BIJBELBOEK OBADJA -- OB -- Ob (Obadja) -

Overzicht vers per vers : - Ob 1 - Ob 2 - Ob 3 - Ob 4 - Ob 5 - Ob 6 - Ob 7 - Ob 8 - Ob 9 - Ob 10 - Ob 11 - Ob 12 - Ob 13 - Ob 14 - Ob 15 - Ob 16 - Ob 17 - Ob 18 - Ob 19 - Ob 20 - Ob 21 -


Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN - ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , - Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat (zie verder onder : verwijzingen )
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Ob 1 - Ob 1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      1 Het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere HEERE van Edom: Wij hebben een gerucht gehoord van den HEERE, en er is een gezant geschikt onder de heidenen: Staat op, en laat ons opstaan tegen hen ten strijde.   [1] Het visioen van Obadja: zo spreekt de Heer god tot Edom. Proloog [1] Wij hebben een boodschap van de heer gehoord, en een bode is onder de volken rondgestuurd: ‘Vooruit! Laat ons tegen Edom ten strijde trekken!’ Edoms straf   [1] De profetie van Obadja. De HEER heeft een bode gestuurd naar alle volken; ook wij hebben zijn boodschap gehoord: ‘Kom, laten we ten strijde trekken tegen Edom!’ Dit is wat God, de HEER, over dat volk zegt:   1. Vision d'Abdias. Sur Édom. J'ai reçu de Yahvé un message, un héraut était dépêché parmi les nations : «Debout ! Marchons contre ce peuple ! Au combat !» Ainsi parle le Seigneur Yahvé : 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 1 .

1. châzôn / chäzôn (visioen, gezicht) . Taalgebruik in Tenach : chäzôn (visioen, gezicht) . Getalwaarde : chet = 8 , zain = 7 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 71 . Structuur : 8 - 7 - 6 - 5 . Niet in de Pentateuch . Slechts 1X in de Vroege Prof. : 1 S 3,1 . Tenach (23) . Js (2) : (1) Js 1,1 . (2) Js 29,7 . 12 kl. Prof. (2) : (1) Ob 1 . (2) Nah 1,1 . Zie ook 2 Kr 32,32 .
- machäzeh (visioen, gezicht) < prefix m + stam ch-z-h . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , chet = 8 , zain = 7 , he = 5 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 60 (2² X 3 X 5) . Structuur : 4 - 8 - 7 - 5 . m-ch-z-h . Tenach (5) . machäzeh . Tenach (3) : (1) Nu 24,4 . (2) Nu 24,16 . (3) Ez 13,7 .

Ob 2 - Ob 2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      2 Ziet, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, gij zijt zeer veracht.   [2] Luister, Ik maak u klein onder de volken, u zult diep veracht worden.   [2] Ik maak van jou een onbeduidend volk, veracht door iedereen.   2. Vois, je te rends petit parmi les peuples, tu es au plus bas du mépris ! 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 2 .

Ob 3 - Ob 3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      3 De trotsheid uws harten heeft u bedrogen; hij, die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning; die in zijn hart zegt: Wie zou mij ter aarde nederstoten?   [3] De trots van uw hart heeft u misleid, u die in de rotskloven* woont. U die uw woonplaats in de hoogte vestigt en in uw hart zegt: ‘Wie haalt mij omlaag naar de aarde?’:    [3] Door je hoogmoed heb je je laten verleiden: hoog woon je, hoog in de rotskloven, daar heb je je huis gebouwd, en je denkt: Wie haalt mij naar beneden?   3. L'arrogance de ton coeur t'a égaré, toi qui habites au creux du rocher, toi qui fais des hauteurs ta demeure, toi qui dis en ton cœur : «Qui me fera descendre à terre ?» 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 3 .

Ob 4 - Ob 4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      4 Al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt de HEERE.   [4] al vliegt u zo hoog als de arend en al bouwt u tussen de sterren uw nest, Ik haal u daarvandaan naar omlaag – godsspraak van de heer.    [4] Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer – spreekt de HEER.      4. Quand tu t'élèverais comme l'aigle, quand tu placerais ton nid parmi les étoiles, je t'en précipiterais ! oracle de Yahvé. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 4 .

