BIJBELBOEK EZECHIËL 37 , Ez 37 --

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : - Ez 1 - Ez 2 - Ez 3 - Ez 4 - Ez 5 - Ez 6 - Ez 7 - Ez 8 - Ez 9 - Ez 10 - Ez 11 - Ez 12 - Ez 13 - Ez 14 - Ez 15 - Ez 16 - Ez 17 - Ez 18 - Ez 19 - Ez 20 - Ez 21 - Ez 22 - Ez 23 - Ez 24 - Ez 25 - Ez 26 - Ez 27 - Ez 28 - Ez 29 - Ez 30 - Ez 31 - Ez 32 - Ez 33 - Ez 34 - Ez 35 - Ez 36 - Ez 37 - Ez 38 - Ez 39 - Ez 40 - Ez 41 - Ez 42 - Ez 43 - Ez 44 - Ez 45 - Ez 46 - Ez 47 - Ez 48 -
Uitleg vers per vers : - Ez 37,1 - Ez 37,2 - Ez 37,3 - Ez 37,4 - Ez 37,5 - Ez 37,6 - Ez 37,7 - Ez 37,8 - Ez 37,9 - Ez 37,10 - Ez 37,11 - Ez 37,12 - Ez 37,13 - Ez 37,14 - Ez 37,15 - Ez 37,16 - Ez 37,17 - Ez 37,18 - Ez 37,19 - Ez 37,20 - Ez 37,21 - Ez 37,22 - Ez 37,23 - Ez 37,24 - Ez 37,25 - Ez 37,26 - Ez 37,27 - Ez 37,28 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Het visioen van de beenderen

