BRIEF AAN DE FILIPPENZEN 2 - Fil 2 - - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 - - Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html-

Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -
OVERZICHT - TAALGEBRUIK - COMMENTAAR -

Fil 1 , Fil 2 , Fil 3 , Fil 4
Uitleg vers per vers : Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 - Fil 2,12 - Fil 2,13 - Fil 2,14 - Fil 2,15 - Fil 2,16 - Fil 2,17 - Fil 2,18 - Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -Fil 2,1-11 : Het voorbeeld van Christus .
Fil 2,12-18 : Vasthouden aan het woord dat leven geeft .
Fil 2,19-3,1 : Timoteüs en Epafroditus .

Fil 2,1-11 . Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -

Tweede lezing op de 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar : Fil 2,1-11 .

Broeders en zusters, als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.

Fil 2,1 - Fil 2,1 : Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1ei tis oun paraklèsis en christô, ei ti paramuthion agapès, ei tis koinônia pneumatos, ei tis splagchna kai oiktirmoi,   1 si qua ergo consolatio in Christo si quod solacium caritatis si qua societas spiritus si quid viscera et miserationes    1 Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn;  [1] Als dus vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging, gemeenschap van Geest, hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,   [1] Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden,   1 ¶ Als er dan in eenheid met Christus zomaar een oproep mogelijk is, of zomaar bemoediging uit liefde, of zomaar gemeenschap van geest, of zomaar bewogenheid, en erbarmen,   1. Aussi je vous en conjure par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'Amour, de communion dans l'Esprit, de tendresse compatissante, 

King James Bible . [1] If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies,
Luther-Bibel . 1 Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit,
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar . Broeders en zusters, als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,

Tekstuitleg van Fil 2,1 .

Fil 2,2 - Fil 2,2 : Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2plèrôsate mou tèn charan ina to auto fronète, tèn autèn agapèn echontes, sumpsuchoi, to en fronountes,  2 implete gaudium meum ut idem sapiatis eandem caritatem habentes unianimes id ipsum sentientes    2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde.  [2] maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.  [2] maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.   2 vervult dan mijn vreugde doordat ge op hetzelfde zint, dezelfde liefde vasthoudt, één van ziel op het ene zint,–   2. mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments : ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment ;  

King James Bible . [2] Fulfil ye my joy, that ye be likeminded, having the same love, being of one accord, of one mind.
Luther-Bibel . 2 so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr "eines" Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid.
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar . maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.

Tekstuitleg van Fil 2,2 .

5. hina (opdat) . Taalgebruik in het N.T. : hina (opdat) . Taalgebruik in Brieven : hina (opdat) . Taalgebruik in Fil : hina (opdat) . Fil (12) . Fil 1 (4) . Fil 2 (7) . Fil 3 (1) . Concreet : Fil 2 (7) : (1) Fil 2,2 . (2) Fil 2,10 . (3) Fil 2,15 . (4) Fil 2,19 . (5) Fil 2,27 . (6) Fil 2,28 . (7) Fil 2,30 .

Fil 2,3 - Fil 2,3 : Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3mèden kat eritheian mède kata kenodoxian, alla tè tapeinofrosunè allèlous ègoumenoi uperechontas eautôn,  3 nihil per contentionem neque per inanem gloriam sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes    3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.  [3] Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf.   [3] Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.   3 in niets twistzucht volgend of ijdele eer, maar in de nederigheid onder elkaar anderen beschouwend als uzelf overtreffend,  3. n'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à soi ;  

King James Bible . [3] Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
Luther-Bibel . 3 Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst,
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar . Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.

Tekstuitleg van Fil 2,3 .

Fil 2,4 - Fil 2,4 : Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4mè ta eautôn ekastos skopountes, alla [kai] ta eterôn ekastoi.   4 non quae sua sunt singuli considerantes sed et ea quae aliorum     4 Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.  [4] Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen.   [4] Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.  4 ieder van u niet de eigen belangen behartigend maar ieder van u ook die van anderen!   4. ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. 

King James Bible . [4] Look not every man on his own things, but every man also on the things of others.
Luther-Bibel . 4 und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient.
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar . Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten.

Tekstuitleg van Fil 2,4 .

Fil 2,5 - Fil 2,5 : Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5touto froneite en umin o kai en christô ièsou, 5 hoc enim sentite in vobis quod et in Christo Iesu    5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;   [5] Die* gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was:   [5] Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.   5 Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,–   5. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : 

King James Bible . [5] Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:
Luther-Bibel . 5 Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht:
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar . Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde:

Tekstuitleg van Fil 2,5 .

Fil 2,6 - Fil 2,6 : Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6os en morfè theou uparchôn ouch arpagmon ègèsato to einai isa theô,  6 qui cum in forma Dei esset non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo    6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;  [6] Hij die bestond* in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn.   [6] Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,   6 die bestaande in de gestalte van God het niet als geroofd goed heeft beschouwd gelijk te zijn aan God,   6. Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. 

King James Bible .[6] Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:
Luther-Bibel . 6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein,
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar . Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.

Tekstuitleg van Fil 2,6 . Dit vers Fil 2,6 telt 12 (2 X 2 X 3) woorden , 53 letters en 24 (2 X 2 X 2 X 3) lettergrepen . De getalwaarde van Fil 2,6 is 7054 (2 X 3527) .
- en morfè(i) theou huarchôn (in gestalte van God zijnde) ... to einai isa theô(i) (te zijn als God) .
- Fil 2,6 : en morfè(i) theou huparchôn (in gestalte van God zijnde) ... Fil 2,7 : morfèn doulou labôn (de gestalte van een slaaf aangenomen) . Heer <-> slaaf .
- Fil 2,6 : ouch harpagmon (niet als buit / toeëigening / eigendom) . Fil 2,7 : alla eauton ekenôsen (maar hij ontledigde zichzelf = maar hij ontdeed zichzelf van) .
- Fil 2,6 : ègèsato to einai isa theô(i) (hij beschouwde het zijn als God) ... Fil 2,7 : heuretheis hôs anthropos (hij werd bevonden als mens) .

4. gen. mann. enk. theou van het zelfst. naamw. theos (God) . Taalgebruik in het N.T. : theos (God) . Taalgebruik in Brieven : theos (God) . Taalgebruik in Fil : theos (God) . Vergelijk : L. deus , Fr. dieu . De vloek dju . Fil (10 / 11) : (1) Fil 1,2 . (2) Fil 1,11 . (3) Fil 1,28 . (4) Fil 2,6 . (5) Fil 2,11 . (6) Fil 2,15 . (7) Fil 3,3 . (8) Fil 3,9 . (9) Fil 3,14 . (10) Fil 4,7 . Een vorm van theos (God) in Fil (22 / 23) , in Fil 2 (6) : (1) Fil 2,6 . (2) Fil 2,9 . (3) Fil 2,11 . (4) Fil 2,13 . (5) Fil 2,15 . (6) Fil 2,27 .

7. harpagmos (buit, buitenkansje) . Hapax . Werkwoord harpazô (roven, overnemen) .

Fil 2,7 - Fil 2,7 : Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος: καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος 7 sed semet ipsum exinanivit formam servi accipiens in similitudinem hominum factus et habitu inventus ut homo    7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;   [7] Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen   [7] maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.   7 maar zichzelf heeft ontledigd door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, gelijk geworden aan mensen en in houding een mens gebleken;  7. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, 

King James Bible . [7] But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men:
Luther-Bibel . 7 sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar . Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.