Ob 5 - Ob 5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      5 Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren (hoe zijt gij uitgeroeid!), zouden zij niet gestolen hebben zoveel hun genoeg ware? Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten?   [5] Als de dieven* bij u indringen, rovers bij nacht, wat zult u dan te gronde gericht worden! Zij stelen immers alles wat hun van pas komt. En als de druivenplukkers bij u indringen, laten die meer over dan de napluk?   [5] Komen er dieven, rovers in de nacht – ze stelen alleen wat hun van pas komt. Maar Edom, jij bent leeggeroofd! En komen er druivenplukkers – niet alle trossen snijden ze af.    5. Si des voleurs venaient chez toi (ou des pillards de nuit), ne déroberaient-ils pas ce qui leur suffit ? Si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisseraient-ils rien à grappiller ? Comme tu as été ravagé ! 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 5 .

Ob 6 - Ob 6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      6 Hoe zijn Ezau's goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht!   [6] Wat zal Esau* doorzocht worden, wat zal men speuren naar zijn verborgen schatten!   [6] Maar Esaus volk is uitgeschud, zijn schuilplaatsen geplunderd!     6. Comme Ésaü a été fouillé, ses trésors cachés, explorés ! 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 6 .

Ob 7 - Ob 7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      7 Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpale uitgeleid; uw vredegenoten hebben u bedrogen, zij hebben u overmocht; die uw brood eten, zullen een gezwel onder u zetten, er is geen verstand in hem.   [7] Tot aan de grens wordt u voortgedreven door al uw bondgenoten; u wordt bedrogen en overweldigd, door degenen met wie u in vrede leefde en met wie u uw brood deelde: zij leggen valstrikken voor u. Er is geen verstand meer in Edom.   [7] Bondgenoten verdreven je uit je eigen land, vrienden hebben je verraden en verslagen, tafelgenoten lokken je in de val, en je blijft verbijsterd achter.     7. Ils t'ont chassé jusqu'aux frontières, ils se sont joué de toi, tous tes alliés ! Ils t'ont dupé, tes bons amis ! Ceux qui mangeaient ton pain tendent des pièges sous tes pas : «Il n'a plus sa raison !» 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 7 .

Ob 8 - Ob 8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      8 Zal het niet te dien dage zijn, spreekt de HEERE, dat Ik de wijzen uit Edom, en het verstand uit Ezau's gebergte zal doen vergaan?   [8] Op die dag – godsspraak van de heer – laat Ik de wijzen uit Edom verdwijnen, het verstand uit het bergland van Esau.   [8] De dag komt – spreekt de HEER – dat ik de wijzen in Edom zal doden, zodat er in het bergland van Esau niemand meer is met enig verstand.     8. Est-ce qu'en ce jour-là - oracle de Yahvé - je ne supprimerai pas d'Édom les sages et l'intelligence de la montagne d'Ésaü ! 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 8 .

Ob 9 - Ob 9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      9 Ook zullen uw helden, o Theman! versaagd zijn; opdat een ieder uit Ezau's gebergte door den moord worde uitgeroeid.  [9] Uw helden, Teman*, zullen de moed verliezen, zodat uit Esaus bergland de mensen worden uitgeroeid. Motivering van de strafuitspraak [9] Vanwege de moord   [9] De helden van Teman zullen verlamd staan van schrik; in het bergland van Esau wordt iedereen omgebracht, niemand blijft in leven.     9. Témân, tes guerriers seront figés de terreur,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 9 .

Ob 10 - Ob 10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      10 Om het geweld, begaan aan uw broeder Jakob, zal schaamte u bedekken; en gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid.   [10] en het geweld dat uw broeder Jakob is aangedaan, zult u met schande overladen worden, zult u eens en voorgoed worden uitgeroeid.   [10] Je hebt je tegen het volk van Jakob gekeerd, geweld gebruikt tegen je eigen broeder. Daarom zul je met schande worden overdekt en voor altijd worden uitgeroeid.     10. pour la violence exercée contre Jacob ton frère, la honte te couvrira et tu disparaîtras à jamais !  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 10 .

