BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN ROME 10 - Rom 10 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -
- Rom 9,30-10,4 -- Rom 10,5-13 -- Rom 10,14-21 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht: liturgisch gebruik - bijbeloverzicht: woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht: commentaar -

Overzicht van het N.T.: NT: overzicht , NT: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT: commentaar ,

OVERZICHT Rom - TAALGEBRUIK Rom - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR Rom.

Overzicht van de brief aan de christenen van Rome: Rom 1 , Rom 2 , Rom 3 , Rom 4 , Rom 5 , Rom 6 , Rom 7 , Rom 8 , Rom 9 , Rom 10 , Rom 11 , Rom 12 , Rom 13 , Rom 14 , Rom 15 , Rom 16 ,
Uitleg per pericope
Uitleg vers per vers - Rom 10,1 - Rom 10,2 - Rom 10,3 - Rom 10,4 - Rom 10,5 - Rom 10,6 - Rom 10,7 - Rom 10,8 - Rom 10,9 - Rom 10,10 - Rom 10,11 - Rom 10,12 - Rom 10,13 - Rom 10,14 - Rom 10,15 - Rom 10,16 - Rom 10,17 - Rom 10,18 - Rom 10,19 - Rom 10,20 - Rom 10,21 -Rom 9,30-10,4. Israël en het doel van de Wet. Rom 9,30-10,4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,1 - Rom 10,2 - Rom 10,3 - Rom 10,4 -

Rom 10,1 - Rom 10,1: Israël en het doel van de Wet. Rom 9,30-10,4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,1 - Rom 10,2 - Rom 10,3 - Rom 10,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
1adelfoi, è men eudokia tès emès kardias kai è deèsis pros ton theon uper autôn eis sôtèrian.               

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,2 - Rom 10,2: Israël en het doel van de Wet. Rom 9,30-10,4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,1 - Rom 10,2 - Rom 10,3 - Rom 10,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
2marturô gar autois oti zèlon theou echousin, all ou kat epignôsin:                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,3 - Rom 10,3: Israël en het doel van de Wet. Rom 9,30-10,4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,1 - Rom 10,2 - Rom 10,3 - Rom 10,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
3agnoountes gar tèn tou theou dikaiosunèn, kai tèn idian [dikaiosunèn] zètountes stèsai, tè dikaiosunè tou theou ouch upetagèsan:                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,4 - Rom 10,4: Israël en het doel van de Wet. Rom 9,30-10,4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,1 - Rom 10,2 - Rom 10,3 - Rom 10,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
4telos gar nomou christos eis dikaiosunèn panti tô pisteuonti.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,5-13. De gerechtigheid uit het geloof. Rom 10,5-13 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,5 - Rom 10,6 - Rom 10,7 - Rom 10,8 - Rom 10,9 - Rom 10,10 - Rom 10,11 - Rom 10,12 - Rom 10,13 -

Rom 10,5 - Rom 10,5: De gerechtigheid uit het geloof. Rom 10,5-13 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,5 - Rom 10,6 - Rom 10,7 - Rom 10,8 - Rom 10,9 - Rom 10,10 - Rom 10,11 - Rom 10,12 - Rom 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
5môusès gar grafei tèn dikaiosunèn tèn ek [tou] nomou oti o poièsas auta anthrôpos zèsetai en autois.              

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,6 - Rom 10,6: De gerechtigheid uit het geloof. Rom 10,5-13 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,5 - Rom 10,6 - Rom 10,7 - Rom 10,8 - Rom 10,9 - Rom 10,10 - Rom 10,11 - Rom 10,12 - Rom 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
6è de ek pisteôs dikaiosunè outôs legei, mè eipès en tè kardia sou, tis anabèsetai eis ton ouranon; tout estin christon katagagein:                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,7 - Rom 10,7: De gerechtigheid uit het geloof. Rom 10,5-13 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,5 - Rom 10,6 - Rom 10,7 - Rom 10,8 - Rom 10,9 - Rom 10,10 - Rom 10,11 - Rom 10,12 - Rom 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
7è, tis katabèsetai eis tèn abusson; tout estin christon ek nekrôn anagagein.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,8 - Rom 10,8: De gerechtigheid uit het geloof. Rom 10,5-13 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,5 - Rom 10,6 - Rom 10,7 - Rom 10,8 - Rom 10,9 - Rom 10,10 - Rom 10,11 - Rom 10,12 - Rom 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
8alla ti legei; eggus sou to rèma estin, en tô stomati sou kai en tè kardia sou: tout estin to rèma tès pisteôs o kèrussomen.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,9 - Rom 10,9: De gerechtigheid uit het geloof. Rom 10,5-13 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,5 - Rom 10,6 - Rom 10,7 - Rom 10,8 - Rom 10,9 - Rom 10,10 - Rom 10,11 - Rom 10,12 - Rom 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
9 ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ:              

