ZACHARIA 9 , Zach 9 - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 - - Zach 9,1-8 -- Zach 9,9-10,2 -- Zach 9,9-10 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- bijbeloverzicht: woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach:Tenach: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T -
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T -

Overzicht van het boek Zacharia: Zach 1 - Zach 2 - Zach 3 - Zach 4 - Zach 5 - Zach 6 - Zach 7 - Zach 8 - Zach 9 - Zach 10 - Zach 11 - Zach 12 - Zach 13 - Zach 14 -
Tekstuitleg per perikope
:
- Zach 9,1 - Zach 9,2 - Zach 9,3 - Zach 9,4 - Zach 9,5 - Zach 9,6 - Zach 9,7 - Zach 9,8 - Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -


Zach 9,1-8. Zegetocht van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,1-8 -- Zach 9,1 - Zach 9,2 - Zach 9,3 - Zach 9,4 - Zach 9,5 - Zach 9,6 - Zach 9,7 - Zach 9,8 -

Zach 9,1 - Zach 9,1: Zegetocht van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,1-8 -- Zach 9,1 - Zach 9,2 - Zach 9,3 - Zach 9,4 - Zach 9,5 - Zach 9,6 - Zach 9,7 - Zach 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1lèmma logou kuriou en gè sedrach kai damaskou thusia autou dioti kurios efora anthrôpous kai pasas fulas tou israèl  1 onus verbi Domini in terra Adrach et Damasci requiei eius quia Domini est oculus hominis et omnium tribuum Israhel    1 De last van het woord des HEEREN over het land Chadrach en Damaskus, deszelfs rust; want de HEERE heeft een oog over den mens, gelijk over al de stammen Israëls.   [1] Een* uitspraak: ‘Het woord van de heer is in het land Chadrak*, en in Damascus is zijn rustplaats, want het oog van de heer is op de mensen gericht en op alle stammen van Israël;   [1] Profetie. Het woord van de HEER heeft Chadrach bereikt, en het rust op Damascus. Naar de HEER immers zal de hele mensheid zich richten, net als de stammen van Israël.   1 ¶ De draaglast van het woord van de ENE is in het land van Chadrach, Damascus is zijn rustplaats; want de ENE houdt de mensen in het oog, en alle stammen van Israël,   1. Proclamation La parole de Yahvé est au pays de Hadrak, à Damas elle fait halte. Car à Yahvé appartient la source d'Aram et toutes les tribus d'Israël.  

King James Bible. [1] The burden of the word of the LORD in the land of Hadrach, and Damascus shall be the rest thereof: when the eyes of man, as of all the tribes of Israel, shall be toward the LORD.
Luther-Bibel. 1 Die Last, die der HERR ankündigt, kommt über das Land Hadrach, und auf Damaskus lässt sie sich nieder - denn der HERR schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Israels -,

Tekstuitleg van Zach 9,1.

Zach 9,2 - Zach 9,2: Zegetocht van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,1-8 -- Zach 9,1 - Zach 9,2 - Zach 9,3 - Zach 9,4 - Zach 9,5 - Zach 9,6 - Zach 9,7 - Zach 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai emath en tois oriois autès turos kai sidôn dioti efronèsan sfodra  2 Emath quoque in terminis eius et Tyrus et Sidon adsumpserunt quippe sibi sapientiam valde    2 En ook zal Hij Hamath met dezelve bepalen; Tyrus en Sidon, hoewel zij zeer wijs is;   [2] ook op het aangrenzende Hamat en op Tyrus en Sidon, met al hun wijsheid.   [2] Ook op het aangrenzende Hamat rust het woord van de HEER, en op Tyrus en Sidon, ondanks al hun vernuft.   2 ook Chamat dat aan haar grenst,– Tsor en Tsidon, hoe bovenmate wijs het ook is;  2. Hamat aussi, qui en est la frontière, Tyr et Sidon, dont la sagesse est grande.  

King James Bible. [2] And Hamath also shall border thereby; Tyrus, and Zidon, though it be very wise.
Luther-Bibel. 2 dazu auf Hamat, das daran grenzt, auch auf Tyrus und Sidon, die doch sehr weise sind.

Tekstuitleg van Zach 9,2.

