RUTH 4 -- Rt 4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Genesis : - Rt 1 - Rt 2 - Rt 3 - Rt 4 -
Uitleg vers per vers : - Rt 4,1 - Rt 4,2 - Rt 4,3 - Rt 4,4 - Rt 4,5 - Rt 4,6 - Rt 4,7 - Rt 4,8 - Rt 4,9 - Rt 4,10 - Rt 4,11 - Rt 4,12 - Rt 4,13 - Rt 4,14 - Rt 4,15 - Rt 4,16 - Rt 4,17 - Rt 4,18 - Rt 4,19 - Rt 4,20 - Rt 4,21 - Rt 4,22 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
ark-boeken http://www.postorderboekhandel.nl/ http://www.bijbel10daagse.nl/ http://www.olivetree.nl/ bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Rt 4,1 - Rt 4,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai boos anebè epi tèn pulèn kai ekathisen ekei kai idou o agchisteutès pareporeueto on eipen boos kai eipen pros auton boos ekklinas kathison ôde krufie kai exeklinen kai ekathisen 1 ascendit ergo Booz ad portam et sedit ibi cumque vidisset propinquum praeterire de quo prius sermo habitus est dixit ad eum declina paulisper et sede hic vocans eum nomine suo qui devertit et sedit     1] Intussen was Boaz naar de stadspoort gegaan en had daar plaatsgenomen. Toen hij de man zag voorbijkomen die familieverplichtingen tegenover Ruth had en over wie hij had gesproken, riep hij: ‘Zeg Dinges, kom eens hier en ga zitten!’ De man kwam en ging zitten.        

King James Bible . [1] Then went Boaz up to the gate, and sat him down there: and, behold, the kinsman of whom Boaz spake came by; unto whom he said, Ho, such a one! turn aside, sit down here. And he turned aside, and sat down.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,1 .

Rt 4,2 - Rt 4,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai elaben boos deka andras apo tôn presbuterôn tès poleôs kai eipen kathisate ôde kai ekathisan 2 tollens autem Booz decem viros de senioribus civitatis dixit ad eos sedete hic     [2] Daarop haalde Boaz er tien van de oudsten van de stad bij en verzocht hun plaats te nemen. Toen zij waren gaan zitten        

King James Bible . [2] And he took ten men of the elders of the city, and said, Sit ye down here. And they sat down.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,2 .

Rt 4,3 - Rt 4,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai eipen boos tô agchistei tèn merida tou agrou è estin tou adelfou èmôn tou abimelech è dedotai nôemin tè epistrefousè ex agrou môab 3 quibus residentibus locutus est ad propinquum partem agri fratris nostri Helimelech vendit Noemi quae reversa est de regione moabitide     [3] zei hij tegen de man die tegenover Ruth familieverplichtingen had: ‘Het stuk land dat eigendom was van onze broeder Elimelek wordt te koop aangeboden door Noömi, die teruggekeerd is uit de vlakte van Moab.        

King James Bible . [3] And he said unto the kinsman, Naomi, that is come again out of the country of Moab, selleth a parcel of land, which was our brother Elimelech's:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,3 .

Rt 4,4 - Rt 4,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kagô eipa apokalupsô to ous sou legôn ktèsai enantion tôn kathèmenôn kai enantion tôn presbuterôn tou laou mou ei agchisteueis agchisteue ei de mè agchisteueis anaggeilon moi kai gnôsomai oti ouk estin parex sou tou agchisteusai kagô eimi meta se o de eipen egô eimi agchisteusô 4 quod audire te volui et tibi dicere coram cunctis sedentibus et maioribus natu de populo meo si vis possidere iure propinquitatis eme et posside sin autem tibi displicet hoc ipsum indica mihi ut sciam quid facere debeam nullus est enim propinquus excepto te qui prior es et me qui secundus sum at ille respondit ego agrum emam     [4] Ik vond dat ik je dit moest meedelen en je zeggen: koop dat stuk land, ten overstaan van hen die hier zitten, ten overstaan van de oudsten van het volk. Wil je van je recht gebruik maken, doe het dan. Wil je het niet, zeg het mij dan, want na jou heeft niemand hier rechten, behalve ik.’ De man antwoordde: ‘Ik laat mijn recht gelden.’        

King James Bible . [4] And I thought to advertise thee, saying, Buy it before the inhabitants, and before the elders of my people. If thou wilt redeem it, redeem it: but if thou wilt not redeem it, then tell me, that I may know: for there is none to redeem it beside thee; and I am after thee. And he said, I will redeem it.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,4 .