Tekstuitleg van Fil 2,7 . Dit vers Fil 2,7 telt 15 (3 X 5) woorden en 39 (3 X 13) lettergrepen .
- Fil 2,6 : en morfè(i) theou huparchôn (in gestalte van God zijnde) ... Fil 2,7 : morfèn doulou labôn (de gestalte van een slaaf aangenomen) . Heer <-> slaaf .
- Fil 2,6 : ouch harpagmon (niet als buit / toeëigening / eigendom) . Fil 2,7 : alla eauton ekenôsen (maar hij ontledigde zichzelf = maar hij ontdeed zichzelf van) .
- Fil 2,6 : ègèsato to einai isa theô(i) (hij beschouwde het zijn als God) ... Fil 2,7 : heuretheis hôs anthropos (hij werd bevonden als mens) .
- Fil 2,7 : heauton ekenôsen (hij ontledigde zichzelf) ... Fil 2,8 : etapeinôsen heauton (hij vernederde zichzelf) .
- Fil 2,7 : en omoiômati anthrôpôn genomenos (in gelijkheid van mensen geworden) ... Fil 2,8 : genomenos upèkoos mechri thanatou (geworden gehoorzaam tot de dood) .

We zouden het in zeven stappen kunnen uitdrukken :

  1. Fil 2,7 : alla eauton ekenôsen (maar hij ontledigde zichzelf = maar hij ontdeed zichzelf van) .
  2. Fil 2,7 : morfèn doulou labôn (de gestalte van een slaaf aangenomen) .
  3. Fil 2,7 : en omoiômati anthrôpôn genomenos (in gelijkheid van mensen geworden) .
  4. Fil 2,7 : heuretheis hôs anthropos (hij werd bevonden als mens) .
  5. Fil 2,8 : etapeinôsen heauton (hij vernederde zichzelf) .
  6. Fil 2,8 : genomenos upèkoos mechri thanatou (geworden gehoorzaam tot de dood) .
  7. Fil 2,8 : thanatou de staurou (de dood echter van het kruis) .
Fil 2,8 - Fil 2,8 : Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8etapeinôsen eauton genomenos upèkoos mechri thanatou, thanatou de staurou.  8 humiliavit semet ipsum factus oboediens usque ad mortem mortem autem crucis    8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.   [8] heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis.   [8] En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.   8 hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot in de dood, de dood aan een kruis.  8. il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix ! 

King James Bible . [8] And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.
Luther-Bibel . 8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar . En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis.

Tekstuitleg van Fil 2,8 . Dit vers Fil 2,8 telt 9 (3 X 3) woorden en 26 (2 X 13) lettergrepen .

- Fil 2,7 : heauton ekenôsen (hij ontledigde zichzelf) ... Fil 2,8 : etapeinôsen heauton (hij vernederde zichzelf) .
- Fil 2,7 : en omoiômati anthrôpôn genomenos (in gelijkheid van mensen geworden) ... Fil 2,8 : genomenos upèkoos mechri thanatou (geworden gehoorzaam tot de dood) .
- Fil 2,8 : genomenos upèkoos mechri thanatou (geworden gehoorzaam tot de dood) ... Fil 2,8 : thanatou de staurou (de dood echter van het kruis) .

Fil 2,9 - Fil 2,9 : Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9dio kai o theos auton uperupsôsen kai echarisato autô to onoma to uper pan onoma,  9 propter quod et Deus illum exaltavit et donavit illi nomen super omne nomen    9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;   [9] Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam* verleend die boven alle namen staat,   [9] Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,   9 Daarom heeft God hem verhoogd en hem genadig de naam verleend die is boven alle naam,  9. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom,  

King James Bible . [9] Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:
Luther-Bibel . 9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist,
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar . Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is.

Tekstuitleg van Fil 2,9 . Dit vers Fil 2,9 telt 15 (3 X 5) woorden en 32 (2 X 2 X 2 X 2 X 2) lettergrepen .

4. nom. mann. enk. theos van het zelfst. naamw. theos (God)  . Taalgebruik in het N.T. : theos (God) . Taalgebruik in Brieven : theos (God) . Taalgebruik in Fil : theos (God) . Vergelijk : L. deus , Fr. dieu . De vloek dju . Fil (8) : (1) Fil 1,8 . (2) Fil 2,9 . (3) Fil 2,13 . (4) Fil 2,27 . (5) Fil 3,15 . (6) Fil 3,19 . (7) Fil 4,9 . (8) Fil 4,19 . Een vorm van theos (God) in Fil (22 / 23) , in Fil 2 (6) : (1) Fil 2,6 . (2) Fil 2,9 . (3) Fil 2,11 . (4) Fil 2,13 . (5) Fil 2,15 . (6) Fil 2,27 .

Fil 2,10 - Fil 2,10 : Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10ina en tô onomati ièsou pan gonu kampsè epouraniôn kai epigeiôn kai katachthoniôn,   10 ut in nomine Iesu omne genu flectat caelestium et terrestrium et infernorum    10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.   [10] opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde,   [10] opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,   10 opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen van hemelingen, aardbewoners en onderaardsen,   10. pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, 

King James Bible . [10] That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;
Luther-Bibel . 10 dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind,
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar . Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde;

Tekstuitleg van Fil 2,10 . Dit vers Fil 2,10 telt 13 woorden en 31 lettergrepen .

1. hina (opdat) . Taalgebruik in het N.T. : hina (opdat) . Taalgebruik in Brieven : hina (opdat) . Taalgebruik in Fil : hina (opdat) . Fil (12) . Fil 1 (4) . Fil 2 (7) . Fil 3 (1) . Concreet : Fil 2 (7) : (1) Fil 2,2 . (2) Fil 2,10 . (3) Fil 2,15 . (4) Fil 2,19 . (5) Fil 2,27 . (6) Fil 2,28 . (7) Fil 2,30 .

Fil 2,11 - Fil 2,11 : Het voorbeeld van Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,1 - Fil 2,2 - Fil 2,3 - Fil 2,4 - Fil 2,5 - Fil 2,6 - Fil 2,7 - Fil 2,8 - Fil 2,9 - Fil 2,10 - Fil 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai pasa glôssa exomologèsètai oti kurios ièsous christos eis doxan theou patros.   11 et omnis lingua confiteatur quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris     11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.  [11] en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: de Heer, dat is Jezus Christus.   [11] en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.  11 en alle tong zal belijden: Jezus Christus is Heer!, tot glorie van God de Vader.   11. et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu'il est SEIGNEUR, à la gloire de Dieu le Père.  

King James Bible . [11] And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Luther-Bibel . 11 und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar . en iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.

Tekstuitleg van Fil 2,11 . Dit vers Fil 2,11 telt 12 (2 X 2 X 3) woorden en 28 (2 X 2 X 7) lettergrepen .