Ez 37,1 - Ez 37,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai egeneto ep' eme cheir kuriou kai exègagen me en pneumati kurios kai ethèken me en mesô tou pediou kai touto èn meston osteôn anthrôpinôn        [1] De hand* van de heer kwam over mij; zijn geest* nam mij mee en zette mij neer in het dal* dat vol beenderen lag.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,2 - Ez 37,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai periègagen me ep' auta kuklothen kuklô kai idou polla sfodra epi prosôpou tou pediou xèra sfodra        [2] Hij leidde mij er in alle richtingen doorheen en ik zag hoeveel er over het hele dal lagen en hoe dor ze waren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,3 - Ez 37,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai eipen pros me uie anthrôpou ei zèsetai ta osta tauta kai eipa kurie su epistè tauta        [3] Daarop vroeg Hij mij: ‘Mensenkind, zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen?’ Ik antwoordde: ‘Heer god, dat weet U alleen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,4 - Ez 37,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai eipen pros me profèteuson epi ta osta tauta kai ereis autois ta osta ta xèra akousate logon kuriou        [4] Toen zei Hij: ‘Profeteer over deze beenderen en zeg: “Dorre beenderen, luister naar het woord van de heer.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,5 - Ez 37,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5tade legei kurios tois osteois toutois idou egô ferô eis umas pneuma zôès       [5] Zo spreekt de Heer god tot deze beenderen: Ik ga de levensgeest in u brengen, en u komt weer tot leven.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,6 - Ez 37,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai dôsô ef' umas neura kai anaxô ef' umas sarkas kai ektenô ef' umas derma kai dôsô pneuma mou eis umas kai zèsesthe kai gnôsesthe oti egô eimi kurios        [6] Ik leg pezen op u, bekleed u met vlees en overtrek u met een huid; dan schenk Ik u de levensgeest en u komt weer tot leven. Dan zult u erkennen* dat Ik de heer ben.” ’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,7 - Ez 37,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai eprofèteusa kathôs eneteilato moi kai egeneto en tô eme profèteusai kai idou seismos kai prosègage ta osta ekateron pros tèn armonian autou        [7] Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik begon, ontstond er een gedruis: de beenderen voegden zich aaneen, elk op zijn plaats.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,8 - Ez 37,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai eidon kai idou ep' auta neura kai sarkes efuonto kai anebainen ep' auta derma epanô kai pneuma ouk èn en autois        [8] En ik zag hoe er pezen op kwamen en vlees en hoe ze met een huid overtrokken werden. Maar de levensgeest was er nog niet in.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,9 - Ez 37,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai eipen pros me profèteuson uie anthrôpou profèteuson epi to pneuma kai eipon tô pneumati tade legei kurios ek tôn tessarôn pneumatôn elthe kai emfusèson eis tous nekrous toutous kai zèsatôsan        [9] Toen zei Hij tegen mij: ‘Profeteer tot de levensgeest, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de levensgeest: “Zo spreekt de Heer god: Kom van de vier windstreken, levensgeest, en blaas in deze gevallenen zodat ze weer leven.” ’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,10 - Ez 37,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai eprofèteusa kathoti eneteilato moi kai eisèlthen eis autous to pneuma kai ezèsan kai estèsan epi tôn podôn autôn sunagôgè pollè sfodra        [10] Ik profeteerde zoals mij opgedragen was en de levensgeest kwam erin. Ze werden weer levend en gingen overeind staan: een immens groot leger.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,11 - Ez 37,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai elalèsen kurios pros me legôn uie anthrôpou ta osta tauta pas oikos israèl estin kai autoi legousin xèra gegonen ta osta èmôn apolôlen è elpis èmôn diapefônèkamen        [11] Daarop zei Hij tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk Israël. Bij hen leeft de gedachte: “Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan.”      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,12 - Ez 37,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12dia touto profèteuson kai eipon tade legei kurios idou egô anoigô umôn ta mnèmata kai anaxô umas ek tôn mnèmatôn umôn kai eisaxô umas eis tèn gèn tou israèl        [12] Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Zo spreekt de Heer god: Ik ga uw graven openen; Ik wek u in grote aantallen uit de dood op en breng u naar Israëls grond.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,13 - Ez 37,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai gnôsesthe oti egô eimi kurios en tô anoixai me tous tafous umôn tou anagagein me ek tôn tafôn ton laon mou        [13] En als Ik uw graven open en u in grote aantallen uit de dood opwek dan zult u erkennen dat Ik de heer ben.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,14 - Ez 37,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai dôsô to pneuma mou eis umas kai zèsesthe kai thèsomai umas epi tèn gèn umôn kai gnôsesthe oti egô kurios lelalèka kai poièsô legei kurios        [14] Ik schenk u mijn geest, zodat u weer leeft, en laat u op uw eigen grond wonen. Dan zult u erkennen dat Ik, de heer, doe wat Ik zeg” – godsspraak van de heer.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