Rt 4,5 - Rt 4,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai eipen boos en èmera tou ktèsasthai se ton agron ek cheiros nôemin kai para routh tès môabitidos gunaikos tou tethnèkotos kai autèn ktèsasthai se dei ôste anastèsai to onoma tou tethnèkotos epi tès klèronomias autou 5 cui dixit Booz quando emeris agrum de manu mulieris Ruth quoque Moabitidem quae uxor defuncti fuit debes accipere ut suscites nomen propinqui tui in hereditate sua     [5] Maar Boaz zei: ‘Op het ogenblik dat je van Noömi de akker koopt, koop* je meteen Ruth, de Moabitische, de vrouw van de overledene, om de naam van de overledene op zijn familiebezit te laten voortbestaan.’        

King James Bible . [5] Then said Boaz, What day thou buyest the field of the hand of Naomi, thou must buy it also of Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,5 .

Rt 4,6 - Rt 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai eipen o agchisteus ou dunèsomai agchisteusai emautô mèpote diaftheirô tèn klèronomian mou agchisteuson seautô tèn agchisteian mou oti ou dunèsomai agchisteusai 6 qui respondit cedo iure propinquitatis neque enim posteritatem familiae meae delere debeo tu meo utere privilegio quo me libenter carere profiteor     [6] Toen verklaarde de man die familieverplichtingen had tegenover Ruth: ‘Dan kan ik mijn recht niet laten gelden. Het zou de ondergang* van mijn familiebezit worden. Neem jij mijn rechten maar over; ik kan mijn verplichtingen niet nakomen.’        

King James Bible . [6] And the kinsman said, I cannot redeem it for myself, lest I mar mine own inheritance: redeem thou my right to thyself; for I cannot redeem it.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,6 .

Rt 4,7 - Rt 4,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai touto to dikaiôma emprosthen en tô israèl epi tèn agchisteian kai epi to antallagma tou stèsai pan logon kai upelueto o anèr to upodèma autou kai edidou tô plèsion autou tô agchisteuonti tèn agchisteian autou kai touto èn marturion en israèl 7 hic autem erat mos antiquitus in Israhel inter propinquos et si quando alter alteri suo iure cedebat ut esset firma concessio solvebat homo calciamentum suum et dabat proximo suo hoc erat testimonium cessionis in Israhel     [7] – Bij terugkoop of ruil bestond vroeger in Israël het volgende gebruik: om de zaak rechtsgeldig te maken, deed* de ene partij een sandaal uit en gaf die aan de andere. Zo werd in Israël een overeenkomst bekrachtigd. –        

King James Bible . [7] Now this was the manner in former time in Israel concerning redeeming and concerning changing, for to confirm all things; a man plucked off his shoe, and gave it to his neighbour: and this was a testimony in Israel.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,7 .

Rt 4,8 - Rt 4,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai eipen o agchisteus tô boos ktèsai seautô tèn agchisteian mou kai upelusato to upodèma autou kai edôken autô 8 dixit ergo propinquus Booz tolle calciamentum quod statim solvit de pede suo     [8] De man die dus aanspraak kon maken op de koop zei tegen Boaz: ‘Koop jij die grond maar!’ En hij deed zijn sandaal uit.        

King James Bible . [8] Therefore the kinsman said unto Boaz, Buy it for thee. So he drew off his shoe.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,8 .

Rt 4,9 - Rt 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai eipen boos tois presbuterois kai panti tô laô martures umeis sèmeron oti kektèmai panta ta tou abimelech kai panta osa uparchei tô chelaiôn kai tô maalôn ek cheiros nôemin 9 at ille maioribus natu et universo populo testes inquit vos estis hodie quod possederim omnia quae fuerunt Helimelech et Chellion et Maalon tradente Noemi     [9] Boaz van zijn kant zei tegen de oudsten en tegen heel het volk: ‘Hiermee bent u getuige dat ik van Noömi het hele bezit van Elimelek koop, met alles wat heeft toebehoord aan Kiljon en Machlon.        

King James Bible . [9] And Boaz said unto the elders, and unto all the people, Ye are witnesses this day, that I have bought all that was Elimelech's, and all that was Chilion's and Mahlon's, of the hand of Naomi.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,9 .