2. pasa (elk) . Verwijzing : pas (ieder, elk, alles) . Hebr. kol . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. elk , ieder . Fil slechts in Fil 2,11 .

  pas (al) bijbel  O.T.  N.T.  ev. Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil   Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.. A. B.
2 nom. vr. enk. pasa 288 245 43 16  22  4 3   1 4         1     2 3 1 1 1       16 
  Totaal 6697  5530  1167 407  540  68  83  49  15  49  32  36  18  16  22  17  14  49  12  17  24  470  70

5. hoti (dat) . Verwijzing : hoti (dat, omdat) . Fil (21) . Fil 1 (9) . Fil 2 (6) . Fil 3 (1) . Fil 4 (5) . Concreet : Fil 2 (6) : (1) Fil 2,11 . (2) Fil 2,16 . (3) Fil 2,22 . (4) Fil 2,24 . (5) Fil 2,26 . (6) Fil 2,30 .

hoti ( dat ) bijbel O.T. N.T. ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  4396  3213  1183  626  389  55  53  48  26  13  21  13  11  11  17  16  15  61  286  103 

7. Ièsous (Jezus) . Verwijzing : Ièsous (Jezus) . Nom. mann. enk. Eigennaam . Fil (1) : Fil 2,11 .

Ièsous (Jezus)   bijbel O.T. N.T. syn. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  Heb 2 Pe 1 Joh
nom. enk. Ièsous 604  149  455  222 416 28
Ièsous (ho) christos     14   1 12   2 2 1 1   1 1 1 1 1 1

8. christos (Christus) . Verwijzing : christos (Christus) . Nom. mann. enk. Fil (4) : (1) Fil 1,18 . (2) Fil 1,20 . (3) Fil 1,21 . (4) Fil 2,11 .

Christos  bijbel  O.T.  N.T.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud 
nom. Christos 118 8 110 73 14 18 2 9 6 4 4   1 3       6   2 1 3      
totaal 555 38 517 432 65  61  44  36  46  37  25  10  10  14  13  12  21   

9. eis (naar) . Verwijzing : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) . E. for . Ned. naar . D. nach . Fil (19) . Fil 2 (3) : (10) Fil 2,11 . (11) Fil 2,16 . (12) Fil 2,22 .

eis (naar)   bijbel O.T. N.T. Joh Hnd Apk syn.  ev.  P.  A. b.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud 
  6930  5336  1594  181  260  73  576  757  427  77  504  98  39  64  26  32  19  18  19  12  19  13  64  13  37  10 

10. doxan (heerlijkheid) . Verwijzing : doxa (heerlijkheid) . Hebr. khabhôd (heerlijkheid) . In Hebreeuws betekent het zwaarte (b.v. van zijn mantel) . In het Grieks getransponeerd naar iets lichts , heerlijks : doxa . Lat. gloria . Fr. gloire . Ned. heerlijkheid . Acc. vr. enk. Fil (2) : (1) Fil 1,11 . (2) Fil 2,11 .

doxa (heerlijkheid) (enk.) bijbel O.T. N.T. Hnd Apk syn.  ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Heb Jak 1 Pe 2 Pe Jud  P.  A. b. 
acc. vr. enk.  doxan 187  134  4 10  18  23                    19 
totaal 531  375  156  17  23  39  96  16  19  80  16 

9. - 10. eis doxan (tot heerlijkheid) . N.T. (11) : (1) Lc 24,26 . (2) Rom 3,7 . (3) Rom 9,23 . (4) Rom 15,7 . (5) 1 Kor 2,7 . (6) 1 Kor 10,31 . (7) 2 Kor 3,18 . (8) 2 Kor 4,15 . (9) Fil 1,11 . (10) Fil 2,11 . (11) Heb 2,10 .

11. gen. mann. enk. theou van het zelfst. naamw. theos (God) . Taalgebruik in het N.T. : theos (God) . Taalgebruik in Brieven : theos (God) . Taalgebruik in Fil : theos (God) . Vergelijk : L. deus , Fr. dieu . De vloek dju . Fil (10) : (1) Fil 1,2 . (2) Fil 1,11 . (3) Fil 1,28 . (4) Fil 2,6 . (5) Fil 2,11 . (6) Fil 2,15 . (7) Fil 3,3 . (8) Fil 3,9 . (9) Fil 3,14 . (10) Fil 4,7 . Een vorm van theos (God) in Fil (22 / 23) , in Fil 2 (6) : (1) Fil 2,6 . (2) Fil 2,9 . (3) Fil 2,11 . (4) Fil 2,13 . (5) Fil 2,15 . (6) Fil 2,27 .

10. - 11. doxan theou (heerlijkheid van God) (4) : (1) Hnd 7,55 . (2) Rom 15,7 . (3) 1 Kor 10,31 . (4) Fil 2,11 .
- doxan tou theou (heerlijkheid van God) (4) : (1) Joh 11,40 . (2) Joh 12,43 . (3) 2 Kor 4,15 . (4) Apk 22,11 .

9. - 11. eis doxan (tou) theou (tot heerlijkheid van God) . N.T. (4) : (1) Rom 15,7 . (2) 1 Kor 10,31 . (3) 2 Kor 4,15 (tou theou = van God) . (4) Fil 2,11 .

11. - 12. theou patros (van God Vader) .

theos (kai) patèr   N.T. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 1 Pe 2 Pe 2 Joh  P.   A. B 
theou (kai) patros = God (en) Vader  23 23 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 20  3
theou (kai) patros = God (en) Vader      Rom 1,7  1 Kor 1,3  2 Kor 1,2  3: (1) Gal 1,1 . (2) Gal 1,3 . (3) Gal 1,4 . 2 : (1) Ef 1,2  . (2) Ef 6,23 . 2: (1) Fil 1,2 . (2) Fil 2,11 . 2: (1) Kol 1,2 . (2) Kol 2,2 . 1 Tes 1,1  2 Tes 1,2  1 Tim 1,2   2 Tim 1,2  Tit 1,4  Film 1,3  1 Pe 1,2   2 Pe 1,17  2 Joh 1,3     

9. - 12. eis doxan theou patros (tot heerlijkheid van God Vader) . Hapax in Fil 2,11 .

Fil 2,12-18 . Vasthouden aan het woord dat leven geeft - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,12 - Fil 2,13 - Fil 2,14 - Fil 2,15 - Fil 2,16 - Fil 2,17 - Fil 2,18 -

Fil 2,12 - Fil 2,12 : Vasthouden aan het woord dat leven geeft - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,12 - Fil 2,13 - Fil 2,14 - Fil 2,15 - Fil 2,16 - Fil 2,17 - Fil 2,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12ôste, agapètoi mou, kathôs pantote upèkousate, mè ôs en tè parousia mou monon alla nun pollô mallon en tè apousia mou, meta fobou kai tromou tèn eautôn sôtèrian katergazesthe:  12 itaque carissimi mei sicut semper oboedistis non ut in praesentia mei tantum sed multo magis nunc in absentia mea cum metu et tremore vestram salutem operamini     12 Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven:   [12] Daarom, geliefden, omdat u altijd naar mij geluisterd hebt, niet alleen in mijn aanwezigheid maar nog veel meer nu ik afwezig ben: bewerk uw redding met eerbied* en ontzag.   [12] Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,   12 ¶ Zó, geliefden van mij, zoals gij altijd hebt gehoorzaamd, werkt zo, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu des te meer in mijn afwezigheid, met vreze en beven aan uw redding.   12. Ainsi donc, mes bien-aimés, avec cette obéissance dont vous avez toujours fait preuve, et qui doit paraître, non seulement quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut : 

King James Bible . [12] Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
Luther-Bibel . 12 Also, meine Lieben, - wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit - schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern.

Tekstuitleg van Fil 2,12 .

Fil 2,13 - Fil 2,13 : Vasthouden aan het woord dat leven geeft - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,12 - Fil 2,13 - Fil 2,14 - Fil 2,15 - Fil 2,16 - Fil 2,17 - Fil 2,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13theos gar estin o energôn en umin kai to thelein kai to energein uper tès eudokias.   13 Deus est enim qui operatur in vobis et velle et perficere pro bona voluntate    13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.  [13] God immers brengt in u zowel het willen als het doen tot stand, om zijn welgevallen te verwezenlijken.   [13] want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.   13 Want het is God die in u én het willen bewerkt én het werken voor het welbehagen.   13. aussi bien, Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins.  

