JEREMIA 33 - Jr 33 -- Jr 33,14-16 -

Overzicht van Genesis : - Jr 1 - Jr 2 - Jr 3 - Jr 4 - Jr 5 - Jr 6 - Jr 7 - Jr 8 - Jr 9 - Jr 10 - Jr 11 - Jr 12 - Jr 13 - Jr 14 - Jr 15 - Jr 16 - Jr 17 - Jr 18 - Jr 19 - Jr 20 - Jr 21 - Jr 22 - Jr 23 - Jr 24 - Jr 25 - Jr 26 - Jr 27 - Jr 28 - Jr 29 - Jr 30 - Jr 31 - Jr 32 - Jr 33 - Jr 34 - Jr 35 - Jr 36 - Jr 37 - Jr 38 - Jr 39 - Jr 40 - Jr 41 - Jr 42 - Jr 43 - Jr 44 - Jr 45 - Jr 46 - Jr 47 - Jr 48 - Jr 49 - Jr 50 - Jr 51 - Jr 52 -
Uitleg vers per vers : - Jr 33,1 - Jr 33,2 - Jr 33,3 - Jr 33,4 - Jr 33,5 - Jr 33,6 - Jr 33,7 - Jr 33,8 - Jr 33,9 - Jr 33,10 - Jr 33,11 - Jr 33,12 - Jr 33,13 - Jr 33,14 - Jr 33,15 - Jr 33,16 - Jr 33,17 - Jr 33,18 - Jr 33,19 - Jr 33,20 - Jr 33,21 - Jr 33,22 - Jr 33,23 - Jr 33,24 - Jr 33,25 - Jr 33,26 -

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
- Jr 33,14-16 : 1ste (eerste) zondag van de advent C .
Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Jr 33,1 - Jr 33,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
 1kai egeneto logos kuriou pros ieremian deuteron kai autos èn eti dedemenos en tè aulè tès fulakès legôn        [1] Voor de tweede keer kwam het woord van de heer tot Jeremia, toen hij nog in het kwartier van de wacht zat opgesloten:       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,2 - Jr 33,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2outôs eipen kurios poiôn gèn kai plassôn autèn tou anorthôsai autèn kurios onoma autô        [2] ‘Zo spreekt de heer die de aarde schiep en vorm gaf – heer is zijn naam:       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,3 - Jr 33,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kekraxon pros me kai apokrithèsomai soi kai apaggelô soi megala kai ischura a ouk egnôs auta        [3] “Roep Mij aan en Ik verhoor u. Grote, ondoorgrondelijke dingen maak Ik u bekend.”       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,4 - Jr 33,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4oti outôs eipen kurios o theos israèl peri oikôn tès poleôs tautès kai peri oikôn basileôs iouda tôn kathèrèmenôn eis charakas kai promachônas        [4] Over de huizen van deze stad en over de koninklijke paleizen die zijn verwoest tijdens de belegering        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,5 - Jr 33,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5tou machesthai pros tous chaldaious kai plèrôsai autèn tôn nekrôn tôn anthrôpôn ous epataxa en orgè mou kai en thumô mou kai apestrepsa to prosôpon mou ap¢ autôn peri pasôn tôn ponèriôn autôn       [5] door de Chaldeeën en nu vol lijken liggen, omdat Ik mij in mijn felle toorn vanwege hun slechtheid van deze stad heb afgekeerd, zo spreekt de heer, de God van Israël:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,6 - Jr 33,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6idou egô anagô autè sunoulôsin kai iama kai fanerôsô autois eisakouein kai iatreusô autèn kai poièsô autois eirènèn kai pistin        [6] “Ik verzorg hen, Ik genees hun wonden; Ik genees hen weer en schenk hun een onverwacht duurzaam geluk.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,7 - Jr 33,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai epistrepsô tèn apoikian iouda kai tèn apoikian israèl kai oikodomèsô autous kathôs to proteron        [7] Ik keer het lot van Juda en Israël en herstel hen weer in hun vroegere staat.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,8 - Jr 33,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai kathariô autous apo pasôn tôn adikiôn autôn ôn èmartosan moi kai ou mè mnèsthèsomai amartiôn autôn ôn èmarton moi kai apestèsan ap¢ emou        [8] Ik zuiver hen van alle zonden die ze tegen Mij hebben bedreven; Ik vergeef hun schuld en hun ontrouw.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,9 - Jr 33,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai estai eis eufrosunèn kai eis ainesin kai eis megaleiotèta panti tô laô tès gès oitines akousontai panta ta agatha a egô poièsô kai fobèthèsontai kai pikranthèsontai peri pantôn tôn agathôn kai peri pasès tès eirènès ès egô poièsô autois        [9] De stad wordt mijn trots en mijn vreugde, mijn roem en mijn glorie bij alle volken op aarde die zullen horen van de weldaden die Ik haar bewijs. Zij zullen versteld staan, verbaasd om de welvaart en de voorspoed die Ik haar geef.” ’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,10 - Jr 33,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10outôs eipen kurios eti akousthèsetai en tô topô toutô ô umeis legete erèmos estin apo anthrôpôn kai ktènôn en polesin iouda kai exôthen ierousalèm tais èrèmômenais para to mè einai anthrôpon kai ktènè        [10] Zo spreekt de heer: ‘In dit land, waarvan u zegt: “Het ligt vernield, verlaten door mens en dier”, in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem die zijn verwoest, waar geen mens of dier meer woont,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,11 - Jr 33,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11fônè eufrosunès kai fônè charmosunès fônè numfiou kai fônè numfès fônè legontôn exomologeisthe kuriô pantokratori oti chrèstos kurios oti eis ton aiôna to eleos autou kai eisoisousin dôra eis oikon kuriou oti apostrepsô pasan tèn apoikian tès gès ekeinès kata to proteron eipen kurios        [11] hoort men weer de kreten van blijdschap en vreugde, het zingen voor bruidegom en bruid; weer klinkt het lied: “Loof de heer van de machten, want de heer is goed, zijn genade duurt eeuwig.” Weer brengt men dankoffers naar het huis van de heer. Ik zal het lot van het land keren en het in zijn vroegere staat herstellen’, zegt de heer.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,12 - Jr 33,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12outôs eipen kurios tôn dunameôn eti estai en tô topô toutô tô erèmô para to mè einai anthrôpon kai ktènos kai en pasais tais polesin autou katalumata poimenôn koitazontôn probata        [12] Zo spreekt de heer van de machten: ‘In het land dat vernield is, verlaten door mens en dier, zal bij alle steden weer weidegrond liggen, waar de herders met hun schapen kunnen rusten:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,13 - Jr 33,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13en polesin tès oreinès kai en polesin tès sefèla kai en polesin tès nageb kai en gè beniamin kai en tais kuklô ierousalèm kai en polesin iouda eti pareleusetai probata epi cheira arithmountos eipen kurios       [13] bij de steden van het bergland, van de Sefela, de Negeb, in Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem en bij de andere steden van Juda. De schapen zullen weer onder de hand van de teller doorgaan’, zegt de heer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Liturgische lezing van de 1ste (eerste) zondag van de advent C : Jr 33,14-16 (verwijzing : Jr 33,14-16) :
Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk ik David een wettige afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid.

