BRIEF AAN DE FILIPPENZEN 4 - Fil 4 - - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -
- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,21-23 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- Overzicht bijbelboeken - BIJBEL: Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht : Fil 1 , Fil 2 , Fil 3 , Fil 4
Uitleg vers per vers : Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 - Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 - Fil 4,21 - Fil 4,22 - Fil 4,23 -Fil 4,1-9 : Vermaningen .
Fil 4,10-20 : Dank voor verleende hulp .
Fil 4,21-23 : Groeten en zegenwens .

Fil 4,1-9 . Vermaningen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 -

Fil 4,1 - Fil 4,1 : Fil 4,1-9 . Vermaningen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1ôste, adelfoi mou agapètoi kai epipothètoi, chara kai stefanos mou, outôs stèkete en kuriô, agapètoi.   1 itaque fratres mei carissimi et desiderantissimi gaudium meum et corona mea sic state in Domino carissimi    1 Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!   [1] Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden.   [1] Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.  1 ¶ Zó, broeders–en–zusters van mij die ik liefheb en naar wie ik verlang, mijn vreugde en mijn kroon, staat zó vast in de Heer, geliefden!  1. Ainsi donc, mes frères bien-aimés et tant désirés, ma joie et ma couronne, tenez bon de la sorte, dans le Seigneur, mes bien-aimés.  

King James Bible . [1] Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.
Luther-Bibel . 1 Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben.

Tekstuitleg van Fil 4,1 .

Fil 4,2 - Fil 4,2 : Fil 4,1-9 . Vermaningen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2euodian parakalô kai suntuchèn parakalô to auto fronein en kuriô.   2 Euhodiam rogo et Syntychen deprecor id ipsum sapere in Domino    2 Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere.  [2] Euodia en Syntyche verzoek ik beiden: wees eensgezind in de Heer.   [2] Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer.  2 Euodia roep ik op en Syntyche roep ik op om in eenheid met de Heer op hetzelfde te zinnen;   2. J'exhorte Évodie comme j'exhorte Syntychè à vivre en bonne intelligence dans le Seigneur. 

King James Bible . [2] I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.
Luther-Bibel . 2 Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie "eines" Sinnes seien in dem Herrn.

Tekstuitleg van Fil 4,2 .

Fil 4,3 - Fil 4,3 : Fil 4,1-9 . Vermaningen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3nai erôtô kai se, gnèsie suzuge, sullambanou autais, aitines en tô euaggeliô sunèthlèsan moi meta kai klèmentos kai tôn loipôn sunergôn mou, ôn ta onomata en biblô zôès.  3 etiam rogo et te germane conpar adiuva illas quae mecum laboraverunt in evangelio cum Clemente et ceteris adiutoribus meis quorum nomina sunt in libro vitae     3 En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.  [3] Ja ook u, mijn trouwe* kameraad, vraag ik: wees deze vrouwen behulpzaam, die mij hebben bijgestaan in de strijd. Want zij hebben samen met mij gestreden voor het evangelie, samen met Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek* des levens staan.   [3] En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.   3 ja, ik vraag ook jou, hartelijke Synzygus: trek je deze vrouwen aan, die samen met mij in de verkondiging gestreden hebben, met ook Clemens en mijn overige mede–arbeiders wier namen staan in het boek des levens.   3. Et toi de ton côté, Syzyge, vrai » compagnon », je te demande de leur venir en aide : car elles m'ont assisté dans la lutte pour l'Évangile, en même temps que Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont écrits au livre de vie.  

King James Bible . [3] And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.
Luther-Bibel . 3 Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei; sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Klemens und meinen andern Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen.

Tekstuitleg van Fil 4,3 .

Fil 4,4 - Fil 4,4 : Fil 4,1-9 . Vermaningen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε: πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.  4 gaudete in Domino semper iterum dico gaudete     4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.  [4] Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u!  [4] Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.   4 Verheugt u in de Heer, altijd; nog eens zal ik zeggen: verheugt u!  4. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous.  

King James Bible . [4] Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
Luther-Bibel . 4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!