King James Bible . [13] For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.
Luther-Bibel . 13 Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.

Tekstuitleg van Fil 2,13 .

1. nom. mann. enk. theos van het zelfst. naamw. theos (God)  . Taalgebruik in het N.T. : theos (God) . Taalgebruik in Brieven : theos (God) . Taalgebruik in Fil : theos (God) . Vergelijk : L. deus , Fr. dieu . De vloek dju . Fil (8) : (1) Fil 1,8 . (2) Fil 2,9 . (3) Fil 2,13 . (4) Fil 2,27 . (5) Fil 3,15 . (6) Fil 3,19 . (7) Fil 4,9 . (8) Fil 4,19 . Een vorm van theos (God) in Fil (22 / 23) , in Fil 2 (6) : (1) Fil 2,6 . (2) Fil 2,9 . (3) Fil 2,11 . (4) Fil 2,13 . (5) Fil 2,15 . (6) Fil 2,27 .

Fil 2,14 - Fil 2,14 : Vasthouden aan het woord dat leven geeft - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,12 - Fil 2,13 - Fil 2,14 - Fil 2,15 - Fil 2,16 - Fil 2,17 - Fil 2,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14panta poieite chôris goggusmôn kai dialogismôn,   14 omnia autem facite sine murmurationibus et haesitationibus     14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;   [14] Doe alles zonder morren of tegenspreken,   [14] Doe alles zonder morren en tegenspreken,   14 ¶ Doet alles zonder morren en tegenspreken,   14. Agissez en tout sans murmures ni contestations,  

King James Bible . [14] Do all things without murmurings and disputings:
Luther-Bibel . 14 Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel,

Tekstuitleg van Fil 2,14 .

Fil 2,15 - Fil 2,15 : Vasthouden aan het woord dat leven geeft - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,12 - Fil 2,13 - Fil 2,14 - Fil 2,15 - Fil 2,16 - Fil 2,17 - Fil 2,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15ina genèsthe amemptoi kai akeraioi, tekna theou amôma meson geneas skolias kai diestrammenès, en ois fainesthe ôs fôstères en kosmô, 15 ut sitis sine querella et simplices filii Dei sine reprehensione in medio nationis pravae et perversae inter quos lucetis sicut luminaria in mundo     15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;   [15] zodat u onberispelijk en onschuldig bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een slinks en ontaard geslacht, waarin u schittert als sterren in het heelal.   [15] opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.   15 opdat ge onberispelijk en onbesmet wordt, onbevlekte kinderen van God te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, onder wie gij straalt als lichtsterren in de wereld,   15. afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache au sein d'une génération dévoyée et pervertie, d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière,  

King James Bible . [15] That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;
Luther-Bibel . 15 damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt,

Tekstuitleg van Fil 2,15 .

1. hina (opdat) . Taalgebruik in het N.T. : hina (opdat) . Taalgebruik in Brieven : hina (opdat) . Taalgebruik in Fil : hina (opdat) . Fil (12) . Fil 1 (4) . Fil 2 (7) . Fil 3 (1) . Concreet : Fil 2 (7) : (1) Fil 2,2 . (2) Fil 2,10 . (3) Fil 2,15 . (4) Fil 2,19 . (5) Fil 2,27 . (6) Fil 2,28 . (7) Fil 2,30 .

7. gen. mann. enk. theou van het zelfst. naamw. theos (God) . Taalgebruik in het N.T. : theos (God) . Taalgebruik in Brieven : theos (God) . Taalgebruik in Fil : theos (God) . Vergelijk : L. deus , Fr. dieu . De vloek dju . Fil (10) : (1) Fil 1,2 . (2) Fil 1,11 . (3) Fil 1,28 . (4) Fil 2,6 . (5) Fil 2,11 . (6) Fil 2,15 . (7) Fil 3,3 . (8) Fil 3,9 . (9) Fil 3,14 . (10) Fil 4,7 . Een vorm van theos (God) in Fil (22 / 23) , in Fil 2 (6) : (1) Fil 2,6 . (2) Fil 2,9 . (3) Fil 2,11 . (4) Fil 2,13 . (5) Fil 2,15 . (6) Fil 2,27 .

Fil 2,16 - Fil 2,16 : Vasthouden aan het woord dat leven geeft - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,12 - Fil 2,13 - Fil 2,14 - Fil 2,15 - Fil 2,16 - Fil 2,17 - Fil 2,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16logon zôès epechontes, eis kauchèma emoi eis èmeran christou, oti ouk eis kenon edramon oude eis kenon ekopiasa.   16 verbum vitae continentes ad gloriam meam in die Christi quia non in vacuum cucurri neque in vacuum laboravi     16 Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.   [16] Houd vast aan het woord dat leven geeft. Dan kan ik, als de dag van Christus komt, trots zijn omdat ik niet tevergeefs heb gelopen en niet voor niets heb gezwoegd.   [16] Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.   16 doordat ge een woord van leven vasthoudt, tot roem voor mij tegen de dag van Christus, dat ik niet voor niets heb gelopen en niet voor niets gezwoegd.   16. en lui présentant la Parole de vie. Vous me préparez ainsi un sujet de fierté pour le Jour du Christ, car ma course et ma peine n'auront pas été vaines. 

King James Bible . [16] Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.
Luther-Bibel . 16 dadurch dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin noch vergeblich gearbeitet habe.

Tekstuitleg van Fil 2,16 .

4. eis (naar) . Verwijzing : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) . E. for . Ned. naar . D. nach . Fil (19) . Fil 2 (3) : (10) Fil 2,11 . (11) Fil 2,16 . (12) Fil 2,22 .

eis (naar)   bijbel O.T. N.T. Joh Hnd Apk syn.  ev.  P.  A. b.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud 
  6930  5336  1594  181  260  73  576  757  427  77  504  98  39  64  26  32  19  18  19  12  19  13  64  13  37  10 

10. hoti (dat) . Verwijzing : hoti (dat, omdat) . Fil (21) . Fil 1 (9) . Fil 2 (6) . Fil 3 (1) . Fil 4 (5) . Concreet : Fil 2 (6) : (1) Fil 2,11 . (2) Fil 2,16 . (3) Fil 2,22 . (4) Fil 2,24 . (5) Fil 2,26 . (6) Fil 2,30 .

hoti ( dat ) bijbel O.T. N.T. ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  4396  3213  1183  626  389  55  53  48  26  13  21  13  11  11  17  16  15  61  286  103 

 

Fil 2,17 - Fil 2,17 : Vasthouden aan het woord dat leven geeft - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,12 - Fil 2,13 - Fil 2,14 - Fil 2,15 - Fil 2,16 - Fil 2,17 - Fil 2,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17alla ei kai spendomai epi tè thusia kai leitourgia tès pisteôs umôn, chairô kai sugchairô pasin umin:  17 sed et si immolor supra sacrificium et obsequium fidei vestrae gaudeo et congratulor omnibus vobis     17 Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worde over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijde ik mij, en verblijde mij met u allen.  [17] Maar* ook al wordt mijn bloed geplengd bij de offerdienst van uw geloof, dan nog ben ik verheugd en wens ik u allen geluk.   [17] Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen.   17 Maar ook als ik geplengd word bij de offerande en eredienst van uw geloof, dan ben ik verheugd en ben ik mede–verheugd met u allen;  17. Au fait, si mon sang même doit se répandre en libation sur le sacrifice et l'oblation de votre foi, j'en suis heureux et m'en réjouis avec vous tous,  

King James Bible . [17] Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy, and rejoice with you all.
Luther-Bibel . 17 Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen.

