METAMORFOSES : vrij-zinnige gesprekken . metamorfoses en Vormingplus .
Voor iedereen die het christelijke van vorm ziet veranderen
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm

Gedurende de voorbije decennia hebben velen een grondige verandering in hun christelijk geloven doorgemaakt. In 7 bijeenkomsten spreken we met elkaar over die veranderingen. We voeren een vrij en zingevend gesprek. We helpen elkaar over drempels waarover we individueel niet kunnen of durven stappen.
Deze activiteit is voor iedereen die vragen heeft over het christelijk geloof, die de vragen tot zich laat doordringen en die naar één of andere vorm van antwoord zoekt, binnen en buiten het christelijke.

Metamorfose 1 : maandag 17 oktober 2016 . Verrijzenis of leven na de dood . Of geen van beiden ? (Zie ook onderaan)

Metamorfose 2 : maandag 21 november 2016 : Jezus : geen God , maar mens .

Metamorfose 3 : maandag 19 december 2016 : God : Persoon of Energie ? Of "Niets" ?

Metamorfose 4 : maandag 20 februari 2017 : Jezus : voorbeeld of inspiratie ? Voor-beeld heeft met na-volg-en te maken . Wat is een leer-meester ? Wat is een leerling ? Waar halen we onze spirit ? Inleiding : Paul Libert . Hij geeft een genuanceerd beeld over voorbeeld en inspiratie .

Metamorfose 5 : maandag 21 maart 2017 : Wetenschap zonder mysterie of mysterie zonder wetenschap ?

Metamorfose 6 : maandag 24 april 2017 : Een christelijke gemeenschap : met of zonder hiërarchie ?

Metamorfose 7 : maandag 15 mei 2017 : Waarheid zonder waarden of waarden zonder waarheid ?

De bijeenkomsten gaan door in Vormingplus , Cellebroersstraat , 3500 Hasselt , om 09:30 - 12:00 u.

Begeleiding : Arseen De Kesel (master in de theologie en master in de Bijbelse filologie) .

Alle geïnteresseerden zijn welkom .

Liefst vooraf inschrijven . Deelname is gratis .


Metamorfose 1 : maandag 17 oktober 2016 . Verrijzenis of leven na de dood . Of geen van beiden ?

Deze metamorfose werd zeer mooi ingeleid en besloten door Vic Vaes . Zie hieronder zijn tekst :

Inleiding op een bezinning over leven na de dood.
Vaes Vic

We vertrekken vanuit een ontkenning om via de getuigenissen uit het evangelie uit te komen bij de bevestiging dat God het leven dat hij geeft in stand houdt over de dood heen. Mijn persoonlijk vertrouwen hierin mag niemand verhinderen zijn eigen mening en overtuiging uit te spreken.

Bertolt Brecht                                bewerking Hans Küng
Laßt Euch nicht verführen!                    Laßt Euch nicht verführen
Es gibt keine Wiederkehr.                     Es gibt eine Wiederkehr      
Der Tag steht in den Türen,                  Der Tag steht in den Türen,
ihr könnt schon Nachtwind spüren:       ihr könnt schon Nachtwind spüren:
Es kommt kein Morgen mehr.               Es kommt ein Morgen mehr.
Laßt Euch nicht betrügen!                     Laßt Euch nicht betrügen!
Das Leben wenig ist.                             Das Leben wenig ist.  
Schlürft es in vollen Zügen!                   Schlürft nicht in schnellen Zügen!
Es wird Euch nicht genügen,                 Es wird Euch nicht genügen
wenn Ihr es lassen müßt!                      wenn Ihr es lassen müßt!
Laßt Euch nicht vertrösten!                   Laßt Euch nicht vertrösten!                  
Ihr habt nicht zu viel Zeit!                      Ihr habt nicht zu viel Zeit!  
Laßt Moder den Erlösten!                      Faßt Moder den Erlösten?
Das Leben ist am größten:                    Das Leben ist am größten
Es steht nicht mehr bereit.                     Es steht noch mehr bereit
Laßt Euch nicht verführen                     Laßt Euch nicht verführen
Zu Fron und Ausgezehr!                       Zu Fron und Ausgezehr!
Was kann Euch Angst noch rühren?    Was kann Euch Angst noch rühren?
Ihr sterbt mit allen Tieren                      Ihr sterbt nicht mit allen Tieren
und es kommt nichts nachher.              Es kommt kein nichts nachher.
Laat je niet misleiden! Er is geen terugkeer. De dag staat aan de deuren. Je kunt de nachtwind al merken: er komt geen morgen meer.
Laat je niet bedriegen. Het leven is niet veel: sleurp het op met snelle teugen! Het zal je niet verzadigd hebben als je het achter moet laten!
Laat je niet paaien! Je hebt niet al te veel tijd! Laat de verrotting maar aan de verlosten over! Er is niets groters dan het leven; iets anders is er niet voor je weggelegd.
Laat je niet misleiden tot slavendienst en uitbuiterij! Angst kan je toch niet meer raken? Je sterft met alle dieren en er komt niets hierna.