Ob 11 - Ob 11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      11 Ten dage als gij tegenover stondt, ten dage als de uitlanders zijn heir gevangen voerden, en de vreemden tot zijn poorten introkken, en over Jeruzalem het lot wierpen, waart gij ook als een van hen.   [11] Op* de dag dat u zich afzijdig hield, op de dag dat vreemdelingen het leger gevangen wegvoerden, toen buitenlanders de poorten binnendrongen om over Jeruzalem het lot te werpen, hebt u zich gedragen als een van hen.   [11] Op de dag dat je toekeek hoe andere volken de bezittingen van je broeder wegsleepten, hoe vreemdelingen de stadspoorten binnengingen en het lot wierpen over Jeruzalem, toen was jij zoals zij.     11. Quand tu te tenais à l'écart, le jour où des étrangers emmenaient ses richesses, où des barbares franchissaient sa porte et jetaient le sort sur Jérusalem, toi tu étais comme l'un d'eux !  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 11 .

Ob 12 - Ob 12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      12 Toen zoudt gij niet gezien hebben op den dag uws broeders, den dag zijner vervreemding; noch u verblijd hebben over de kinderen van Juda, ten dage huns ondergangs; noch uw mond groot gemaakt hebben, ten dage der benauwdheid;   [12] Nee, u moet de dag van uw broeder, de dag van zijn tegenspoed, niet met leedvermaak bezien. Nee, u moet zich niet vrolijk maken over de zonen van Juda op de dag van hun ondergang, u moet geen grote mond opzetten op de dag van hun nood.   [12] Die dag had je je niet mogen verlustigen in de rampspoed die je broeder trof, je had je niet mogen verheugen over de ondergang van het volk van Juda, en op die dag van angst had je hen niet mogen bespotten.     12. Ne te délecte pas à la vue de ton frère au jour de son malheur ! Ne fais pas des enfants de Juda le sujet de ta joie au jour de leur ruine ! Ne tiens pas des propos insolents au jour de l'angoisse ! 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 12 .

Ob 13 - Ob 13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      13 Noch ter poorte Mijns volks ingegaan zijn, ten dage huns verderfs; noch gezien hebben, ook gij, op zijn kwaad, ten dage zijns verderfs; noch uw handen uitgestrekt hebben aan zijn heir, ten dage zijns verderfs;   [13] Nee, u moet de poort van mijn volk niet binnengaan op de dag van zijn ongeluk, juist u moet zijn rampspoed niet met leedvermaak bezien, op de dag van zijn ongeluk, u moet zich niet op zijn rijkdommen werpen op de dag van zijn ongeluk.   [13] Die dag had je de poorten van de stad niet binnen mogen gaan, je had je op die dag van onheil niet mogen verlustigen in het kwaad dat mijn volk werd aangedaan, en op die dag van ongeluk had je je niet mogen vergrijpen aan hun bezittingen.     13. Ne franchis pas la porte de mon peuple au jour de sa détresse ! Ne te délecte pas, toi aussi, de la vue de ses maux au jour de sa détresse ! Ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa détresse ! 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 13 .

Ob 14 - Ob 14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      14 Noch gestaan hebben op de wegscheiding, om zijn ontkomenen uit te roeien; noch zijn overgeblevenen overgeleverd hebben, ten dage der benauwdheid.   [14] Nee, u moet niet bij de bressen gaan staan om zijn vluchtelingen af te slachten, en zij die ontsnappen moet u niet uitleveren op de dag van hun nood.   [14] Op die dag van angst had je de mensen die vluchtten de weg niet mogen versperren om ze te doden, en hen die ontkomen waren niet mogen uitleveren.     14. Ne te poste pas aux carrefours pour exterminer ses fuyards ! Ne livre point ses survivants au jour de l'angoisse !  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 14 .

