James Bible. [18] Then come unto him the Sadducees, which say there is no resurrection; and they asked him, saying,
Luther-Bibel. 18 Da traten die Sadduzäer zu ihm, die lehren, es gebe keine Auferstehung; die fragten ihn und sprachen:

Tekstuitleg van Mc 12,18.

Mc 12,18 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἔρχονται (= erchontai: zij gaan; wkw med ind praes 3de pers mv van het wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 wkw met verschillende stammen: ερχ = erch en ελ = el: Baeyens 102,136, zie Fr.: al-ler; om de aor van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden) (= erchontai: zij gaan; wkw med ind praes 3de pers mv van het wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 wkw met verschillende stammen: ερχ = erch en ελ = el: Baeyens 102,136, zie Fr.: al-ler; om de aor van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden) Σαδδουκαῖοι (= pros: naar; vz van plaats, nl richting) αὐτόν, οἵ (= tines: sommigen; onbep vnw nom mann mv van het onbep vnw τις - τι = tis, ti: iemand, iets; mv: sommigen) λέγουσιν (= legousin: zij zeggen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-egOT - aor επ = ep) ἀνάστασιν μὴ (= mè: niet; partikel van ontkenning in zinnen die niet in de indicatief staan) εἶναι (= einai: om te zijn; wkw act inf praes van het wkw ειμι = eimi: zijn; stam es-OT zie Lat.: esse), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἐπηρώτων (= epèrôtôn: zij ondervroegen; wkw act ind imperf 3de pers mv van het wkw επερωταω = eperôtaô: 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen) (= auton: hem; aanw vnw 3de pers acc mann enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) λέγοντες (= legontes: zeggende; wkw act part praes nom mann mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-egOT - aor επ = ep),

4. pros (naar, bij). Taalgebruik in het NT: pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc: pros (naar, bij). Voorzetsel.
Mc (62). Mc 12 (7): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,4. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,12. (6) Mc 12,13. (7) Mc 12,18.

Mc 12,18.4. - 5. pros auton (naar hem, bij hem). Naar Jezus. Mc (14): (1) Mc 1,32. (2) Mc 1,40. (3) Mc 1,45. (4) Mc 2,3. (5) Mc 2,13. (6) Mc 3,8. (7) Mc 3,13. (8) Mc 3,31. (9) Mc 4,1. (10) Mc 7,1. (11) Mc 9,20. (12) Mc 10,1. (13) Mc 12,13. (14) Mc 12,18.

Mc 12,18.6. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

Mc 12,18.10. act. inf. praes. einai (zijn) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT: eimi (zijn). Taalgebruik in Mc: eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be.
Mc (7): (1) Mc 8,27. (2) Mc 8,29.  (3) Mc 9,5. (4) Mc 9,35.  (5) Mc 10,44.   (6) Mc 12,18.   (7) Mc 14,64.

Mc 12,18.13. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

Mc 12,19 - Mc 12,19: 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19didaskale, môusès egrapsen èmin oti ean tinos adelfos apothanè kai katalipè gunaika kai mè afè teknon, ina labè o adelfos autou tèn gunaika kai exanastèsè sperma tô adelfô autou.   19 magister Moses nobis scripsit ut si cuius frater mortuus fuerit et dimiserit uxorem et filios non reliquerit accipiat frater eius uxorem ipsius et resuscitet semen fratri suo      19 Meester! Mozes heeft ons geschreven: Indien iemands broeder sterft, en een vrouw achterlaat, en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken.   [19] ‘Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven: Als iemand sterft en een vrouw achterlaat zonder kinderen, moet zijn broer trouwen met die vrouw en nakomelingen verwekken voor zijn broer.   [19] ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.”   19 leermeester, Mozes heeft ons voorgeschreven, als van iemand een broer sterft en hij laat een vrouw achter maar laat geen kind na, dat diens broer zijn vrouw moet nemen en een nazaat moet doen opstaan voor zijn broer;   19. « Maître, Moïse a écrit pour nous: «Si quelqu'un a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, que ce frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. » 

King James Bible. [19] Master, Moses wrote unto us, If a man's brother die, and leave his wife behind him, and leave no children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.
Luther-Bibel. 19 Meister, Mose hat uns vorgeschrieben (5.Mose 25,5-6): »Wenn jemand stirbt und hinterlässt eine Frau, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken.«

Tekstuitleg van Mc 12,19.

Mc 12,19 Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν (= egrapsen: hij schreef; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw γραφω = grafô: graveren, griffen, schrijven) ἡμῖν ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt) ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ (= apothanè: hij zou sterven; wkw act conjunct aor 3de pers enk van het wkw αποθνῃσκω = apothnè(i)skô: sterven) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) καταλίπῃ (= katalipè: hij zou achterlaten; wkw act conjunct aor 3de pers enk van het wkw καταλειπω = kataleipô: achterlaten) γυναῖκα καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) μὴ (= mè: niet; partikel van ontkenning in zinnen die niet in de indicatief staan) ἀφῇ (= afè: hij zou achterlaten; wkw act conjunct aor 3de pers enk van het wkw αφιημι = af -hièmi: in beweging zetten, zenden, af-laten, ver-laten. afièmi < apo-ièmi < ap-hièmi, zie Baeyens 15,1 blz 8) τέκνον, ἵνα λάβῃ (= labè: hij zou nemen; wkw act conjunct aor 3de pers enk van het wkw λαμβανω = lambanô: nemen; stam: lab) ὁ (= ho: de; bep lidw nom mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ἀδελφὸς αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; aanw vnw 3de pers gen mann of onz enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) τὴν (= tèn; bep lidw acc vr enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) γυναῖκα καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἐξαναστήσῃ (eksanastèsè: hij zou doen opstaan; wkw act conjunct aor 3de pers enk van het wkw εξ-αν-ι-στη-μι = eks-an-i-stè-mi:: op-staan; stam: sta-) σπέρματῷ (= tô: de; bep lidw dat mann en onz enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ἀδελφῷ αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; aanw vnw 3de pers gen mann of onz enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het).

1. voc. mann. enk. didaskale (leermeester) van het zelfst. naamw. didaskalos (leraarOT leermeester). Taalgebruik in het NT: didaskalos (leraarOT leermeester). Taalgebruik in Mc: didaskalos (leraarOT leermeester).
Mc (10): (1) Mc 4,38. (2) Mc 9,17. (3) Mc 9,38. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,20. (6) Mc 10,35. (7) Mc 12,14. (8) Mc 12,19. (9) Mc 12,32. (10) Mc 13,1. Een vorm van didaskalos (leraarOT leermeester) in Mc in 12 verzen.

Mc 12,19.2. nom. mann. enk. môusès (Mozes). Taalgebruik in het NT: môusès (Mozes). Taalgebruik in Mc: môusès (Mozes).
Mc (5): (1) Mc 1,44.  (2) Mc 7,10.  (3) Mc 10,3. (4) Mc 10,4.  (5) Mc 12,19.

Mc 12,19.4. pers. voornaamw. dat. mv. hèmin (ons) van het pers. voornaamw. hèmeis. Taalgebruik in het NT: persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc: persoonlijk voornaamwoord.
Mc (9): (1) Mc 1,24. (2) Mc 9,22. (3) Mc 9,38. (4) Mc 10,35. (5) Mc 10,37. (6) Mc 12,19. (7) Mc 13,4. (8) Mc 14,15. (9) Mc 16,3.

Mc 12,19.5. hoti (dat, omdat). Taalgebruik in het NT: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in Mc: hoti (dat, omdat).
Mc (92). Mc 12 (12): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,32. (10) Mc 12,34. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,43.

Mc 12,19.12. acc. vr. enk. gunaika (vrouw) van het zelfst. naamw. gunè (vrouw). Taalgebruik in het NT: gunè (vrouw). Taalgebruik in Mc: gunè (vrouw). Hebr. ´isjsjâh. Lat. uxor. Fr. femme (> Lat. femina). Ned. vrouw. D. Frau.
Mc (8): (1) Mc 6,17. (2) Mc 6,18. (3) Mc 10,2. (4) Mc 10,7. (5) Mc 10,11. (6) Mc 12,19. (7) Mc 12,20. (8) Mc 12,23.

Mc 12,19.19. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,19.21. pers. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (143). Mc 12 (5): (1) Mc 12,19. (2) Mc 12,32. (3) Mc 12,37. (4) Mc 12,38. (5) Mc 12,43.

Mc 12,19.27. bep. lidw. dat. mann. enk. tô(i) (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (68). Mc 12 (5): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,17. (3) Mc 12,19. (4) Mc 12,35. (5) Mc 12,36.

Mc 12,19.29. pers. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (143). Mc 12 (5): (1) Mc 12,19. (2) Mc 12,32. (3) Mc 12,37. (4) Mc 12,38. (5) Mc 12,43.

Mc 12,20 - Mc 12,20: 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20epta adelfoi èsan: kai o prôtos elaben gunaika, kai apothnèskôn ouk afèken sperma:   20 septem ergo fratres erant et primus accepit uxorem et mortuus est non relicto semine      20 Er waren nu zeven broeders, en de eerste nam een vrouw, en stervende liet geen zaad na.   [20] Nu waren er zeven broers. De eerste trouwde met een vrouw, en hij stierf zonder nakomeling.  [20] Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen;   20 nu waren er eens zeven broers; de eerste neemt een vrouw, en als hij sterft laat hij geen nazaat na;   20. Il y avait sept frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de postérité. 

King James Bible. [20] Now there were seven brethren: and the first took a wife, and dying left no seed.
Luther-Bibel. 20 Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau; der starb und hinterließ keine Kinder.

Tekstuitleg van Mc 12,20.

Mc 12,20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν (= èsan: zij waren; wkw act ind imperf 3de pers mv van het wkw ειμι =  eimi: zijn; stam es-OT zie Lat.: esse) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ὁ (= ho: de; bep lidw nom mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) πρῶτος ἔλαβεν (= elaben: hij nam; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw λαμβανω = lambanô: nemen; stam: lab) γυναῖκα, καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἀποθνῄσκων (= apothnèskôn: gestorven; wkw act part praes nom mann enk van het wkw αποθνῃσκω = apothnè(i)skô: sterven) οὐκ (= ouk: niet, partikel van ontkenning; ou + k omdat volgend woord met een klinker begint, ου - ουκ - ουχ = ou - ouk - ouch: niet) ἀφῆκεν (= afèken: hij liet achter; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw αφιημι = af -hièmi: in beweging zetten, zenden, af-laten, ver-laten. afièmi < apo-ièmi < ap-hièmi, zie Baeyens 15,1 blz 8) σπέρμα:

Mc 12,20.5. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,20.6. nom. mann. enk. prôtos (eerste) van het bijvoegl. naamw. (rangtelwoord) prôtos (eerste). Taalgebruik in het NT: prôtos (eerste). Taalgebruik in Mc: prôtos (eerste). Mc (3): (1) Mc 9,35. (2) Mc 10,44. (3) Mc 12,20.

Mc 12,20.8. acc. vr. enk. gunaika (vrouw) van het zelfst. naamw. gunè (vrouw). Taalgebruik in het NT: gunè (vrouw). Taalgebruik in Mc: gunè (vrouw). Hebr. ´isjsjâh. Lat. uxor. Fr. femme (> Lat. femina). Ned. vrouw. D. Frau.
Mc (8): (1) Mc 6,17. (2) Mc 6,18. (3) Mc 10,2. (4) Mc 10,7. (5) Mc 10,11. (6) Mc 12,19. (7) Mc 12,20. (8) Mc 12,23.

Mc 12,21 - Mc 12,21: 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai o deuteros elaben autèn, kai apethanen mè katalipôn sperma: kai o tritos ôsautôs:   21 et secundus accepit eam et mortuus est et nec iste reliquit semen et tertius similiter      21 De tweede nam haar ook, en is gestorven, en ook deze liet geen zaad na; en de derde desgelijks.  [21] En de tweede trouwde met haar; ook hij stierf zonder nakomeling. En zo ook de derde.   [21] de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo.   21 de tweede neemt haar, en als hij sterft laat hij ook geen nazaat achter; de derde evenzo;  21. Le second prit la femme et mourut aussi sans laisser de postérité, et de même le troisième ; 

King James Bible. [21] And the second took her, and died, neither left he any seed: and the third likewise.
Luther-Bibel. 21 Und der zweite nahm sie und starb und hinterließ auch keine Kinder. Und der dritte ebenso.

Tekstuitleg van Mc 12,21.

Mc 12,21 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ὁ (= ho: de; bep lidw nom mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) δεύτερος ἔλαβεν (= elaben: hij nam; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw λαμβανω = lambanô: nemen; stam: lab) αὐτήν, καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἀπέθανεν (= apethanen: hij stierf; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw αποθνῃσκω = apothnè(i)skô: sterven) μὴ (= mè: niet; partikel van ontkenning in zinnen die niet in de indicatief staan) καταλιπὼν (= katalipôn: achterlatende; wkw act part aor nom mann enk van het wkw καταλειπω = kataleipô: achterlaten) σπέρμα: καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ὁ (= ho: de; bep lidw nom mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) τρίτος ὡσαύτως:

Mc 12,21.2. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,21.5. pers. voornaamw. acc. vr. enk. autèn (haar). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (14): (1) Mc 1,31. (2) Mc 4,30. (3) Mc 6,17. (4) Mc 6,26. (5) Mc 6,28. (6) Mc 8,35. (7) Mc 9,43. (8) Mc 10,11. (9) Mc 10,15. (10) Mc 11,2. (11) Mc 11,13. (12) Mc 12,21. (13) Mc 12,23. (14) Mc 14,6.

Mc 12,21.12. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,22 - Mc 12,22: 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai oi epta ouk afèkan sperma. eschaton pantôn kai è gunè apethanen.  22 et acceperunt eam similiter septem et non reliquerunt semen novissima omnium defuncta est et mulier       22 En al de zeven namen dezelve, en lieten geen zaad na; de laatste van allen is ook de vrouw gestorven.   [22] De zeven hadden geen nakomelingen. Als laatste van allen stierf ook de vrouw.  [22] Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw.  22 alle zeven laten ze geen nazaat na; het laatst van allen sterft ook de vrouw;   22. et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme aussi mourut.  

King James Bible. [22] And the seven had her, and left no seed: last of all the woman died also.
Luther-Bibel. 22 Und alle sieben hinterließen keine Kinder. Zuletzt nach allen starb die Frau auch.

Tekstuitleg van Mc 12,22.

Mc 12,22 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ἑπτὰ οὐκ (= ouk: niet, partikel van ontkenning; ou + k omdat volgend woord met een klinker begint, ου - ουκ - ουχ = ou - ouk - ouch: niet) ἀφῆκαν (= afèkan: zij lieten achter; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw αφιημι = af -hièmi: in beweging zetten, zenden, af-laten, ver-laten. afièmi < apo-ièmi < ap-hièmi, zie Baeyens 15,1 blz 8) σπέρμα. ἔσχατον πάντων καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἡ γυνὴ ἀπέθανεν (= apethanen: zij stierf; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw αποθνῃσκω = apothnè(i)skô: sterven).

2. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (101). Mc 12 (7): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,23. (6) Mc 12,35. (7) Mc 12,40.

8. gen. mv. pantôn (allen / alles) van het bijvoegl naamw. pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in het NT: pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in Mc: pas (ieder, elk, alles). Hebr. kol. Lat. omnis. Fr. tout. Ned. elkOT ieder.
Mc (10): (1) Mc 2,12. (2) Mc 4,31. (3) Mc 4,32. (4) Mc 9,35. (5) Mc 10,44. (6) Mc 12,22. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,33. (9) Mc 12,43. (10) Mc 13,13. Een vorm van pas (ieder, al) in Mc in 66 verzen.

Mc 12,22.10. bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (76). Mc 12 (5): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,14. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,43.

Mc 12,22.11. nom. vr. enk. gunè (vrouw). Taalgebruik in het NT: gunè (vrouw). Taalgebruik in Mc: gunè (vrouw). Hebr. ´isjsjâh. Lat. uxor. Fr. femme (> Lat. femina). Ned. vrouw. D. Frau.
Mc (7): (1) Mc 5,25. (2) Mc 5,33. (3) Mc 7,25. (4) Mc 7,26. (5) Mc 12,22. (6) Mc 12,23.  (7) Mc 14,3.