Jr 33,14 - Jr 33,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  ecce dies veniunt dicit Dominus et suscitabo verbum bonum quod locutus sum ad domum Israhel et ad domum Iuda      [14] ‘De tijd komt – godsspraak van de heer – dat Ik de belofte* vervul die Ik Israël en Juda gedaan heb.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,15 - Jr 33,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] In die dagen, in die tijd schenk Ik David een wettelijke afstammeling* die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- tsèdèq (rechtvaardig, gewetensvol) .
--- tsdq . In 64 verzen in de bijbel . In 12 verzen in Js . In 4 verzen in Jr . In 25 verzen in Ps .
--- tsëdâqâh (rechtvaardigheid , gerechtigheid) . In 32 verzen in de bijbel . In 10 verzen in Js . In 10 verzen in Spr.

Jr 33,16 - Jr 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten “De heer, onze gerechtigheid”.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Jr 33,17 - Jr 33,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Zo spreekt de heer: ‘Het zal David nooit aan een opvolger ontbreken die op de troon van Israël zetelt .       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Jr 33,18 - Jr 33,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Ook zullen er altijd Levitische priesters blijven, die Mij dagelijks brandoffers opdragen, meeloffers en slachtoffers’.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Jr 33,19 - Jr 33,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Het woord van de heer kwam tot Jeremia:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Jr 33,20 - Jr 33,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] ‘Zo spreekt de heer: Als iemand ooit mijn verbond met de dag en de nacht zou verbreken, zodat het niet meer op tijd dag en nacht wordt       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,21 - Jr 33,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        , [21] dan wordt ook mijn verbond verbroken met mijn dienaar David; dan zal hij geen zoon meer hebben om hem op de troon op te volgen. Dit geldt ook voor mijn verbond met de Levitische priesters, mijn dienaren.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,22 - Jr 33,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] Zo ontelbaar als de sterren aan de hemel, zo onmetelijk als het zand aan de zee, maak Ik het nageslacht van mijn dienaar David en van de Levieten die in mijn dienst staan’.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,23 - Jr 33,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Het woord van de heer kwam tot Jeremia:       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 33,24 - Jr 33,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] ‘Hebt u gemerkt wat de volken zeggen: “De twee stammen die de heer had uitverkoren, heeft Hij verworpen.” Ze verachten mijn volk; het is in hun ogen geen natie meer.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

11. - 12. bâchar JHWH (JHWH koos) . Tenach (10) : (1) Dt 7,6 . (2) Dt 14,2 . (3) Dt 18,5 . (4) Dt 21,5 . (5) 2 S 16,18 . (6) 1 K 14,21 . (7) 1 Kr 15,2 . (8) 2 Kr 12,13 . (9) 2 Kr 29,11 . (10) Jr 33,24 .

Jr 33,25 - Jr 33,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Zo spreekt de heer: ‘Als Ik geen verbond heb gesloten met de dag en de nacht, en aan hemel en aarde geen vaste wetten heb gegeven,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

7. - 8. jômâm wâlâjëlâh (dag en nacht - overdag en 's nachts / des daags en des nachts) . Tenach (5) : (1) Ex 13,21 . (2) 1 K 8,59 . (3) Ps 1,2 . (4) Ps 42,4 . (5) Jr 33,25 .

10. - 11. sjâmajim wë´èrèts / wä´ârèts (hemel en aarde) . Tenach (11) : (1) Gn 14,19 . (2) Gn 14,22 . (3) Ps 69,35 . (4) Ps 115,15 . (5) Ps 121,2 . (6) Ps 124,8 . (7) Ps 134,3 . (8) Ps 146,6 . (9) Jr 33,25 . (10) Jr 51,48 . (11) Jl 4,16 .

Jr 33,26 - Jr 33,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] dan zal Ik het nageslacht van Jakob en van mijn dienaar David verwerpen; steeds weer kies Ik iemand uit zijn nageslacht om over de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob te heersen. Ik herstel hen in hun vroegere staat en ontferm mij over hen.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van