Rt 4,10 - Rt 4,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai ge routh tèn môabitin tèn gunaika maalôn kektèmai emautô eis gunaika tou anastèsai to onoma tou tethnèkotos epi tès klèronomias autou kai ouk exolethreuthèsetai to onoma tou tethnèkotos ek tôn adelfôn autou kai ek tès fulès laou autou martures umeis sèmeron 10 et Ruth Moabitidem uxorem Maalon in coniugium sumpserim ut suscitem nomen defuncti in hereditate sua ne vocabulum eius de familia sua ac fratribus et populo deleatur vos inquam huius rei testes estis     [10] Bij deze koop is Ruth ingesloten, de Moabitische, de weduwe van Machlon: ik neem haar als vrouw, om de naam van de overledene op zijn familiebezit te laten voortbestaan, zodat die naam niet verdwijnt uit zijn familie en uit de poort van zijn stad. Hiermee bent u getuige.’        

King James Bible . [10] Moreover Ruth the Moabitess, the wife of Mahlon, have I purchased to be my wife, to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead be not cut off from among his brethren, and from the gate of his place: ye are witnesses this day.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,10 .

Rt 4,11 - Rt 4,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai eiposan pas o laos oi en tè pulè martures kai oi presbuteroi eiposan dôè kurios tèn gunaika sou tèn eisporeuomenèn eis ton oikon sou ôs rachèl kai ôs leian ai ôkodomèsan amfoterai ton oikon israèl kai epoièsan dunamin en efratha kai estai onoma en baithleem 11 respondit omnis populus qui erat in porta et maiores natu nos testes sumus faciat Dominus hanc mulierem quae ingreditur domum tuam sicut Rachel et Liam quae aedificaverunt domum Israhel ut sit exemplum virtutis in Ephrata et habeat celebre nomen in Bethleem     [11] Het volk dat in de poort bijeen was, en de oudsten riepen uit: ‘Wij zijn getuige! Moge de heer van de vrouw die uw huis binnentreedt een Rachel en een Lea maken, die samen het huis van Israël hebben gebouwd. Word rijk in Efrata en maak uw naam beroemd in Betlehem.       

King James Bible . [11] And all the people that were in the gate, and the elders, said, We are witnesses. The LORD make the woman that is come into thine house like Rachel and like Leah, which two did build the house of Israel: and do thou worthily in Ephratah, and be famous in Bethlehem:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,11 .

15. kërâchel (als Rachel) < vergelijkingsvoorzetsel kë + râchel (Rachel) . Taalgebruik in Tenakh : râchel (Rachel) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , chet = 8 , lamed = 12 of 20 ; totaal : 40 of 228 (2 X 2 X 3 X 19) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Tenakh (1) : Rt 4,11 . Rachel is de tweede en jongste dochter van Laban , de broer van Rebekka . Jakob is de zoon van Rebekka en Isaak . Rachel is de tweede vrouw van Jakob . Samen krijgen zij 2 kinderen : Jozef en Benjamin .

  Gn 29 Gn 30 Gn 31 Gn 33 Gn 35 Gn 46 Gn 48
râchel (Rachel) Hebr. (28) (6) : (1) Gn 29,6 . (2) Gn 29,10 . (3) Gn 29,16 . (4) Gn 29,18 . (5) Gn 29,28 . (6) Gn 29,30 . (8) : (1) Gn 30,1 . (2) Gn 30,6 . (3) Gn 30,7 . (4) Gn 30,8 . (5) Gn 30,14 . (6) Gn 30,15 . (7) Gn 30,22 . (8) Gn 30,25 . (4) : (1) Gn 31,14 . (2) Gn 31,19 . (3) Gn 31,32 . (4) Gn 31,33 . (2) : (1) Gn 33,1 . (2) Gn 33,2 . (5) : (1) Gn 35,16 . (2) Gn 35,19 . (3) Gn 35,20 . (4) Gn 35,24 . (5) Gn 35,25 .   (2)  : (1) Gn 46,19 . (2) Gn 46,22 . 1 :  Gn 48,7 .
wërâchel (en...) (5) 3 : (1) Gn 29,9 . (2) Gn 29,17 . (3) Gn 29,31 .     1 : Gn 31,34 1 : Gn 33,7      
bërâchel (over...) (4)   3 : (1) Gn 29,18 . (2) Gn 29,20 . (3) Gn 29,25 . (1) Gn 30,2 .            
lërâchel (tot...) (5) 3 : (1) Gn 29,11 . (2) Gn 29,12 . (3) Gn 29,29 .     1 : Gn 31,4 .       1 : Gn 46,25  
42 X (41 verzen)  15 X (14 verzen)
rachèl (Rachel) Gr.  (45 X , 44 verzen) 15 X (14 verzen) 9 + 3 = 12 : + (1) Gn 30,3 .  (2) Gn 30,5 . (3) Gn 30,23 .