Mc 12,23 - Mc 12,23: 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23en tè anastasei [,otan anastôsin,] tinos autôn estai gunè; oi gar epta eschon autèn gunaika.  23 in resurrectione ergo cum resurrexerint cuius de his erit uxor septem enim habuerunt eam uxorem      23 In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van dezen zijn? Want die zeven hebben haar tot een vrouw gehad.   [23] Wanneer ze nu bij de opstanding opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle zeven hebben ze haar als vrouw gehad.’   [23] Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’  23 in de opstanding, wanneer zij opstaan, van wie zal zij dan de vrouw zijn?– want alle zeven hebben ze haar als vrouw gehad!   23. A la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept l'auront eue pour femme. » 

King James Bible. [23] In the resurrection therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.
Luther-Bibel. 23 Nun in der Auferstehung, wenn sie auferstehen: wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt.

Tekstuitleg van Mc 12,23.

Mc 12,23 ἐν τῇ ἀναστάσει [,ὅταν ἀναστῶσιν,] τίνος αὐτῶν (= autôn: van hen; pers vnw 3de pers gen mann of onz mv van het pers vnw αυτος = αυτος: hij) ἔσται (= estai: hij/zij/het zal zijn; wkw act ind fut 3de pers enk van het wkw ειμι = eimi: zijn; stam es-OT zie Lat.: esse) γυνή; οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) γὰρ (= gar; nevenschikkend vw van reden) ἑπτὰ ἔσχον (= eschon: zij hadden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten) αὐτὴν (= tèn; bep lidw acc vr enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) γυναῖκα.

Mc 12,23.1. en (in). Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in Mc: en (in). Hebr. bë. Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
Mc 12 (9): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,11. (3) Mc 12,23. (4) Mc 12,25. (5) Mc 12,26. (6) Mc 12,35. (7) Mc 12,36. (8) Mc 12,38. (9) Mc 12,39.

Mc 12,23.2. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc 12 (3): (1) Mc 12,23. (2) Mc 12,26. (3) Mc 12,38.

Mc 12,23.9. nom. vr. enk. gunè (vrouw). Taalgebruik in het NT: gunè (vrouw). Taalgebruik in Mc: gunè (vrouw). Hebr. ´isjsjâh. Lat. uxor. Fr. femme (> Lat. femina). Ned. vrouw. D. Frau.
Mc (7): (1) Mc 5,25. (2) Mc 5,33. (3) Mc 7,25. (4) Mc 7,26. (5) Mc 12,22. (6) Mc 12,23.  (7) Mc 14,3.

Mc 12,23.10. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (101). Mc 12 (7): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,22. (5) Mc 12,23. (6) Mc 12,35. (7) Mc 12,40.

Mc 12,23.11. gar (want). Taalgebruik in het NT: gar (want). Taalgebruik in Mc: gar (want). Redengevend voegwoord. Hebr. kî. Lat. enim. Fr. car. Ned.: want.
Mc (63). Mc 12 (5): (1) Mc 12,12. (2) Mc 12,14. (3) Mc 12,23. (4) Mc 12,25. (5) Mc 12,44.

Mc 12,23.14. pers. voornaamw. acc. vr. enk. autèn (haar). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (14): (1) Mc 1,31. (2) Mc 4,30. (3) Mc 6,17. (4) Mc 6,26. (5) Mc 6,28. (6) Mc 8,35. (7) Mc 9,43. (8) Mc 10,11. (9) Mc 10,15. (10) Mc 11,2. (11) Mc 11,13. (12) Mc 12,21. (13) Mc 12,23. (14) Mc 14,6.

Mc 12,23.15. acc. vr. enk. gunaika (vrouw) van het zelfst. naamw. gunè (vrouw). Taalgebruik in het NT: gunè (vrouw). Taalgebruik in Mc: gunè (vrouw). Hebr. ´isjsjâh. Lat. uxor. Fr. femme (> Lat. femina). Ned. vrouw. D. Frau.
Mc (8): (1) Mc 6,17. (2) Mc 6,18. (3) Mc 10,2. (4) Mc 10,7. (5) Mc 10,11. (6) Mc 12,19. (7) Mc 12,20. (8) Mc 12,23.

Mc 12,24 - Mc 12,24: 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24efè autois o ièsous, ou dia touto planasthe mè eidotes tas grafas mède tèn dunamin tou theou;   24 et respondens Iesus ait illis non ideo erratis non scientes scripturas neque virtutem Dei      24 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom, dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods?  [24] Jezus zei tegen hen: ‘Zit u niet op een dwaalspoor, doordat u de Schriften niet kent en evenmin de macht van God?   [24] Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God.   24 Jezus brengt tot hen uit: dwaalt ge niet?, daarom dat ge van de Schriften geen weet hebt en evenmin van de kracht van God;   24. Jésus leur dit: « N'êtes-vous pas dans l'erreur, en ne connaissant ni les Écritures ni la puissance de Dieu ?  

King James Bible. [24] And Jesus answering said unto them, Do ye not therefore err, because ye know not the scriptures, neither the power of God?
Luther-Bibel. 24 Da sprach Jesus zu ihnen: Ist's nicht so? Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes.

Tekstuitleg van Mc 12,24.

Mc 12,24 ἔφη (= egè: hij beweerde, hij zei; wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw φημι = fèmi: beweren, zeggen) αὐτοῖς (= αὐτοῖς: aan hen; aanwijz vnw 3de pers dat mann of onz mv van het aanwijz vnw αυτος = αυτος: hij) ὁ (= ho: de; bep lidw nom mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) Ἰησοῦς,οὐ (= ou: niet, partikel van ontkenning; ου, ουκ, ουχ, = ou, ouk, ouch: niet) Διὰ (= dia: omwille van, wegens, via, bij middel van; voorzetsel) τοῦτο πλανᾶσθε (= planasthe: jullie worden misleid, jullie dwalen; wkw pass ind praes 2de pers mv van het wkw πλαναω = planaô: dwalen, bedriegen, misleid worden) μὴ (= mè: niet; partikel van ontkenning in zinnen die niet in de indicatief staan) εἰδότες (= eidôτεσ: wetende, kennende; wkw act part aor nom mann mv; zie het wkw οιδα = oida: ik weet) τὰς (= tas: de; bep lidw acc vr mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) γραφὰς μηδὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw) τὴν (= tèn; bep lidw acc vr enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) δύναμιν τοῦ θεοῦ;

Mc 12,24.2. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 12 (8): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,15. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,28. (7) Mc 12,43. (8) Mc 12,44.

Mc 12,24.3. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

4. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT: Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc: Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 12 (5): (1) Mc 12,17. (2) Mc 12,24. (3) Mc 12,29. (4) Mc 12,34. (5) Mc 12,35. Een vorm van ièsous (Jezus) in Mc in 81 verzen.

Mc 12,24.11. bep. lidw. acc. vr. mv. tas (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (27): Mc 12 (2): (1) Mc 12,24. (2) Mc 12,40.

Mc 12,24.16. bep. lidw. gen. mann. + onz. enk. tou (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (116). Mc 12 (10): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,8. (3) Mc 12,9. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,24. (7) Mc 12,26. (8) Mc 12,34. (9) Mc 12,41. (10) Mc 12,44.

Mc 12,25 - Mc 12,25: 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25otan gar ek nekrôn anastôsin, oute gamousin oute gamizontai, all eisin ôs aggeloi en tois ouranois.  25 cum enim a mortuis resurrexerint neque nubent neque nubentur sed sunt sicut angeli in caelis       25 Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn.   [25] Want wanneer ze uit de doden opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel.  [25] Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel.   25 want wanneer zij uit de doden zullen opstaan, huwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt; nee, zij zijn als engelen in de hemelen;   25. Car, lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux.  

King James Bible. [25] For when they shall rise from the dead, they neither marry, nor are given in marriage; but are as the angels which are in heaven.
Luther-Bibel. 25 Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel.

Tekstuitleg van Mc 12,25.

Mc 12,25 ὅταν γὰρ (= gar; nevenschikkend vw van reden) ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν (= gamousin: zij huwen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw γαμεω = gameô: huwen) οὔτε γαμίζονται (= gamidzontai: zij worden uitgehuwelijkt; wkw pass ind praes 3de pers mv van het wkw γαμιζω = gamidzô: uithuwelijken), ἀλλ' (= all': maar; afkorting van αλλα = alla; partikel van tegenstelling) εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς (= tois; bep lidw dat mann of onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) οὐρανοῖς.

Mc 12,25.2. gar (want). Taalgebruik in het NT: gar (want). Taalgebruik in Mc: gar (want). Redengevend voegwoord. Hebr. kî. Lat. enim. Fr. car. Ned.: want.
Mc (63). Mc 12 (5): (1) Mc 12,12. (2) Mc 12,14. (3) Mc 12,23. (4) Mc 12,25. (5) Mc 12,44.

Mc 12,25.3. ek - ex (uit). Taalgebruik in het NT: ek (uit). Taalgebruik in Mc: ek (uit). Ned. uit. D. aus. E. out. Fr. de.
Mc (38 + 20). Mc 12 (3 + 2): (1) Mc 12,25. (2) Mc 12,36. (3) Mc 12,44. Mc (12): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33.

13. nom. mann. mv. aggeloi van het zelfst. naamw. aggelos (engel, boodschapper). Taalgebruik in het NT: aggelos (engel). Taalgebruik in Mc: aggelos (engel). Stam: n - g - l. L. angelus. Fr. ange. N. engel. Fr. un messager uit L. mittere (zenden)OT missus = gezonden. Hebr. malë´akh.
Mc (3): (1) Mc 1,13. (2) Mc 12,25.  (3) Mc 13,32. Een vorm van aggelos (engel, boodschapper) in Mc (6): (1) Mc 1,2. (2) Mc 1,13. (3) Mc 8,38. (4) Mc 12,25.  (5) Mc 13,27.  (6) Mc 13,32.

Mc 12,25.14. en (in). Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in Mc: en (in). Hebr. bë. Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
Mc 12 (9): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,11. (3) Mc 12,23. (4) Mc 12,25. (5) Mc 12,26. (6) Mc 12,35. (7) Mc 12,36. (8) Mc 12,38. (9) Mc 12,39.

Mc 12,26 - Mc 12,26: 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26peri de tôn nekrôn oti egeirontai ouk anegnôte en tè biblô môuseôs epi tou batou pôs eipen autô o theos legôn, egô o theos abraam kai [o] theos isaak kai [o] theos iakôb;  26 de mortuis autem quod resurgant non legistis in libro Mosi super rubum quomodo dixerit illi Deus inquiens ego sum Deus Abraham et Deus Isaac et Deus Iacob      26 Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs?  [26] Wat betreft de vraag of de doden opgewekt worden: hebt u niet in het boek van Mozes gelezen, in het verhaal over de doornstruik, hoe God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob”?   [[26] Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”?   26 en wat de doden betreft, dat zij worden opgewekt: hebt ge in de boekrol van Mozes bij de braamstruik niet gelezen hoe God tot hem heeft gezegd en nog steeds zegt: ik ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob! –  26. Quant au fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le Livre de Moïse, au passage du Buisson, comment Dieu lui a dit: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ? 

King James Bible. [26] And as touching the dead, that they rise: have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?
Luther-Bibel. 26 Aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose, bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach (2.Mose 3,6): »Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs«?

Tekstuitleg van Mc 12,26.

Mc 12,26 περὶ δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw) τῶν (= tôn: van de; bep lidw gen mann/vr/onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het) νεκρῶν ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt) ἐγείρονται (= egeirontai: zij worden opgewekt; wkw pass ind praes 3de pers mv van het wkw εγειρω = egeirô: opwekken) οὐκ (= ouk: niet, partikel van ontkenning; ou + k omdat volgend woord met een klinker begint, ου - ουκ - ουχ = ou - ouk - ouch: niet) ἀνέγνωτε (= anegnôte: jullie lazen; wkw act ind aor 2de pers mv van het wkw αναγιγνωσκω = anagignôskô: lezen) ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν (= eipen: hij zei; wkw act ind aor 3de pers enk bij het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-egOT - aor επ = ep) αὐτῷ ὁ (= ho: de; bep lidw nom mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) θεὸς λέγων (= legôn: zeggende; wkw act part praes nom mann enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-egOT - aor επ = ep), Ἐγὼ ὁ (= ho: de; bep lidw nom mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) θεὸς Ἀβραὰμ καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) [ὁ] θεὸς Ἰσαὰκ καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) [ὁ] θεὸς Ἰακώβ;

Mc 12,26.2. de (echter). Taalgebruik in het NT: de (echter). Taalgebruik in Mc: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149 + 2). Mc 12 (7): (1) Mc 12,5. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,16. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,44.

3. bep. lidw. gen. m. + vr. + onz. mv. tôn (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (90). Mc 12 (9): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,13. (3) Mc 12,26. (4) Mc 12,28. (5) Mc 12,33. (6) Mc 12,36. (7) Mc 12,38. (8) Mc 12,40. (9) Mc 12,43.

Mc 12,26.5. hoti (dat, omdat). Taalgebruik in het NT: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in Mc: hoti (dat, omdat).
Mc (92). Mc 12 (12): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,32. (10) Mc 12,34. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,43.

Mc 12,26.9. en (in). Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in Mc: en (in). Hebr. bë. Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
Mc 12 (9): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,11. (3) Mc 12,23. (4) Mc 12,25. (5) Mc 12,26. (6) Mc 12,35. (7) Mc 12,36. (8) Mc 12,38. (9) Mc 12,39.

Mc 12,26.10. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc 12 (3): (1) Mc 12,23. (2) Mc 12,26. (3) Mc 12,38.

Mc 12,26.14. bep. lidw. gen. mann. + onz. enk. tou (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (116). Mc 12 (10): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,8. (3) Mc 12,9. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,17. (6) Mc 12,24. (7) Mc 12,26. (8) Mc 12,34. (9) Mc 12,41. (10) Mc 12,44.

16. pôs (hoe). Taalgebruik in het NT: pôs (hoe). Taalgebruik in Mc: pôs (hoe). Vragend of onbepaald voornaamw. van wijze.
Mc (14): (1) Mc 2,26. (2) Mc 3,23. (3) Mc 4,13. (4) Mc 4,30. (5) Mc 5,16. (6) Mc 9,12. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 11,18. (10) Mc 12,26. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,41. (13) Mc 14,1. (14) Mc 14,11.

Mc 12,26.17. act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT: legô (zeggen). Taalgebruik in Mc: legô (zeggen). legô komt van de wortel leg-: lezen / lec-tuur ; lesOT Fr. leçon.
Mc (56). Mc 12 (8): (1) Mc 12,12. (2) Mc 12,15. (3) Mc 12,17. (4) Mc 12,26. (5) Mc 12,32. (6) Mc 12,34. (7) Mc 12,36. (8) Mc 12,43. Een vorm van legô in Mc 12 in 9 verzenOT van eipon (ik zei) in 10 verzen.

Mc 12,26.19. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,26.23. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,26.27. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,26.31. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,27 - Mc 12,27: 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,18 - Mc 12,19 - Mc 12,20 - Mc 12,21 - Mc 12,22 - Mc 12,23 - Mc 12,24 - Mc 12,25 - Mc 12,26 - Mc 12,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27ouk estin theos nekrôn alla zôntôn: polu planasthe.  27 non est Deus mortuorum sed vivorum vos ergo multum erratis      27 God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer.  [27] Hij is geen God van doden maar van levenden. U zit duidelijk op een dwaalspoor.’   [27] Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’   27 hij is niet een God van doden maar van levenden; gij dwaalt wel zeer!   27. Il n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur ! »  

King James Bible. [27] He is not the God of the dead, but the God of the living: ye therefore do greatly err.
Luther-Bibel. 27 Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt sehr.

Tekstuitleg van Mc 12,27.

Mc 12,27 οὐκ (= ouk: niet, partikel van ontkenning; ou + k omdat volgend woord met een klinker begint, ου - ουκ - ουχ = ou - ouk - ouch: niet) ἔστιν (= estin: hij/zij/het is; wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw ειμι = eimi: zijn; stam es-OT zie Lat.: esse) θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων: πολὺ πλανᾶσθε (= planasthe: jullie worden misleid, jullie dwalen; wkw pass ind praes 2de pers mv van het wkw πλαναω = planaô: dwalen, bedriegen, misleid worden).293. Vraag naar het eerste gebod: Mc 12,28-34 -- Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,28 - Mc 12,29 - Mc 12,30 - Mc 12,31 - Mc 12,32 - Mc 12,33 - Mc 12,34 -

Mc 12,28 - Mc 12,28: 293. Vraag naar het eerste gebod - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,28 - Mc 12,29 - Mc 12,30 - Mc 12,31 - Mc 12,32 - Mc 12,33 - Mc 12,34 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28kai proselthôn eis tôn grammateôn akousas autôn suzètountôn, idôn oti kalôs apekrithè autois, epèrôtèsen auton, poia estin entolè prôtè pantôn;  28 et accessit unus de scribis qui audierat illos conquirentes et videns quoniam bene illis responderit interrogavit eum quod esset primum omnium mandatum       28 En een der Schriftgeleerden horende, dat zij te zamen in woorden waren, en wetende, dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem, en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle?  [28] Toen iemand van de schriftgeleerden hen had horen redeneren en zag dat Hij hun een juist antwoord had gegeven, ging hij Hem vragen: ‘Wat is het allereerste gebod?’  [28] Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’   28 ¶ Dan komt tot hem een van de schriftgeleerden; hij heeft hen horen redetwisten en gezien dat hij hun goed geantwoord heeft; hij stelt hem de vraag: welk gebod is het eerste van alle?   28. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança et lui demanda: « Quel est le premier de tous les commandements ? »  

King James Bible. [28] And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?
Luther-Bibel. 28 Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen?