De hereniging van Juda en Israël

Ez 37,15 - Ez 37,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai egeneto logos kuriou pros me legôn         [15] Het* woord van de heer werd tot mij gericht:      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,16 - Ez 37,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16uie anthrôpou labe seautô rabdon kai grapson ep' autèn ton ioudan kai tous uious israèl tous proskeimenous ep' auton kai rabdon deuteran lèmpsè seautô kai grapseis autèn tô iôsèf rabdon efraim kai pantas tous uious israèl tous prostethentas pros auton        [16] ‘Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: “Juda en de Israëlieten die bij hem horen.” Neem dan een tweede stuk hout en schrijf daarop: “Jozef, of Efraďm, en heel Israël dat bij hem hoort.” [       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,17 - Ez 37,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai sunapseis autas pros allèlas sautô eis rabdon mian tou dèsai autas kai esontai en tè cheiri sou        17] Voeg beide stukken dan samen, tot één geheel in uw hand.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,18 - Ez 37,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai estai otan legôsin pros se oi uioi tou laou sou ouk anaggeleis èmin ti estin tauta soi        [18] Als uw volksgenoten vragen: “Leg ons uit wat u hiermee bedoelt”,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,19 - Ez 37,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19kai ereis pros autous tade legei kurios idou egô lèmpsomai tèn fulèn iôsèf tèn dia cheiros efraim kai tas fulas israèl tas proskeimenas pros auton kai dôsô autous epi tèn fulèn iouda kai esontai eis rabdon mian en tè cheiri iouda        [19] antwoord dan: “Zo spreekt de Heer god: Dit betekent dat Ik het stuk van Jozef, of van Efraďm, en van de stammen van Israël die bij hem horen, bij het stuk hout van Juda ga voegen en er weer één geheel van maak in mijn hand.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,20 - Ez 37,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai esontai ai rabdoi ef' ais su egrapsas ep' autais en tè cheiri sou enôpion autôn        [20] En als ze u daar zien met de beschreven stukken hout in de hand        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,21 - Ez 37,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai ereis autois tade legei kurios kurios idou egô lambanô panta oikon israèl ek mesou tôn ethnôn ou eisèlthosan ekei kai sunaxô autous apo pantôn tôn perikuklô autôn kai eisaxô autous eis tèn gèn tou israèl        [21] moet u hun zeggen: “Zo spreekt de Heer god: Ik haal de Israëlieten weg uit de volken waar ze heengebracht zijn; uit alle richtingen breng Ik hen samen en ik leid ze naar hun eigen grond.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,22 - Ez 37,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai dôsô autous eis ethnos en en tè gè mou kai en tois oresin israèl kai archôn eis estai autôn kai ouk esontai eti eis duo ethnè oude mè diairethôsin ouketi eis duo basileias       [22] En daar, op de bergen van Israël, maak Ik één volk van hen: één koning zal heersen over hen allen. Niet langer zullen het twee volken zijn, over twee rijken verdeeld.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. lëgôj (tot volk) . Voorzetsel lë + zelfstandig naamwoord gôj (volk) . Taalgebruik in Tenach : gôj (volk) . Gr. ethnos (volk) . Taalgebruik in de Septuaginta. : ethnos (volk) . Taalgebruik in het N.T. : ethnos (volk) . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . D. Volk . In vijftien verzen in de bijbel : (1) Gn 12,2 . (2) Gn 17,20 . (3) Gn 18,18 . (4) Gn 21,13 . (5) Gn 21,18 . (6) Gn 46,3 . (7) Ex 9,24 . (8) Ex 32,10 . (9) Nu 14,12 . (10) Dt 9,14 . (11) Dt 26,5 . (12) Js 26,15 . (13) Js 60,22 . (14) Ez 37,22 . (15) Mi 4,7 .

Ez 37,23 - Ez 37,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23ina mè miainôntai eti en tois eidôlois autôn kai rusomai autous apo pasôn tôn anomiôn autôn ôn èmartosan en autais kai kathariô autous kai esontai moi eis laon kai egô kurios esomai autois eis theon        [23] Ze zullen niet meer verontreinigd worden door hun gruwelijke afgoden en al hun misdaden. Ik zal hen bevrijden en zuiveren van alle ontrouw waaraan ze schuldig zijn. Dan zullen zij mijn volk zijn en Ik hun God.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,24 - Ez 37,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24kai o doulos mou dauid archôn en mesô autôn kai poimèn eis estai pantôn oti en tois prostagmasin mou poreusontai kai ta krimata mou fulaxontai kai poièsousin auta        [24] En mijn dienaar David zal koning over hen zijn: één herder voor hen allen. Dan zullen ze mijn geboden opvolgen en mijn voorschriften stipt onderhouden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,25 - Ez 37,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25kai katoikèsousin epi tès gès autôn èn egô dedôka tô doulô mou iakôb ou katôkèsan ekei oi pateres autôn kai katoikèsousin ep' autès autoi kai dauid o doulos mou archôn autôn estai eis ton aiôna       [25] In het land van hun voorouders, dat Ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, zullen ze voor altijd wonen, zij, hun kinderen en hun kleinkinderen, en mijn dienaar David zal hun vorst zijn voor altijd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,26 - Ez 37,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26kai diathèsomai autois diathèkèn eirènès diathèkè aiônia estai met' autôn kai thèsô ta agia mou en mesô autôn eis ton aiôna        [26] Dan sluit Ik met hen een altijddurend vredesverbond*. Ik maak hen weer talrijk en vestig mijn heiligdom in hun midden voor altijd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. bërîth (verbond) . Taalgebruik in Tenach : bërîth (verbond) . Taalgebruik in Ezechiël : bërîth (verbond) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 300 , jod = 10 , taw = 22 of 500 ; totaal : 54 of 812 . Gr. diathèkè (verbond) . Taalgebruik in het N.T. : diathèkè (verbond) . diatithèmi = tussen-stellen . Lat. foedus (zie b.v. federaal) , testamentum . E. testament . Fr. alliance . E. covenant . Ned. testamment , verbond , overeenkomst . D. Bund . Tenach (132) . Ez (7) : (1) Ez 16,59 . (2) Ez 16,60 . (3) Ez 17,13 . (4) Ez 17,15 . (5) Ez 17,18 . (6) Ez 34,25 . (7) Ez 37,26 .