16. ûkhële´âh (en zoals Lea) < verbindingswoord wë + vergelijkingsvoorzetsel kë + le´âh (Lea) . Taalgebruik in Tenakh : le´âh (Lea) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , he = 5 ; totaal : 18 (2 X 3²) OF 36 (2² X 3²) . Structuur : 3 - 1 - 5 . Tenakh (1) : Rt 4,11 . Lea is de oudste dochter van Laban , de zus van Rebekka . Jakob is de zoon van Rebekka en Izaak (zoon van Abraham) . Lea krijgt 6 zonen : Ruben , Simeon , Levi , Juda , Issakar , Zebulon en 1 dochter : Dina . De bijvrouw van Lea is Zilpa . Zij krijgt 2 zonen : Gad en Aser . In totaal zijn er bij Lea - Zilpa 8 zonen en 1 dochter . Wat zonen betreft , is de verhouding Lea (6) - Zilpa (2) tot Rachel (2) - Bilha (2) : 2/3 (8) en 1/3 (4) . Anders gezegd : Lea - Bilha heeft dubbel zoveel kinderen als Rachel - Bilha .

Rt 4,12 - Rt 4,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai genoito o oikos sou ôs o oikos fares on eteken thamar tô iouda ek tou spermatos ou dôsei kurios soi ek tès paidiskès tautès 12 fiatque domus tua sicut domus Phares quem Thamar peperit Iudae de semine quod dederit Dominus tibi ex hac puella     [12] Uw huis moge worden als dat van Peres, de zoon van Tamar en Juda, door de kinderen die de heer u uit deze jonge vrouw zal geven.’        

King James Bible . [12] And let thy house be like the house of Pharez, whom Tamar bare unto Judah, of the seed which the LORD shall give thee of this young woman.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,12 .

Rt 4,13 - Rt 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai elaben boos tèn routh kai egenèthè autô eis gunaika kai eisèlthen pros autèn kai edôken autè kurios kuèsin kai eteken uion 13 tulit itaque Booz Ruth et accepit uxorem ingressusque est ad eam et dedit illi Dominus ut conciperet et pareret filium     [13] Zo nam Boaz Ruth tot vrouw. Hij had gemeenschap met haar; door de gunst van de heer werd zij zwanger en baarde een zoon.        

King James Bible . [13] So Boaz took Ruth, and she was his wife: and when he went in unto her, the LORD gave her conception, and she bare a son.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,13 .

Rt 4,14 - Rt 4,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai eipan ai gunaikes pros nôemin eulogètos kurios os ou kateluse soi sèmeron ton agchistea kai kalesai to onoma sou en israèl 14 dixeruntque mulieres ad Noemi benedictus Dominus qui non est passus ut deficeret successor familiae tuae et vocaretur nomen eius in Israhel     [14] Toen zeiden de vrouwen tegen Noömi: ‘Gezegend de heer, die je nu toch nog een erfgenaam* heeft geschonken, wiens naam in Israël beroemd zal zijn.        

King James Bible . [14] And the women said unto Naomi, Blessed be the LORD, which hath not left thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,14 .

Rt 4,15 - Rt 4,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai estai soi eis epistrefonta psuchèn kai tou diathrepsai tèn polian sou oti è numfè sou è agapèsasa se eteken auton è estin agathè soi uper epta uious 15 et habeas qui consoletur animam tuam et enutriat senectutem de nuru enim tua natus est quae te diligit et multo tibi est melior quam si septem haberes filios     [15] Hij zal je doen herleven en zorgen voor je oude dag, want je schoondochter, die zoveel van je houdt, heeft hem gebaard, zij die meer betekent voor jou dan zeven zonen.’        

King James Bible . [15] And he shall be unto thee a restorer of thy life, and a nourisher of thine old age: for thy daughter in law, which loveth thee, which is better to thee than seven sons, hath born him.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,15 .

Rt 4,16 - Rt 4,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai elaben nôemin to paidion kai ethèken eis ton kolpon autès kai egenèthè autô eis tithènon 16 susceptumque Noemi puerum posuit in sinu suo et nutricis ac gerulae officio fungebatur     [16] Noömi nam het kind op haar schoot en verzorgde het.        

King James Bible . [16] And Naomi took the child, and laid it in her bosom, and became nurse unto it.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,16 .