Tekstuitleg van Mc 12,28.

Mc 12,28.1. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,28.2. part. aor. nom. mann. enk. προσελθων = proselthôn (naderbijgekomen) van het werkw. proserchomai (naderbijkomen). Taalgebruik in het NT: proserchomai (naderbijkomen). Taalgebruik in de LXX: proserchomai (naderbijkomen). Taalgebruik in Mc: proserchomai (naderbijkomen). Mc (3): (1) Mc 1,31. (2) Mc 12,28. (3) Mc 14,45. Een vorm van προσερχομαι = proserchomai in de LXX (113)OT in het NT (87).

  proserchomai (naderbijgaan) Mc Mc 1 Mc 6 Mc 10 Mc 12 Mc 14 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn. ev.
1 part. aor. nom. mann. enk. proselthôn (1) Mc 1,31.       (2) Mc 12,28.   (3) Mc 14,45.   28  23  14      20  20 
2 part. aor. nom. m. + vr. mv. proselthontes   (1) Mc 6,35.   (2) Mc 10,2.       23  6 17  11      16  16 
    111  40  71  49  62   63

Mc 12,28.4. bep. lidw. gen. m. + vr. + onz. mv. των = tôn (van de) van het bepaald lidw. ὁ = hoOT ἡ = hèOT το = to (de - het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in de LXX: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Mc (90). Mc 12 (9): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,13. (3) Mc 12,26. (4) Mc 12,28. (5) Mc 12,33. (6) Mc 12,36. (7) Mc 12,38. (8) Mc 12,40. (9) Mc 12,43.

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
13. gen. m. + vr. + onz. mv. tôn 90  4 10  13  5178  4144  1034  178  90  119  98  166  267  116     

- bepaald lidw. Ned.: de. Arabisch: bepaald lidw. اَل = ´al (de). Taalgebruik in de Qoran: ´al (de). D.: derOT dieOT das enz.. E.: the. Fr.: leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam). Grieks: ὁ = hoOT ἡ = hèOT το = to (de - het). Hebreeuws: הַ = ha (de, het). Taalgebruik in Tenakh: ha (de, het).

Mc 12,28.3. - 4. εἱς των = heis tôn (één van de). LXX (19). NT (15). Mc (5): (1) Mc 5,22. (2) Mc 6,15. (3) Mc 12,28. (4) Mc 13,1. (5) Mc 14,10.

Mc 12,28.5. gen. mann. mv. γραμματεων = grammateôn (schriftgeleerden) van het zelfst. naamw. γραμματευς = grammateus (schriftgeleerde). Taalgebruik in het NT: grammateus (schriftgeleerde). Taalgebruik in de LXX: grammateus (schriftgeleerde). Taalgebruik in Mc: grammateus (schriftgeleerde). Mc (8): (1) Mc 2,6. (2) Mc 7,1.  (3) Mc 8,31. (4) Mc 12,28. (5) Mc 12,38. (6) Mc 14,43.  (7) Mc 15,1. (8) Mc 15,31.  

  grammateus (schriftgeleerde) Mc   Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 14 Mc 15 bijbel  OT  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Br. 
1 nom. + voc. enk. grammateus 1                 (1) Mc 12,32.       29 24 5 2 1     1 1
5 nom. + voc. + acc. mv. grammateis 11 (1) Mc 1,22.   (2) Mc 2,16.   (3) Mc 3,22.   (4) Mc 7,5.     (5) Mc 9,11. (6) Mc 9,14.     (7) Mc 11,18. (8) Mc 11,27.   (9) Mc 12,35. (10) Mc 14,1. (11) Mc 14,53.     61 22 39 14 11 11 1 2  
6 gen. mv. grammateôn 8   (1) Mc 2,6.     (2) Mc 7,1.   (3) Mc 8,31.         (4) Mc 12,28. (5) Mc 12,38.   (6) Mc 14,43.   (7) Mc 15,1. (8) Mc 15,31.   20 3 17 5 8 3   1  
7 dat. mv. grammateusin 1             (1) Mc 10,33.           5 3 2 1 1        
  Totaal   21 140 77 63 22 21 14 1 3 1

Mc 12,28.3. - 5. εἱς των γραμματεων = heis tôn grammateôn (één van de schriftgeleerden). Bijbel = NT (1): Mc 12,28.

Mc 12,28.6. act. part. aor. nom. mann. enk. ακουσας = akousas (gehoord) van het werkw. ακουω = akouô (horen). Taalgebruik in het NT: akouô (horen). Taalgebruik in de Septuaginta: akouô (horen). Taalgebruik in Lc: akouô (horen). Taalgebruik in Hnd: akouô (horen). Bijbel (54). OT (21). NT (33). Mt (8): (1) Mt 2,3 (+ de). (2) Mt 2,22 (+ de). (3) Mt 4,12 (+ de). (4) Mt 8,10 (+ de). (5) Mt 9,12. (6) Mt 11,2. (7) Mt 14,13. (8) Mt 19,22 (+ de). Mc (5): (1) Mc 2,17. (2) Mc 6,16 (+ de). (3) Mc 6,20. (4) Mc 10,47. (5) Mc 12,28. Lc (8): (1) Lc 6,49. (2) Lc 7,3. (3) Lc 7,9. (4) Lc 8,50. (5) Lc 14,15. (6) Lc 18,22. (7) Lc 18,36. (8) Lc 23,6. Een vorm van ακουω = akouô (horen) in de LXX (1069)OT in het NT (427)OT in Lc (58).
- Hebreeuws. act. part. nom. mann. enk. שֹׁמֵעַ = sjome`a (luisterend) van het werkw. שָׁמַע = sjâma` (horen, luisteren). Taalgebruik in Tenakh: sjâma` (horen, luister getalswaarde: sjin = 21 of 300OT mem = 13 of 40OT ajin = 16 of 70 ; 50 (2 X 5²) of 410 (2 X 5 X 41). Structuur: 3 - 4 - 7. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (30).
- Horen en oor zijn verwant met elkaar. oor < Lat. ausOT aurisOT zie Gr. ous / ôsOT ôtis. auscultare (het oor lenen aanOT toehorenOT aanhoren) -> écouter. D. hören.

Mc 12,28.7. pers. voornaamw. gen. mv. αυτων = autôn van het pers. voornaamw. αυτος = autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in de LXX: persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos. Mc (37). Mc 12 (3):

  autoi (mv.) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
6. gen. mv.autôn  3701  3203  498  93  37  94  31  87  91  65  224  255 
  totaal  7770  6306  1464  250  196  285  155  269  200  109  731  886 

  autoi  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
6 gen. mv.autôn  37      3701  3203  498  93  37  94  31  87  91  65  224  255 

Mc 12,28.8.

Mc 12,28.9. act. part. aor. nom. mann. enk. ιδων = idôn (gezien) van het werkw. ειδεν = eiden (hij zag). Taalgebruik in het NT: eiden (hij zag). Taalgebruik in de LXX: eiden (hij zag). Taalgebruik in Mc.: eiden (hij zag). Mt (12): (1) Mt 2,16. (2) Mt 3,7. (3) Mt 5,1. (4) Mt 8,18. (5) Mt 9,2. (6) Mt 9,4. (7) Mt 9,22. (8) Mt 9,23. (9) Mt 9,36. (10) Mt 21,19. (11) Mt 27,3. (12) Mt 27,24. Mc (12): (1) Mc 2,5. (2) Mc 5,6. (3) Mc 5,22. (4) Mc 6,48. (5) Mc 8,33. (6) Mc 9,20. (7) Mc 9,25. (8) Mc 10,14. (9) Mc 11,13. (10) Mc 12,28. (11) Mc 12,34. (12) Mc 15,39. Met Jezus als onderwerp. Mc (7 / 12. expliciet: 4 / 12OT impliciet: 3 / 12). Expliciet (4 / 12): (1) Mc 2,5. (2) Mc 9,25. (3) Mc 10,14. (4) Mc 12,34. Impliciet (3 / 12): (1) Mc 6,48. (2) Mc 8,33. (3) Mc 11,13. Andere (5 / 12): (1) Mc 5,6 (bezetene). (2) Mc 5,22 (Jaïrus). (3) Mc 9,20 (onreine geest). (4) Mc 12,28 (een schriftgeleerde). (5) Mc 15,39 (centurio). Lc (20): (1) Lc 1,12. (2) Lc 5,8. (3) Lc 5,12. (4) Lc 5,20. (5) Lc 7,13. (6) Lc 7,39. (7) Lc 8,28. (8) Lc 10,31. (9) Lc 10,32. (10) Lc 10,33. (11) Lc 11,38. (12) Lc 13,12. (13) Lc 17,14. (14) Lc 17,15. (15) Lc 18,24. (16) Lc 18,43. (17) Lc 19,41. (18) Lc 22,58. (19) Lc 23,8. (20) Lc 23,47. ειδον / ειδεν = eidon / eiden in het NT (336).

  zien  Mc Mc 2 Mc 5 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 15 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  part. aor. nom. mann. enk. idôn  12  (1) Mc 2,5 (2) Mc 5,6. (3) Mc 5,22. (4) Mc 6,48.   (5) Mc 8,33.   (6) Mc 9,20. (7) Mc 9,25.   (8) Mc 10,14.   (9) Mc 11,13.   (10) Mc 12,28. (11) Mc 12,34.   (12) Mc 15,39 106  45  61  12  12  20  12  44  47   

- Hebreeuws: w-j-r-´: (1) prefix verbindingswoord wë + act. qal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud ןַיַּרְא = wajjarë´ (en hij zag). (2) prefix verbindingswoord wë + pass. nifal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud ןַיֵּרָא = wajjerâ´ (en hij liet zich zien - hij verscheen). (3) prefix verbindingswoord wë + hifil imperf. derde persoon mannelijk enkelvoud ןַיַּרְא = wajjarë´ van het werkw. רָאָה = râ´âh (zien, verschijnen). Het is een verkorte vormOT zie Joüon 79i. Taalgebruik in Tenakh: râ´âh (zien). Taalgebruik in Genesis: râ´âh (zien). getalswaarde: resj = 20 of 200OT aleph = 1OT he = 5 ; totaal: 26 of 206 (2 X 103). Structuur: 2 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (162). Pentateuch (85). Eerdere Profeten (49). Latere Profeten (7). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (19).
- Ned.: zien. Arabisch: رَاهَ = ra´â (zien). Taalgebruik in de Qoran: ra´â (zien). D.: sehenOT schauen. E.: to see. Fr.: voir. Gr.: ειδεν = eiden (hij zag) < stam wid-. Taalgebruik in het NT: eiden (hij zag). Aoristvorm van ὁραω = horaô (zien). Hebreeuws: רָאָה = râ´âh (zien, verschijnen). Taalgebruik in Tenakh: râ´âh (zien). Lat.: videre. Indogermaans: weid -> Ned.: weten. Sanskriet: veda. Latijn: videre.

Mc 12,28.10. ὁτι = hoti (dat, omdat). Taalgebruik in het ΝΤ: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in de LXX: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in Mc: hoti (dat, omdat). Mc (92). Mc 12 (12): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,32. (10) Mc 12,34. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,43.

hoti ( datOT omdat )   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  92  12  10  4396  3213  1183  137  92  160  237  114  389  54  389  626 

- Hebreeuws: כִּי = kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenakh: kî (want, omdat). Taalgebruik in Dt: kî (want, omdat). Getalswaarde: kaph = 11 of 20OT jod = 10 ; totaal: 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5). Structuur: 2 - 1. De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (3849). Pentateuch (884). Eerdere Profeten (726). Latere Profeten (841). 12 Kleine Profeten (241). Geschriften (1157). Dt (235). Dt 4 (14): (1) Dt 4,3. (2) Dt 4,6. (3) Dt 4,7. (4) Dt 4,15. (5) Dt 4,22. (6) Dt 4,24. (7) Dt 4,25. (8) Dt 4,26. (9) Dt 4,29. (10) Dt 4,31. (11) Dt 4,32. (12) Dt 4,35. (13) Dt 4,37. (14) Dt 4,39.
- כִּי = kî (want, omdat) < een woord met 1 medeklinker. De lange î is î gebleven omdat het een proclitisch woord is. Proclitisch wil zeggen dat een eenlettergrepig onbeklemtoond woord wordt gehecht aan het volgende (Lettinga(6) 13d).

Mc 12,28.11. καλως = kalôs (goed). Bijwoord. Taalgebruik in het NT: kalôs (goed). Taalgebruik in de LXX: kalôs (goed). Taalgebruik in Mc: kalôs (goed). Mc (6): (1) Mc 7,6. (2) Mc 7,9. (3) Mc 7,37. (4) Mc 12,28. (5) Mc 12,32. (6) Mc 16,18.

kalôs (goed)   Mc 7 Mc 12 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  (1) Mc 7,6. (2) Mc 7,9.  (3) Mc 7,37. (4) Mc 12,28.  (5) Mc 12,32. (6) Mc 16,18.   65  29  36  18    12  16  13 

Mc 12,28.12. ind. aor. 3de pers. enk. απεκριθη = apekrithè (hij antwoordde) van het werkw. αποκρινομαι = apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in het NT: apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in de LXX: apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in Mc: apokrinomai (antwoorden). Mc (7): (1) Mc 7,28. (2) Mc 9,17. (3) Mc 12,28. (4) Mc 12,29. (5) Mc 12,34. (6) Mc 15,5. (7) Mc 15,9. Een vorm van αποκρινομαι = apokrinomai (antwoorden) in de LXX (277)OT in het NT (231)OT in Mt (55)OT in Mc (30)OT in Lc (46)OT in Joh (78).

  apokrinomai (antwoorden)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Apk syn.  ev. 
ind. aor. 3de pers. enk. apekrithè               (1) Mc 7,28.     (2) Mc 9,17.       (3) Mc 12,28. (4) Mc 12,29. (5) Mc 12,34.       (6) Mc 15,5. (7) Mc 15,9.     176  94  82  57  11  13  70 

Mc 12,28.13. dat. mann. en onz. mv. αυτοις = autois van het pers. voornaamw. αυτος = autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in de LXX: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos. Mc (117). Mc 12 (8): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,15. (3) Mc 12,16. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,28. (7) Mc 12,43. (8) Mc 12,44.

  autoi  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
7 dat. mann. en onz. mv.autois  117  10  13 10  12  13  1722  1180  542  101  117  89  97  75  47  16  307  404 

Mc 12,28.14. act. ind. aor. 3de pers. enk. επηρωτησεν = epèrôtèsen (hij ondervroeg) van het werkw. επερωταω = eperôtaô ( 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen). Taalgebruik in het NT: eperotaô (epi - erôtaô). Taalgebruik in de LXX: eperotaô (epi - erôtaô). NT (16). Mt (3): (1) Mt 22,35. (2) Mt 22,41. (3) Mt 27,11 // Mc 15,2. Mc (6): (1) Mc 9,16. (2) Mc 9,21. (3) Mc 12,28. (4) Mc 14,60. (5) Mc 15,2 // Mt 27,11. (6) Mc 15,44. Lc (5): (1) Lc 8,30. (2) Lc 9,18. (3) Lc 18,18. (4) Lc 18,40. (5) Lc 23,6. Joh (1): Joh 18,7. Hnd (1) Hnd 5,27. Het betreft o.a. de ondervraging van Jezus door de hogepriester en door Pilatus: (1) Mt 27,11 // Mc 15,2. (2) Mc 14,60. (3) Mc 15,2 // Mt 27,11. In Hnd 5,27 ondervroeg de hogepriester Petrus en Johannes. Een vorm van επερωταω = eperôtaô ( 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen) in de LXX (75)OT in het NT (56)OT in Mt (8)OT in Mc (25)OT in Lc (17).

  eperôtaô   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. aor. 3de pers. enk. epèrôtèsen  32  16  16      14  15     

Mc 12,28.15. acc. mann. enk. αυτον = auton (hem) van het persoonl. voornaamw. αυτος = autos (hij - hem). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in de LXX: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos. Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

  autos enk. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
4 acc. mann. enk. auton   146  11  12  12  16  12  14  17  2872  2032  840  114  146  184  154  136  85  21  598  752 
  totaal 413  35  17  27  14  34  34  18  33  32  30  18  25  47  34  12884  9893  2991  510  413  593  475  350  504  146  1670  2145 

Mc 12,28.14. - 15. επηρωτησεν αυτον = epèrôtèsen auton (hij ondervroeg hem). NT (9): (1) Mt 27,11 // Mc 15,2. (2) Mc 12,28. (3) Mc 15,2 // Mt 27,11. (4) Mc 15,4 (variante lezing). (5) Mc 15,44. (6) Lc 8,30. (7 Lc 18,18. (8) Lc 18,40. (9) Lc 23,3 (variante lezing).