De dag van de HEER

Ob 15 - Ob 15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      15 Want de dag des HEEREN is nabij, over al de heidenen; gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden; uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren.   [15] Want de dag* van de heer is nabij, en komt over alle volken: wat u anderen aandoet wordt u aangedaan; uw daden komen op uw eigen hoofd neer.   [15] Maar de dag van de HEER is nabij voor alle volken; dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt, dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen.     15. Car il est proche, le jour de Yahvé, contre tous les peuples ! Comme tu as fait, il te sera fait : tes actes te retomberont sur la tête ! 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 15 .

1. - 2. kî qärobh (want nabij) . Tenach (11) : (1) Ex 13,17 . (2) Dt 30,14 . (3) Dt 32,35 . (4) 2 S 19,43 . (5) Js 13,6 . (6) Ez 30,3 . (7) Jl 1,15 . (8) Jl 2,1 . (9) Jl 4,14 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 .

2. qârôbh (nabij, dichtbij) . Bijvoegl. naamw. Zie het werkw. qârab (naderen, nabij zijn) . Taalgebruik in Tenach : qârab (naderen, nabij zijn) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 41 OF 302 . Structuur : 1 - 2 - 2 . Tenach (31) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Jl 1,15 . (2) Jl 2,1 . (3) Jl 4,14 . (4) Ob 15 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,14 .

2. - 3. qärobh jôm (nabij een dag) . Tenach (9) : (1) Dt 32,35 . (2) Js 13,6 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 4,14 . (6) Ob 15 . (7) Sef 1,7 . (8) Sef 1,14 . (9) Ez 30,3 .

3. - 4. jôm JHWH (dag van de Heer) . Tenach (14) : (1) Js 13,6 . (2) Js 13,9 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,4 . (7) Jl 4,14 . (8) Am 5,18 . (9) Am 5,20 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 . (12) Sef 1,14 . (13) Sef 2,2 . (14) Mal 3,23 .

2. - 4. qärobh jôm JHWH (nabij een dag van JHWH) . Tenach (6) : (1) Js 13,6 . (2) Jl 1,15 . (3) Jl 4,14 . (4) Ob 15 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,14 .

1. - 4. kî qärobh jôm JHWH (want nabij een dag van JHWH) . Tenach (6) : (1) Js 13,6 . (2) Jl 1,15 . (3) Jl 2,1 . (4) Jl 4,14 . (5) Ob 15 . (6) Sef 1,7 .

Ob 16 - Ob 16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      16 Want gelijk gijlieden gedronken hebt op den berg Mijner heiligheid, zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken; ja, zij zullen drinken en inzwelgen, en zullen zijn als of zij er niet geweest waren.   [16] Zoals u, mijn volk, op mijn heilige berg hebt gedronken*, zo zullen alle volken eeuwig drinken; zij zullen drinken en wartaal uitslaan en worden alsof ze nooit hadden bestaan. [16] Zoals jullie, volk van Jakob, op mijn heilige berg de beker van mijn woede moesten drinken, zo zal ieder volk die drinken. Ze zullen moeten drinken tot ze niet meer kunnen, en het zal zijn alsof ze nooit hadden bestaan.     16. Oui, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, tous les peuples boiront sans trêve ; ils boiront et se gorgeront, et ils seront comme s'ils n'avaient jamais été !  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 16 .

Ob 17 - Ob 17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      17 Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn; en die van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten.   [17] Maar op de berg Sion is er redding voor de ontsnapten: het zal heilige grond zijn en het huis Jakob krijgt zijn eigendom terug.   [17] Maar jullie vinden een toevlucht op de Sion; de Sion wordt weer een heilige plaats. Het volk van Jakob zal zijn bezetters verjagen:*     17. Mais sur le mont Sion il y aura des rescapés - ce sera un lieu saint - et la maison de Jacob rentrera dans ses possessions ! 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 17 .

8. - 9. be(j)th Ja`äqobh (huis van Jakob) . In veertien verzen in de bijbel : (1) Ps 114,1 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 10,20 . (5) Js 14,1 . (6) Js 29,22 . (7) Js 46,3 . (8) Js 48,1 . (9) Jr 2,4 . (10) Ez 20,5 . (11) Am 9,8 . (12) Ob 17 . (13) Mi 2,7 . (14) Mi 3,9 .