Tekstuitleg van Fil 2,17 .

Fil 2,18 - Fil 2,18 : Vasthouden aan het woord dat leven geeft - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,12 - Fil 2,13 - Fil 2,14 - Fil 2,15 - Fil 2,16 - Fil 2,17 - Fil 2,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18to de auto kai umeis chairete kai sugchairete moi.   18 id ipsum autem et vos gaudete et congratulamini mihi     18 En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook ulieden met mij.   [18] En u moet evengoed verheugd zijn en delen in mijn vreugde.   [18] Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.   18 weest ook gíj daarover verheugd en mede–verheugd met mij.   18. comme vous devez, de votre côté, en être heureux et vous en réjouir avec moi.  

King James Bible . [18] For the same cause also do ye joy, and rejoice with me.
Luther-Bibel . 18 Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen.

Tekstuitleg van Fil 2,18.

Fil 2,19-3,1 . Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -

Fil 2,19 - Fil 2,19 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19elpizô de en kuriô ièsou timotheon tacheôs pempsai umin, ina kagô eupsuchô gnous ta peri umôn.   19 spero autem in Domino Iesu Timotheum cito me mittere ad vos ut et ego bono animo sim cognitis quae circa vos sunt    19 En ik hoop in den Heere Jezus Timotheüs haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed moge zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben.   [19] In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik Timoteüs* spoedig naar u toe te sturen; het zal mij goed doen te horen hoe het met u gaat.   [19] In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen; het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat.   19 Maar ik hoop in eenheid met de Heer Jezus weldra Timoteüs naar u toe te sturen, opdat ook ík welgemoed word als ik kennis neem van uw zaken.  19. J'espère du moins, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être soulagé moi-même en obtenant de vos nouvelles.  

King James Bible . [19] But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort, when I know your state.
Luther-Bibel . 19 Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht.

Tekstuitleg van Fil 2,19 .

10. hina (opdat) . Taalgebruik in het N.T. : hina (opdat) . Taalgebruik in Brieven : hina (opdat) . Taalgebruik in Fil : hina (opdat) . Fil (12) . Fil 1 (4) . Fil 2 (7) . Fil 3 (1) . Concreet : Fil 2 (7) : (1) Fil 2,2 . (2) Fil 2,10 . (3) Fil 2,15 . (4) Fil 2,19 . (5) Fil 2,27 . (6) Fil 2,28 . (7) Fil 2,30 .

Fil 2,20 - Fil 2,20 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20oudena gar echô isopsuchon ostis gnèsiôs ta peri umôn merimnèsei,   20 neminem enim habeo tam unianimem qui sincera affectione pro vobis sollicitus sit    20 Want ik heb niemand, die even alzo gemoed is, dewelke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen.  [20] Ik heb niemand die u zo welgezind is en zo trouw uw belangen zal behartigen.   [20] Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert,   20 Want ik heb niemand die zo eensgeestes is en betrokken voor uw zaken zorg zal dragen.   20. Je n'ai vraiment personne qui saura comme lui s'intéresser d'un cœur sincère à votre situation : 

King James Bible . [20] For I have no man likeminded, who will naturally care for your state.
Luther-Bibel . 20 Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird.

Tekstuitleg van Fil 2,20 .

Fil 2,21 - Fil 2,21 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21oi pantes gar ta eautôn zètousin, ou ta ièsou christou.  21 omnes enim sua quaerunt non quae sunt Christi Iesu    21 Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is.  [21] Want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus.   [21] want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus.  21 Want allen zoeken hun eigen belangen niet die van Christus Jezus.   21. tous recherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus Christ. 

King James Bible . [21] For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's.
Luther-Bibel . 21 Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist.

Tekstuitleg van Fil 2,21 .

Fil 2,22 - Fil 2,22 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22tèn de dokimèn autou ginôskete, oti ôs patri teknon sun emoi edouleusen eis to euaggelion. 22 experimentum autem eius cognoscite quoniam sicut patri filius mecum servivit in evangelium    22 En gij weet zijn beproeving, dat hij, als een kind zijn vader, met mij gediend heeft in het Evangelie.  [22] Maar hij heeft, zoals u weet, zijn trouw bewezen, want samen met mij heeft hij, als een kind naast zijn vader, de zaak van het evangelie gediend.   [22] U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet.   22 Maar zijn beproefde trouw kent ge, omdat hij als een kind met een vader met mij gediend heeft voor de verkondiging.  22. Mais lui, vous savez qu'il a fait ses preuves : c'est comme un fils auprès de son père qu'il a servi avec moi la cause de l'Évangile. 

King James Bible . [22] But ye know the proof of him, that, as a son with the father, he hath served with me in the gospel.
Luther-Bibel . 22 Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat; denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient.

Tekstuitleg van Fil 2,22 .

6. hoti (dat) . Verwijzing : hoti (dat, omdat) . Fil (21) . Fil 1 (9) . Fil 2 (6) . Fil 3 (1) . Fil 4 (5) . Concreet : Fil 2 (6) : (1) Fil 2,11 . (2) Fil 2,16 . (3) Fil 2,22 . (4) Fil 2,24 . (5) Fil 2,26 . (6) Fil 2,30 .

hoti ( dat ) bijbel O.T. N.T. ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  4396  3213  1183  626  389  55  53  48  26  13  21  13  11  11  17  16  15  61  286  103 

13. eis (naar) . Verwijzing : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) . E. for . Ned. naar . D. nach . Fil (19) . Fil 2 (3) : (10) Fil 2,11 . (11) Fil 2,16 . (12) Fil 2,22 .

eis (naar)   bijbel O.T. N.T. Joh Hnd Apk syn.  ev.  P.  A. b.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud 
  6930  5336  1594  181  260  73  576  757  427  77  504  98  39  64  26  32  19  18  19  12  19  13  64  13  37  10 

 

Fil 2,23 - Fil 2,23 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23touton men oun elpizô pempsai ôs an afidô ta peri eme exautès:   23 hunc igitur spero me mittere mox ut videro quae circa me sunt    23 Ik hoop dan wel dezen van stonde aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben;  [23] Hem hoop ik dus te sturen, zodra ik kan overzien hoe mijn zaken ervoor staan.   [23] Hem hoop ik dus te sturen, zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren.  23 Hem hoop ik dan dadelijk te sturen zodra ik mijn zaken overzie.  23. C'est donc lui que je compte vous envoyer, dès que j'aurai vu clair dans mes affaires. 

King James Bible . [23] Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me.
Luther-Bibel . 23 Ihn hoffe ich zu senden, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht.

Tekstuitleg van Fil 2,23 .

Fil 2,24 - Fil 2,24 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24pepoitha de en kuriô oti kai autos tacheôs eleusomai.  24 confido autem in Domino quoniam et ipse veniam ad vos cito    24 Doch ik vertrouw in den Heere, dat ik ook zelf haast tot u komen zal.  [24] Maar ik vertrouw op de Heer, dat ik spoedig ook zelf zal komen.   [24] De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik zelf ook spoedig kan komen.   24 Maar in eenheid met de Heer ben ik vol vertrouwen dat ik ook zelf weldra zal komen.  24. J'ai d'ailleurs bon espoir dans le Seigneur de venir bientôt moi-même. 

King James Bible . [24] But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly.
Luther-Bibel . 24 Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde.

Tekstuitleg van Fil 2,24 .