Zach 9,3 - Zach 9,3: Zegetocht van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,1-8 -- Zach 9,1 - Zach 9,2 - Zach 9,3 - Zach 9,4 - Zach 9,5 - Zach 9,6 - Zach 9,7 - Zach 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai ôkodomèsen turos ochurômata eautè kai ethèsaurisen argurion ôs choun kai sunègagen chrusion ôs pèlon odôn  3 et aedificavit Tyrus munitionem suam et coacervavit argentum quasi humum et aurum ut lutum platearum     3 En Tyrus zich sterkten gebouwd heeft, en zilver verzameld heeft als stof, en fijn goud als slijk der straten;   [3] Tyrus heeft een vesting gebouwd en het heeft zilver bijeengebracht als stof, goud als slijk in de straten.   [3] Tyrus bouwde voor zichzelf een bolwerk, het hoopte zilver op als stof en goud als slijk in de straten,   3 bouwt Tsor zich een bolwerk,– hoopt het zilver op als stof en karaatgoud als straatslijk,   3. Tyr s'est construit une forteresse, amoncelant l'argent comme de la poussière et l'or comme la boue des rues.  

King James Bible. [3] And Tyrus did build herself a strong hold, and heaped up silver as the dust, and fine gold as the mire of the streets.
Luther-Bibel. 3 Denn Tyrus baute sich ein Bollwerk und sammelte Silber wie Sand und Gold wie Dreck auf der Gasse.

Tekstuitleg van Zach 9,3.

Zach 9,4 - Zach 9,4: Zegetocht van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,1-8 -- Zach 9,1 - Zach 9,2 - Zach 9,3 - Zach 9,4 - Zach 9,5 - Zach 9,6 - Zach 9,7 - Zach 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 διὰ τοῦτο Κύριος κληρονομήσει αὐτὴν καὶ πατάξει εἰς θάλασσαν δύναμιν αὐτῆς, καὶ αὕτη ἐν πυρὶ καταναλωθήσεται. 4 ecce Dominus possidebit eam et percutiet in mari fortitudinem eius et haec igni devorabitur     4 Ziet, de HEERE zal haar uit het bezit stoten, en Hij zal haar vesting in de zee verslaan; en zij zal met vuur verteerd worden.  [4] Nu zal de Heer het echter overmeesteren; Hij zal zijn macht de zee in slaan, en de stad zelf zal door vuur verslonden worden.   [4] maar de Heer zal de stad in bezit nemen, haar rijkdom in zee storten, en de stad zelf gaat in vlammen op.   4 zie, mijn Heer zal haar onterven en haar vermogen de zee in slaan; zijzelf zal door het vuur worden verteerd;   4. Voici que le Seigneur en prendra possession, en mer il défera sa puissance, elle-même sera dévorée par le feu.  

King James Bible. [4] Behold, the Lord will cast her out, and he will smite her power in the sea; and she shall be devoured with fire.
Luther-Bibel. 4 Aber siehe, der Herr wird es erobern und wird seine Macht ins Meer stürzen, und die Stadt wird mit Feuer verbrannt werden.

הִנֵּה אֲדֹנָי יוֹרִשֶׁנָּה, וְהִכָּה בַיָּם חֵילָהּ; וְהִיא, בָּאֵשׁ תֵּאָכֵל.

Tekstuitleg van Zach 9,4.

 

Zach 9,5 - Zach 9,5: Zegetocht van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,1-8 -- Zach 9,1 - Zach 9,2 - Zach 9,3 - Zach 9,4 - Zach 9,5 - Zach 9,6 - Zach 9,7 - Zach 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5opsetai askalôn kai fobèthèsetai kai gaza kai odunèthèsetai sfodra kai akkarôn oti èschunthè epi tô paraptômati autès kai apoleitai basileus ek gazès kai askalôn ou mè katoikèthè 5 videbit Ascalon et timebit et Gaza et dolebit nimis et Accaron quoniam confusa est spes eius et peribit rex de Gaza et Ascalon non habitabitur    5 Askelon zal het zien, en zal vrezen; desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben, mitsgaders Ekron, dewijl hetgeen, waar zij op zagen, hen heeft te schande gemaakt; en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet bewoond worden.  [5] Askelon* zal het zien en bang zijn, net als Gaza, dat van ontzetting ineenkrimpt, en Ekron, beschaamd vanwege haar hoop. Uit Gaza verdwijnt de koning en Askelon wordt ontvolkt.  [5] Wanneer Askelon dat ziet, zal het schrikken, en Gaza zal beven van angst. Zo ook Ekron, dat zijn hoop in rook ziet opgaan. Uit Gaza verdwijnt de koning, Askelon raakt ontvolkt,   5 Asjkelon zal dat zien en ontzag krijgen, Gaza zal vreselijk beven, en ook Ekron, omdat haar blik is beschaamd; verdwijnen zal uit Gaza een koning, in Asjkelon zit niemand meer;  5. Ashqelôn verra et prendra peur, Gaza aussi, qui se tordra de douleur, et Éqrôn, car son esprit est confondu. Le roi disparaîtra de Gaza, dans Ashqelôn, plus d'habitants,  