Tekstuitleg van Fil 4,4.

1. χαιρετε (= chairete: verheugen jullie zich; wkw act ind praes 2de pers mv van het wkw χαιρω = chairô: zich verheugen). Verwijzing:chairô (zich verheugen). Website:http://fr.wikipedia.org/wiki/Joie_(philosophie). Indo-Europees jug (band), Lat: gaudium, zie website http://fr.wiktionary.org/wiki/joie. In 1 Tes komt slechts in twee verzen een vorm van het werkwoord χαιρω (= chairô: zich verheugen) voor. LXX (1). NT (12). Fil (4): (1) Fil 2,18. (2) Fil 3,1. (3) Fil 4,4 (2X).

χαιρω (= chairô: zich verheugen) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn ev
χαιρετε (= chairete: verheugen jullie zich; wkw act ind praes 2de pers mv).     12 2   1     Fil (4): (1) Fil 2,18. (2) Fil 3,1. (3) Fil 4,4 (2X). 6:(5) 1 Tes 5,16.  

ver-heug-en. M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam. heug zn. ‘zin, lust’
De oorspr. Germaanse betekenis lijkt ‘gedachte’ te zijn. Deze betekenis komt ook bij hoghehueghe voor, maar leeft nu alleen nog voort in de woorden → heugen en → geheugen. Hieruit kan heel goed de betekenis ‘vrolijke gedachte’ > ‘vreugde’ zijn ontstaan (Duits en Nederlands). Ook ‘lust, zin’ is een vrolijke gedachte. Bij dit woord horen ook → verheugen en → heuglijk.

1. - 3. Χαίρετε ἐν κυρίῳ (= chairete en kriô: verheugen jullie zich in de Heer). NT (2): (1) Fil 3,1. (2) Fil 4,4.


Fil 4,5 - Fil 4,5 : Fil 4,1-9 . Vermaningen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5to epieikes umôn gnôsthètô pasin anthrôpois. o kurios eggus. 5 modestia vestra nota sit omnibus hominibus Dominus prope    5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.  [5] Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer* is nabij.  [5] Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.   5 Laat uw vriendelijkheid bekend worden aan alle mensen. De Heer is nabij.  5. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

King James Bible . [5] Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
Luther-Bibel . 5 Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe!

Tekstuitleg van Fil 4,5 .

Fil 4,6 - Fil 4,6 : Fil 4,1-9 . Vermaningen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6mèden merimnate, all en panti tè proseuchè kai tè deèsei meta eucharistias ta aitèmata umôn gnôrizesthô pros ton theon.  6 nihil solliciti sitis sed in omni oratione et obsecratione cum gratiarum actione petitiones vestrae innotescant apud Deum     6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;  [6] Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen.  [6] Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.   6 Weest over niets bezorgd,– nee, laten in alles, in aanbidding en smeking met dankzegging uw vragen bekend worden bij God.  6. N'entretenez aucun souci ; mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrées d'action de grâces, pour présenter vos requêtes à Dieu.  

King James Bible . [6] Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Luther-Bibel . 6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden!

Tekstuitleg van Fil 4,6 .

Fil 4,6.2. act. imperat. 2de pers. mv. merimnate (weest bezorgd) van het werkw. merimnaô (peinzen, tobben over, zich zorgen maken) . Taalgebruik in Tenakh : merimnaô (peinzen, tobben over, zich zorgen maken) . Bijbel (5) : (1) Mt 6,25 . (2) Mt 6,28 . (3) Lc 12,22 . (4) Lc 12,26 . (5) Fil 4,6 . Een vorm van merimnaô in de LXX (9) , in het NT (19) , in Fil (2) : (1) Fil 2,20 . (2) Fil 4,6 .

5.

Fil 4,7 - Fil 4,7 : Fil 4,1-9 . Vermaningen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai è eirènè tou theou è uperechousa panta noun frourèsei tas kardias umôn kai ta noèmata umôn en christô ièsou.   7 et pax Dei quae exsuperat omnem sensum custodiat corda vestra et intellegentias vestras in Christo Iesu    7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.  [7] En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.   [7] Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.   7 En de vrede van God, die alle denken te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.  7. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées, dans le Christ Jésus. 