King James Bible.
Luther-Bibel.

9 ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ:

Tekstuitleg van Rom 10,9.

20. ηγειρεν (= ègeiren; hij wekte op; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw εγειρω = egeirô: opwekken). Taalgebruik in het NT: egeirô (wekken). Taalgebruik in de LXX: egeirô (wekken). NT (20). Mc (2): (1) Mc 1,31. (2) Mc 9,27. Lc (1): Lc 1,69. Joh (3): (1) Joh 12,1. (2) Joh 12,9. (3) Joh 12,17. Hnd (10): (1) Hnd 3,7. (2) Hnd 3,15. (3) Hnd 4,10. (4) Hnd 5,30. (5) Hnd 10,26. (6) Hnd 10,40. (7) Hnd 12,7. (8) Hnd 13,22. (9) Hnd 13,30. (10) Hnd 13,37.  Brieven (4): (1) Rom 10,9. (2) 1 Kor 6,14. (3) 1 Kor 15,15. (4) 1 Tes 1,10.

egeirô (opwekken) bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn. ev.
ind imperf. 3de pers. enk. ègeiren 27  20    10   

- Lat. resurgere. Surgere ( surrexi , surrectum ) = oprijzen , opstaan , rechtop staan. sur < super = op , boven + regere ( rexi , rectum ): richten , leiden , sturen. Ned. rekken ( Lat. reg- ) , uitstrekken. Rectus = recht. Fr. résurrection.
- Fr. ressusciter cfr. Lat. suscitare. super: op , boven + citare: in beweging brengen. Aldus: terug in beweging brengen , heropleven.
Fr. réveiller: wekken , ont-waken < re + vigilare (vig- wak- , wek-) waken. D. auferwecken.

22. νεκρων (= vekrôn: uit de doden; bv nw / zn gen mann mv van het bv nw / zn νεκρος = nekros: dode).

nekros (dode) bijbel  OT  NT  Mt  Mc Lc  Joh  syn. ev Hnd  Br Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Ab  Apk 
nom. enk. nekros 12 3 9   1 3       1                                                 4
gen. enk. nekrou 8 7 1                                                               1
dat. enk. nekrôi 7 7                                                                  
acc. enk. nekron 19 16 3             1 2                                        
nom. mv. nekroi 25 11 14 2   2 1   7                                         2
gen. mv. nekrôn 82 8 74 7 6 7 6 20  26  13 32 11                        30  3
dat. mv. nekrois 9 7 2               2                                        
acc. mv. nekrous 29 13 16 2   1 1 1 9                             2
Totaal   191 72 119 11 7 13 8 31 39  16 52 14  12                    47  12

20. - 22. ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν (= ègeiren ek nekrôn: Hij wekte op uit de doden). NT (6): (1) Joh 12,1. (2) Joh 12,9. (3) Hnd 3,15. (4) Hnd 4,10. (5) Rom 10,9. (6) 1 Tes 1,10.