Mc 12,28.17. act. ind. praes. 3de pers. enk. εστιν = estin van het werkw. ειμι = eimi (zijn). Taalgebruik in het NT: eimi (zijn). Taalgebruik in de Septuaginta: eimi (zijn). Een vorm van ειμι = eimi (zijn) in de LXX (6947)OT in het NT (2450)OT in Mc (192)

eimi (zijn) Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
estin  69  (1): Mc 1,27. (4): (1) Mc 2,1. (2) Mc 2,9. (3) Mc 2,19. (4) Mc 2,28 (4): (1) (3): (1) Mc 4,22. (2) Mc 4,26. (3) Mc 4,41. (2): (6): 6: (1) Mc 7,2. (2) Mc 7,4. (3) Mc 7,11. (4) Mc 7,15. (5) Mc 7,27. (6) Mc 7,34.   (0) (1) Mc 9,5. (2) Mc 9,7. (3) Mc 9,10. (4) Mc 9,21. (5) Mc 9,39. (6) Mc 9,40. (7) Mc 9,42. (8) Mc 9,43. (9) Mc 9,45. (10) Mc 9,47.   (7) (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,24. (3) Mc 10,25. (4) Mc 10,29. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,43. (7) Mc 10,47.   (0) (11): (3): (7): (4): (1): 2371  1558  813  114  69  96  147  66  296  25         

- werkw. Ned.: zijn. Arabisch: كانَ = kâna (zijn). Taalgebruik in de Qoran: kâna (zijn). D.: sein. E.: to be. E.: to be. Grieks: ειμι = eimi (zijn). Taalgebruik in het NT: eimi (zijn). Hebreeuws: הָיָה = hâjâh (zijn). Taalgebruik in Tenakh: hâjâh (zijn). Lat.: esse.

Mc 12,28.20. gen. mann.OT vr. en onz. mv. παντων = pantôn (van allen /alles) van het bijvoegl. naamw. πας = pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in het NT: pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in de LXX: pas (ieder, elk, alles). Mc (10): (1) Mc 2,12. (2) Mc 4,31. (3) Mc 4,32. (4) Mc 9,35. (5) Mc 10,44. (6) Mc 12,22. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,33. (9) Mc 12,43. (10) Mc 13,13. Een vorm van πας = pas (ieder, al) in Mc in 66 verzen.

  pas (al) Mc  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  OT  NT  Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
12 gen. mv. pantôn 10    (1) Mc 2,12.     2 : (1) Mc 4,31. (2) Mc 4,32.       (1) Mc 9,35. (1) Mc 10,44.     4 : (1) Mc 12,22. (2) Mc 12,28. (3) Mc 12,33. (4) Mc 12,43. (1) Mc 13,13.       443 317 126 10  17 22 65  32  35 

Mc 12,29 - Mc 12,29: 293. Vraag naar het eerste gebod - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,28 - Mc 12,29 - Mc 12,30 - Mc 12,31 - Mc 12,32 - Mc 12,33 - Mc 12,34 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29apekrithè o ièsous oti prôtè estin, akoue, israèl, kurios o theos èmôn kurios eis estin,  29 Iesus autem respondit ei quia primum omnium mandatum est audi Israhel Dominus Deus noster Deus unus es      29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere.   [29] Jezus antwoordde: ‘Het eerste is dit: Luister Israël*, de Heer onze God is de enige Heer;   [29] Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer;   29 Jezus antwoordt: het eerste is ‘hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer is één;   29. Jésus répondit: « Le premier c'est: Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, 

King James Bible. [29] And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:
Luther-Bibel. 29 Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein,

Tekstuitleg van Mc 12,29.

Mc 12,29.1. ind. aor. 3de pers. enk. απεκριθη = apekrithè (hij antwoordde) van het werkw. αποκρινομαι = apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in het NT: apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in de LXX: apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in Mc: apokrinomai (antwoorden). Mc (7): (1) Mc 7,28. (2) Mc 9,17. (3) Mc 12,28. (4) Mc 12,29. (5) Mc 12,34. (6) Mc 15,5. (7) Mc 15,9. Een vorm van αποκρινομαι = apokrinomai (antwoorden) in de LXX (277)OT in het NT (231)OT in Mt (55)OT in Mc (30)OT in Lc (46)OT in Joh (78).

  apokrinomai (antwoorden)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Apk syn.  ev. 
ind. aor. 3de pers. enk. apekrithè               (1) Mc 7,28.     (2) Mc 9,17.       (3) Mc 12,28. (4) Mc 12,29. (5) Mc 12,34.       (6) Mc 15,5. (7) Mc 15,9.     176  94  82  57  11  13  70 

Mc 12,29.2. bepaald lidwoord nom. mann. enk. ὁ = ho. Zie bepaald lidwoord ὁ = hoOT ἡ = hèOT το = to (de - het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Mc (219). Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

  lidw. enk. Mc  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  OT NT Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
1. nom. m. enk. ho 219 12  13  12  17  18  28  11  16  16  27  21  8495 6052 2443 408 219 331 436 281 612 156  958  1394 
  Totaal   940  67  45  41  64  70  71  62  36  66  71  40  59  53  106  61  28  54298  42002  12296  1648  940  1649  1422  1696  4013  928  4237 5659  

- bepaald lidw. de. Arabisch: bepaald lidw. اَل = ´al (de). Taalgebruik in de Qoran: ´al (de). D.: derOT dieOT das enz.. E.: the. Fr.: leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam). Grieks: ὁ = hoOT ἡ = hèOT το = to (de - het). Hebreeuws: הַ = ha (de, het). Taalgebruik in Tenakh: ha (de, het).

Mc 12,29.3. nom. mann. enk. ιησους = ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT: Ièsous (Jezus). Taalgebruik in de LXX: Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc: Ièsous (Jezus). Mc (57). Mc 12 (5): (1) Mc 12,17. (2) Mc 12,24. (3) Mc 12,29. (4) Mc 12,34. (5) Mc 12,35. Een vorm van ièsous (Jezus) in Mc in 81 verzen.

  Ièsous (Jezus)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
1 nom. mann. enk. Ièsous 57 4 4 1   3 1   1 5 16 4 5 2 7 3 1 604  149  455  110 57 55 194 10 28 1 222 416
  totaal 81 6 5 1   8 2   1 8 18 6 5 2 11 6 2 1115  223  892  150 81 87 238 69 255 12 318 556

  Ièsous (Jezus)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
1 nom. mann. enk. Ièsous 57 4: (1) Mc 1,9. (2) Mc 1,14. (3) Mc 1,17. (4) Mc 1,25. 4:: (1) Mc 2,5. (2) Mc 2,8. (3) Mc 2,17. (4) Mc 2,19. 1: Mc 3,7.   3: (1) Mc 5,20. (2) Mc 5,30. (3) Mc 5,36. 1: Mc 6,4. 1: Mc 8,27. 5: (1) Mc 9,2. (2) Mc 9,23. (3) Mc 9,25. (4) Mc 9,27. (5) Mc 9,39. 16: (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,29. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42. (13) Mc 10,47. (14) Mc 10,49. (15) Mc 10,51. (16) Mc 10,52. 4: (1) Mc 11,6. (2) Mc 11,22. (3) Mc 11,29. (4) Mc 11,33. 5: (1) Mc 12,17. (2) Mc 12,24. (3) Mc 12,29. (4) Mc 12,34. (5) Mc 12,35. 2: (1) Mc 13,2. (2) Mc 13,5. 7: (1) Mc 14,6. (2) Mc 14,18. (3) Mc 14,27. (4) Mc 14,30. (5) Mc 14,48. (6) Mc 14,62. (7) Mc 14,72. 3: (1) Mc 15,5. (2) Mc 15,34. (3) Mc 15,37. 1: Mc 16,19.
  totaal 81 6 5 1   8 2 1 8 18 6 5 2 11 6 2

Mc 12,29.2. - 3. ὁ ιησους = ho ièsous (Jezus). Mc (44): (1) Mc 1,14. (2) Mc 1,17. (3) Mc 1,25. (4) Mc 2,5. (5) Mc 2,8. (6) Mc 2,17. (7) Mc 2,19. (8) Mc 3,7. (9) Mc 5,13. (10) Mc 5,20. (11) Mc 5,30. (12) Mc 6,4. (13) Mc 6,34. (14) Mc 8,1. (15) Mc 8,17. (16) Mc 8,27. (17) Mc 9,2. (18) Mc 9,25.. (19) Mc 10,5. (20) Mc 10,14. (21) Mc 10,23. (22) Mc 10,27. (23) Mc 10,29. (24) Mc 10,32. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,51. (27) Mc 11,6. (28) Mc 11,11. (29) Mc 11,14. (30) Mc 11,15. (31) Mc 11,33. (32) Mc 12,17. (33) Mc 12,24. (34) Mc 12,34. (35) Mc 12,35. (36) Mc 12,41. (37) Mc 13,2.(38) Mc 14,18. (39) Mc 14,22. (40) Mc 14,27. (41) Mc 14,30. (42) Mc 14,48. (43) Mc 14,72. (44) Mc 15,34.

Mc 12,29.1. - 3. kai apokritheis ho ièsous (en Jezus beantwoord). Mc (3): (1) Mc 11,22. (2) Mc 12,35. (3) Mc 14,48.

Mc 12,29.4. ὁτι = hoti (dat, omdat). Taalgebruik in het ΝΤ: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in de LXX: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in Mc: hoti (dat, omdat). Mc (92). Mc 12 (12): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,32. (10) Mc 12,34. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,43.

hoti ( datOT omdat )   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  92  12  10  4396  3213  1183  137  92  160  237  114  389  54  389  626 

- Hebreeuws: כִּי = kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenakh: kî (want, omdat). Taalgebruik in Dt: kî (want, omdat). Getalswaarde: kaph = 11 of 20OT jod = 10 ; totaal: 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5). Structuur: 2 - 1. De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (3849). Pentateuch (884). Eerdere Profeten (726). Latere Profeten (841). 12 Kleine Profeten (241). Geschriften (1157). Dt (235). Dt 4 (14): (1) Dt 4,3. (2) Dt 4,6. (3) Dt 4,7. (4) Dt 4,15. (5) Dt 4,22. (6) Dt 4,24. (7) Dt 4,25. (8) Dt 4,26. (9) Dt 4,29. (10) Dt 4,31. (11) Dt 4,32. (12) Dt 4,35. (13) Dt 4,37. (14) Dt 4,39.
- כִּי = kî (want, omdat) < een woord met 1 medeklinker. De lange î is î gebleven omdat het een proclitisch woord is. Proclitisch wil zeggen dat een eenlettergrepig onbeklemtoond woord wordt gehecht aan het volgende (Lettinga(6) 13d).

Mc 12,29.7. Hebreeuws: act. qal imperat. 2de pers. mann. enk. שְׁמַע = sjëma` (hoor, luister) van het werkw. שָׁמַע = sjâmâ` (horen, luisteren). Taalgebruik in Tenakh: sjâm`â (horen, luisteren). Getalswaarde: sjin = 21 of 300OT mem = 13 of 40OT ajin = 16 of 70. Totaal: 50 (2 X 5²) of 410 (2 X 5 X 41). Structuur: 3 - 4 - 7. De som van de elementen is telkens 5. Dt (6): (1) Dt 4,1. (2) Dt 5,1. (3) Dt 6,4. (4) Dt 9,1. (5) Dt 20,3. (6) Dt 33,7. sj-m-`. Tenakh (169). Pentateuch (42). Gn (14). Ex (11). Lv (3). Dt (14). Eerdere Profeten (34). Latere Profeten (36). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (55).
- Grieks: act. imperat. 2de pers. enk. ακουε = akoue (hoor, luister) van het werkw. ακουω = akouô (horen). Taalgebruik in het NT: akouô (horen). Taalgebruik in de Septuaginta: akouô (horen). LXX (46). Gn (1): Gn 21,12. Num (1): Nu 23,18. Dt (7): (1) Dt 4,1. (2) Dt 5,1. (3) Dt 6,4. (4) Dt 9,1. (5) Dt 12,28. (6) Dt 20,3. (7) Dt 27,9. NT (1): Mc 12,29. Een vorm van ακουω = akouô (horen) in het NT (427)OT in de LXX (1069).
- act. imperat. praes. 2de pers. enk. ακουετε = akouete (hoort) van het werkw. ακουω = akouô (horen). Taalgebruik in het NT: akouô (horen). Taalgebruik in de Septuaginta: akouô (horen). Bijbel (28). LXX (9): o.a. Js 28,23. Js 36,16. NT (19). Mt (5): (1) Mt 10,27. (2) Mt 11,4. (3) Mt 13,17. (4) Mt 15,10. (5) Mt 17,5. Mc 4 (2): (1) Mc 4,3. (2) Mc 4,24. Lc (3): (1) Lc 8,18. (2) Lc 9,35. (3) Lc 10,24.
- Ned.: horen. Horen en oor zijn verwant met elkaar. oor < Lat. ausOT aurisOT zie Gr. ους = ous / ως= ôsOT ωτις = ôtis. Lat.: auscultare (het oor lenen aanOT toehorenOT aanhoren) -> écouter. Arabisch: سَمِعَ = sami`a (luisteren, horen). Taalgebruik in de Qoran: sami`a (luisteren, horen). D. hören. E.: to hear. Fr.: écouter. Grieks: ακουω = akouô (horen). Taalgebruik in het NT: akouô (horen). Hebreeuws: שָׁמַע = sjâmâ` (horen, luisteren). Taalgebruik in Tenakh: sjâm`â (horen, luisteren).
- Horen veronderstelt een lijdend voorwerp. Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin.

Mc 12,29.8. Hebreeuws: יִשְׂרָאֵל = jishërâ´el (Israël). Getalswaarde: jod = 10OT shin = 21 of 300OT resj = 20 of 200OT aleph = 1OT lameth = 12 of 30 ; totaal: 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster). Structuur: 1 - 3 - 2 - 1 - 3. De som van de elementen is telkens 1. De eigennaam is samengesteld uit een werkwoordvorm en een zelfst. naamw.: act. ind. imperf. 3de pers. mann. enk. יִשְׂרָה = jishrâ´ (hij strijdt) van het werkw. שָׂרָה = shârâh (strijden) + אֵל = ´el (God): God strijdt. In Gn 32,29 wordt de naam Israël verklaard als: hij streed met God en met mensen. Dat gebeurt in het verhaal van de nachtelijke strijd van Jakob aan de Jabbok. Dt (55). Dt 4 (4): (1) Dt 4,4. (2) Dt 4,44. (3) Dt 4,45. (4) Dt 4,46. Dt 5 (1): Dt 5,1 (2X). Dt 6 (2): (1) Dt 6,3. (2) Dt 6,4. Dt 9 (1): Dt 9,1. Dt 10 (2): (1) Dt 10,6. (2) Dt 10,12. Dt 20 (1): Dt 20,3.

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt  
  2044 502 765 350 89 337 36 157 58 196 55  

- Grieks: ισραηλ = israèl (Israël). Taalgebruik in de LXX: Israèl (Israël). Taalgebruik in het NT: Israèl (Israël). Bijbel (2392). NT (64). Mc (2): (1) Mc 12,29. (2) Mc 15,32.

Mc 12,29.7. - 8. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל = sjëma` jishërâ´el ((luister / hoor Israël). Tenakh (4): (1) Dt 5,1. (2) Dt 6,4. (3) Dt 9,1. (4) Dt 20,3.
- יִשְׂרָאֵל שְׁמַע = ishërâ´el sjëma` (IsraëlOT luister). Tenakh (2): (1) Dt 4,1. (2) 1 S 23,10.
- In Dt 4,1 staat de uitdrukking aan het begin van de grote redevoering (Dt 4-11). In Dt 5,1 opent het het hoofdstuk met de tien geboden. In Dt 6,4 opent het de hoofdsectie (Dt 6,4-7,11). In Dt 9,1 opent het de pericope binnen de grotere concentrische opbouw van Dt 4-11.
- ακουε ισραηλ = akoue israèl (hoor, luister Israël). LXX (6): (1) Dt 5,1. (2) Dt 6,4. (3) Dt 9,1. (4) Dt 20,3. (5) Dt 27,9. (6) Bar 3,9. NT (1): Mc 12,29.