5. hoti (dat) . Verwijzing : hoti (dat, omdat) . Fil (21) . Fil 1 (9) . Fil 2 (6) . Fil 3 (1) . Fil 4 (5) . Concreet : Fil 2 (6) : (1) Fil 2,11 . (2) Fil 2,16 . (3) Fil 2,22 . (4) Fil 2,24 . (5) Fil 2,26 . (6) Fil 2,30 .

hoti ( dat ) bijbel O.T. N.T. ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  4396  3213  1183  626  389  55  53  48  26  13  21  13  11  11  17  16  15  61  286  103 

 

Fil 2,25 - Fil 2,25 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25anagkaion de ègèsamèn epafroditon ton adelfon kai sunergon kai sustratiôtèn mou, umôn de apostolon kai leitourgon tès chreias mou, pempsai pros umas, 25 necessarium autem existimavi Epafroditum fratrem et cooperatorem et commilitonem meum vestrum autem apostolum et ministrum necessitatis meae mittere ad vos    25 Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder, en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene, en bedienaar mijner nooddruft;  [25] Ik vind het wel nodig onze broeder Epafroditus*, mijn medewerker en strijdmakker, uw afgezant en uw helper in mijn nood, naar u toe te sturen.   [25] Ik vind het nodig Epafroditus naar u terug te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest, en heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood.   25 Ik heb het wel noodzakelijk geacht Epafroditus, mijn broeder en mede–arbeider en mede–soldaat, en uw afgezant en voorziener in mijn behoefte, naar u toe te sturen,   25. Mais je crois nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, ce frère qui m'est un compagnon de travail et de combat, et que vous avez délégué pour assister mon indigence. 

King James Bible . [25] Yet I supposed it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and companion in labour, and fellowsoldier, but your messenger, and he that ministered to my wants.
Luther-Bibel . 25 Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not;

Tekstuitleg van Fil 2,25 .

Fil 2,26 - Fil 2,26 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26epeidè epipothôn èn pantas umas, kai adèmonôn dioti èkousate oti èsthenèsen.  26 quoniam quidem omnes vos desiderabat et maestus erat propterea quod audieratis illum infirmatum     26 Dewijl hij zeer begerig was naar u allen, en zeer beangst was, omdat gij gehoord hadt, dat hij krank was.  [26] Hij heeft namelijk heimwee naar u allen, en hij lijdt eronder dat u van zijn ziekte gehoord hebt.  [26] Maar hij verlangt ernaar u allen weer te zien en maakt zich grote zorgen, omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. 26 daar hij naar u allen verlangde, en ongelukkig was omdat u gehoord had dat hij ziek was.   26. Car il languit après vous tous, et ne tient plus en place du fait que vous avez appris sa maladie.  

King James Bible . [26] For he longed after you all, and was full of heaviness, because that ye had heard that he had been sick.
Luther-Bibel . 26 denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war.

Tekstuitleg van Fil 2,26 .

10. hoti (dat) . Verwijzing : hoti (dat, omdat) . Fil (21) . Fil 1 (9) . Fil 2 (6) . Fil 3 (1) . Fil 4 (5) . Concreet : Fil 2 (6) : (1) Fil 2,11 . (2) Fil 2,16 . (3) Fil 2,22 . (4) Fil 2,24 . (5) Fil 2,26 . (6) Fil 2,30 .

hoti ( dat ) bijbel O.T. N.T. ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  4396  3213  1183  626  389  55  53  48  26  13  21  13  11  11  17  16  15  61  286  103 

 

Fil 2,27 - Fil 2,27 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27kai gar èsthenèsen paraplèsion thanatô: alla o theos èleèsen auton, ouk auton de monon alla kai eme, ina mè lupèn epi lupèn schô.  27 nam et infirmatus est usque ad mortem sed Deus misertus est eius non solum autem eius verum etiam et mei ne tristitiam super tristitiam haberem     27 En hij is ook krank geweest tot nabij den dood; maar God heeft Zich zijner ontfermd; en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben.  [27] Hij is inderdaad doodziek geweest. Maar God heeft medelijden met hem gehad, en niet alleen met hem maar ook met mij, opdat ik niet het ene verdriet na het andere zou hebben.   [27] Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij: hij heeft me nog meer verdriet bespaard.   27 Want hij ís ook ziek geweest, bijna dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd, niet alleen over hem maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid kreeg.  27. C'est vrai qu'il a été malade, et bien près de la mort ; mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi bien de moi, m'épargnant d'avoir chagrin sur chagrin. 

King James Bible . [27] For indeed he was sick nigh unto death: but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow.
Luther-Bibel . 27 Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt; nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte.

Tekstuitleg van Fil 2,27 .

8. nom. mann. enk. theos van het zelfst. naamw. theos (God)  . Taalgebruik in het N.T. : theos (God) . Taalgebruik in Brieven : theos (God) . Taalgebruik in Fil : theos (God) . Vergelijk : L. deus , Fr. dieu . De vloek dju . Fil (8) : (1) Fil 1,8 . (2) Fil 2,9 . (3) Fil 2,13 . (4) Fil 2,27 . (5) Fil 3,15 . (6) Fil 3,19 . (7) Fil 4,9 . (8) Fil 4,19 . Een vorm van theos (God) in Fil (22 / 23) , in Fil 2 (6) : (1) Fil 2,6 . (2) Fil 2,9 . (3) Fil 2,11 . (4) Fil 2,13 . (5) Fil 2,15 . (6) Fil 2,27 .

18. hina (opdat) . Taalgebruik in het N.T. : hina (opdat) . Taalgebruik in Brieven : hina (opdat) . Taalgebruik in Fil : hina (opdat) . Fil (12) . Fil 1 (4) . Fil 2 (7) . Fil 3 (1) . Concreet : Fil 2 (7) : (1) Fil 2,2 . (2) Fil 2,10 . (3) Fil 2,15 . (4) Fil 2,19 . (5) Fil 2,27 . (6) Fil 2,28 . (7) Fil 2,30 .

Fil 2,28 - Fil 2,28 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28spoudaioterôs oun epempsa auton ina idontes auton palin charète kagô alupoteros ô.  28 festinantius ergo misi illum ut viso eo iterum gaudeatis et ego sine tristitia sim     28 Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij, hem ziende, wederom u zoudt verblijden, en ik te min zou droevig zijn.   [28] Daarom stuur ik hem haastig terug, opdat u verheugd zult zijn hem weer terug te zien en ik van zorgen bevrijd ben.   [28] Ik stuur hem nu zo snel mogelijk; dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem terugziet en heb ik minder zorgen.   28 Des te spoediger heb ik hem dan gestuurd, opdat ge, als ge hem ziet, u weer verheugt en ik minder bedroefd ben.   28. Aussi je m'empresse de vous le renvoyer, afin que sa vue vous remette en joie, et que j'aie moi-même moins de peine.  

King James Bible . [28] I sent him therefore the more carefully, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.
Luther-Bibel . 28 Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe.

Tekstuitleg van Fil 2,28 .

5. hina (opdat) . Taalgebruik in het N.T. : hina (opdat) . Taalgebruik in Brieven : hina (opdat) . Taalgebruik in Fil : hina (opdat) . Fil (12) . Fil 1 (4) . Fil 2 (7) . Fil 3 (1) . Concreet : Fil 2 (7) : (1) Fil 2,2 . (2) Fil 2,10 . (3) Fil 2,15 . (4) Fil 2,19 . (5) Fil 2,27 . (6) Fil 2,28 . (7) Fil 2,30 .

