Titus - Tit 1 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,1-4 - Tit 1,5-9 - Tit 1,10-16 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Bijbeluitleg per hoofdstuk : Tit 1 , Tit 2 , Tit 3 ,
Bijbeluitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers : - Tit 1,1 - Tit 1,2 - Tit 1,3 - Tit 1,4 - Tit 1,5 - Tit 1,6 - Tit 1,7 - Tit 1,8 - Tit 1,9 - Tit 1,10 - Tit 1,11 - Tit 1,12 - Tit 1,13 - Tit 1,14 - Tit 1,15 - Tit 1,16 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Tit 1,1-4 : Schrijver, lezer, groet : Tit 1,1-4 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,1 - Tit 1,2 - Tit 1,3 - Tit 1,4 -

Tit 1,1 - Tit 1,1 : Schrijver, lezer, groet : Tit 1,1-4 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,1 - Tit 1,2 - Tit 1,3 - Tit 1,4 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  1 Paulus servus Dei apostolus autem Iesu Christi secundum fidem electorum Dei et agnitionem veritatis quae secundum pietatem est     
[1] Van* Paulus, dienstknecht van God en apostel van Jezus Christus om Gods uitverkorenen te brengen tot het geloof en de kennis van de ware godsdienst, 
1] Van Paulus, dienaar van God, apostel van Jezus Christus, met de opdracht om Gods uitverkorenen tot geloof te brengen en tot de kennis van de ware vroomheid, 1 ¶ Paulus, dienaar van God en apostel van Jezus Christus ter wille van het geloof bij de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid waarnaar godsvrucht zoekt,   

Tit 1,2 - Tit 1,2 : Schrijver, lezer, groet : Tit 1,1-4 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,1 - Tit 1,2 - Tit 1,3 - Tit 1,4 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  2 in spem vitae aeternae quam promisit qui non mentitur Deus ante tempora saecularia      [2] in de hoop op het eeuwig leven. Al lang geleden heeft God, die niet liegt, dat leven beloofd*  [2] die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, vóór alle tijden heeft beloofd.  2 op hoop van eeuwig leven, dat God, die niet liegt, eeuwige tijden tevoren heeft aangekondigd  

Tit 1,3 - Tit 1,3 : Schrijver, lezer, groet : Tit 1,1-4 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,1 - Tit 1,2 - Tit 1,3 - Tit 1,4 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  3 manifestavit autem temporibus suis verbum suum in praedicatione quae credita est mihi secundum praeceptum salvatoris nostri Dei      [3] en nu, op de vastgestelde tijd, heeft Hij zijn woord openbaar gemaakt in de verkondiging die mij is toevertrouwd door een opdracht van God, onze redder*.  [3] Hij heeft de tijd bepaald waarop zijn woord door de verkondiging bekendgemaakt werd, en deze verkondiging is mij nu in opdracht van God, onze redder, toevertrouwd.   3 en nu in hem eigen tijden aan het licht heeft gebracht: zijn spreken in de prediking die mij is toevertrouwd in opdracht van onze redder, God,–   

Tit 1,4 - Tit 1,4 : Schrijver, lezer, groet : Tit 1,1-4 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,1 - Tit 1,2 - Tit 1,3 - Tit 1,4 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  4 Tito dilecto filio secundum communem fidem gratia et pax a Deo Patre et Christo Iesu salvatore nostro      [4] Paulus aan Titus*, zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof: genade en vrede van God de Vader en Christus Jezus onze redder!  [4] Aan Titus, mijn waarachtig kind in ons gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze redder!  4 aan Titus, in het geloof dat wij gemeenschappelijk hebben mijn zelfverwekte kind: genade en vrede van onze God de Vader en Christus Jezus, onze redder!   

7. - 18. charis humin kai eirènè apo Theou patros hèmôn kai apo kuriou Ièsou Christou (Genade zij u en vrede vanwege God onze vader en vanwege onze Heer Jezus Christus) . In tien verzen in de brieven van Paulus : (1) Rom 1,7 . (2) 1 Kor 1,3 . (3) 2 Kor 1,2 . (4) Gal 1,3 . (5) Ef 1,2 . (6) Fil 1,2 . (7) Kol 1,2 . (8) 1 Tes 1,1 . (9) 2 Tes 1,2 . (10) Film3 . Met deze begroeting opent Paulus een brief . In de pastorale brieven vinden we een variante van deze formulering : (1) 1 Tim 1,2 . (2) 2 Tim 1,2 . (3) Tit 1,4 .