King James Bible. [5] Ashkelon shall see it, and fear; Gaza also shall see it, and be very sorrowful, and Ekron; for her expectation shall be ashamed; and the king shall perish from Gaza, and Ashkelon shall not be inhabited.
Luther-Bibel. 5 Wenn Aschkelon das sehen wird, wird es erschrecken, und Gaza wird sehr angst werden, dazu Ekron, denn seine Zuversicht wird zuschanden. Es wird aus sein mit dem König von Gaza, und in Aschkelon wird man nicht mehr wohnen,

Tekstuitleg van Zach 9,5.

Zach 9,6 - Zach 9,6: Zegetocht van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,1-8 -- Zach 9,1 - Zach 9,2 - Zach 9,3 - Zach 9,4 - Zach 9,5 - Zach 9,6 - Zach 9,7 - Zach 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai katoikèsousin allogeneis en azôtô kai kathelô ubrin allofulôn  6 et sedebit separator in Azoto et disperdam superbiam Philisthinorum    6 En de bastaard zal te Asdod wonen, en Ik zal den hoogmoed der Filistijnen uitroeien.  [6] In Asdod zal de bastaard* wonen. Zo breek Ik de hoogmoed van de Filistijn;   [6] en in Asdod woont nog slechts een onzuiver volk. Zo zal ik de hoogmoed van de Filistijnen breken.   6 zetelen zal in Asjdod een bastaard; wegmaaien zal ik de hoogmoed der Filistijnen!–  6. et un bâtard habitera Ashdod. Je détruirai l'orgueil du Philistin, 

King James Bible. [6] And a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines.
Luther-Bibel. 6 und in Aschdod werden Mischlinge wohnen. Und ich will die Pracht der Philister ausrotten.

Tekstuitleg van Zach 9,6.

4. prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. hifil 1ste pers. enk. wëhikhëraththî (en ik roei uit) van het werkw. kârath (snijden, uitroeien). Taalgebruik in Tenach: kârath (snijden). Getalwaarde: kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 ; totaal: 53 OF 620. Structuur: 2 - 2 - 4. Tenach (12): (1) Am 1,5. (2) Am 1,8. (3) Am 2,3. (4) Mi 5,9. (5) Mi 5,10. (6) Mi 5,11. (7) Mi 5,12. (8) Nah 2,14. (9) Sef 1,3. (10) Sef 1,4. (11) Zach 9,6. (12) Zach 9,10.

Zach 9,7 - Zach 9,7: Zegetocht van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,1-8 -- Zach 9,1 - Zach 9,2 - Zach 9,3 - Zach 9,4 - Zach 9,5 - Zach 9,6 - Zach 9,7 - Zach 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai exarô to aima autôn ek stomatos autôn kai ta bdelugmata autôn ek mesou odontôn autôn kai upoleifthèsetai kai outos tô theô èmôn kai esontai ôs chiliarchos en iouda kai akkarôn ôs o iebousaios  7 et auferam sanguinem eius de ore eius et abominationes eius de medio dentium eius et relinquetur etiam ipse Deo nostro et erit quasi dux in Iuda et Accaron quasi Iebuseus    7 En Ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen, en zijn verfoeiselen van tussen zijn tanden; alzo zal hij ook onzen God overblijven; ja, hij zal zijn als een vorst in Juda, en Ekron als de Jebusiet.   [7] Ik* haal hem het bloed uit de mond, en tussen zijn tanden trek Ik de gruwelijkheden* weg. Dan blijft ook hij over voor onze God en wordt hij als een stamhoofd in Juda, en Ekron wordt als* een Jebusiet.   [7] Vlees waar nog bloed in zit zal ik hun uit de mond rukken, en ook het andere voedsel dat ik verafschuw. Maar een deel van hen zal gespaard worden, en ook zij zullen toe-behoren aan onze God. Ze zullen in Juda worden opgenomen, en Ekron zal met ons verbonden zijn zoals de Jebusieten.  7 verwijderen zal ik het bloed uit zijn mond en de afschuwelijkheden tussen zijn tanden, en ook hij wordt een rest voor onze God; worden zal hij tot een duizendtal in Juda, en Ekron tot een Jeboesiet;  7. j'ôterai son sang de sa bouche, ses abominations d'entre ses dents. Lui aussi sera un reste pour notre Dieu, il sera comme un familier dans Juda, Eqrôn sera comme un Jébuséen.  