Rt 4,17 - Rt 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai ekalesan autou ai geitones onoma legousai etechthè uios tè nôemin kai ekalesan to onoma autou ôbèd outos patèr iessai patros dauid 17 vicinae autem mulieres congratulantes ei et dicentes natus est filius Noemi vocaverunt nomen eius Obed hic est pater Isai patris David     [17] De buurvrouwen gaven het kind een naam en zeiden: ‘Noömi* is een zoon geboren.’ Zij noemden het kind Obed. Hij is de vader* van Isaï, de vader van David.       

King James Bible . [17] And the women her neighbours gave it a name, saying, There is a son born to Naomi; and they called his name Obed: he is the father of Jesse, the father of David.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,17 .

Rt 4,18 - Rt 4,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai autai ai geneseis fares fares egennèsen ton esrôn 18 hae sunt generationes Phares Phares genuit Esrom     [18] Dit* zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Chesron,       

King James Bible . [18] Now these are the generations of Pharez: Pharez begat Hezron,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,18 .

2. th-l-d-th (ontstaansgeschiedenissen) . Taalgebruik in Tenakh : thôlëdôth (ontstaansgeschiedenissen) . Getalwaarde van תוֹלְדוֹת = thôlëdôth : thaw = 22 of 400 ; waw = 6 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 ; totaal : 72 (2³ X 3²) of 846 (2 X 3² X 47) . Structuur : 4 - 6 - 4 - 3 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 9 . Mooie circulaire opbouw van het woord . th-l-d-th (ontstaangeschiedenis, geslachten) komt in 13 verzen voor : Gn (11) . Nu (1) . Rt (1) . Dertien is de getalwaarde van אֶחָד = één . Het komt op vier verschillende wijzen voor :
(1) een waw zowel bij het begin als op het einde (תוֹלְדוֹת = thôlëdôth) . In twee verzen : (1) Gn 2,4 (hemel en aarde) . (2) Rt 4,18 . Gn 2,4 opent de reeks van twaalf th(ô)lëd(ô)th (ontstaangeschiedenis, geslachten) en Rt 4,18 besluit de reeks . Gn 2,4 geeft de voltooiïng van de schepping weer . Rt 4,18 geeft de tien geslachten van Peres tot David .
(2) een waw bij het begin van het woord (תוֹלְדֹת = thôlëdoth) . Getalwaarde : 72 - 6 = 66 . In zeven verzen : (1) zèh sephèr thôlëdoth (dit is het boek van ontstaansgeschiedenissen) : Gn 5,1 . (2) ´ellèh thôlëdoth : Gn 6,9 (Noach) . (3) ´ellèh thôlëdoth : Gn 10,1 (Noach) . (4) ´ellèh thôlëdoth : Gn 11,10 (Sjem) . (5) wë´ellèh thôlëdoth : Gn 11,27 (Terach) . (6) wë´ellèh thôlëdoth : Gn 25,19 (Isaak) . (7) Nu 3,1 (Aäron en Mozes) .
(3) een waw noch bij het begin noch bij het einde van het woord (תֹלְדֹת = tholëdoth) : Gn 25,12 . Getalwaarde : 72 - 12 = 60 . Ismaël, de zoon van Abram en Hagar , kreeg twaalf zonen , waaruit twaalf stammen voortsproten . Verder nageslacht wordt niet gegeven .
(4) een waw op het einde van het woord (תֹלְדוֹת = tholëdôth) , niet bij het begin . Getalwaarde van tholëdôth : thaw = 22 of 400 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7) . Structuur : 4 - 3 - 4 - 6 - 4 . In drie verzen : (1) wë´ellèh tholëdôth : Gn 36,1 (Esau = Edom) . (2) wë´ellèh tholëdôth : Gn 36,9 (Esau , de vader van Edom) . (3) ´ellèh tholëdôth : Gn 37,2 (Jakob) .
Twee verzen hebben de getalwaarde 72 , tien de waarde 66 en één de waarde 60 .