Rom 10,10 - Rom 10,10: De gerechtigheid uit het geloof. Rom 10,5-13 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,5 - Rom 10,6 - Rom 10,7 - Rom 10,8 - Rom 10,9 - Rom 10,10 - Rom 10,11 - Rom 10,12 - Rom 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
10kardia gar pisteuetai eis dikaiosunèn, stomati de omologeitai eis sôtèrian.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,11 - Rom 10,11: De gerechtigheid uit het geloof. Rom 10,5-13 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,5 - Rom 10,6 - Rom 10,7 - Rom 10,8 - Rom 10,9 - Rom 10,10 - Rom 10,11 - Rom 10,12 - Rom 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
11legei gar è grafè, pas o pisteuôn ep autô ou kataischunthèsetai.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,12 - Rom 10,12: De gerechtigheid uit het geloof. Rom 10,5-13 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,5 - Rom 10,6 - Rom 10,7 - Rom 10,8 - Rom 10,9 - Rom 10,10 - Rom 10,11 - Rom 10,12 - Rom 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
12ou gar estin diastolè ioudaiou te kai ellènos, o gar autos kurios pantôn, ploutôn eis pantas tous epikaloumenous auton:               

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,13 - Rom 10,13: De gerechtigheid uit het geloof. Rom 10,5-13 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,5 - Rom 10,6 - Rom 10,7 - Rom 10,8 - Rom 10,9 - Rom 10,10 - Rom 10,11 - Rom 10,12 - Rom 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
13pas gar os an epikalesètai to onoma kuriou sôthèsetai.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,14-21. De ongehoorzaamheid van Israël. Rom 10,14-21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,14 - Rom 10,15 - Rom 10,16 - Rom 10,17 - Rom 10,18 - Rom 10,19 - Rom 10,20 - Rom 10,21 -

Rom 10,14 - Rom 10,14: De ongehoorzaamheid van Israël. Rom 10,14-21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,14 - Rom 10,15 - Rom 10,16 - Rom 10,17 - Rom 10,18 - Rom 10,19 - Rom 10,20 - Rom 10,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
14pôs oun epikalesôntai eis on ouk episteusan; pôs de pisteusôsin ou ouk èkousan; pôs de akousôsin chôris kèrussontos;                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,15 - Rom 10,15: De ongehoorzaamheid van Israël. Rom 10,14-21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,14 - Rom 10,15 - Rom 10,16 - Rom 10,17 - Rom 10,18 - Rom 10,19 - Rom 10,20 - Rom 10,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
15pôs de kèruxôsin ean mè apostalôsin; kathôs gegraptai, ôs ôraioi oi podes tôn euaggelizomenôn [ta] agatha.              

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,16 - Rom 10,16: De ongehoorzaamheid van Israël. Rom 10,14-21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,14 - Rom 10,15 - Rom 10,16 - Rom 10,17 - Rom 10,18 - Rom 10,19 - Rom 10,20 - Rom 10,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
16all ou pantes upèkousan tô euaggeliô: èsaias gar legei, kurie, tis episteusen tè akoè èmôn;                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,17 - Rom 10,17: De ongehoorzaamheid van Israël. Rom 10,14-21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,14 - Rom 10,15 - Rom 10,16 - Rom 10,17 - Rom 10,18 - Rom 10,19 - Rom 10,20 - Rom 10,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
17ara è pistis ex akoès, è de akoè dia rèmatos christou.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,18 - Rom 10,18: De ongehoorzaamheid van Israël. Rom 10,14-21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,14 - Rom 10,15 - Rom 10,16 - Rom 10,17 - Rom 10,18 - Rom 10,19 - Rom 10,20 - Rom 10,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
18alla legô, mè ouk èkousan; menounge, eis pasan tèn gèn exèlthen o fthoggos autôn, kai eis ta perata tès oikoumenès ta rèmata autôn.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,19 - Rom 10,19: De ongehoorzaamheid van Israël. Rom 10,14-21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,14 - Rom 10,15 - Rom 10,16 - Rom 10,17 - Rom 10,18 - Rom 10,19 - Rom 10,20 - Rom 10,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
19alla legô, mè israèl ouk egnô; prôtos môusès legei, egô parazèlôsô umas ep ouk ethnei, ep ethnei asunetô parorgiô umas.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,20 - Rom 10,20: De ongehoorzaamheid van Israël. Rom 10,14-21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,14 - Rom 10,15 - Rom 10,16 - Rom 10,17 - Rom 10,18 - Rom 10,19 - Rom 10,20 - Rom 10,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
20èsaias de apotolma kai legei, eurethèn [en] tois eme mè zètousin, emfanès egenomèn tois eme mè eperôtôsin.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Rom 10,21 - Rom 10,21: De ongehoorzaamheid van Israël. Rom 10,14-21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 10 -- Rom 10,14 - Rom 10,15 - Rom 10,16 - Rom 10,17 - Rom 10,18 - Rom 10,19 - Rom 10,20 - Rom 10,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
21pros de ton israèl legei, olèn tèn èmeran exepetasa tas cheiras mou pros laon apeithounta kai antilegonta.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van