Mc 12,29.9. יהוה = JHWH. Eigennaam van God. Taalgebruik in Tenach: JHWH. Taalgebruik in Exodus: JHWH. Getalswaarde: jod = 10OT he = 5OT waw = 6. Totaal: 26. Structuur: 1 - 5 - 6 - 5. Tenach (5193). Pentateuch (1326). Eerdere Profeten (1013). Latere Profeten (1357). 12 Kleine Profeten (387). Geschriften (1110). Dt (413). Dt 6 (18/25). Niet in: Dt 6,6-9. Verder niet in: (1) Dt 6,11. (2) Dt 6,14. (3) Dt 6,23. De stam יהוה = JHWH komt voor in Tenakh (9743).

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt
´èlohîm (God) 299 216 28 25 12 16 140 31 0 7 29
JHWH 5193 1326 1013 1357 387 1110 128 299 199 287 413

- Grieks. κυριος = kurios (heer). Taalgebruik in het NT: kurios (heer). Taalgebruik in de LXX: kurios (heer). Een vorm van kurios (heer) in de Septuaginta (8591)OT in het NT (718).
- Ned.: Heer. Arabisch: رَب = rabb (God, Heer). Taalgebruik in de Qoran: rabb (God, Heer). Aramees: יוי = JWJ. D.: Herr. E.: Lord. Fr.: seigneur. Grieks: κυριος = kurios (heer). Taalgebruik in het NT: kurios (heer). Hebreeuws: יהוה = JHWH. Taalgebruik in Tenakh: JHWH. Latijn: Dominus. (Eerste medeklinker Gr. kOT Ned. + D. h ; tweede medeklinker: Gr. + Ned. + D.: r ).
- Sabbah Messod & RogerOT Les secrets de l'ExodeOT Jean-Cyrille GodefroyOT 2000OT p.93-96. Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai (ik de Heer) en farao Achnaton gelegd. De uitspraak van JHWH is AdonaiOT waarin we het Egyptische AtonOT de zonneschijfOT zien.

Mc 12,29.10. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,29.10. - 12. אֱלֹהֵינוּ = ´è:lohe(j)nû (onze God) < stat. constr. + suffix bezittelijk voornaamw. 1ste pers. mv. van het zelfst. naamw. אֱלֹהִים = ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh: ´èlohîm (God). Getalswaarde: aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal: 41 of 86 (2 X 43). Structuur: 1 - 3 -5 -1 - 4. De som van de elementen is telkens 5. De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´el. Getalswaarde is: aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld). Structuur: 1 - 3. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (164). Pentateuch (29). Eerdere Profeten (20). Latere Profeten (29). 12 Kleine Profeten (4). Geschriften (82).Gn (0). Ex (7). Lv (0). Nu (0). Dt (22): (1) Dt 1,6. (2) Dt 1,19. (3) Dt 1,20. (4) Dt 1,25. (5) Dt 1,41. (6) Dt 2,29. (7) Dt 2,33. (8) Dt 2,36. (9) Dt 2,37. (10) Dt 3,3. (11) Dt 4,7. (12) Dt 5,2. (13) Dt 5,24. (14) Dt 5,25. (15) Dt 5,27 (2X). (16) Dt 6,4. (17) Dt 6,20. (18) Dt 6,24. (19) Dt 6,25. (20) Dt 29,14. (21) Dt 29,14. (22) Dt 29,17. Eerdere Profeten (20): (1) Joz 18,6. (2) Joz 22,19. (3) Joz 22,29. (4) Joz 24,17. (5) Joz 24,18. (6) Joz 24,24. (7) Re 10,10. (8) Re 11,24. (9) Re 16,23. (10) Re 16,24. (11) 1 S 5,7. (12) 1 S 7,8. (13) 2 S 10,12. (14) 2 S 22,32. (15) 1 K 8,57. (16) 1 K 8,59. (17) 1 K 8,61. (18) 1 K 8,65. (19) 2 K 18,22. (20) 2 K 19,19. De stam van אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) komt voor in Tenakh (2658).

Mc 12,29.9. - 12. הוה אֱלֹהֵינוּ = JHWH ´è:lohe(j)nû (JHWH, onze God). Tenakh (85). Pentateuch (21). Ex (1) Ex 10,26. Dt (20/22): (1) Dt 1,6. (2) Dt 1,19. (3) Dt 1,20. (4) Dt 1,25. (5) Dt 1,41. (6) Dt 2,29. (7) Dt 2,33. (8) Dt 2,36. (9) Dt 2,37. (10) Dt 3,3. (11) Dt 5,2. (12) Dt 5,24. (13) Dt 5,25. (14) Dt 5,27 (2X). (15) Dt 6,4. (16) Dt 6,20. (17) Dt 6,24. (18) Dt 6,25. (19) Dt 29,14. (20) Dt 29,17. Eerdere Profeten (13): (1) Joz 18,6. (2) Joz 22,19. (3) Joz 22,29. (4) Joz 24,17. (5) Joz 24,24. (6) Re 11,24. (7) 1 S 7,8. (8) 1 K 8,57. (9) 1 K 8,59. (10) 1 K 8,61. (11) 1 K 8,65. (12) 2 K 18,22. (13) 2 K 19,19. Dus: 10X in Dt 1-3OT 10X in in Dt 4-26 (volgens LabuschagneOT Deuteronomium (1993)OT blz. 17)OT wellicht is het Dt 4- 30.
- Vooreerst beklemtoont de auteur wie de God van Israël isOT nl. JHWH. Israël moet er dus geen andere goden op nahouden.

Mc 12,29.13. יהוה = JHWH. Eigennaam van God. Taalgebruik in Tenach: JHWH. Taalgebruik in Exodus: JHWH. Getalswaarde: jod = 10OT he = 5OT waw = 6. Totaal: 26. Structuur: 1 - 5 - 6 - 5. Tenach (5193). Pentateuch (1326). Eerdere Profeten (1013). Latere Profeten (1357). 12 Kleine Profeten (387). Geschriften (1110). Dt (413). Dt 6 (18/25). Niet in: Dt 6,6-9. Verder niet in: (1) Dt 6,11. (2) Dt 6,14. (3) Dt 6,23. De stam יהוה = JHWH komt voor in Tenakh (9743).

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt
´èlohîm (God) 299 216 28 25 12 16 140 31 0 7 29
JHWH 5193 1326 1013 1357 387 1110 128 299 199 287 413

- Grieks. κυριος = kurios (heer). Taalgebruik in het NT: kurios (heer). Taalgebruik in de LXX: kurios (heer). Een vorm van kurios (heer) in de Septuaginta (8591)OT in het NT (718).
- Ned.: Heer. Arabisch: رَب = rabb (God, Heer). Taalgebruik in de Qoran: rabb (God, Heer). Aramees: יוי = JWJ. D.: Herr. E.: Lord. Fr.: seigneur. Grieks: κυριος = kurios (heer). Taalgebruik in het NT: kurios (heer). Hebreeuws: יהוה = JHWH. Taalgebruik in Tenakh: JHWH. Latijn: Dominus. (Eerste medeklinker Gr. kOT Ned. + D. h ; tweede medeklinker: Gr. + Ned. + D.: r ).
- Sabbah Messod & RogerOT Les secrets de l'ExodeOT Jean-Cyrille GodefroyOT 2000OT p.93-96. Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai (ik de Heer) en farao Achnaton gelegd. De uitspraak van JHWH is AdonaiOT waarin we het Egyptische AtonOT de zonneschijfOT zien.

Mc 12,29.14. - 15. אֶחָד = èchâd / ´achad (één). Taalgebruik in Tenakh: ´èchâd (één). Getalswaarde: aleph = 1OT chet = 8OT daleth = 4. Totaal: 13. Structuur: 1 - 8 - 4. De som van de elementen is telkens 4. God is één of 13. Tenakh (400). Pentateuch (150). Eerdere Profeten (111). Latere Profeten (68). 12 Kleine Profeten (12). Geschriften (59). Dt (9): (1) Dt 1,2. (2) Dt 1,23. (3) Dt 6,4. (4) Dt 17,6. (5) Dt 19,15. (6) Dt 25,5. (7) Dt 28,7. (8) Dt 28,25. (9) Dt 32,30.
- De betekenis kan verrijkt worden vanuit Gn 22,2: יְחִידֶךָ = jëchîdèkhâ (jouw enige) < prefix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk. + bijvoegl. naamw. יָחִיד = jâchîd (enig, eenzaam, verlaten). Taalgebruik in Tenakh: jâchîd (enig, eenzaam, verlaten). Tenakh (3): (1) Gn 22,2. (2) Gn 22,12. (3) Gn 22,16. In jâchîd zitten de medeklinkers j-ch-d zoals in ´èchad (één). jâchîd en jâlad (verwekken, baren) verschillen slechts in de middelste medeklinker (wat de medeklinkers betreft) ; bij vermenging van de 2 krijg je in het lat. uni-genitus (enig-geboren). jâchîd en ´âhabh (beminnen) kunnen ook dicht bij elkaar liggen: jod en alelph zijn gemakkelijk verwisselbaar ; de ch en de h liggen dicht bij elkaar ; slechts de laatste medeklinker verschilt van elkaar: d en bh. Het Griekse agapaô benadert de klank van het Hebreeuwse ´âhabh ; allereerst de aOT vervolgens de g en de hOT tenslotte de p en de b. Zo kan jâchîd (enig) naar het Griekse agapètos (beminde) vertaald worden.
- Qatîlvorm: een naamw. met 3 medeklinkers en een lange klinker in de 2de lettergreep. Lettinga (12, 2012, 22e4): "Arameïserende vormen: קְטִיל = qëtîl (vgl. Aram.pt. pass. qal = qatîl > qtîl). Zie het Hebreeuwse werkw. יָחַד = jâchad (zich verenigen, zich aansluiten, zich verbinden met). Taalgebruik in Tenakh: jâchad (zich verenigen, zich aansluiten, zich verbinden met). יְחִידֶךָ = jëchîdèkhâ (jouw enige) kan dan betekenen: de met jou verenigdeOT de met jou verbondene.
- Grieks: acc. mann. enk. αγαπητον = agapèton van het bijvoegl. naamw. αγαπητος = agapètos (beminde, geliefde). Zie het werkw. αγαπαω = agapaô (liefhebben). Taalgebruik in het NT: agapaô (liefhebben). Taalgebruik in de LXX: agapaô (liefhebben). Bijbel (11). LXX (4): (1) Gn 22,2. (2) Zach 12,10. (3) Ps 38,21. (4) Sir 15,13. NT (7): (1) Mc 12,6. (2) Lc 20,13. (3) Rom 16,5. (4) Rom 16,8. (5) Rom 16,9. (6) 1 Kor 4,17. (7) Film 1,16. Een vorm van αγαπητος = agapètos (beminde, geliefde) in de LXX (24)OT in het NT (61).
- De Hebreeuwse passiefvorm werd in het Grieks vaak vertaald door de werkwoordvorm + τος = tos. αγαπη-τος = agapè-tos (beminde) ; χρισ-τος = chris-tos (gezalfde) ; κλη-τος = klè-tos (geroepene).
- Lat. unigenitum (eniggeboren). Bijbel (5): (1) Gn 22,2. (2) Zach 12,10. (3) Joh 3,16. (4) Heb 11,17. (5) 1 Joh 4,9. In het Grieks is de acc. mann. enk. μονογενη = monogenè (eniggeboren) van het bijvoegl. naamw. μονογενης = monogenès (eniggeboren). Taalgebruik in het NT: monogenès (eniggeboren). Taalgebruik in de LXX: monogenès (eniggeboren). Bijbel (5). LXX (2): (1) Ps 22,21. (2) Ps 35,17. NT (3): (1) Joh 3,16. (2) Heb 11,17. (3) 1 Joh 4,9. In (1) Ps 22,21. (2) Ps 35,17 is het Griekse μονογενη = monogenè (eniggeboren) de vertaling van het Hebreeuwse jâchîd (enig). Ook in het Latijn wordt een passiefvorm gebruikt.

Mc 12,29.13. - 15. אֶחָד = èchâd / ´achad (één). Taalgebruik in Tenakh: ´èchâd (één). Getalswaarde: aleph = 1OT chet = 8OT daleth = 4. Totaal: 13. Structuur: 1 - 8 - 4. De som van de elementen is telkens 4. God is één of 13. Tenakh (400). Pentateuch (150). Eerdere Profeten (111). Latere Profeten (68). 12 Kleine Profeten (12). Geschriften (59). Dt (9): (1) Dt 1,2. (2) Dt 1,23. (3) Dt 6,4. (4) Dt 17,6. (5) Dt 19,15. (6) Dt 25,5. (7) Dt 28,7. (8) Dt 28,25. (9) Dt 32,30.
- De betekenis kan verrijkt worden vanuit Gn 22,2: יְחִידֶךָ = jëchîdèkhâ (jouw enige) < prefix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk. + bijvoegl. naamw. יָחִיד = jâchîd (enig, eenzaam, verlaten). Taalgebruik in Tenakh: jâchîd (enig, eenzaam, verlaten). Tenakh (3): (1) Gn 22,2. (2) Gn 22,12. (3) Gn 22,16. In jâchîd zitten de medeklinkers j-ch-d zoals in ´èchad (één). jâchîd en jâlad (verwekken, baren) verschillen slechts in de middelste medeklinker (wat de medeklinkers betreft) ; bij vermenging van de 2 krijg je in het lat. uni-genitus (enig-geboren). jâchîd en ´âhabh (beminnen) kunnen ook dicht bij elkaar liggen: jod en alelph zijn gemakkelijk verwisselbaar ; de ch en de h liggen dicht bij elkaar ; slechts de laatste medeklinker verschilt van elkaar: d en bh. Het Griekse agapaô benadert de klank van het Hebreeuwse ´âhabh ; allereerst de aOT vervolgens de g en de hOT tenslotte de p en de b. Zo kan jâchîd (enig) naar het Griekse agapètos (beminde) vertaald worden.
- Qatîlvorm: een naamw. met 3 medeklinkers en een lange klinker in de 2de lettergreep. Lettinga (12, 2012, 22e4): "Arameïserende vormen: קְטִיל = qëtîl (vgl. Aram.pt. pass. qal = qatîl > qtîl). Zie het Hebreeuwse werkw. יָחַד = jâchad (zich verenigen, zich aansluiten, zich verbinden met). Taalgebruik in Tenakh: jâchad (zich verenigen, zich aansluiten, zich verbinden met). יְחִידֶךָ = jëchîdèkhâ (jouw enige) kan dan betekenen: de met jou verenigdeOT de met jou verbondene.
- Grieks: acc. mann. enk. αγαπητον = agapèton van het bijvoegl. naamw. αγαπητος = agapètos (beminde, geliefde). Zie het werkw. αγαπαω = agapaô (liefhebben). Taalgebruik in het NT: agapaô (liefhebben). Taalgebruik in de LXX: agapaô (liefhebben). Bijbel (11). LXX (4): (1) Gn 22,2. (2) Zach 12,10. (3) Ps 38,21. (4) Sir 15,13. NT (7): (1) Mc 12,6. (2) Lc 20,13. (3) Rom 16,5. (4) Rom 16,8. (5) Rom 16,9. (6) 1 Kor 4,17. (7) Film 1,16. Een vorm van αγαπητος = agapètos (beminde, geliefde) in de LXX (24)OT in het NT (61).
- De Hebreeuwse passiefvorm werd in het Grieks vaak vertaald door de werkwoordvorm + τος = tos. αγαπη-τος = agapè-tos (beminde) ; χρισ-τος = chris-tos (gezalfde) ; κλη-τος = klè-tos (geroepene).
- Lat. unigenitum (eniggeboren). Bijbel (5): (1) Gn 22,2. (2) Zach 12,10. (3) Joh 3,16. (4) Heb 11,17. (5) 1 Joh 4,9. In het Grieks is de acc. mann. enk. μονογενη = monogenè (eniggeboren) van het bijvoegl. naamw. μονογενης = monogenès (eniggeboren). Taalgebruik in het NT: monogenès (eniggeboren). Taalgebruik in de LXX: monogenès (eniggeboren). Bijbel (5). LXX (2): (1) Ps 22,21. (2) Ps 35,17. NT (3): (1) Joh 3,16. (2) Heb 11,17. (3) 1 Joh 4,9. In (1) Ps 22,21. (2) Ps 35,17 is het Griekse μονογενη = monogenè (eniggeboren) de vertaling van het Hebreeuwse jâchîd (enig). Ook in het Latijn wordt een passiefvorm gebruikt.