Fil 2,29 - Fil 2,29 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29prosdechesthe oun auton en kuriô meta pasès charas, kai tous toioutous entimous echete,   29 excipite itaque illum cum omni gaudio in Domino et eiusmodi cum honore habetote    29 Ontvangt hem dan in den Heere, met alle blijdschap, en houdt dezulken in waarde.   [29] Verwelkom hem dus hartelijk in de Heer. Mannen als hij moet u in ere houden,   [29] Verwelkom hem vol vreugde als iemand die één is met de Heer. Houd mensen zoals hij in ere;   29 Ontvangt hem dan, in eenheid met de Heer, met alle vreugde, en houdt zulke mensen in ere,  29. Accueillez-le donc dans le Seigneur en toute joie, et tenez en grande estime des gens tels que lui : 

King James Bible . [29] Receive him therefore in the Lord with all gladness; and hold such in reputation:
Luther-Bibel . 29 So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren.

Tekstuitleg van Fil 2,29 .

Fil 2,30 - Fil 2,30 : Timoteüs en Epafroditus - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 2 -- Fil 2,1-11 -- Fil 2,12-18 -- Fil 2,19-3,1 -- Fil 2,19 - Fil 2,20 - Fil 2,21 - Fil 2,22 - Fil 2,23 - Fil 2,24 - Fil 2,25 - Fil 2,26 - Fil 2,27 - Fil 2,28 - Fil 2,29 - Fil 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30oti dia to ergon christou mechri thanatou èggisen, paraboleusamenos tè psuchè ina anaplèrôsè to umôn usterèma tès pros me leitourgias.   30 quoniam propter opus Christi usque ad mortem accessit tradens animam suam ut impleret id quod ex vobis deerat erga meum obsequium     30 Want om het werk van Christus was hij tot nabij den dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou.   [30] omdat hij voor het werk van Christus de dood nabij is geweest. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij te helpen, waar u in gebreke moest blijven.  [30] hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij de hulp te geven die u niet kon bieden.  30 omdat hij door het werk voor Christus de dood nabij geweest is, en hij heeft lijf–en–ziel gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienst aan mij ontbrak.   30. c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a failli mourir, ayant risqué sa vie pour vous suppléer dans le service que vous ne pouviez me rendre vous-mêmes. 

King James Bible . [30] Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me.
Luther-Bibel . 30 Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer statt.

Tekstuitleg van Fil 2,30 .

1. hoti (dat) . Verwijzing : hoti (dat, omdat) . Fil (21) . Fil 1 (9) . Fil 2 (6) . Fil 3 (1) . Fil 4 (5) . Concreet : Fil 2 (6) : (1) Fil 2,11 . (2) Fil 2,16 . (3) Fil 2,22 . (4) Fil 2,24 . (5) Fil 2,26 . (6) Fil 2,30 .

hoti ( dat ) bijbel O.T. N.T. ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  4396  3213  1183  626  389  55  53  48  26  13  21  13  11  11  17  16  15  61  286  103 

12. hina (opdat) . Taalgebruik in het N.T. : hina (opdat) . Taalgebruik in Brieven : hina (opdat) . Taalgebruik in Fil : hina (opdat) . Fil (12) . Fil 1 (4) . Fil 2 (7) . Fil 3 (1) . Concreet : Fil 2 (7) : (1) Fil 2,2 . (2) Fil 2,10 . (3) Fil 2,15 . (4) Fil 2,19 . (5) Fil 2,27 . (6) Fil 2,28 . (7) Fil 2,30 .


1?? t?? ??? pa?????s?? ?? ???st?, e? t? pa?aµ????? ???p??, e? t?? ???????a p?e?µat??, e? t?? sp?????a ?a? ???t??µ??, 2p????sat? µ?? t?? ?a??? ??a t? a?t? f????te, t?? a?t?? ???p?? ????te?, s?µ?????, t? ?? f??????te?, 3µ?d?? ?at' ????e?a? µ?d? ?at? ?e??d???a?, ???? t? tape???f??s??? ???????? ????µe??? ?pe?????ta? ?a?t??, 4µ? t? ?a?t?? ??ast?? s??p???te?, ???? [?a?] t? ?t???? ??ast??. 5t??t? f???e?te ?? ?µ?? ? ?a? ?? ???st? ??s??, 6?? ?? µ??f? ?e?? ?p????? ??? ??pa?µ?? ???sat? t? e??a? ?sa ?e?, 7???? ?a?t?? ?????se? µ??f?? d????? ?aß??, ?? ?µ???µat? ?????p?? ?e??µe???: ?a? s??µat? e??e?e?? ?? ?????p?? 8?tape???se? ?a?t?? ?e??µe??? ?p????? µ???? ?a??t??, ?a??t?? d? sta????. 9d?? ?a? ? ?e?? a?t?? ?pe????se? ?a? ??a??sat? a?t? t? ???µa t? ?p?? p?? ???µa, 10??a ?? t? ???µat? ??s?? p?? ???? ??µ?? ?p???a???? ?a? ?p??e??? ?a? ?ata???????, 11?a? p?sa ???ssa ???µ?????s?ta? ?t? ?????? ??s??? ???st?? e?? d??a? ?e?? pat???. 12?ste, ??ap?t?? µ??, ?a??? p??t?te ?p????sate, µ? ?? ?? t? pa???s?? µ?? µ???? ???? ??? p???? µ????? ?? t? ?p??s?? µ??, µet? f?ß?? ?a? t??µ?? t?? ?a?t?? s?t???a? ?ate????es?e: 13?e?? ??? ?st?? ? ??e???? ?? ?µ?? ?a? t? ???e?? ?a? t? ??e??e?? ?p?? t?? e?d???a?. 14p??ta p??e?te ????? ?????sµ?? ?a? d?a????sµ??, 15??a ????s?e ?µeµpt?? ?a? ????a???, t???a ?e?? ?µ?µa µ?s?? ?e?e?? s?????? ?a? d?est?aµµ????, ?? ??? fa??es?e ?? f?st??e? ?? ??sµ?, 16????? ???? ?p????te?, e?? ?a???µa ?µ?? e?? ?µ??a? ???st??, ?t? ??? e?? ?e??? ?d?aµ?? ??d? e?? ?e??? ???p?asa. 17???? e? ?a? sp??d?µa? ?p? t? ??s?? ?a? ?e?t?????? t?? p?ste?? ?µ??, ?a??? ?a? s???a??? p?s?? ?µ??: 18t? d? a?t? ?a? ?µe?? ?a??ete ?a? s???a??et? µ??. 19??p??? d? ?? ????? ??s?? ??µ??e?? ta???? p?µ?a? ?µ??, ??a ???? e????? ????? t? pe?? ?µ??. 20??d??a ??? ??? ?s?????? ?st?? ???s??? t? pe?? ?µ?? µe??µ??se?, 21?? p??te? ??? t? ?a?t?? ??t??s??, ?? t? ??s?? ???st??. 22t?? d? d???µ?? a?t?? ????s?ete, ?t? ?? pat?? t????? s?? ?µ?? ?d???e?se? e?? t? e?a???????. 23t??t?? µ?? ??? ??p??? p?µ?a? ?? ?? ?f?d? t? pe?? ?µ? ??a?t??: 24p?p???a d? ?? ????? ?t? ?a? a?t?? ta???? ??e?s?µa?. 25??a??a??? d? ???s?µ?? ?paf??d?t?? t?? ?de?f?? ?a? s??e???? ?a? s?st?at??t?? µ??, ?µ?? d? ?p?st???? ?a? ?e?t?????? t?? ??e?a? µ??, p?µ?a? p??? ?µ??, 26?pe?d? ?p?p???? ?? p??ta? ?µ??, ?a? ?d?µ???? d??t? ????sate ?t? ?s????se?. 27?a? ??? ?s????se? pa?ap??s??? ?a??t?: ???? ? ?e?? ????se? a?t??, ??? a?t?? d? µ???? ???? ?a? ?µ?, ??a µ? ??p?? ?p? ??p?? s??. 28sp??da??t???? ??? ?peµ?a a?t?? ??a ?d??te? a?t?? p???? ?a??te ???? ???p?te??? ?. 29p??sd??es?e ??? a?t?? ?? ????? µet? p?s?? ?a???, ?a? t??? t????t??? ??t?µ??? ??ete, 30?t? d?? t? ????? ???st?? µ???? ?a??t?? ????se?, pa?aß??e?s?µe??? t? ???? ??a ??ap????s? t? ?µ?? ?st???µa t?? p??? µe ?e?t?????a?.