King James Bible . [7] And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
Luther-Bibel . 7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.

Tekstuitleg van Fil 4,7 .

Fil 4,8 - Fil 4,8 : Fil 4,1-9 . Vermaningen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8to loipon, adelfoi, osa estin alèthè, osa semna, osa dikaia, osa agna, osa prosfilè, osa eufèma, ei tis aretè kai ei tis epainos, tauta logizesthe:  8 de cetero fratres quaecumque sunt vera quaecumque pudica quaecumque iusta quaecumque sancta quaecumque amabilia quaecumque bonae famae si qua virtus si qua laus haec cogitate    8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;  [8] Tenslotte, broeders en zusters, blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is, rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, aan al wat deugd heet en lof verdient.   [8] Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.   8 Voor het overige, broeders–en–zusters, al wat waarachtig is, al wat eerbiedwaardig is, al wat rechtvaardig is, al wat ongerept is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is,– als er enige deugd is, als iets lof verdient, overweegt dát;  8. Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaines, voilà ce qui doit vous préoccuper. 

King James Bible . [8] Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Luther-Bibel . 8 Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob - darauf seid bedacht!

Tekstuitleg van Fil 4,8 .

Fil 4,9 - Fil 4,9 : Fil 4,1-9 . Vermaningen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,1 - Fil 4,2 - Fil 4,3 - Fil 4,4 - Fil 4,5 - Fil 4,6 - Fil 4,7 - Fil 4,8 - Fil 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9a kai emathete kai parelabete kai èkousate kai eidete en emoi, tauta prassete: kai o theos tès eirènès estai meth umôn.   9 quae et didicistis et accepistis et audistis et vidistis in me haec agite et Deus pacis erit vobiscum    9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.  [9] En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is, en wat u van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.   [9] Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.   9 wat ge ook hebt geleerd en aangenomen en gehoord en gezien in de omgang met mij, brengt dát in praktijk; en de God van de vrede zal met u zijn.   9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de la paix sera avec vous.  

King James Bible .[9] Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
Luther-Bibel . 9 Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut; so wird der Gott des Friedens mit euch sein.

Tekstuitleg van Fil 4,9 .

Fil 4,10-20 . Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -

Fil 4,10 - Fil 4,10 : Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10echarèn de en kuriô megalôs oti èdè pote anethalete to uper emou fronein, ef ô kai efroneite èkaireisthe de.   10 gavisus sum autem in Domino vehementer quoniam tandem aliquando refloruistis pro me sentire sicut et sentiebatis occupati autem eratis     10 En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken; waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad.   [10] Ik was er in de Heer bijzonder verheugd over dat uw belangstelling voor mij nu eindelijk tot bloei is gekomen; het ontbrak u niet aan interesse, maar u had de kans niet.   [10] De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien.  10 ¶ Ik heb mij grotelijks in de Heer erover verheugd dat u uw gezindheid voor mij eindelijk eens hebt kunnen botvieren; u zon daar al op, maar kreeg nooit de kans!   10. J'ai eu grande joie dans le Seigneur à voir enfin refleurir votre intérêt pour moi ; il était bien toujours vivant, mais vous ne trouviez pas d'occasion.  

King James Bible . [10] But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
Luther-Bibel . 10 Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen; ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen.

Tekstuitleg van Fil 4,10 .

 

Fil 4,11 - Fil 4,11 : Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11ouch oti kath usterèsin legô, egô gar emathon en ois eimi autarkès einai.   11 non quasi propter penuriam dico ego enim didici in quibus sum sufficiens esse    11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.   [11] Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom, want ik heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te zijn.   [11] Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen.   11 Niet dat ik dit vanwege gebrek zeg; want ik heb geleerd om in welke omstandigheden ik ook ben tevreden te zijn.   11. Ce n'est pas mon dénuement qui m'inspire ces paroles ; j'ai appris en effet à me suffire en toute occasion.  