1. - 3. wëkhârathî lâhem bërîth (ik zal met hen een verbond sluiten) . Tenach (4) : (1) Jr 32,40 . (2) Ez 34,25 . (3) Ez 37,26 . (4) Hos 2,20 .

3. - 4. bërîth sjâlôm (een verbond van vrede) . Tenach (2) : (1) Ez 34,25 . (2) Ez 37,26 . Verder : Js 54,10 (ûbhërîth sjëlômî = en een verbond van mijn vrede) .

5. - 6. bërîth (verbond) `ôlâm (eeuwig) . Tenach (11) : (1) Gn 9,16 . (2) Ex 31,16 . (3) Lv 24,8 . (4) 1 Kr 16,17 . (5) Ps 105,10 . (6) Js 24,5 . (7) Js 55,3 . (8) Jr 32,40 . (9) Jr 50,5 . (10) Ez 16,60 . (11) Ez 37,26 . Verder : ûbhërîth `ôlâm (en een eeuwig verbond) . Tenach (1) Js 61,8 . lëbërîth `ôlâm (tot een eeuwig verbond) . Tenach (3) : (1) Gn 17,7 . (2) Gn 17,13 . (3) Gn 17,19 .

Ez 37,27 - Ez 37,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27kai estai è kataskènôsis mou en autois kai esomai autois theos kai autoi mou esontai laos        [27] Bij hen zal Ik wonen; Ik zal hun God zijn en zij mijn volk.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ez 37,28 - Ez 37,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28kai gnôsontai ta ethnè oti egô eimi kurios o agiazôn autous en tô einai ta agia mou en mesô autôn eis ton aiôna         [28] En als mijn heiligdom voor altijd in hun midden staat, zullen de volken erkennen dat Ik de heer ben, degene die Israël heiligt.” ’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