1. - 2. ´ellèh thô(o)lëdô(o)th (deze ontstaangeschiedenissen) . In vier verzen in de bijbel :
(1) ´ellèh thôlëdôth : Gn 2,4 (ontstaansgeschiedenis van hemel en aarde) .
(2) ´ellèh thôlëdoth : Gn 6,9 (hierop volgt de geschiedenis van Noach) .
(3) ´ellèh thôlëdoth : Gn 11,10 (hierop volgt de genealogie van Sjem) .
(4) ´ellèh tholëdôth : Gn 37,2 (hierop begint de geschiedenis van Jozef en zijn broers) .
th(ô)lëd(ô)th is afkomstig van th-l-d (getalwaarde : 22 of 400 , 12 of 30 , 4 ; totaal : 38 of 434) . De letter daleth (= deur , cijfer 4) heeft dezelfde getalwaarde .
- wë´ellèh thô(o)lëdô(o)th (en deze ontstaansgeschiedenissen) :
(1) wë´ellèh thôlëdoth : Gn 10,1 (kinderen van Noach) .
(2) wë´ellèh thôlëdoth : Gn 11,27 (Terach) .
(3) wë´ellèh tholëdoth : Gn 25,12 (Ismaël) .
(4) wë´ellèh thôlëdoth : Gn 25,19 (Isaak) .
(5) wë´ellèh tholëdôth : Gn 36,1 (Esau = Edom) .
(6) wë´ellèh tholëdôth : Gn 36,9 (Esau , de vader van Edom) .
(7) wë´ellèh thôlëdoth : Nu 3,1 (Aäron en Mozes) .
(8) wë´ellèh thôlëdôth : Rt 4,18 .
Volgorde : 1. Gn 2,4 (Gn 5,1) . 2. Gn 6,9 (met de waw eraangehaakt : Gn 10,1) 3. Gn 11,10 (Gn 11,27 - Gn 25,12 - Gn 25,19 - Gn 36,1 - Gn 36,9) . 4. Gn 37,2 (Nu 3,1 - Rt 4,18 ) . Het is de geschiedenis van : 1. hemel en aarde . 2. Noach . 3. Sjem . 4. Jakob - Jozef .
Met wat puzzelwerk komt men vanaf Adam tot Mozes tot 26 geslachten (26 is de getalwaarde van JHWH) en wel in de volgorde van de getalwaarde van de vier letters van de naam JHWH (10 - 5 - 6 - 5) . 1 . J = 10 . Gn 5 (Adam - Noach) . 2. H = 5 . Gn 10,21-25 (Sem - Peleg) . 3. W = 6 . Gn 11,10-27 (Rehoe tot Abraham en in latere hoofdstukken Isaäk) . 4. H = 5 . Gn 37,2 en Ex 6,15-19 (Jakob ; Levi - Mozes) .
- De stamboom die op David uitloopt , gaat via Jakob , Juda , Perez tot David (Rt 4,18) : is 31 geslachten (31 is de getalwaarde van de godsnaam El ; alef = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 31) .
De th(ô)lëd(ô)th (ontstaangeschiedenis, geslachten) monden dus uit op Mozes (priesterschap) en op David (koningschap) .
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Juda_(zoon_van_Jakob) .

Rt 4,19 - Rt 4,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19esrôn de egennèsen ton arran kai arran egennèsen ton aminadab 19 Esrom genuit Aram Aram genuit Aminadab     [19] Chesron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab,        

King James Bible . [19] And Hezron begat Ram, and Ram begat Amminadab,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,19 .

Rt 4,20 - Rt 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai aminadab egennèsen ton naassôn kai naassôn egennèsen ton salman 20 Aminadab genuit Naasson Naasson genuit Salma     [20] Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salma,        

King James Bible . [20] And Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,20 .

Rt 4,21 - Rt 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai salman egennèsen ton boos kai boos egennèsen ton ôbèd 21 Salma genuit Booz Booz genuit Obed     [21] Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed,       

King James Bible . [21] And Salmon begat Boaz, and Boaz begat Obed, [
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,21 .

Rt 4,22 - Rt 4,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai ôbèd egennèsen ton iessai kai iessai egennèsen ton dauid . 22 Obed genuit Isai Isai genuit David     [22] Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David.       

King James Bible . 22] And Obed begat Jesse, and Jesse begat David.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rt 4,22 .