GRIEKSE TEKST

1Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. 2μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ' οὐ κατ' ἐπίγνωσιν: 3ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν [δικαιοσύνην] ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν: 4τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. 5Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ [τοῦ] νόμου ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 6ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει, Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ' ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν: 7ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ' ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 8ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου: τοῦτ' ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. 9ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ: 10καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 11λέγει γὰρ ἡ γραφή, Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 12οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ελληνος, ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν: 13Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται. 14Πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος; 15πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς γέγραπται, Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων [τὰ] ἀγαθά. 16Ἀλλ' οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ: Ἠσαΐας γὰρ λέγει, Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; 17ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ. 18ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε, Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. 19ἀλλὰ λέγω, μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωϋσῆς λέγει, Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ' οὐκ ἔθνει, ἐπ' ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 20Ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει, Εὑρέθην [ἐν] τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν. 21πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει, Ολην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.

1adelfoi, è men eudokia tès emès kardias kai è deèsis pros ton theon uper autôn eis sôtèrian. 2marturô gar autois oti zèlon theou echousin, all ou kat epignôsin: 3agnoountes gar tèn tou theou dikaiosunèn, kai tèn idian [dikaiosunèn] zètountes stèsai, tè dikaiosunè tou theou ouch upetagèsan: 4telos gar nomou christos eis dikaiosunèn panti tô pisteuonti. 5môusès gar grafei tèn dikaiosunèn tèn ek [tou] nomou oti o poièsas auta anthrôpos zèsetai en autois. 6è de ek pisteôs dikaiosunè outôs legei, mè eipès en tè kardia sou, tis anabèsetai eis ton ouranon; tout estin christon katagagein: 7è, tis katabèsetai eis tèn abusson; tout estin christon ek nekrôn anagagein. 8alla ti legei; eggus sou to rèma estin, en tô stomati sou kai en tè kardia sou: tout estin to rèma tès pisteôs o kèrussomen. 9oti ean omologèsès en tô stomati sou kurion ièsoun, kai pisteusès en tè kardia sou oti o theos auton ègeiren ek nekrôn, sôthèsè: 10kardia gar pisteuetai eis dikaiosunèn, stomati de omologeitai eis sôtèrian. 11legei gar è grafè, pas o pisteuôn ep autô ou kataischunthèsetai. 12ou gar estin diastolè ioudaiou te kai ellènos, o gar autos kurios pantôn, ploutôn eis pantas tous epikaloumenous auton: 13pas gar os an epikalesètai to onoma kuriou sôthèsetai. 14pôs oun epikalesôntai eis on ouk episteusan; pôs de pisteusôsin ou ouk èkousan; pôs de akousôsin chôris kèrussontos; 15pôs de kèruxôsin ean mè apostalôsin; kathôs gegraptai, ôs ôraioi oi podes tôn euaggelizomenôn [ta] agatha. 16all ou pantes upèkousan tô euaggeliô: èsaias gar legei, kurie, tis episteusen tè akoè èmôn; 17ara è pistis ex akoès, è de akoè dia rèmatos christou. 18alla legô, mè ouk èkousan; menounge, eis pasan tèn gèn exèlthen o fthoggos autôn, kai eis ta perata tès oikoumenès ta rèmata autôn. 19alla legô, mè israèl ouk egnô; prôtos môusès legei, egô parazèlôsô umas ep ouk ethnei, ep ethnei asunetô parorgiô umas. 20èsaias de apotolma kai legei, eurethèn [en] tois eme mè zètousin, emfanès egenomèn tois eme mè eperôtôsin. 21pros de ton israèl legei, olèn tèn èmeran exepetasa tas cheiras mou pros laon apeithounta kai antilegonta.