EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIERS - 1 Kor -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 5 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht : - 1 Kor 1 - 1 Kor 2 - 1 Kor 3 - 1 Kor 4 - 1 Kor 5 - 1 Kor 6 - 1 Kor 7 - 1 Kor 8 - 1 Kor 9 - 1 Kor 10 - 1 Kor 11 - 1 Kor 12 - 1 Kor 13 - 1 Kor 14 - 1 Kor 15 - 1 Kor 16 -
Uitleg vers per vers : - 1 Kor 5,1 - 1 Kor 5,2 - 1 Kor 5,3 - 1 Kor 5,4 - 1 Kor 5,5 - 1 Kor 5,6 - 1 Kor 5,7 - 1 Kor 5,8 - 1 Kor 5,9 - 1 Kor 5,10 - 1 Kor 5,11 - 1 Kor 5,12 - 1 Kor 5,13 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
1 Kor 5,1 - 1 Kor 5,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1olôs akouetai en umin porneia, kai toiautè porneia ètis oude en tois ethnesin, ôste gunaika tina tou patros echein.         [1] Men hoort algemeen* spreken van ontucht onder u, en wel van de soort die zelfs bij de heidenen niet voorkomt: dat iemand leeft met de vrouw* van zijn vader.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,2 - 1 Kor 5,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai umeis pefusiômenoi este, kai ouchi mallon epenthèsate, ina arthè ek mesou umôn o to ergon touto praxas;         [2] En daar bent u ook nog trots op? Was maar liever in de rouw gegaan! Dan zou de man die zoiets heeft bedreven uit uw midden verwijderd zijn.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,3 - 1 Kor 5,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3egô men gar, apôn tô sômati parôn de tô pneumati, èdè kekrika ôs parôn ton outôs touto katergasamenon         [3] Ik* voor mij, hoewel lichamelijk afwezig, maar in de geest aanwezig, heb reeds, alsof ik bij u was, het vonnis geveld over hem die dat heeft durven doen:       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,4 - 1 Kor 5,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4en tô onomati tou kuriou [èmôn] ièsou, sunachthentôn umôn kai tou emou pneumatos sun tè dunamei tou kuriou èmôn ièsou,         [4] in de naam van onze Heer Jezus en met zijn kracht moet u in een bijeenkomst waarbij ik in de geest aanwezig ben,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,5 - 1 Kor 5,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5paradounai ton toiouton tô satana eis olethron tès sarkos, ina to pneuma sôthè en tè èmera tou kuriou.       [5] die man uitleveren aan de satan*, tot ondergang van zijn lichaam, maar tot redding* van zijn geest op de dag dat de Heer komt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,6 - 1 Kor 5,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6ou kalon to kauchèma umôn. ouk oidate oti mikra zumè olon to furama zumoi;         [6] Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai. U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur* te maken?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,7 - 1 Kor 5,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ekkatharate tèn palaian zumèn, ina ète neon furama, kathôs este azumoi. kai gar to pascha èmôn etuthè christos:         [7] Doe de oude zuurdesem* weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam* is geslacht: Christus.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,8 - 1 Kor 5,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8ôste eortazômen, mè en zumè palaia mède en zumè kakias kai ponèrias, all en azumois eilikrineias kai alètheias.        [8] Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,9 - 1 Kor 5,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9egrapsa umin en tè epistolè mè sunanamignusthai pornois,         [9] In mijn brief schreef ik al dat u niet moest omgaan met mensen die zich aan ontucht overgeven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,10 - 1 Kor 5,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10ou pantôs tois pornois tou kosmou toutou è tois pleonektais kai arpaxin è eidôlolatrais, epei ôfeilete ara ek tou kosmou exelthein.         [10] Natuurlijk bedoelde ik niet alle ontuchtigen ter wereld, of uitbuiters, oplichters en afgodendienaren in het algemeen. Dan zou u de wereld moeten verlaten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,11 - 1 Kor 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11nun de egrapsa umin mè sunanamignusthai ean tis adelfos onomazomenos è pornos è pleonektès è eidôlolatrès è loidoros è methusos è arpax, tô toioutô mède sunesthiein.         [11] Nee, wat ik bedoel is dat u niet moet omgaan met elke zogenaamde christen die erop los leeft of hebzuchtig is, of met een afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,12 - 1 Kor 5,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12ti gar moi tous exô krinein; ouchi tous esô umeis krinete;         [12] Ik heb toch niet te oordelen over de buitenstaanders*? U oordeelt zelf immers ook alleen over mensen uit uw eigen kring.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 5,13 - 1 Kor 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13tous de exô o theos krinei. exarate ton ponèron ex umôn autôn.         [13] Over de anderen zal God wel oordelen. Verwijder die boosdoener uit uw midden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


GRIEKSE TEKST

1olôs akouetai en umin porneia, kai toiautè porneia ètis oude en tois ethnesin, ôste gunaika tina tou patros echein. 2kai umeis pefusiômenoi este, kai ouchi mallon epenthèsate, ina arthè ek mesou umôn o to ergon touto praxas; 3egô men gar, apôn tô sômati parôn de tô pneumati, èdè kekrika ôs parôn ton outôs touto katergasamenon 4en tô onomati tou kuriou [èmôn] ièsou, sunachthentôn umôn kai tou emou pneumatos sun tè dunamei tou kuriou èmôn ièsou, 5paradounai ton toiouton tô satana eis olethron tès sarkos, ina to pneuma sôthè en tè èmera tou kuriou. 6ou kalon to kauchèma umôn. ouk oidate oti mikra zumè olon to furama zumoi; 7ekkatharate tèn palaian zumèn, ina ète neon furama, kathôs este azumoi. kai gar to pascha èmôn etuthè christos: 8ôste eortazômen, mè en zumè palaia mède en zumè kakias kai ponèrias, all en azumois eilikrineias kai alètheias. 9egrapsa umin en tè epistolè mè sunanamignusthai pornois, 10ou pantôs tois pornois tou kosmou toutou è tois pleonektais kai arpaxin è eidôlolatrais, epei ôfeilete ara ek tou kosmou exelthein. 11nun de egrapsa umin mè sunanamignusthai ean tis adelfos onomazomenos è pornos è pleonektès è eidôlolatrès è loidoros è methusos è arpax, tô toioutô mède sunesthiein. 12ti gar moi tous exô krinein; ouchi tous esô umeis krinete; 13tous de exô o theos krinei. exarate ton ponèron ex umôn autôn.