King James Bible . [11] Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
Luther-Bibel . 11 Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide; denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie's mir auch geht.

Tekstuitleg van Fil 4,11 .

Fil 4,12 - Fil 4,12 : Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12oida kai tapeinousthai, oida kai perisseuein: en panti kai en pasin memuèmai kai chortazesthai kai peinan, kai perisseuein kai ustereisthai.   12 scio et humiliari scio et abundare ubique et in omnibus institutus sum et satiari et esurire et abundare et penuriam pati    12 En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. [12] Ik weet wat het is om armoede te lijden, ik weet ook wat het is om in overvloed te leven. Ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik kan in overvloed leven en ik kan armoede lijden.   [12] Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek.  12 Ik weet ook nederig te leven, ik weet ook overvloed te hebben. In alles en in alle dingen ben ik ingewijd: én verzadigd worden én honger lijden, én overvloed hebben én gebrek lijden.   12. Je sais me priver comme je sais être à l'aise. En tout temps et de toutes manières, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l'abondance comme au dénuement.  

King James Bible . [12] I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
Luther-Bibel . 12 Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles und jedes vertraut: beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden;

Tekstuitleg van Fil 4,12 .

Fil 4,13 - Fil 4,13 : Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13panta ischuô en tô endunamounti me.  13 omnia possum in eo qui me confortat     13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.   [13] Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft.   [13] Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.   13 Tot alles ben ik in staat in eenheid met hem die mij kracht geeft.  13. Je puis tout en Celui qui me rend fort. 

King James Bible . [13] I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Luther-Bibel . 13 ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.

Tekstuitleg van Fil 4,13 .

Fil 4,14 - Fil 4,14 : Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14plèn kalôs epoièsate sugkoinônèsantes mou tè thlipsei.   14 verumtamen bene fecistis communicantes tribulationi meae    14 Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt.   [14] Toch hebt u er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden.  [14] Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen.   14 Toch hebt ge er goed aan gedaan mee te delen in mijn verdrukking.  14. Cependant vous avez bien fait de prendre part à mon épreuve. 

King James Bible . [14] Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
Luther-Bibel . 14 Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt.

Tekstuitleg van Fil 4,14 .

Fil 4,15 - Fil 4,15 : Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15oidate de kai umeis, filippèsioi, oti en archè tou euaggeliou, ote exèlthon apo makedonias, oudemia moi ekklèsia ekoinônèsen eis logon doseôs kai lèmpseôs ei mè umeis monoi: 15 scitis autem et vos Philippenses quod in principio evangelii quando profectus sum a Macedonia nulla mihi ecclesia communicavit in ratione dati et accepti nisi vos soli     15 En ook gij, Filippensen, weet, dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen Gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen.   [15] U* weet het zelf ook wel, Filippenzen: in het begin van mijn evangelieprediking, bij mijn vertrek uit Macedonië, heeft geen enkele gemeente met mij een lopende rekening geopend, behalve de uwe.   [15] U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten.   15 Gij weet het ook zelf, Filippenzen: in het begin van de verkondiging, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele vergadering met mij een rekening van uitgeven en aannemen willen delen behalve gij alleen,  15. Vous le savez vous-mêmes, Philippiens : dans les débuts de l'Évangile, quand je quittai la Macédoine, aucune Église ne m'assista par mode de contributions pécuniaires ; vous fûtes les seuls, 

King James Bible . [15] Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
Luther-Bibel . 15 Denn ihr Philipper wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein.

Tekstuitleg van Fil 4,15 .

Fil 4,16 - Fil 4,16 : Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16oti kai en thessalonikè kai apax kai dis eis tèn chreian moi epempsate.   16 quia et Thessalonicam et semel et bis in usum mihi misistis    16 Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden, tot nooddruft.  [16] Al in Tessalonica hebt u mij tot tweemaal toe gestuurd wat ik nodig had.   [16] Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen.   16 en in Tessalonica hebt ge een– en andermaal naar mij gestuurd wat ik nodig had.  16. vous qui, dès mon séjour à Thessalonique, m'avez envoyé, et par deux fois, ce dont j'avais besoin. 