 

1ei tis oun paraklèsis en christô, ei ti paramuthion agapès, ei tis koinônia pneumatos, ei tis splagchna kai oiktirmoi, 2plèrôsate mou tèn charan ina to auto fronète, tèn autèn agapèn echontes, sumpsuchoi, to en fronountes, 3mèden kat eritheian mède kata kenodoxian, alla tè tapeinofrosunè allèlous ègoumenoi uperechontas eautôn, 4mè ta eautôn ekastos skopountes, alla [kai] ta eterôn ekastoi. 5touto froneite en umin o kai en christô ièsou, 6os en morfè theou uparchôn ouch arpagmon ègèsato to einai isa theô, 7alla eauton ekenôsen morfèn doulou labôn, en omoiômati anthrôpôn genomenos: kai schèmati euretheis ôs anthrôpos 8etapeinôsen eauton genomenos upèkoos mechri thanatou, thanatou de staurou. 9dio kai o theos auton uperupsôsen kai echarisato autô to onoma to uper pan onoma, 10ina en tô onomati ièsou pan gonu kampsè epouraniôn kai epigeiôn kai katachthoniôn, 11kai pasa glôssa exomologèsètai oti kurios ièsous christos eis doxan theou patros. 12ôste, agapètoi mou, kathôs pantote upèkousate, mè ôs en tè parousia mou monon alla nun pollô mallon en tè apousia mou, meta fobou kai tromou tèn eautôn sôtèrian katergazesthe: 13theos gar estin o energôn en umin kai to thelein kai to energein uper tès eudokias. 14panta poieite chôris goggusmôn kai dialogismôn, 15ina genèsthe amemptoi kai akeraioi, tekna theou amôma meson geneas skolias kai diestrammenès, en ois fainesthe ôs fôstères en kosmô, 16logon zôès epechontes, eis kauchèma emoi eis èmeran christou, oti ouk eis kenon edramon oude eis kenon ekopiasa. 17alla ei kai spendomai epi tè thusia kai leitourgia tès pisteôs umôn, chairô kai sugchairô pasin umin: 18to de auto kai umeis chairete kai sugchairete moi. 19elpizô de en kuriô ièsou timotheon tacheôs pempsai umin, ina kagô eupsuchô gnous ta peri umôn. 20oudena gar echô isopsuchon ostis gnèsiôs ta peri umôn merimnèsei, 21oi pantes gar ta eautôn zètousin, ou ta ièsou christou. 22tèn de dokimèn autou ginôskete, oti ôs patri teknon sun emoi edouleusen eis to euaggelion. 23touton men oun elpizô pempsai ôs an afidô ta peri eme exautès: 24pepoitha de en kuriô oti kai autos tacheôs eleusomai. 25anagkaion de ègèsamèn epafroditon ton adelfon kai sunergon kai sustratiôtèn mou, umôn de apostolon kai leitourgon tès chreias mou, pempsai pros umas, 26epeidè epipothôn èn pantas umas, kai adèmonôn dioti èkousate oti èsthenèsen. 27kai gar èsthenèsen paraplèsion thanatô: alla o theos èleèsen auton, ouk auton de monon alla kai eme, ina mè lupèn epi lupèn schô. 28spoudaioterôs oun epempsa auton ina idontes auton palin charète kagô alupoteros ô. 29prosdechesthe oun auton en kuriô meta pasès charas, kai tous toioutous entimous echete, 30oti dia to ergon christou mechri thanatou èggisen, paraboleusamenos tè psuchè ina anaplèrôsè to umôn usterèma tès pros me leitourgias.


1 si qua ergo consolatio in Christo si quod solacium caritatis si qua societas spiritus si quid viscera et miserationes 2 implete gaudium meum ut idem sapiatis eandem caritatem habentes unianimes id ipsum sentientes 3 nihil per contentionem neque per inanem gloriam sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes 4 non quae sua sunt singuli considerantes sed et ea quae aliorum 5 hoc enim sentite in vobis quod et in Christo Iesu 6 qui cum in forma Dei esset non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo 7 sed semet ipsum exinanivit formam servi accipiens in similitudinem hominum factus et habitu inventus ut homo 8 humiliavit semet ipsum factus oboediens usque ad mortem mortem autem crucis 9 propter quod et Deus illum exaltavit et donavit illi nomen super omne nomen 10 ut in nomine Iesu omne genu flectat caelestium et terrestrium et infernorum 11 et omnis lingua confiteatur quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris 12 itaque carissimi mei sicut semper oboedistis non ut in praesentia mei tantum sed multo magis nunc in absentia mea cum metu et tremore vestram salutem operamini 13 Deus est enim qui operatur in vobis et velle et perficere pro bona voluntate 14 omnia autem facite sine murmurationibus et haesitationibus 15 ut sitis sine querella et simplices filii Dei sine reprehensione in medio nationis pravae et perversae inter quos lucetis sicut luminaria in mundo 16 verbum vitae continentes ad gloriam meam in die Christi quia non in vacuum cucurri neque in vacuum laboravi 17 sed et si immolor supra sacrificium et obsequium fidei vestrae gaudeo et congratulor omnibus vobis 18 id ipsum autem et vos gaudete et congratulamini mihi 19 spero autem in Domino Iesu Timotheum cito me mittere ad vos ut et ego bono animo sim cognitis quae circa vos sunt 20 neminem enim habeo tam unianimem qui sincera affectione pro vobis sollicitus sit 21 omnes enim sua quaerunt non quae sunt Christi Iesu 22 experimentum autem eius cognoscite quoniam sicut patri filius mecum servivit in evangelium 23 hunc igitur spero me mittere mox ut videro quae circa me sunt 24 confido autem in Domino quoniam et ipse veniam ad vos cito 25 necessarium autem existimavi Epafroditum fratrem et cooperatorem et commilitonem meum vestrum autem apostolum et ministrum necessitatis meae mittere ad vos 26 quoniam quidem omnes vos desiderabat et maestus erat propterea quod audieratis illum infirmatum 27 nam et infirmatus est usque ad mortem sed Deus misertus est eius non solum autem eius verum etiam et mei ne tristitiam super tristitiam haberem 28 festinantius ergo misi illum ut viso eo iterum gaudeatis et ego sine tristitia sim 29 excipite itaque illum cum omni gaudio in Domino et eiusmodi cum honore habetote 30 quoniam propter opus Christi usque ad mortem accessit tradens animam suam ut impleret id quod ex vobis deerat erga meum obsequium