SEPTUEGINTA

1kai boos anebè epi tèn pulèn kai ekathisen ekei kai idou o agchisteutès pareporeueto on eipen boos kai eipen pros auton boos ekklinas kathison ôde krufie kai exeklinen kai ekathisen2kai elaben boos deka andras apo tôn presbuterôn tès poleôs kai eipen kathisate ôde kai ekathisan3kai eipen boos tô agchistei tèn merida tou agrou è estin tou adelfou èmôn tou abimelech è dedotai nôemin tè epistrefousè ex agrou môab4kagô eipa apokalupsô to ous sou legôn ktèsai enantion tôn kathèmenôn kai enantion tôn presbuterôn tou laou mou ei agchisteueis agchisteue ei de mè agchisteueis anaggeilon moi kai gnôsomai oti ouk estin parex sou tou agchisteusai kagô eimi meta se o de eipen egô eimi agchisteusô5kai eipen boos en èmera tou ktèsasthai se ton agron ek cheiros nôemin kai para routh tès môabitidos gunaikos tou tethnèkotos kai autèn ktèsasthai se dei ôste anastèsai to onoma tou tethnèkotos epi tès klèronomias autou6kai eipen o agchisteus ou dunèsomai agchisteusai emautô mèpote diaftheirô tèn klèronomian mou agchisteuson seautô tèn agchisteian mou oti ou dunèsomai agchisteusai7kai touto to dikaiôma emprosthen en tô israèl epi tèn agchisteian kai epi to antallagma tou stèsai pan logon kai upelueto o anèr to upodèma autou kai edidou tô plèsion autou tô agchisteuonti tèn agchisteian autou kai touto èn marturion en israèl8kai eipen o agchisteus tô boos ktèsai seautô tèn agchisteian mou kai upelusato to upodèma autou kai edôken autô9kai eipen boos tois presbuterois kai panti tô laô martures umeis sèmeron oti kektèmai panta ta tou abimelech kai panta osa uparchei tô chelaiôn kai tô maalôn ek cheiros nôemin10kai ge routh tèn môabitin tèn gunaika maalôn kektèmai emautô eis gunaika tou anastèsai to onoma tou tethnèkotos epi tès klèronomias autou kai ouk exolethreuthèsetai to onoma tou tethnèkotos ek tôn adelfôn autou kai ek tès fulès laou autou martures umeis sèmeron11kai eiposan pas o laos oi en tè pulè martures kai oi presbuteroi eiposan dôè kurios tèn gunaika sou tèn eisporeuomenèn eis ton oikon sou ôs rachèl kai ôs leian ai ôkodomèsan amfoterai ton oikon israèl kai epoièsan dunamin en efratha kai estai onoma en baithleem12kai genoito o oikos sou ôs o oikos fares on eteken thamar tô iouda ek tou spermatos ou dôsei kurios soi ek tès paidiskès tautès13kai elaben boos tèn routh kai egenèthè autô eis gunaika kai eisèlthen pros autèn kai edôken autè kurios kuèsin kai eteken uion14kai eipan ai gunaikes pros nôemin eulogètos kurios os ou kateluse soi sèmeron ton agchistea kai kalesai to onoma sou en israèl15kai estai soi eis epistrefonta psuchèn kai tou diathrepsai tèn polian sou oti è numfè sou è agapèsasa se eteken auton è estin agathè soi uper epta uious16kai elaben nôemin to paidion kai ethèken eis ton kolpon autès kai egenèthè autô eis tithènon17kai ekalesan autou ai geitones onoma legousai etechthè uios tè nôemin kai ekalesan to onoma autou ôbèd outos patèr iessai patros dauid18kai autai ai geneseis fares fares egennèsen ton esrôn19esrôn de egennèsen ton arran kai arran egennèsen ton aminadab20kai aminadab egennèsen ton naassôn kai naassôn egennèsen ton salman21kai salman egennèsen ton boos kai boos egennèsen ton ôbèd22kai ôbèd egennèsen ton iessai kai iessai egennèsen ton dauid .