King James Bible . [16] For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.
Luther-Bibel . 16 Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal.

Tekstuitleg van Fil 4,16 .

Fil 4,17 - Fil 4,17 : Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17ouch oti epizètô to doma, alla epizètô ton karpon ton pleonazonta eis logon umôn.   17 non quia quaero datum sed requiro fructum abundantem in rationem vestram     17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening.   [17] Niet dat het mij om uw giften te doen is; het is mij erom te doen dat het tegoed op uw rekening toeneemt.   [17] Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt.   17 Niet dat ik het geschenk zoek, nee, ik zoek de vrucht die op uw rekening vermeerdert.  17. Ce n'est pas que je recherche les dons ; ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'augmente à votre actif.  

King James Bible . [17] Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
Luther-Bibel . 17 Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird.

Tekstuitleg van Fil 4,17 .

Fil 4,18 - Fil 4,18 : Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18apechô de panta kai perisseuô: peplèrômai dexamenos para epafroditou ta par umôn, osmèn euôdias, thusian dektèn, euareston tô theô.   18 habeo autem omnia et abundo repletus sum acceptis ab Epafrodito quae misistis odorem suavitatis hostiam acceptam placentem Deo     18 Maar ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed; ik ben vervuld geworden, als ik van Epafroditus ontvangen heb, dat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk.  [18] Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen, en meer dan dat. Ik heb meer dan genoeg, dankzij Epafroditus, die mij uw gaven heeft overgebracht. Die zijn een welriekende geur, een aangenaam en welgevallig offer voor God.   [18] Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt.   18 Maar ik heb alles binnen en heb overvloed; ik heb volop nu ik van Epafroditus dat van u heb ontvangen: ‘een welriekende geur’, een aangename offerande, welbehaaglijk aan God.   18. Pour le moment j'ai tout ce qu'il faut, et même plus qu'il ne faut, je suis comblé, depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre offrande, parfum de bonne odeur, sacrifice que Dieu reçoit et trouve agréable.  

King James Bible . [18] But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.
Luther-Bibel . 18 Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist: ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig.

Tekstuitleg van Fil 4,18 .

Fil 4,19 - Fil 4,19 : Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19o de theos mou plèrôsei pasan chreian umôn kata to ploutos autou en doxè en christô ièsou.   19 Deus autem meus impleat omne desiderium vestrum secundum divitias suas in gloria in Christo Iesu     19 Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.  [19] En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.   [19] Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.  19 En mijn God zal in al wat gij nodig hebt naar zijn rijkdom vervullen in glorie, in Christus Jezus.   19. En retour mon Dieu comblera tous vos besoins, selon sa richesse, avec magnificence, dans le Christ Jésus.  

King James Bible . [19] But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
Luther-Bibel . 19 Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.

Tekstuitleg van Fil 4,19 .

Fil 4,20 - Fil 4,20 : Dank voor verleende hulp - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,10 - Fil 4,11 - Fil 4,12 - Fil 4,13 - Fil 4,14 - Fil 4,15 - Fil 4,16 - Fil 4,17 - Fil 4,18 - Fil 4,19 - Fil 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20tô de theô kai patri èmôn è doxa eis tous aiônas tôn aiônôn: amèn.   20 Deo autem et Patri nostro gloria in saecula saeculorum amen     20 Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.  [20] Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.   [20] Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.   20 ¶ Aan onze God en Vader de glorie tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.  20. Gloire à ce Dieu, notre Père, dans les siècles des siècles ! Amen. 

King James Bible . [20] Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
Luther-Bibel . 20 Gott aber, unserm Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Tekstuitleg van Fil 4,20 .