King James Bible. [7] And I will take away his blood out of his mouth, and his abominations from between his teeth: but he that remaineth, even he, shall be for our God, and he shall be as a governor in Judah, and Ekron as a Jebusite.
Luther-Bibel. 7 Und ich will das Blut von ihrem Munde wegnehmen und das, was mir ein Gräuel ist, von ihren Zähnen, dass auch sie unserm Gott übrig bleiben und wie ein Stamm in Juda werden und die Bewohner Ekrons wie die Jebusiter.

Tekstuitleg van Zach 9,7.

Zach 9,8 - Zach 9,8: Zegetocht van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,1-8 -- Zach 9,1 - Zach 9,2 - Zach 9,3 - Zach 9,4 - Zach 9,5 - Zach 9,6 - Zach 9,7 - Zach 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai upostèsomai tô oikô mou anastèma tou mè diaporeuesthai mède anakamptein kai ou mè epelthè ep' autous ouketi exelaunôn dioti nun eôraka en tois ofthalmois mou  8 et circumdabo domum meam ex his qui militant mihi euntes et revertentes et non transibit super eos ultra exactor quia nunc vidi in oculis meis     8 En Ik zal Mij rondom Mijn huis legeren, vanwege het heirleger, vanwege den doorgaande, en vanwege den wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorga; want nu heb Ik het met Mijn ogen aangezien.  [8] Als een wachtpost ga Ik voor mijn huis liggen, vanwege degenen die gaan en keren; geen dwingeland trekt meer tegen hen op, want met mijn eigen ogen kijk Ik nu toe.   [8] Ik zal de wacht betrekken en mijn land beschermen tegen doortrekkende legers. Geen tiran zal het nog binnenvallen, want nu waak ik er met eigen ogen over.   8 legeren zal ik mij voor mijn huis als wachtpost voor wie oversteekt en terugkeert, en er zal nooit meer een drijver naar hen oversteken,– want nú zal ik het met mijn eigen ogen zien! ••  8. Je camperai pour ma maison en avant-poste contre ceux qui vont et qui viennent, plus d'oppresseur pour passer sur eux, car maintenant mes yeux sont ouverts.  

King James Bible. [8] And I will encamp about mine house because of the army, because of him that passeth by, and because of him that returneth: and no oppressor shall pass through them any more: for now have I seen with mine eyes.
Luther-Bibel. 8 Und ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, sodass keiner dort hin- und herziehe und nicht mehr der Treiber über sie komme; denn ich sehe nun darauf mit meinen Augen.

Tekstuitleg van Zach 9,8.


Zach 9,9-10,2. De komst van de Messias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,9-10,2 -- Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -

Eerste lezing op de 14de (veertiende) zondag door het a-jaar: Zach 9,9-10. Verwijzing: Zach 9,9-10.

"Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder de volken, dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de Rivier tot de grenzen der aarde."

Zach 9,9 - Zach 9,9: De komst van de Messias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,9-10,2 -- Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
 9 Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· κήρυσσε, θύγατερ ῾Ιερουσαλήμ· ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς σου ἔρχεταί σοι, δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός, πραΰς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον. 9 exulta satis filia Sion iubila filia Hierusalem ecce rex tuus veniet tibi iustus et salvator ipse pauper et ascendens super asinum et super pullum filium asinae     9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.  [9] Jubel, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt naar u toe, hij is rechtvaardig en zegevierend; hij is nederig*, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.   [9] Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.   9 ¶ Jubelt luide, dochter Sion schalt het uit, dochter Jeruzalem: zie, je koning komt naar je toe, een rechtvaardige, een bevrijder is hij,– een ootmoedige, rijdend op een ezel op een veulen, het jong van een ezelin.   9. Exulte avec force, fille de Sion! Crie de joie, fille de Jérusalem! Voici que ton roi vient à toi: il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.  