VULGAAT

1 ascendit ergo Booz ad portam et sedit ibi cumque vidisset propinquum praeterire de quo prius sermo habitus est dixit ad eum declina paulisper et sede hic vocans eum nomine suo qui devertit et sedit 2 tollens autem Booz decem viros de senioribus civitatis dixit ad eos sedete hic 3 quibus residentibus locutus est ad propinquum partem agri fratris nostri Helimelech vendit Noemi quae reversa est de regione moabitide 4 quod audire te volui et tibi dicere coram cunctis sedentibus et maioribus natu de populo meo si vis possidere iure propinquitatis eme et posside sin autem tibi displicet hoc ipsum indica mihi ut sciam quid facere debeam nullus est enim propinquus excepto te qui prior es et me qui secundus sum at ille respondit ego agrum emam 5 cui dixit Booz quando emeris agrum de manu mulieris Ruth quoque Moabitidem quae uxor defuncti fuit debes accipere ut suscites nomen propinqui tui in hereditate sua 6 qui respondit cedo iure propinquitatis neque enim posteritatem familiae meae delere debeo tu meo utere privilegio quo me libenter carere profiteor 7 hic autem erat mos antiquitus in Israhel inter propinquos et si quando alter alteri suo iure cedebat ut esset firma concessio solvebat homo calciamentum suum et dabat proximo suo hoc erat testimonium cessionis in Israhel 8 dixit ergo propinquus Booz tolle calciamentum quod statim solvit de pede suo 9 at ille maioribus natu et universo populo testes inquit vos estis hodie quod possederim omnia quae fuerunt Helimelech et Chellion et Maalon tradente Noemi 10 et Ruth Moabitidem uxorem Maalon in coniugium sumpserim ut suscitem nomen defuncti in hereditate sua ne vocabulum eius de familia sua ac fratribus et populo deleatur vos inquam huius rei testes estis 11 respondit omnis populus qui erat in porta et maiores natu nos testes sumus faciat Dominus hanc mulierem quae ingreditur domum tuam sicut Rachel et Liam quae aedificaverunt domum Israhel ut sit exemplum virtutis in Ephrata et habeat celebre nomen in Bethleem 12 fiatque domus tua sicut domus Phares quem Thamar peperit Iudae de semine quod dederit Dominus tibi ex hac puella 13 tulit itaque Booz Ruth et accepit uxorem ingressusque est ad eam et dedit illi Dominus ut conciperet et pareret filium 14 dixeruntque mulieres ad Noemi benedictus Dominus qui non est passus ut deficeret successor familiae tuae et vocaretur nomen eius in Israhel 15 et habeas qui consoletur animam tuam et enutriat senectutem de nuru enim tua natus est quae te diligit et multo tibi est melior quam si septem haberes filios 16 susceptumque Noemi puerum posuit in sinu suo et nutricis ac gerulae officio fungebatur 17 vicinae autem mulieres congratulantes ei et dicentes natus est filius Noemi vocaverunt nomen eius Obed hic est pater Isai patris David 18 hae sunt generationes Phares Phares genuit Esrom 19 Esrom genuit Aram Aram genuit Aminadab 20 Aminadab genuit Naasson Naasson genuit Salma 21 Salma genuit Booz Booz genuit Obed 22 Obed genuit Isai Isai genuit David


KING JAMES BIBLE

[1] Then went Boaz up to the gate, and sat him down there: and, behold, the kinsman of whom Boaz spake came by; unto whom he said, Ho, such a one! turn aside, sit down here. And he turned aside, and sat down. [2] And he took ten men of the elders of the city, and said, Sit ye down here. And they sat down. [3] And he said unto the kinsman, Naomi, that is come again out of the country of Moab, selleth a parcel of land, which was our brother Elimelech's: [4] And I thought to advertise thee, saying, Buy it before the inhabitants, and before the elders of my people. If thou wilt redeem it, redeem it: but if thou wilt not redeem it, then tell me, that I may know: for there is none to redeem it beside thee; and I am after thee. And he said, I will redeem it. [5] Then said Boaz, What day thou buyest the field of the hand of Naomi, thou must buy it also of Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance. [6] And the kinsman said, I cannot redeem it for myself, lest I mar mine own inheritance: redeem thou my right to thyself; for I cannot redeem it. [7] Now this was the manner in former time in Israel concerning redeeming and concerning changing, for to confirm all things; a man plucked off his shoe, and gave it to his neighbour: and this was a testimony in Israel. [8] Therefore the kinsman said unto Boaz, Buy it for thee. So he drew off his shoe. [9] And Boaz said unto the elders, and unto all the people, Ye are witnesses this day, that I have bought all that was Elimelech's, and all that was Chilion's and Mahlon's, of the hand of Naomi. [10] Moreover Ruth the Moabitess, the wife of Mahlon, have I purchased to be my wife, to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead be not cut off from among his brethren, and from the gate of his place: ye are witnesses this day. [11] And all the people that were in the gate, and the elders, said, We are witnesses. The LORD make the woman that is come into thine house like Rachel and like Leah, which two did build the house of Israel: and do thou worthily in Ephratah, and be famous in Bethlehem: [12] And let thy house be like the house of Pharez, whom Tamar bare unto Judah, of the seed which the LORD shall give thee of this young woman. [13] So Boaz took Ruth, and she was his wife: and when he went in unto her, the LORD gave her conception, and she bare a son. [14] And the women said unto Naomi, Blessed be the LORD, which hath not left thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel. [15] And he shall be unto thee a restorer of thy life, and a nourisher of thine old age: for thy daughter in law, which loveth thee, which is better to thee than seven sons, hath born him. [16] And Naomi took the child, and laid it in her bosom, and became nurse unto it. [17] And the women her neighbours gave it a name, saying, There is a son born to Naomi; and they called his name Obed: he is the father of Jesse, the father of David. [18] Now these are the generations of Pharez: Pharez begat Hezron, [19] And Hezron begat Ram, and Ram begat Amminadab, [20] And Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon, [21] And Salmon begat Boaz, and Boaz begat Obed, [22] And Obed begat Jesse, and Jesse begat David.