Mc 12,30 - Mc 12,30: 293. Vraag naar het eerste gebod - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,28 - Mc 12,29 - Mc 12,30 - Mc 12,31 - Mc 12,32 - Mc 12,33 - Mc 12,34 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30kai agapèseis kurion ton theon sou ex olès tès kardias sou kai ex olès tès psuchès sou kai ex olès tès dianoias sou kai ex olès tès ischuos sou.  30 et diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et ex tota anima tua et ex tota mente tua et ex tota virtute tua hoc est primum mandatum      30 En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.   [30] u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.   [30] heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”   30 heb dan lief de Heer, je God, uit heel je hart, uit heel je ziel, uit heel je verstand en uit heel je kracht!’   30. et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.  

King James Bible. [30] And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.
Luther-Bibel. 30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften« (5.Mose 6,4-5).

Tekstuitleg van Mc 12,30.

 

Mc 12,30.4. bep. lidw. acc. mann. enk. τον = ton (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in de LXX: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Mc (124). Mc 12 (7): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,30. (5) Mc 12,31. (6) Mc 12,33. (7) Mc 12,44.

  lidw. enk. Mc  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  OT NT Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
8. acc. m. + onz. enk. ton 124  8 9 5 11 10 7 13 6 9 5 4 7 2 12 11 5 6202  4880  1322  167  124  191  197  244 338  61  482  679 
  Totaal   940  67  45  41  64  70  71  62  36  66  71  40  59  53  106  61  28  54298  42002  12296  1648  940  1649  1422  1696  4013  928  4237 5659  

- Nederl..: bepaald lidwoord de / het. Arabisch: bepaald lidw. اَل = ´al (de). D.: derOT dieOT das enz.. E.: the. Fr.: leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam). Gr. ὁ = hoOT ἡ = hèOT το = to (de - het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Hebreeuws: הַ = ha (de, het). Taalgebruik in Tenakh: ha (de, het).

 

Mc 12,30.7. ek - ex (uit). Taalgebruik in het NT: ek (uit). Taalgebruik in Mc: ek (uit). Ned. uit. D. aus. E. out. Fr. de.
Mc (38 + 20). Mc 12 (3 + 2): (1) Mc 12,25. (2) Mc 12,36. (3) Mc 12,44. Mc (12): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33.

Mc 12,30.9. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (65). Mc 12 (4): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33. (3) Mc 12,34. (4) Mc 12,44.

Mc 12,30.12. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,30.13. ek - ex (uit). Taalgebruik in het NT: ek (uit). Taalgebruik in Mc: ek (uit). Ned. uit. D. aus. E. out. Fr. de.
Mc (38 + 20). Mc 12 (3 + 2): (1) Mc 12,25. (2) Mc 12,36. (3) Mc 12,44. Mc (12): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33.

Mc 12,30.15. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (65). Mc 12 (4): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33. (3) Mc 12,34. (4) Mc 12,44.

Mc 12,30.16. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,30.19. ek - ex (uit). Taalgebruik in het NT: ek (uit). Taalgebruik in Mc: ek (uit). Ned. uit. D. aus. E. out. Fr. de.
Mc (38 + 20). Mc 12 (3 + 2): (1) Mc 12,25. (2) Mc 12,36. (3) Mc 12,44. Mc (12): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33.

Mc 12,30.21. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (65). Mc 12 (4): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33. (3) Mc 12,34. (4) Mc 12,44.

Mc 12,30.24. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,30.25. ek - ex (uit). Taalgebruik in het NT: ek (uit). Taalgebruik in Mc: ek (uit). Ned. uit. D. aus. E. out. Fr. de.
Mc (38 + 20). Mc 12 (3 + 2): (1) Mc 12,25. (2) Mc 12,36. (3) Mc 12,44. Mc (12): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33.

Mc 12,30.27. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (65). Mc 12 (4): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33. (3) Mc 12,34. (4) Mc 12,44.


Mc 12,30.1. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,30. (1. -) 2. וְאָהַבְתָּ = wë´âhabhëthâ (en jij bemint) < prefix verbindingswoord wë + act. qal perf. 2de pers. mann. enk. van het werkw. אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben). Taalgebruik in Tenakh: ´âhabh (beminnen, liefhebben). Getalswaarde: aleph = 1OT he = 5OT beth = 2 ; totaal: 8 (2³). Structuur: 1 - 5 - 2. De som van de elementen is telkens 8. Tussen de aleph en de beth staat de he (aanblazen). Het Hebreeuws en het Arabisch hebben dezelfde wortel: 'hb. Tenakh (4): (1) Lv 19,18. (2) Lv 19,34. (3) Dt 6,5. (4) Dt 11,1. De stam אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben) komt voor in Tenakh (251).
- וְאָהַבְתָּם = wë´âhabhëthèm (en jullie beminnen) < prefix verbindingswoord wë + act. qal perf. 2de pers. mann. mv. van het werkw. אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben). Taalgebruik in Tenakh: ´âhabh (beminnen, liefhebben). Getalswaarde: aleph = 1OT he = 5OT beth = 2 ; totaal: 8 (2³). Structuur: 1 - 5 - 2. De som van de elementen is telkens 8. Tussen de aleph en de beth staat de he (aanblazen). Het Hebreeuws en het Arabisch hebben dezelfde wortel: 'hb. Tenakh (1): Dt 10,19.
- act. qal perf. 2de pers. mann. enk. אָהַבְתָּ = ´âhabhëthâ (jij bemint) van het werkw. אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben). Taalgebruik in Tenakh: ´âhabh (beminnen, liefhebben). Getalswaarde: aleph = 1OT he = 5OT beth = 2 ; totaal: 8 (2²). Structuur: 1 - 5 - 2. De som van de elementen is telkens 8. Tussen de aleph en de beth staat de he (aanblazen). Het Hebreeuws en het Arabisch hebben dezelfde wortel: 'hb. Tenakh (6): (1) Gn 22,2. (2) Hos 9,1. (3) Ps 45,8. (4) Ps 52,5. (5) Ps 52,6. (6) Pr 9,9.
- לאַהֲבָה = lë´ahäbhâh (om te beminnen) < prefix voorzetsel lë + werkwoordvorm qal inf. stat. construct.. Zie אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben). Taalgebruik in Tenakh: ´âhabh (beminnen, liefhebben). getalswaarde: aleph = 1OT he = 5OT beth = 2 ; totaal: 8 (2²). Structuur: 1 - 5 - 2. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (11). Dt (7): (1) Dt 10,15. (2) Dt 11,13. (3) Dt 11,22. (4) Dt 19,9. (5) Dt 30,6. (6) Dt 30,16. (7) Dt 30,20.
- וּלאַהֲבָה = ûlë´ahäbhâh (en om te beminnen) < prefix voegwoord wë -> û + prefix voorzetsel lë + werkwoordvorm qal inf. stat. construct.. Zie אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben). Taalgebruik in Tenakh: ´âhabh (beminnen, liefhebben). getalswaarde: aleph = 1OT he = 5OT beth = 2 ; totaal: 8 (2²). Structuur: 1 - 5 - 2. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (2): (1) Dt 10,12. (2) Js 56,6.
- Grieks. act. ind. futurum 2de pers. enk. αγαπησεις = agapèseis (jij bemint) van het werkw. αγαπαω = agapaô (liefhebben). Taalgebruik in het NT: agapaô (liefhebben). Taalgebruik in de LXX: agapaô (liefhebben). Bijbel (14): (1) Lv 19,18. (2) Lv 19,34. (3) Dt 6,5. (4) Dt 11,1. (5) Mt 5,43. (6) Mt 19,19. (7) Mt 22,37. (8) Mt 22,39. (9) Mc 12,30. (10) Mc 12,31. (11) Lc 10,27. (12) Rom 13,9. (13) Gal 5,14. (14) Jak 2,8. Een vorm van αγαπαω = agapaô in de LXX (283)OT in het NT (141)OT in Lc (13?): (1) Lc 6,27. (2) Lc 6,32 (2 vormen). (3) Lc 6,35. (4) Lc 7,5. (5) Lc 7,42. (6) Lc 7,47. (7) Lc 10,27. (8) Lc 11,43. (9) Lc 16,13. In de LXX kan een vorm van αγαπαω = agapaô de vertaling van 19 verschillende Hebreeuwse werkw. zijn. Vergelijk het Hebreeuws en Grieks werkw.: aleph - aOT g - hOT p - b.

  agapaô  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. fut. 2de pers. enk. agapèseis   14  10       

- Latijn. act. ind. futurum 2de pers. enk. diliges (jij bemint) van het werkw. diligere (beminnen, liefhebben, uitkiezen, verkiezen). Bijbel (12)OT zie het Griekse αγαπησεις = agapèseisOT maar niet in (1) Lv 19,34. (2) Dt 11,1.
- act. ind. praes. 2de pers. enk. diligis (jij bemint, hebt liefOT kiest uitOT verkiest). Bijbel (10). LXX (8): (1) Gn 22,2. (2) Dt 13,7. (3) Re 14,16. (4) 1 S 20,30. (5) 2 S 19,7. (6) Ps 51,8. (7) Pr 9,9. (8) W 11,24. NT (2): (1) Joh 21,15. (2) Joh 21,16
- Ned.: beminnenOT liefhebben. Arabisch: اَدَبَّ = ´ahabba (beminnen, liefhebben). Taalgebruik in de Qoran: ´ahabba (beminnen, liefhebben). D.: lieben. E.: to love. Fr.: aimer. Grieks: αγαπαω = agapaô (liefhebben). Taalgebruik in het NT: agapaô (liefhebben). Hebreeuws: אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben). Taalgebruik in Tenakh: ´âhabh (beminnen, liefhebben). Lat.: amare. In het Hebreeuwse zelfst. naamw. לֵב = lebh (hart) zit het woordje lefOT lief. Er wordt dan een verband gelegd tussen hart en lief-de. In Dt 6,5 volgt 'met heel je hart' op 'jij zult liefhebben'.

Mc 12,30.1. - 2. וְאָהַבְתָּ אֵת = wë´âhabhëthâ ´eth (en jij zult beminnen). Tenakh (2): (1) Dt 6,5. (2) Dt 11,1.
- αγαπησεις τον = agapèseis ton (jij zult beminnen de). Bijbel (8): (1) Lv 19,18. (2) Mt 5,43. (3) Mt 19,19. (4) Mt 22,39. (5) Mc 12,31. (6) Rom 13,9. (7) Gal 5,14. (8) Jak 2,8.

Mc 12,30.3. יהוה = JHWH. Eigennaam van God. Taalgebruik in Tenach: JHWH. Taalgebruik in Exodus: JHWH. Getalswaarde: jod = 10OT he = 5OT waw = 6. Totaal: 26. Structuur: 1 - 5 - 6 - 5. Tenach (5193). Pentateuch (1326). Eerdere Profeten (1013). Latere Profeten (1357). 12 Kleine Profeten (387). Geschriften (1110). Dt (413). Dt 6 (18/25). Niet in: Dt 6,6-9. Verder niet in: (1) Dt 6,11. (2) Dt 6,14. (3) Dt 6,23. De stam יהוה = JHWH komt voor in Tenakh (9743).

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt
´èlohîm (God) 299 216 28 25 12 16 140 31 0 7 29
JHWH 5193 1326 1013 1357 387 1110 128 299 199 287 413

- Grieks. acc. mann. enk. κυριον = kurion (Heer) van het zelfst. naamw. κυριος = kurios (heer). Taalgebruik in het NT: kurios (heer). Taalgebruik in de LXX: kurios (heer). Mc (2): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,37. Een vorm van κυριος = kurios (heer) in de Septuaginta (8591)OT in het NT (718).

  kurios (heer)  enk. bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn..  ev. Paul. Ap. br.  
5 acc. mann. enk. kurion 673 605 68 6 2 10 6 12 32   18 24 27 
  totaal 7754 7073 681 75 17 99 51 104 315 20 191 242 273  42 

- Ned.: Heer. Arabisch: رَب = rabb (God, Heer). Taalgebruik in de Qoran: rabb (God, Heer). Aramees: יוי = JWJ. D.: Herr. E.: Lord. Fr.: seigneur. Grieks: κυριος = kurios (heer). Taalgebruik in het NT: kurios (heer). Hebreeuws: יהוה = JHWH. Taalgebruik in Tenakh: JHWH. Latijn: Dominus. (Eerste medeklinker Gr. kOT Ned. + D. h ; tweede medeklinker: Gr. + Ned. + D.: r ).
- Sabbah Messod & RogerOT Les secrets de l'ExodeOT Jean-Cyrille GodefroyOT 2000OT p.93-96. Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai (ik de Heer) en farao Achnaton gelegd. De uitspraak van JHWH is AdonaiOT waarin we het Egyptische AtonOT de zonneschijfOT zien.

Mc 12,30.2. - 3. אֶת יהוה = ´èth JHWH (JHWH). Tenakh (210). Dt (?). Dt 6 (5): (1) Dt 6,2. (2) Dt 6,5 . (3) Dt 6,12. (4) Dt 6,13. (5) Dt 6,16. (6) Dt 6,24. Dt 11 (3): (1) Dt 11,1. (2) Dt 11,13. (3) Dt 11,22.

Mc 12,30.1. - 3. וְאָהַבְתָּ אֵת יהוה = wë´âhabhëthâ ´eth JHWH (en jij zult JHWH beminnen). Tenakh (2): (1) Dt 6,5. (2) Dt 11,1.
- לאַהֲבָה אֶת יהוה = lë´ahäbhâh ´èth JHWH (om JHWH te beminnen). Tenakh (8): (1) Dt 11,13. (2) Dt 11,22. (3) Dt 19,9. (4) Dt 30,6. (5) Dt 30,16. (6) Dt 30,20. (7) Joz 22,5. (8) Joz 23,11.
- αγαπησεις κυριον = agapèseis kurion (jij zult beminnen de Heer). Bijbel (5): (1) Lv 19,18. (2) Dt 11,1. (3) Mt 22,37. (4) Mc 12,30. (5) Lc 10,27.
- αγαπαν κυριον = agapan kurion (om de Heer te beminnen). LXX (10): (1) Dt 7,8. (2) Dt 11,13. (3) Dt 11,22. (4) Dt 19,9. (5) Dt 30,6. (6) Dt 30,16. (7) Dt 30,20. (8) Joz 22,5. (9) Joz 23,11. (10) 1 K 10,9.

Mc 12,30.4. bep. lidw. acc. mann. enk. τον = ton (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in de LXX: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Mc (124). Mc 12 (7): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,30. (5) Mc 12,31. (6) Mc 12,33. (7) Mc 12,44.

  lidw. enk. Mc  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  OT NT Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
8. acc. m. + onz. enk. ton 124  8 9 5 11 10 7 13 6 9 5 4 7 2 12 11 5 6202  4880  1322  167  124  191  197  244 338  61  482  679 
  Totaal   940  67  45  41  64  70  71  62  36  66  71  40  59  53  106  61  28  54298  42002  12296  1648  940  1649  1422  1696  4013  928  4237 5659  

- Nederl..: bepaald lidwoord de / het. Arabisch: bepaald lidw. اَل = ´al (de). D.: derOT dieOT das enz.. E.: the. Fr.: leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam). Gr. ὁ = hoOT ἡ = hèOT το = to (de - het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Hebreeuws: הַ = ha (de, het). Taalgebruik in Tenakh: ha (de, het).