Fil 4,21-23 . Groeten en zegenwens - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,21-23 -- Fil 4,21 - Fil 4,22 - Fil 4,23 -

Fil 4,21 - Fil 4,21 : Groeten en zegenwens - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,21-23 -- Fil 4,21 - Fil 4,22 - Fil 4,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21aspasasthe panta agion en christô ièsou. aspazontai umas oi sun emoi adelfoi.  21 salutate omnem sanctum in Christo Iesu salutant vos qui mecum sunt fratres     21 Groet alle heiligen in Christus Jezus; U groeten de broeders, die met mij zijn.  [21] Groet iedere heilige* in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn,   [21] Groet alle heiligen in Christus Jezus. De broeders en zusters die bij mij zijn, laten u groeten.  21 Groet iedere heilige in Christus Jezus.   21. Saluez chacun des saints dans le Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent.  

King James Bible . [21] Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.
Luther-Bibel . 21 Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind.

Tekstuitleg van Fil 4,21 .

Fil 4,22 - Fil 4,22 : Groeten en zegenwens - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,21-23 -- Fil 4,21 - Fil 4,22 - Fil 4,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22aspazontai umas pantes oi agioi, malista de oi ek tès kaisaros oikias. 22 salutant vos omnes sancti maxime autem qui de Caesaris domo sunt    22 Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn.   [22] en alle heiligen hier groeten u, vooral die van het huis* van de keizer.   [22] Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de keizer staan.   22 U groeten de broeders die met mij zijn, maar het meest die uit het huis van de Caesar.  22. Tous les saints vous saluent, surtout ceux de la Maison de César.  

King James Bible . [22] All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.
Luther-Bibel . 22 Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers.

Tekstuitleg van Fil 4,22 .

Fil 4,23 - Fil 4,23 : Groeten en zegenwens - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 4 -- Fil 4,1-9 -- Fil 4,10-20 -- Fil 4,21-23 -- Fil 4,21 - Fil 4,22 - Fil 4,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23è charis tou kuriou ièsou christou meta tou pneumatos umôn.   23 gratia Domini Iesu Christi cum spiritu vestro amen     23 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.   [23] De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest.  [23] De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.  23 De genade van de Heer, Jezus Christus, zij met uw geest!   23. La grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit ! 

King James Bible . [23] The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
Luther-Bibel . 23 Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist!

Tekstuitleg van Fil 4,23 .


1Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί. 2Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ. 3ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. 4Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε: πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. 5τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις.  κύριος ἐγγύς. 6μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν. 7καὶ  εἰρήνη τοῦ θεοῦ  ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε: 9 καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε: καὶ  θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν. 10Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφ'  καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ. 11οὐχ ὅτι καθ' ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι. 12οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν: ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι. 13πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με. 14πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει. 15Οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι: 16ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. 17οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν. 18ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω: πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ' ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ. 19 δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 20τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν  δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: ἀμήν. 21Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. 22ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. 23 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.