Ob 18 - Ob 18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      18 En Jakobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en Ezau's huis tot een stoppel; en zij zullen tegen hen ontbranden, en zullen ze verteren, zodat Ezau's huis geen overgeblevene zal hebben; want de HEERE heeft het gesproken.   [18] Dan is het huis Jakob een vuur, het huis Jozef een vlam, en het huis Esau een stoppelveld: Jakob en Jozef steken er de brand in en verteren het, zodat niemand van Esau ontsnapt, want de heer heeft gesproken.   [18] Jakobs volk zal het vuur zijn, Jozefs volk de vlam, en het volk van Esau de stoppels. De stoppels gaan in vlammen op, het vuur zal ze verteren, en niemand van Esaus volk zal ontkomen – de HEER heeft gesproken.     18. La maison de Jacob sera du feu, la maison de Joseph, une flamme, la maison d'Ésaü, du chaume ! Elles l'embraseront et la dévoreront, et nul ne survivra de la maison d'Ésaü : Yahvé a parlé !  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 18 .

19. - 21. kî (+ pî) JHWH dibber = want (de mond van) JHWH spreekt . Tenach (10) : (1) 1 K 14,11 . (2) Js 1,2 . (3) Js 1,20 (+) . (4) Js 22,25 . (5) Js 25,8 . (6) Js 40,5 (+) . (7) Js 58,14 (+) . (8) Jr 13,15 . (9) Jl 4,8 . (10) Ob 18 .

Ob 19 - Ob 19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      19 En die van het zuiden zullen Ezau's gebergte, en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten; ja, zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria erfelijk bezitten; en Benjamin Gilead.   [19] Zij* zullen de Negeb bezetten, het bergland* van Esau, en de Sefela, het gebied van de Filistijnen; zij zullen het gebied van Efraïm bezetten en het gebied van Samaria, en Benjamin* zal Gilead bezetten.   [19] Het volk van Jakob zal de Negev en het bergland van Esau in bezit nemen, het heuvelland en het gebied van de Filistijnen, en ook de gebieden van Efraïm en Samaria, en Benjamin en Gilead.     19. Ceux du Négeb posséderont la montagne d'Ésaü, ceux du Bas-Pays, la terre des Philistins, ils posséderont le territoire d'Éphraïm et le territoire de Samarie, et Benjamin possédera Galaad.  

King James Bible .
Luther-Bibel . Ob 19 .

Ob 20 - Ob 20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      20 En de gevankelijk weggevoerden van dit heir der kinderen Israëls, hetgeen der Kanaänieten was, tot Zarfath toe; en de gevankelijk weggevoerden van Jeruzalem, hetgeen in Sefarad is, zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten.   [20] Israëls ballingen worden een legermacht en zullen Kanaän* bezetten tot Sarefat* toe; de ballingen van Jeruzalem die in Sefarad* zijn, zullen de steden van de Negeb bezetten.   [20] De ballingen uit Israël, een legermacht geworden, zullen het land van de Kanaänieten veroveren tot aan Sarefat, en de ballingen uit Jeruzalem, nu nog in Sefarad, zullen de steden van de Negev in bezit nemen.     20. Les exilés de cette armée, les enfants d'Israël, posséderont la terre des Cananéens jusqu'à Sarepta, et les exilés de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les villes du Négeb.  

Tekstuitleg van

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 20 .

Ob 21 - Ob 21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      21 En er zullen heilanden op den berg Sions opkomen, om Ezau's gebergte te richten; en het koninkrijk zal des HEEREN zijn.  [21] Op de berg Sion zullen de redders* rechtspreken* over het bergland van Esau. En aan de heer zal het koningschap toebehoren.   [21] Bevrijders zullen de Sion opgaan en regeren over het bergland van Esau – en aan de HEER zal het koningschap toebehoren.    21. Ils graviront, victorieux, la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à Yahvé sera l'empire ! 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ob 21 .