LXX

1kai egeneto ep' eme cheir kuriou kai exègagen me en pneumati kurios kai ethèken me en mesô tou pediou kai touto èn meston osteôn anthrôpinôn2kai periègagen me ep' auta kuklothen kuklô kai idou polla sfodra epi prosôpou tou pediou xèra sfodra3kai eipen pros me uie anthrôpou ei zèsetai ta osta tauta kai eipa kurie su epistè tauta4kai eipen pros me profèteuson epi ta osta tauta kai ereis autois ta osta ta xèra akousate logon kuriou5tade legei kurios tois osteois toutois idou egô ferô eis umas pneuma zôès6kai dôsô ef' umas neura kai anaxô ef' umas sarkas kai ektenô ef' umas derma kai dôsô pneuma mou eis umas kai zèsesthe kai gnôsesthe oti egô eimi kurios7kai eprofèteusa kathôs eneteilato moi kai egeneto en tô eme profèteusai kai idou seismos kai prosègage ta osta ekateron pros tèn armonian autou8kai eidon kai idou ep' auta neura kai sarkes efuonto kai anebainen ep' auta derma epanô kai pneuma ouk èn en autois9kai eipen pros me profèteuson uie anthrôpou profèteuson epi to pneuma kai eipon tô pneumati tade legei kurios ek tôn tessarôn pneumatôn elthe kai emfusèson eis tous nekrous toutous kai zèsatôsan10kai eprofèteusa kathoti eneteilato moi kai eisèlthen eis autous to pneuma kai ezèsan kai estèsan epi tôn podôn autôn sunagôgè pollè sfodra11kai elalèsen kurios pros me legôn uie anthrôpou ta osta tauta pas oikos israèl estin kai autoi legousin xèra gegonen ta osta èmôn apolôlen è elpis èmôn diapefônèkamen12dia touto profèteuson kai eipon tade legei kurios idou egô anoigô umôn ta mnèmata kai anaxô umas ek tôn mnèmatôn umôn kai eisaxô umas eis tèn gèn tou israèl13kai gnôsesthe oti egô eimi kurios en tô anoixai me tous tafous umôn tou anagagein me ek tôn tafôn ton laon mou14kai dôsô to pneuma mou eis umas kai zèsesthe kai thèsomai umas epi tèn gèn umôn kai gnôsesthe oti egô kurios lelalèka kai poièsô legei kurios15kai egeneto logos kuriou pros me legôn16uie anthrôpou labe seautô rabdon kai grapson ep' autèn ton ioudan kai tous uious israèl tous proskeimenous ep' auton kai rabdon deuteran lèmpsè seautô kai grapseis autèn tô iôsèf rabdon efraim kai pantas tous uious israèl tous prostethentas pros auton17kai sunapseis autas pros allèlas sautô eis rabdon mian tou dèsai autas kai esontai en tè cheiri sou18kai estai otan legôsin pros se oi uioi tou laou sou ouk anaggeleis èmin ti estin tauta soi19kai ereis pros autous tade legei kurios idou egô lèmpsomai tèn fulèn iôsèf tèn dia cheiros efraim kai tas fulas israèl tas proskeimenas pros auton kai dôsô autous epi tèn fulèn iouda kai esontai eis rabdon mian en tè cheiri iouda20kai esontai ai rabdoi ef' ais su egrapsas ep' autais en tè cheiri sou enôpion autôn21kai ereis autois tade legei kurios kurios idou egô lambanô panta oikon israèl ek mesou tôn ethnôn ou eisèlthosan ekei kai sunaxô autous apo pantôn tôn perikuklô autôn kai eisaxô autous eis tèn gèn tou israèl22kai dôsô autous eis ethnos en en tè gè mou kai en tois oresin israèl kai archôn eis estai autôn kai ouk esontai eti eis duo ethnè oude mè diairethôsin ouketi eis duo basileias23ina mè miainôntai eti en tois eidôlois autôn kai rusomai autous apo pasôn tôn anomiôn autôn ôn èmartosan en autais kai kathariô autous kai esontai moi eis laon kai egô kurios esomai autois eis theon24kai o doulos mou dauid archôn en mesô autôn kai poimèn eis estai pantôn oti en tois prostagmasin mou poreusontai kai ta krimata mou fulaxontai kai poièsousin auta25kai katoikèsousin epi tès gès autôn èn egô dedôka tô doulô mou iakôb ou katôkèsan ekei oi pateres autôn kai katoikèsousin ep' autès autoi kai dauid o doulos mou archôn autôn estai eis ton aiôna26kai diathèsomai autois diathèkèn eirènès diathèkè aiônia estai met' autôn kai thèsô ta agia mou en mesô autôn eis ton aiôna27kai estai è kataskènôsis mou en autois kai esomai autois theos kai autoi mou esontai laos28kai gnôsontai ta ethnè oti egô eimi kurios o agiazôn autous en tô einai ta agia mou en mesô autôn eis ton aiôna