Mc 12,30.5. אֱלֹהֶיךָ = ´êlohe(j)khâ / ´êlohè(j)khâ (je God) < stat. constr. mann. mv. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie: אֱלֹהִים = ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh: ´èlohîm (God). Getalswaarde: aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal: 41 of 86 (2 X 43). Structuur: 1 - 3 -5 -1 - 4. De som van de elementen is telkens 5. De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´èl. Getalswaarde is: aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld). Structuur: 1 - 3. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (299). Pentateuch (216). Eerdere Profeten (28). Latere Profeten (25). 12 Kleine Profeten (14). Geschriften (16). Ex (11): (1) Ex 15,26. (2) Ex 20,2. (3) Ex 20,5. (4) Ex 20,7. (5) Ex 20,10. (6) Ex 20,12. (7) Ex 23,19. (8) Ex 32,4. (9) Ex 32,8. (10) Ex 34,24. (11) Ex 34,26. Dt (199). Dt 6 (5): (1) Dt 6,2. (2) Dt 6,5. (3) Dt 6,10. (4) Dt 6,13. (5) Dt 6,15. De stam אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) komt voor in Tenakh (2658).
- Grieks: acc.  mann. enk. θεοn = theon (God) van het zelfst. naamw. θεος = theos (God) . Taalgebruik in het NT: theos (God). Taalgebruik in de LXX: theos (God). Een vorm van θεος = theos (God) in de LXX (3984)OT in het NT (1314).

  theos (God)  Mc   Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn.. ev. Paul. Ap. br.
4 acc.  enk. theon (God)   1 : Mc 2,12.     1 : Mc 5,7.             1 : Mc 12,30.         496  354  142  23  12  30  62  33 45 43 19
  Totaal   44    1 4132  2908  1224  44  44  117  76  157  695 91  205 281 576  119 

- τον θεον σου = ton theon sou (jouw God). LXX (33). NT (7): (1) Mt 4,7. (2) Mt 4,10. (3) Mt 22,37. (4) Mc 12,30. (5) Lc 4,8. (6) Lc 4,12. (7) Lc 10,27.
- Ned.: God. Arabisch: اَللە = ´allah (Allah). Taalgebruik in de Qoran: ´allah (Allah). In het woord Allah zit het woord `al (op, verheven). D.: Gott. E.: God. Fr.: dieu. De vloek dju. Grieks: θεος = theos (God) . Taalgebruik in het NT: theos (God). Hebreeuws: אֱלֹהִים = ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh: ´èlohîm (God).
- אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) heeft een mannelijke meervoudsvorm ; we zouden moeten vertalen: goden. Als collectief zouden we kunnen vertalen: god. Zo kan dan ook het enk. van het werkw. verklaard worden. Onder goden kan / kunnen zowel de mannelijke als de vrouwelijke god(en) begrepen zijn.
- De Godsnaam JHWH wordt veelvuldiger dan de naam ´èlohîm (god) gebruikt. Vergelijk maar: יהוה = JHWH. Eigennaam van God. Taalgebruik in Tenakh: JHWH. Getalswaarde: jod = 10OT he = 5OT waw = 6. Totaal: 26. Structuur: 1 - 5 - 6 - 5. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (5193). Pentateuch (1326). Eerdere Profeten (1013). Latere Profeten (1357). 12 Kleine Profeten (387). Geschriften (1110). Gn (128). Ex (299). Lv (199). Nu (287). Dt (413). In Gn: ´èlohîm (god) (140)OT de Godsnaam JHWH (128)OT vooral in Gn 1-25. Ex 20 (6): (1) Ex 20,2. (2) Ex 20,5. (3) Ex 20,7. (4) Ex 20,11. (5) Ex 20,12. (6) Ex 20,22.

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt Dt 6  
´èlohîm (God) 635 207 118 39 17 25 140 31 0 7 29    
JHWH 5193 1326 1013 1357 387 1110 128 299 199 287 413 18  
´èlohe(j)khâ / ´êlohè(j)khâ (je God) 299 216 28 25 12 16 2 11 4 0 199 5  
´èlohekhèm (jullie God) 154 82 32 15 10 15 1 7 26 3 45    
JHWH ´êlohe(j)khâ / ´êlohè(j)khâ (JHWHOT je God) 267           1 8     116 5  
JHWH ´êlohè(j)khèm (JHWH, jullie God) 123 74         0 4 26 4 40    

Mc 12,30.3. - 6. יְהוָה אֱלֹהֶיךָ = JHWH ´êlohè(j)khâ (JHWH, je God). Tenakh (231). Gn (1): Gn 27,20. Ex (8): (1) Ex 15,26. (2) Ex 20,2. (3) Ex 20,5. (4) Ex 20,7. (5) Ex 20,12. (6) Ex 23,19. (7) Ex 34,24. (8) Ex 34,26. Dt 6 (5): (1) Dt 6,2. (2) Dt 6,5. (3) Dt 6,10. (4) Dt 6,13. (5) Dt 6,15. Dt (10): (1). (2). (3). (4). (5). (6). Dt 11 (3): (1) Dt 11,1. (2) Dt 11,12 (2X). (3) Dt 11,29.
- יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם = JHWH ´êlohè(j)khèm (JHWH, jullie God). Tenakh (123). Pentateuch (74). Gn (0). Ex (4). Lv (26). Nu (4). Dt (40).
- κυριον τον θεον σου = kurion ton theon sou (de Heer jouw God). LXX (27). NT (7): (1) Mt 4,7. (2) Mt 4,10. (3) Mt 22,37. (4) Mc 12,30. (5) Lc 4,8. (6) Lc 4,12. (7) Lc 10,27.

Dt 6,5.5. בְכֹל = bëkol (met al, met geheel) van het bijvoegl. naamw. כל = kl (al). Taalgebruik in Tenakh: kl (al). Getalswaarde: kaph = 11 of 20OT lamed = 12 of 30 ; totaal: 23 OF 50 (2 X 5²). Structuur: 2 - 3. De som van de elementen is telkens 5. Bijbel (440). Pentateuch (132). Dt (43). Dt 4 (2): (1) Dt 4,7. (2) Dt 4,29. Dt 5 (1): Dt 5,33. Dt 6 (1): Dt 6,5. Dt 10 (1): Dt 10,12. Dt 11 (2): (1) Dt 11,13. (2) Dt 11,22. Dt 26 (2): (1) Dt 26,11. (2) Dt 26,16. Dt 30 (4): (1) Dt 30,1. (2) Dt 30,2. (3) (Dt 30,6. (4) Dt 30,10.

Dt 6,5.56. לְבָבְךָ = lëbhâbhëkhâ (je hart) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalswaarde: lamed = 12 of 30OT beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5 Tenakh (38). Pentateuch (19). Eerdere Profeten (8). Latere Profeten (4). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (7). Dt (18): (1) Dt 4,29. (2) Dt 4,39. (3) Dt 6,5. (4) Dt 6,6. (5) Dt 8,5. (6) Dt 8,14. (7) Dt 9,5. (8) Dt 10,12. (9) Dt 15,7. (10) Dt 15,9. (11) Dt 15,10. (12) Dt 26,16. (13) Dt 28,67. (14) Dt 30,1. (15) Dt 30,2. (16) (Dt 30,6. (17) Dt 30,10. (18) Dt 30,17.
- Qill-vorm = naamwoord met 2 medeklinkers waarvan de tweede verdubbeld is.
- לְבַבְכֶם = lëbhabhëkhèm (jullie hart) < zelfst. naamw. stat. construct. mann. enk. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. mv.. Zie: לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). getalswaarde: lamed = 12 of 30OT beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (33). Pentateuch (8): (1) Nu 15,39. (2) Dt 10,16. (3) Dt 11,13. (4) Dt 11,16. (5) Dt 11,18. (6) Dt 13,4. (7) Dt 20,3. (8) Dt 32,46.

Dt 6,5.5. - 6. בְכֹל לְבָבְךָ = bëkhôl lëbhâbhëkhâ (met heel je hart). Tenakh (6): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 10,12. (4) Dt 26,16. (5) Dt 30,2. (6) Dt 30,10. Ook Dt 30,6 (bëkhâl...).
- בְּכָל לְבָבוֹ = bëkhâl lëbhâbhô (met heel zijn hart). Tenakh (6): (1) 1 K 14,8 (verwijzing naar David tegenover Jerobeam). (2) 2 K 10,31 (Jehu). (3) 2 K 23,25 (Josia). (4) 2 Kr 22,9. (5) 2 Kr 31,21. (6) 2 Kr 34,31.
- εξ ὁλης της καρδιας σου = ex holès tès kardias sou (uit heel je hart). LXX (8): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 10,12. (4) Dt 11,13.(5) Dt 30,2. (6) Dt 30,6. (7) Dt 30,10. (8) Sef 3,14. NT (2): (1) Mc 12,30. (2) Lc 10,27.

Dt 6,5.7. וּבְכָל = ûbhëkhâl (en met al / geheel) < prefix voegw. wë + prefix voorzetsel bë + zelfst. naamw. לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalswaarde: lamed = 12 of 30OT beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (94). Pentateuch (36). Dt (14): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 6,22. (4) Dt 10,12. (5) Dt 11,13. (6) Dt 13,4. (7) Dt 14,26. (8) Dt 15,10. (9) Dt 16,15. (10) Dt 26,16. (11) Dt 28,8. (12) Dt 30,2. (13) (Dt 30,6. (14) Dt 30,10.

Dt 6,5.8. נַפְשְׁךָ = naphësjëkhâ (je ziel) < zelfst. naamw. + suffix bezittel. voornaamw. 2de pers. mann. enk.. Zie נֶפֶשׁ = nèphèsj (geest). Taalgebruik in Tenakh: nèphèsj (geest). Getalswaarde: nun = 14 of 50OT phe = 17 of 80OT sjin = 21 of 300 ; totaal: 52 (2 X 26) of 430 (2 X 5 X 43). Het spiegelbeeld van 43 is 34 (2 X 17). 4 + 3 = 7 ; 3 + 4 = 7 ; 43 + 34 = 77. 43 = 17 + 26 (de 2 godsgetallen). Structuur: 5 - 8 - 3. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (66). Pentateuch (16). Dt (12): (1) Dt 4,9. (2) Dt 4,29. (3) Dt 6,5. (4) Dt 10,12. (5) Dt 12,15. (6) Dt 12,20. (7) Dt 12,21. (8) Dt 14,26. (9) Dt 26,16. (10) Dt 30,2. (11) (Dt 30,6. (12) Dt 30,10.

Dt 6,5.7. - 8. וּבְכָל נַפְשְׁךָ = ûbhëkhâl naphësjëkhâ (en met heel je ziel). Tenakh (3): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (2) Dt 30,6.
- וּבְכָל נַפְשֹוֹ = ûbhëkhâl naphësjô (en met heel zijn ziel). Tenakh (2): (1) 2 K 23,25 (Josia). (2) 2 Kr 34,31.
- εξ ὁλης της ψυχης σου = ex holès tès psuchès sou (uit heel je ziel). LXX (7): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 10,12. (4) Dt 11,13.(5) Dt 30,2. (6) Dt 30,6. (7) Dt 30,10. NT (2): (1) Mc 12,30. (2) Lc 10,27.

Dt 6,5.5. - 8. בְכֹל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ = bëkhôl lëbhâbhëkhâ ûbhëkhâl naphësjëkhâ (met heel je hart en met heel je ziel). Tenakh (3): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (2) Dt 30,6.
- בְּכָל לְבָבוֹ וּבְכָל נַפְשֹוֹ = bëkhâl lëbhâbhô ûbhëkhâl naphësjô (met heel zijn hart en met heel zijn ziel). Tenakh (2): (1) 2 K 23,25 (Josia). (2) 2 Kr 34,31.
- εξ ὁλης της καρδιας σου και εξ ὁλης της ψυχης σου = ex holès tès kardias sou kai ex holès tès psuchès sou (uit heel je hart en uit heel je ziel). LXX (7): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 10,12. (4) Dt 11,13.(5) Dt 30,2. (6) Dt 30,6. (7) Dt 30,10. NT (2): (1) Mc 12,30. (2) Lc 10,27.

Dt 6,5.9. וּבְכָל = ûbhëkhâl (en met al / geheel) < prefix voegw. wë + prefix voorzetsel bë + zelfst. naamw. לֵב = lebh (hart). Taalgebruik in Tenakh: lebh (hart). Getalswaarde: lamed = 12 of 30OT beth = 2 ; totaal: 14 (2 X 7) OF 32 (2² X 2³). Structuur: 3 - 2. De som van de elementen is telkens 5. Tenakh (94). Pentateuch (36). Dt (14): (1) Dt 4,29. (2) Dt 6,5. (3) Dt 6,22. (4) Dt 10,12. (5) Dt 11,13. (6) Dt 13,4. (7) Dt 14,26. (8) Dt 15,10. (9) Dt 16,15. (10) Dt 26,16. (11) Dt 28,8. (12) Dt 30,2. (13) (Dt 30,6. (14) Dt 30,10.

Dt 6,5.10. מְאֹדֶךָ = më´odèkhâ (jouw kracht) < zelfst. naamw. + suffix bezitt. voornaamw. 2de pers. enk.. Zie: מְאדֹ = më´od (hevigheid, kracht, vermogen). Taalgebruik in Tenakh: më´od (hevigheid, kracht, vermogen). Getalswaarde: mem = 13 of 40OT aleph = 1OT daleth = 4 ; totaal: 18 (2 X 3²) OF 45 (3² X 5). Structuur: 4 - 1 - 4. De som van de elementen is telkens 9. Tenakh (1): Dt 6,5.


Mc 12,31 - Mc 12,31: 293. Vraag naar het eerste gebod - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,28 - Mc 12,29 - Mc 12,30 - Mc 12,31 - Mc 12,32 - Mc 12,33 - Mc 12,34 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
31deutera autè, agapèseis ton plèsion sou ôs seauton. meizôn toutôn allè entolè ouk estin.  31 secundum autem simile illi diliges proximum tuum tamquam te ipsum maius horum aliud mandatum non est       31 En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.  [31] Het tweede is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet.’   [31] Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’   31 Het tweede is dit: ‘heb je naaste lief als jezelf!’– een ander gebod, groter dan deze, is er niet!  31. Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »  

King James Bible. [31] And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.
Luther-Bibel. 31 Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3.Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese.

Tekstuitleg van Mc 12,31.

2. voornaamw. nom. vr. enk. autè (zij, deze) van het voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (10): (1) Mc 8,12. (2) Mc 10,12. (3) Mc 12,11. (4) Mc 12,16. (5) Mc 12,31. (6) Mc 12,43. (7) Mc 12,44. (8) Mc 13,30. (9) Mc 14,4. (10) Mc 14,9.

3. act. ind. fut. 2de pers. enk. agapèseis (jij zult beminnen) van het werkw. agapaô (liefhebben). Taalgebruik in het NT: agapaô (liefhebben). Taalgebruik in Mc: agapaô (liefhebben). Mc (2): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,31.  Een vorm van agapaô (liefhebben) in Mc in 4 verzen.

Mc 12,32 - Mc 12,32: 293. Vraag naar het eerste gebod - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,28 - Mc 12,29 - Mc 12,30 - Mc 12,31 - Mc 12,32 - Mc 12,33 - Mc 12,34 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
32kai eipen autô o grammateus, kalôs, didaskale, ep alètheias eipes oti eis estin kai ouk estin allos plèn autou:   32 et ait illi scriba bene magister in veritate dixisti quia unus est et non est alius praeter eum       32 En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Meester, Gij hebt wel in der waarheid gezegd, dat er een enig God is, en er is geen ander dan Hij;   [32] De schriftgeleerde zei Hem: ‘Juist, Meester, terecht zegt U: Hij is de Enige en er is geen ander dan Hij.   [32] De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij,   32 De schriftgeleerde zegt tot hem: prachtig, leermeester!– het is wáár wat u zegt, dat hij de Ene is en dat er geen andere is;   32. Le scribe lui dit: « Fort bien, Maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que Lui:  

King James Bible. [32] And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth: for there is one God; and there is none other but he:
Luther-Bibel. 32 Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet! Er ist nur einer, und ist kein anderer außer ihm;

Tekstuitleg van Mc 12,32.

Mc 12,32.1. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,32.2. act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT: legô (zeggen). Taalgebruik in Mc: legô (zeggen). legô komt van de wortel leg-: lezen / lec-tuur ; lesOT Fr. leçon.
Mc (56). Mc 12 (8): (1) Mc 12,12. (2) Mc 12,15. (3) Mc 12,17. (4) Mc 12,26. (5) Mc 12,32. (6) Mc 12,34. (7) Mc 12,36. (8) Mc 12,43. Een vorm van legô in Mc 12 in 9 verzenOT van eipon (ik zei) in 10 verzen.

Mc 12,32.1. - 3. kai eipen autô(i) = en hij / zij zei hem. Mc (3): (1) Mc 5,33. (2) Mc 10,21. (3) Mc 12,32.

Mc 12,32.4. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,32.6. καλως = kalôs (goed). Bijwoord. Taalgebruik in het NT: kalôs (goed). Taalgebruik in de LXX: kalôs (goed). Taalgebruik in Mc: kalôs (goed). Mc (6): (1) Mc 7,6. (2) Mc 7,9. (3) Mc 7,37. (4) Mc 12,28. (5) Mc 12,32. (6) Mc 16,18.

kalôs (goed)   Mc 7 Mc 12 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  (1) Mc 7,6. (2) Mc 7,9.  (3) Mc 7,37. (4) Mc 12,28.  (5) Mc 12,32. (6) Mc 16,18.   65  29  36  18    12  16  13 

Mc 12,28.12. ind. aor. 3de pers. enk. απεκριθη = apekrithè (hij antwoordde) van het werkw. αποκρινομαι = apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in het NT: apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in de LXX: apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in Mc: apokrinomai (antwoorden). Mc (7): (1) Mc 7,28. (2) Mc 9,17. (3) Mc 12,28. (4) Mc 12,29. (5) Mc 12,34. (6) Mc 15,5. (7) Mc 15,9. Een vorm van αποκρινομαι = apokrinomai (antwoorden) in de LXX (277)OT in het NT (231)OT in Mt (55)OT in Mc (30)OT in Lc (46)OT in Joh (78).