Tit 1,5-9 : De oudsten : Tit 1,5-9 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,5 - Tit 1,6 - Tit 1,7 - Tit 1,8 - Tit 1,9 -

Tit 1,5 - Tit 1,5 : De oudsten : Tit 1,5-9 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,5 - Tit 1,6 - Tit 1,7 - Tit 1,8 - Tit 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
kai katastèsèis kata polin presbuterous 5 huius rei gratia reliqui te Cretae ut ea quae desunt corrigas et constituas per civitates presbyteros sicut ego tibi disposui      De oudsten
[5] Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat u de resterende zaken zou regelen door in elke stad oudsten* aan te stellen, volgens de richtlijnen die ik u heb gegeven:
[5] Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn richtlijnen, de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen:  5 ¶ Omwille daarvan heb ik je op Kreta achtergelaten dat je in orde zult maken wat is blijven liggen, en per stad oudsten zult aanstellen zoals ik je heb opgedragen:   

15. presbuterous (oudsten) . Accusatief mannelijk meervoud . Tit 1,5 : kai katastèsèis kata polin presbuterous = en dat je per stad oudsten zoudt aanstellen . In een brief aan Titus herinnert Paulus Titus eraan om op Kreta per stad oudsten aan te stellen . Hnd 14,23 : chierotonèsantes de autois kat'ekklèsian presbuterous , proseuxamenoi meta nèsteiôn = (nadat zij echter over hen per kerk oudsten hadden aangesteld, nadat zij gebeden hadden met vasten ... (bij de aanstelling van oudsten per kerk in Lystra, Ikonium en Antiochië van Pisidië) .

Tit 1,6 - Tit 1,6 : De oudsten : Tit 1,5-9 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,5 - Tit 1,6 - Tit 1,7 - Tit 1,8 - Tit 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  6 si quis sine crimine est unius uxoris vir filios habens fideles non in accusatione luxuriae aut non subditos      [6] ze moeten onberispelijk zijn, het moeten mannen* zijn van één vrouw, ze moeten kinderen hebben die gelovig zijn en niet in opspraak zijn geraakt wegens losbandigheid of tuchteloosheid.  [6] onberispelijke mannen, die maar één vrouw hebben, en gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schandelijk gedrag en ongehoorzaamheid.   6 ¶ iemand van onbesproken gedrag, die de man is van één vrouw, kinderen heeft die geloven en er niet van te beschuldigen is dat hij als een ongeredde leeft of zich niet kan onderschikken   

Tit 1,7 - Tit 1,7 : De oudsten : Tit 1,5-9 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,5 - Tit 1,6 - Tit 1,7 - Tit 1,8 - Tit 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  7 oportet enim episcopum sine crimine esse sicut Dei dispensatorem non superbum non iracundum non vinolentum non percussorem non turpilucri cupidum       [7] Want de leider* van de gemeente moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn, niet arrogant, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet vechtlustig, niet geldgierig,  [7] Een opziener moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig;  . 7 Want de opziener moet als huismeester van God van onbesproken gedrag zijn, niet zelfingenomen, niet driftig, niet verslaafd aan wijn, niet iemand die slaat, niet belust op vuil gewin,   

Tit 1,8 - Tit 1,8 : De oudsten : Tit 1,5-9 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,5 - Tit 1,6 - Tit 1,7 - Tit 1,8 - Tit 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  8 sed hospitalem benignum sobrium iustum sanctum continentem       [8] maar gastvrij, deugdzaam, bezonnen, rechtvaardig, vroom, ingetogen:   [8] hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en beheerst.   8 maar iemand met liefde voor de vreemdeling, liefde voor het goede, bezonnen, rechtvaardig, vroom, beheerst:    

Tit 1,9 - Tit 1,9 : De oudsten : Tit 1,5-9 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,5 - Tit 1,6 - Tit 1,7 - Tit 1,8 - Tit 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  9 amplectentem eum qui secundum doctrinam est fidelem sermonem ut potens sit et exhortari in doctrina sana et eos qui contradicunt arguere     [9] hij moet zich houden aan het betrouwbare woord van het onderricht, zodat hij in staat is om de gemeente met de gezonde leer aan te moedigen en tegensprekers te weerleggen.  [9] En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen.  9 iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord waarin hij onderricht is, opdat hij bij machte zal zijn met de gezonde leer anderen te bemoedigen en de tegensprekers te weerleggen.    

Tit 1,10-16 : De dwaalleraars : Tit 1,10-16 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,10 - Tit 1,11 - Tit 1,12 - Tit 1,13 - Tit 1,14 - Tit 1,15 - Tit 1,16 -

Tit 1,10 - Tit 1,10 : De dwaalleraars : Tit 1,10-16 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,10 - Tit 1,11 - Tit 1,12 - Tit 1,13 - Tit 1,14 - Tit 1,15 - Tit 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  10 sunt enim multi et inoboedientes vaniloqui et seductores maxime qui de circumcisione sunt     
[10] Want er zijn er heel wat die zich niets laten gezeggen, praatjesmakers die anderen het hoofd op hol brengen, vooral onder de besnedenen. 
[10] Want er zijn veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en bedriegers, vooral onder Joodse gelovigen.   10 Want er zijn veel mensen die zich niet kunnen onderschikken: holle praters en hoofd–op–hol–brengers, vooral zij uit de besnijdenis;    