Laat je niet misleiden! Er bestaat een terugkeer. De dag staat aan de deuren: je kunt de nachtwind al merken: er komt nog een morgen.
Laat je niet bedriegen! Het leven is niet veel. Sleurp het niet met snelle teugen op! Het zal je niet verzadigd hebben als je het achter moet laten!
Laat je niet paaien! Je hebt niet al te veel tijd! Zijn de verlosten ten prooi aan de verrotting? Er is niets groters dan het leven er is nog meer voor je weggelegd!
Laat je niet misleiden tot slavendienst en uitbuiterij! Angst kan je toch niet meer raken! Je sterft niet met de dieren, er komt hierna geen niets.

Zelden werd het Marxistische materialisme zo eenvoudig en beeldend overgebracht dan in dit gedicht. De illusie van onsterflijkheid en tegelijk de bevestiging van het totaal toebehoren aan de aarde wordt op een suggestieve en ongekunstelde manier verwoord.

Lezen we vervolgens de theologische omdraaiing van dit gedicht uitgevoerd door Hans Küng, met slechts enkele correcties aan dit gedicht. De ernst, de waarde en de poëtische zeggingskracht worden door deze wijzigingen geenszins aangetast.
De kleine wijzigingen in de tekst verwoorden hierdoor een fundamenteel alternatief. Het gaat in dit alternatief om een fundamenteel of … of:
Komt er niets of geen niets hierna
Nihilisme of toch godsdienst
Sterven met de dieren of niet
Ten prooi aan verrotting of niet
Een keuze dringt zich op. Ofwel heeft men er vertrouwen in dat er leven is over de dood heen of niet. Niet kiezen is in deze ook een keuze; men heeft niet voldoende vertrouwen om een positief antwoord te geven en sluit zich hierdoor eerder aan bij het wantrouwen.

Vanuit filosofisch standpunt biedt Karl Jaspers voor mij een boeiend uitgangspunt om over dit onderwerp na te denken. Deze filosoof ziet de dood als een vervulling, een opgenomen worden in het grote Ene. Grenssituaties is het sleutelwoord in Jaspers’ filosofie.. In grenssituaties (zoals bv. verlies van een kind, geboorte van een gehandicapt kind, gebroken relaties, en vooral de dood zelf …) staat de mens telkens bloot aan diepe crisis. Maar juist in deze mislukkingen staat voor de mens de mogelijkheid open ‘transcendentie’ te ervaren. Transcendentie die niet identiek is aan deze wereld, maar zonder dewelke de menselijke existentie in de ware zin van het woord niet mogelijk zou zijn. Als mensen grenssituaties kunnen doorkomen , als zij zelfs nog in het sterven  vastberaden standhouden, dan gebeurt dat niet uit eigen kracht maar door een hulp die anders is dan alle hulp van deze wereld en die alleen te ervaren is in het filosofisch geloof, een geloof zonder enige openbaring volgens Jaspers, een geloof dat alleen zeker weet dat er transcendentie is, zonder te kunnen zeggen wat die is. We kunnen de hardheid van het bestaan niet vermijden maar wel daarin de transcendentie begrijpen. In de transcendentie is de dood vervulling van het zijn als leven dat met de dood is samengegaan.  (Hans Küng. Eeuwig Leven? Gooi en Sticht – Hilversum 1983)

Mijn diepste overtuiging van leven over de dood heen komt vanuit mijn christelijke geloof dat gevoed wordt door de boodschap zoals die te vinden is in de evangelies. De opwekking uit de dood van Jezus is daarbij het oermodel van Gods trouw aan de mens die Hij tot leven wekt.
De getuigenissen van de evangelies hebben over dit sterven en leven een eigen geschiedenis en een eigen taal. De oudste ons bekende tekst over Jezus dood en opstanding vinden we  bij Paulus in zijn brief aan de Korintiërs (1Kor.15), geschreven zo’n 15 jaar na Jezus dood, De formulering die Paulus gebruikt gaat waarschijnlijk terug op belijdenissen die reeds enkele jaren na Jezus’ dood in omgang waren.
De evangelisten werken de berichten en formuleringen over de verrijzenis steeds meer uit volgens de inspiratie en boodschap die ieder evangelist wil brengen . Er is daarin ongetwijfeld een tendens tot legendevorming. De evangelisten leggen ter illustratie van de paasboodschap nadruk op het lege graf, terwijl de verhalen over het lege graf geen directe getuigen aangeeft.
De eigenlijke boodschap van de verrijzenis is het geloof dat de levende God een onwankelbare trouwe God is doorheen de dood. Hij is de schepper die zijn schepsel en partner in alles trouw blijft. Die zijn ja tegen het leven niet terugneemt, maar juist op de beslissende grens opnieuw ja tegen zijn ja zegt. Sinds Jezus’ verrijzenis moeten we dus ook anders gaan spreken over God. In Jezus heet God het nieuwe leven uit de dood openbaar gemaakt. Het grote ja dat Hij uitsprak bij het ontstaan van alles houdt Hij trouw vol.
Soms heeft de mens een heel intense ervaring van dit Ja, dat de kern is van alle leven.

Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren,
geen grenzen en geen muren;
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven!
Hoe kan het zo eenvoudig zijn!
Hoe kan het leven Hemel zijn,
met U, o kern van alle leven!

F. Timmermans, uit Adagio