7. voc. mann. enk. didaskale (leermeester) van het zelfst. naamw. didaskalos (leraarOT leermeester). Taalgebruik in het NT: didaskalos (leraarOT leermeester). Taalgebruik in Mc: didaskalos (leraarOT leermeester).
Mc (10): (1) Mc 4,38. (2) Mc 9,17. (3) Mc 9,38. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,20. (6) Mc 10,35. (7) Mc 12,14. (8) Mc 12,19. (9) Mc 12,32. (10) Mc 13,1. Een vorm van didaskalos (leraarOT leermeester) in Mc in 12 verzen.

9. gen. vr. enk. alètheias (in waarheid) van het zelfst. naamw. alètheia (waarheid). Taalgebruik in het NT: alètheia (waarheid). Taalgebruik in Mc: alètheia (waarheid). Mc (2): (1) Mc 12,14. (2) Mc 12,32. Een vorm van alètheia (waarheid) in Mc in 3 verzen.

Mc 12,32.11. ὁτι = hoti (dat, omdat). Taalgebruik in het ΝΤ: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in de LXX: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in Mc: hoti (dat, omdat). Mc (92). Mc 12 (12): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,32. (10) Mc 12,34. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,43.

hoti ( datOT omdat )   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  92  12  10  4396  3213  1183  137  92  160  237  114  389  54  389  626 

- Hebreeuws: כִּי = kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenakh: kî (want, omdat). Taalgebruik in Dt: kî (want, omdat). Getalswaarde: kaph = 11 of 20OT jod = 10 ; totaal: 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5). Structuur: 2 - 1. De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (3849). Pentateuch (884). Eerdere Profeten (726). Latere Profeten (841). 12 Kleine Profeten (241). Geschriften (1157). Dt (235). Dt 4 (14): (1) Dt 4,3. (2) Dt 4,6. (3) Dt 4,7. (4) Dt 4,15. (5) Dt 4,22. (6) Dt 4,24. (7) Dt 4,25. (8) Dt 4,26. (9) Dt 4,29. (10) Dt 4,31. (11) Dt 4,32. (12) Dt 4,35. (13) Dt 4,37. (14) Dt 4,39.
- כִּי = kî (want, omdat) < een woord met 1 medeklinker. De lange î is î gebleven omdat het een proclitisch woord is. Proclitisch wil zeggen dat een eenlettergrepig onbeklemtoond woord wordt gehecht aan het volgende (Lettinga(6) 13d).

Mc 12,32.14. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,32.19. pers. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem). Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (143). Mc 12 (5): (1) Mc 12,19. (2) Mc 12,32. (3) Mc 12,37. (4) Mc 12,38. (5) Mc 12,43.

b
Mc 12,33 - Mc 12,33: 293. Vraag naar het eerste gebod - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,28 - Mc 12,29 - Mc 12,30 - Mc 12,31 - Mc 12,32 - Mc 12,33 - Mc 12,34 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
33kai to agapan auton ex olès tès kardias kai ex olès tès suneseôs kai ex olès tès ischuos kai to agapan ton plèsion ôs eauton perissoteron estin pantôn tôn olokautômatôn kai thusiôn.   33 et ut diligatur ex toto corde et ex toto intellectu et ex tota anima et ex tota fortitudine et diligere proximum tamquam se ipsum maius est omnibus holocaustomatibus et sacrificiis      33 En Hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit geheel het verstand, en uit geheel de ziel, en uit geheel de kracht; en den naaste lief te hebben als zichzelven, is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen.   [33] Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf is veel meer dan alle brand- en slachtoffers.’   [33] en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’   33 en dat hem liefhebben uit heel je hart, uit heel je begrip en uit heel je kracht, en de naaste liefhebben als jezelf veel meer waard is dan alle brandoffers en rookoffers!  33. l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » 

King James Bible. [33] And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices.
Luther-Bibel. 33 und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften, und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer.

Tekstuitleg van Mc 12,33.

Mc 12,33.1. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,33.2. bep. lidw. nom. + acc. onz. enk. to (het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc 12 (3): (1) Mc 12,33. (2) Mc 12,41. (3) Mc 12,43.

4. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

Mc 12,33.5. ek - ex (uit). Taalgebruik in het NT: ek (uit). Taalgebruik in Mc: ek (uit). Ned. uit. D. aus. E. out. Fr. de.
Mc (38 + 20). Mc 12 (3 + 2): (1) Mc 12,25. (2) Mc 12,36. (3) Mc 12,44. Mc (12): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33.

Mc 12,33.7. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (65). Mc 12 (4): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33. (3) Mc 12,34. (4) Mc 12,44.

Mc 12,33.9. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,33.10. ek - ex (uit). Taalgebruik in het NT: ek (uit). Taalgebruik in Mc: ek (uit). Ned. uit. D. aus. E. out. Fr. de.
Mc (38 + 20). Mc 12 (3 + 2): (1) Mc 12,25. (2) Mc 12,36. (3) Mc 12,44. Mc (12): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33.

Mc 12,33.12. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (65). Mc 12 (4): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33. (3) Mc 12,34. (4) Mc 12,44.

Mc 12,33.14. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,33.15. ek - ex (uit). Taalgebruik in het NT: ek (uit). Taalgebruik in Mc: ek (uit). Ned. uit. D. aus. E. out. Fr. de.
Mc (38 + 20). Mc 12 (3 + 2): (1) Mc 12,25. (2) Mc 12,36. (3) Mc 12,44. Mc (12): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33.

Mc 12,33.17. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (65). Mc 12 (4): (1) Mc 12,30. (2) Mc 12,33. (3) Mc 12,34. (4) Mc 12,44.

19. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,33.20. bep. lidw. nom. + acc. onz. enk. to (het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc 12 (3): (1) Mc 12,33. (2) Mc 12,41. (3) Mc 12,43.

Mc 12,33.22. bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (124). Mc 12 (7): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,30. (5) Mc 12,31. (6) Mc 12,33. (7) Mc 12,44.

Mc 12,33.28. gen. mv. pantôn (allen / alles) van het bijvoegl naamw. pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in het NT: pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in Mc: pas (ieder, elk, alles). Hebr. kol. Lat. omnis. Fr. tout. Ned. elkOT ieder.
Mc (10): (1) Mc 2,12. (2) Mc 4,31. (3) Mc 4,32. (4) Mc 9,35. (5) Mc 10,44. (6) Mc 12,22. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,33. (9) Mc 12,43. (10) Mc 13,13. Een vorm van pas (ieder, al) in Mc in 66 verzen.

29. bep. lidw. gen. m. + vr. + onz. mv. των = tôn (van de) van het bepaald lidw. ὁ = hoOT ἡ = hèOT το = to (de - het). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in de LXX: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Mc (90). Mc 12 (9): (1) Mc 12,2. (2) Mc 12,13. (3) Mc 12,26. (4) Mc 12,28. (5) Mc 12,33. (6) Mc 12,36. (7) Mc 12,38. (8) Mc 12,40. (9) Mc 12,43.

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
13. gen. m. + vr. + onz. mv. tôn 90  4 10  13  5178  4144  1034  178  90  119  98  166  267  116     

- bepaald lidw. Ned.: de. Arabisch: bepaald lidw. اَل = ´al (de). Taalgebruik in de Qoran: ´al (de). D.: derOT dieOT das enz.. E.: the. Fr.: leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam). Grieks: ὁ = hoOT ἡ = hèOT το = to (de - het). Hebreeuws: הַ = ha (de, het). Taalgebruik in Tenakh: ha (de, het).

Mc 12,33.31. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.


b
Mc 12,34 - Mc 12,34: 293. Vraag naar het eerste gebod - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 12 -- Mc 12,28 - Mc 12,29 - Mc 12,30 - Mc 12,31 - Mc 12,32 - Mc 12,33 - Mc 12,34 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
34kai o ièsous idôn [auton] oti nounechôs apekrithè eipen autô, ou makran ei apo tès basileias tou theou. kai oudeis ouketi etolma auton eperôtèsai.  34 Iesus autem videns quod sapienter respondisset dixit illi non es longe a regno Dei et nemo iam audebat eum interrogare      34 En Jezus ziende, dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen.   [34] Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei Hij tegen hem: ‘U staat niet ver van het koninkrijk van God.’ Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.   [34] Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.   34 Jezus ziet aan hoe verstandig hij antwoordt, en zegt tot hem: je bent niet ver van het koninkrijk Gods! Toen heeft niemand het meer gewaagd hem een vraag te stellen.   34. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit: « Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu. » Et nul n'osait plus l'interroger. 

King James Bible. [34] And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question.
Luther-Bibel. 34 Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen.

Tekstuitleg van Mc 12,34. Het vers Mc 12,34 telt 24 (2 X 2 X 2 X 3) woorden en 116 (2 X 2 X 29) letters. De getalswaarde van Mc 12,34 is 14493 (3 X 4831).

Mc 12,34.1. και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Taalgebruik: kai (en) in de LXX. Taalgebruik in Mc: kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Mc (555). Mc 12. Van de 44 verzen niet in 11 verzen: (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,10. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,23. (5) Mc 12,24. (6) Mc 12,25. (7) Mc 12,27. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,31. (10) Mc 12,36. (11) Mc 12,44.

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned.: en. Arabisch: وَ = wa (en). Taalgebruik in de Qoran: wa (en). D.: und. E.: and. Fr.: et. Grieks: και = kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Hebr.: וְ = wë (en). Lat.: et.

Mc 12,34.2. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). Taalgebruik in het NT: bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc: bepaald lidwoord. Gr. to..OT tè... N.: de. E.: the. D. derOT dieOT das enz. Fr. leOT la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lumOT il-lam).
Mc (219). Mc 12 (16): (1) Mc 12,7. (2) Mc 12,9. (3) Mc 12,15. (4) Mc 12,17. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,20. (7) Mc 12,21. (8) Mc 12,24. (9) Mc 12,26. (10) Mc 12,29. (11) Mc 12,32. (12) Mc 12,34. (13) Mc 12,35. (14) Mc 12,37. (15) Mc 12,41. (16) Mc 12,42.

Mc 12,34.3. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in NT: Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc: Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 12 (5): (1) Mc 12,17. (2) Mc 12,24. (3) Mc 12,29. (4) Mc 12,34. (5) Mc 12,35. Een vorm van ièsous (Jezus) in 81 verzen.
Het is uitzonderlijk dat het onderwerp ho ièsous (Jezus) op het verleden deelwoord idôn = gezien (12) volgt. In de andere verzen (11 / 12) staat idôn (gezien) bij het begin van het versOT ofwel na kai (en)OT ofwel voor de (echter).

Mc 12,34.1. - 3. kai ho ièsous (en Jezus). Vooraan de zin. Mc (5 / 59): Mc (5): (1) Mc 3,7. (2) Mc 10,52. (3) Mc 11,33. (4) Mc 12,34. (5) Mc 13,2.

Mc 12,34.4. act. part. aor. nom. mann. enk. ιδων = idôn (gezien) van het werkw. ειδεν = eiden (hij zag). Taalgebruik in het NT: eiden (hij zag). Taalgebruik in de LXX: eiden (hij zag). Taalgebruik in Mc.: eiden (hij zag). Mt (12): (1) Mt 2,16. (2) Mt 3,7. (3) Mt 5,1. (4) Mt 8,18. (5) Mt 9,2. (6) Mt 9,4. (7) Mt 9,22. (8) Mt 9,23. (9) Mt 9,36. (10) Mt 21,19. (11) Mt 27,3. (12) Mt 27,24. Mc (12): (1) Mc 2,5. (2) Mc 5,6. (3) Mc 5,22. (4) Mc 6,48. (5) Mc 8,33. (6) Mc 9,20. (7) Mc 9,25. (8) Mc 10,14. (9) Mc 11,13. (10) Mc 12,28. (11) Mc 12,34. (12) Mc 15,39. Met Jezus als onderwerp. Mc (7 / 12. expliciet: 4 / 12OT impliciet: 3 / 12). Expliciet (4 / 12): (1) Mc 2,5. (2) Mc 9,25. (3) Mc 10,14. (4) Mc 12,34. Impliciet (3 / 12): (1) Mc 6,48. (2) Mc 8,33. (3) Mc 11,13. Andere (5 / 12): (1) Mc 5,6 (bezetene). (2) Mc 5,22 (Jaïrus). (3) Mc 9,20 (onreine geest). (4) Mc 12,28 (een schriftgeleerde). (5) Mc 15,39 (centurio). Lc (20): (1) Lc 1,12. (2) Lc 5,8. (3) Lc 5,12. (4) Lc 5,20. (5) Lc 7,13. (6) Lc 7,39. (7) Lc 8,28. (8) Lc 10,31. (9) Lc 10,32. (10) Lc 10,33. (11) Lc 11,38. (12) Lc 13,12. (13) Lc 17,14. (14) Lc 17,15. (15) Lc 18,24. (16) Lc 18,43. (17) Lc 19,41. (18) Lc 22,58. (19) Lc 23,8. (20) Lc 23,47. ειδον / ειδεν = eidon / eiden in het NT (336).

  zien  Mc Mc 2 Mc 5 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 15 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  part. aor. nom. mann. enk. idôn  12  (1) Mc 2,5 (2) Mc 5,6. (3) Mc 5,22. (4) Mc 6,48.   (5) Mc 8,33.   (6) Mc 9,20. (7) Mc 9,25.   (8) Mc 10,14.   (9) Mc 11,13.   (10) Mc 12,28. (11) Mc 12,34.   (12) Mc 15,39 106  45  61  12  12  20  12  44  47   

- Hebreeuws: w-j-r-´: (1) prefix verbindingswoord wë + act. qal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud ןַיַּרְא = wajjarë´ (en hij zag). (2) prefix verbindingswoord wë + pass. nifal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud ןַיֵּרָא = wajjerâ´ (en hij liet zich zien - hij verscheen). (3) prefix verbindingswoord wë + hifil imperf. derde persoon mannelijk enkelvoud ןַיַּרְא = wajjarë´ van het werkw. רָאָה = râ´âh (zien, verschijnen). Het is een verkorte vormOT zie Joüon 79i. Taalgebruik in Tenakh: râ´âh (zien). Taalgebruik in Genesis: râ´âh (zien). getalswaarde: resj = 20 of 200OT aleph = 1OT he = 5 ; totaal: 26 of 206 (2 X 103). Structuur: 2 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (162). Pentateuch (85). Eerdere Profeten (49). Latere Profeten (7). 12 Kleine Profeten (2). Geschriften (19).
- Ned.: zien. Arabisch: رَاهَ = ra´â (zien). Taalgebruik in de Qoran: ra´â (zien). D.: sehenOT schauen. E.: to see. Fr.: voir. Gr.: ειδεν = eiden (hij zag) < stam wid-. Taalgebruik in het NT: eiden (hij zag). Aoristvorm van ὁραω = horaô (zien). Hebreeuws: רָאָה = râ´âh (zien, verschijnen). Taalgebruik in Tenakh: râ´âh (zien). Lat.: videre. Indogermaans: weid -> Ned.: weten. Sanskriet: veda. Latijn: videre.

Mc 12,34.1. - 4. kai idôn ho ièsous (en Jezus gezien): Mc 2,5. kai ho ièsous idôn (en JezusOT gezien): Mc 12,34.

Mc 12,34.5. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc.: voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 12 (12): (1) Mc 12,1. (2) Mc 12,3. (3) Mc 12,6. (4) Mc 12,7. (5) Mc 12,8. (6) Mc 12,12. (7) Mc 12,13. (8) Mc 12,18. (9) Mc 12,28. (10) Mc 12,33. (11) Mc 12,34. (12) Mc 12,37.

Mc 12,34.6. ὁτι = hoti (dat, omdat). Taalgebruik in het ΝΤ: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in de LXX: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in Mc: hoti (dat, omdat). Mc (92). Mc 12 (12): (1) Mc 12,6. (2) Mc 12,7. (3) Mc 12,12. (4) Mc 12,14. (5) Mc 12,19. (6) Mc 12,26. (7) Mc 12,28. (8) Mc 12,29. (9) Mc 12,32. (10) Mc 12,34. (11)