1ôste, adelfoi mou agapètoi kai epipothètoi, chara kai stefanos mou, outôs stèkete en kuriô, agapètoi. 2euodian parakalô kai suntuchèn parakalô to auto fronein en kuriô. 3nai erôtô kai se, gnèsie suzuge, sullambanou autais, aitines en tô euaggeliô sunèthlèsan moi meta kai klèmentos kai tôn loipôn sunergôn mou, ôn ta onomata en biblô zôès. 4chairete en kuriô pantote: palin erô, chairete. 5to epieikes umôn gnôsthètô pasin anthrôpois. o kurios eggus. 6mèden merimnate, all en panti tè proseuchè kai tè deèsei meta eucharistias ta aitèmata umôn gnôrizesthô pros ton theon. 7kai è eirènè tou theou è uperechousa panta noun frourèsei tas kardias umôn kai ta noèmata umôn en christô ièsou. 8to loipon, adelfoi, osa estin alèthè, osa semna, osa dikaia, osa agna, osa prosfilè, osa eufèma, ei tis aretè kai ei tis epainos, tauta logizesthe: 9a kai emathete kai parelabete kai èkousate kai eidete en emoi, tauta prassete: kai o theos tès eirènès estai meth umôn. 10echarèn de en kuriô megalôs oti èdè pote anethalete to uper emou fronein, ef ô kai efroneite èkaireisthe de. 11ouch oti kath usterèsin legô, egô gar emathon en ois eimi autarkès einai. 12oida kai tapeinousthai, oida kai perisseuein: en panti kai en pasin memuèmai kai chortazesthai kai peinan, kai perisseuein kai ustereisthai. 13panta ischuô en tô endunamounti me. 14plèn kalôs epoièsate sugkoinônèsantes mou tè thlipsei. 15oidate de kai umeis, filippèsioi, oti en archè tou euaggeliou, ote exèlthon apo makedonias, oudemia moi ekklèsia ekoinônèsen eis logon doseôs kai lèmpseôs ei mè umeis monoi: 16oti kai en thessalonikè kai apax kai dis eis tèn chreian moi epempsate. 17ouch oti epizètô to doma, alla epizètô ton karpon ton pleonazonta eis logon umôn. 18apechô de panta kai perisseuô: peplèrômai dexamenos para epafroditou ta par umôn, osmèn euôdias, thusian dektèn, euareston tô theô. 19o de theos mou plèrôsei pasan chreian umôn kata to ploutos autou en doxè en christô ièsou. 20tô de theô kai patri èmôn è doxa eis tous aiônas tôn aiônôn: amèn. 21aspasasthe panta agion en christô ièsou. aspazontai umas oi sun emoi adelfoi. 22aspazontai umas pantes oi agioi, malista de oi ek tès kaisaros oikias. 23è charis tou kuriou ièsou christou meta tou pneumatos umôn.


1 itaque fratres mei carissimi et desiderantissimi gaudium meum et corona mea sic state in Domino carissimi 2 Euhodiam rogo et Syntychen deprecor id ipsum sapere in Domino 3 etiam rogo et te germane conpar adiuva illas quae mecum laboraverunt in evangelio cum Clemente et ceteris adiutoribus meis quorum nomina sunt in libro vitae 4 gaudete in Domino semper iterum dico gaudete 5 modestia vestra nota sit omnibus hominibus Dominus prope 6 nihil solliciti sitis sed in omni oratione et obsecratione cum gratiarum actione petitiones vestrae innotescant apud Deum 7 et pax Dei quae exsuperat omnem sensum custodiat corda vestra et intellegentias vestras in Christo Iesu 8 de cetero fratres quaecumque sunt vera quaecumque pudica quaecumque iusta quaecumque sancta quaecumque amabilia quaecumque bonae famae si qua virtus si qua laus haec cogitate 9 quae et didicistis et accepistis et audistis et vidistis in me haec agite et Deus pacis erit vobiscum 10 gavisus sum autem in Domino vehementer quoniam tandem aliquando refloruistis pro me sentire sicut et sentiebatis occupati autem eratis 11 non quasi propter penuriam dico ego enim didici in quibus sum sufficiens esse 12 scio et humiliari scio et abundare ubique et in omnibus institutus sum et satiari et esurire et abundare et penuriam pati 13 omnia possum in eo qui me confortat 14 verumtamen bene fecistis communicantes tribulationi meae 15 scitis autem et vos Philippenses quod in principio evangelii quando profectus sum a Macedonia nulla mihi ecclesia communicavit in ratione dati et accepti nisi vos soli 16 quia et Thessalonicam et semel et bis in usum mihi misistis 17 non quia quaero datum sed requiro fructum abundantem in rationem vestram 18 habeo autem omnia et abundo repletus sum acceptis ab Epafrodito quae misistis odorem suavitatis hostiam acceptam placentem Deo 19 Deus autem meus impleat omne desiderium vestrum secundum divitias suas in gloria in Christo Iesu 20 Deo autem et Patri nostro gloria in saecula saeculorum amen 21 salutate omnem sanctum in Christo Iesu salutant vos qui mecum sunt fratres 22 salutant vos omnes sancti maxime autem qui de Caesaris domo sunt 23 gratia Domini Iesu Christi cum spiritu vestro amen