 

Tit 1,11 - Tit 1,11 : De dwaalleraars : Tit 1,10-16 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,10 - Tit 1,11 - Tit 1,12 - Tit 1,13 - Tit 1,14 - Tit 1,15 - Tit 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  11 quos oportet redargui qui universas domos subvertunt docentes quae non oportet turpis lucri gratia      [11] Men moet hun de mond snoeren: zij richten hele families te gronde door uit winstbejag onfatsoenlijke dingen te leren.   [11] Hun moet de mond worden gesnoerd; ze richten hele families te gronde door uit schandelijk winstbejag de verkeerde dingen te onderwijzen.   11 hun moet men de mond snoeren die hele huishoudens ondersteboven keren door dingen te onderrichten die helemaal niet móeten, enkel omwille van vuil gewin!   

Tit 1,12 - Tit 1,12 : De dwaalleraars : Tit 1,10-16 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,10 - Tit 1,11 - Tit 1,12 - Tit 1,13 - Tit 1,14 - Tit 1,15 - Tit 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  12 dixit quidam ex illis proprius ipsorum propheta Cretenses semper mendaces malae bestiae ventres pigri      [12] Een van hen, nog wel hun eigen profeet*, heeft gezegd: ‘Kretenzers zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vadsige buiken.’  [12] Een van hun eigen profeten, zelf een Kretenzer, heeft gezegd: ‘Kretenzers zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vadsige vreters.’   12 Gezegd heeft iemand van hen, een eigen profeet uit hun midden: ‘Kretenzers zijn altijd leugenaars, kwade beesten, vadsige buiken!’   

Tit 1,13 - Tit 1,13 : De dwaalleraars : Tit 1,10-16 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,10 - Tit 1,11 - Tit 1,12 - Tit 1,13 - Tit 1,14 - Tit 1,15 - Tit 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  13 testimonium hoc verum est quam ob causam increpa illos dure ut sani sint in fide      [13] Dit is een waar getuigenis. U moet hen daarom scherp terechtwijzen, zodat hun geloof* weer gezond wordt,  [13] Dát is pas een waar woord! Wijs hen daarom streng terecht, zodat ze een heilzaam geloof krijgen,   13 Dit getuigenis is wáár; weerleg hen kortweg om die reden, opdat ze gezond worden in het geloof…    

Tit 1,14 - Tit 1,14 : De dwaalleraars : Tit 1,10-16 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,10 - Tit 1,11 - Tit 1,12 - Tit 1,13 - Tit 1,14 - Tit 1,15 - Tit 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  14 non intendentes iudaicis fabulis et mandatis hominum aversantium se a veritate      [14] en* zij zich niet langer bezighouden met Joodse mythen en voorschriften van mensen die de waarheid de rug toekeren.  [14] zich niet langer interesseren voor Joodse verzinsels en zich geen regels laten opleggen door mensen die zich van de waarheid hebben afgekeerd.   14 en zich niet bezighouden met Judese fabels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.   

Tit 1,15 - Tit 1,15 : De dwaalleraars : Tit 1,10-16 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,10 - Tit 1,11 - Tit 1,12 - Tit 1,13 - Tit 1,14 - Tit 1,15 - Tit 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  15 omnia munda mundis coinquinatis autem et infidelibus nihil mundum sed inquinatae sunt eorum et mens et conscientia      
[15] ‘Alles* is rein voor de reinen.’ Ongetwijfeld, maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein, want ook hun verstand en geweten is bedorven. 
[15] Voor wie rein zijn, is alles rein; maar voor wie bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, want zowel hun verstand als hun geweten is bezoedeld.  15 Alles is rein voor wie rein zijn, maar voor wie besmet en ongelovig zijn is nooit iets rein, nee, bij hen is én het denken én het geweten besmet!   

Tit 1,16 - Tit 1,16 : De dwaalleraars : Tit 1,10-16 -- Tit 1 -- verwijzingen -- Tit 1,10 - Tit 1,11 - Tit 1,12 - Tit 1,13 - Tit 1,14 - Tit 1,15 - Tit 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  16 confitentur se nosse Deum factis autem negant cum sunt abominati et incredibiles et ad omne opus bonum reprobi       [16] Zij beweren God te kennen maar verloochenen Hem met hun daden – afschuwelijke mensen als zij zijn, onhandelbaar, tot niets goeds in staat.  [16] Ze belijden dat ze God kennen, maar hun daden weerspreken dat. Weerzinwekkend zijn ze, onwillig en niet in staat tot ook maar iets goeds.  16 Zij belijden God te kennen, maar verloochenen hem met hun werken, afschuwelijke mensen als zij zijn, die niet kunnen luisteren en voor alle goed werk ongeschikt zijn