King James Bible. [9] Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.
Luther-Bibel. 9 Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.

גִּילִי מְאֹד בַּת-צִיּוֹן, הָרִיעִי בַּת יְרוּשָׁלִַם, הִנֵּה מַלְכֵּךְ יָבוֹא לָךְ, צַדִּיק וְנוֹשָׁע הוּא; עָנִי וְרֹכֵב עַל-חֲמוֹר, וְעַל-עַיִר בֶּן-אֲתֹנוֹת.

- 14de (veertiende) zondag door het a-jaar. Dit zegt de Heer: "Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.

Tekstuitleg van Zach 9,9.

Zach 9,9.1. גיל / גול (= gîl / gûl: zich verheugen, vrolijk zijn, vrezen, galmen, weergalmen, klinken, weerklinken). Taalgebruik in Tenakh: gjl / gwl (zich verheugen, vrolijk zijn, vrezen). De verschillende werkwoorden kunnen verwantschap hebben: g-l (Hebr: גיל / גול = gîl / gûl), in g-l (Gr: αγαλλιαω = agalliaô), g-l en k-l (Ned: galmen en klinken).
- גִּילִי (= gîlî: verheug je; wkw act qal imperat 2de pers vr enk van het wkw גיל / גול (= gîl / gûl: zich verheugen, vrolijk zijn, vrezen, galmen, weergalmen, klinken, weerklinken). Taalgebruik in Tenakh: gjl / gwl (zich verheugen, vrolijk zijn, vrezen).. Tenakh (3): (1) Jl 2,21. (2) Zach 9,9. (3) Ps 43,4.
- LXX: Χαῖρε (= chaire: verheug je; wkw act imperat praes 2de pers enk van het wkw χαιρω = chairô: zich verheugen). LXX (6). NT (6). (1) Spr 24,19. (2) Hos 9,1. (3) Jl 2,21. (4) Sef 3,14. (5) Zach 9,9. (6) Kl 4,21.

Zach 9,9.2. מְאֹד 1. (= më´od: hevigheid, kracht, vermogen; zn ). מְאֹד 2. (= më´od: buitengewoon, uitermate, zeer; bw).
- LXX: σφοδρα (= sfodra: geweldig, buitengewoon, zeer; bw). s-b-t: subito. Dialect: subiet.

Zach 9,9.1. - 2. Χαῖρε, σφοδρα (= chaire sfodra: verheug je zeer). Tenakh (2): (1) Sef 3,14. (2) Zach 9,9.

Zach 9,9.3. בַת (= bath: dochter). Taalgebruik in Tenakh: bath (dochter). Getalswaarde: beth = 2, thaw = 22 of 400 ; totaal: 24 (2³ X 3) OF 402 (2 X 3 X 67). Structuur: 2 - 4. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (193). Pentateuch (51). Sef (2): (1) Sef 3,10. (2) Sef 3,14. Kl (17): (1) Kl 1,6. (2) Kl 1,15. (3) Kl 2,1. (4) Kl 2,2. (5) Kl 2,4. (6) Kl 2,8. (7) Kl 2,10. (8) Kl 2,11. (9) Kl 2,13. (10) Kl 2,15. (11) Kl 2,18. (12) Kl 3,48. (13) Kl 4,3. (14) Kl 4,6. (15) Kl 4,10. (16) Kl 4,21. (17) Kl 4,22.
- θυγατερ = thugater: dochter; zn voc vr enk van het zn θυγατηρ = thugatèr: dochter). Taalgebruik in het NT: thugatèr (dochter). Taalgebruik in de LXX: thugatèr (dochter). Bijbel (32). LXX (31). NT (1): Mt 9,22. Een vorm van θυγατηρ = thugatèr: dochter in de LXX (641), in het NT (28).
- Ned: dochter. Arabisch: ابنة = 'ibna. Zie: http://www.arabischlexicon.com/175-bint-of-ibn-dochter-zoon-160416061578-157315761606.html. D: Tochter. E: daughter. Fr: la fille. Grieks: θυγατηρ = thugatèr: dochter). Hebreeuws: בַת = bath: dochter). Lat: filia.

Zach 9,9.4. צִיּוֹן (= tsijjôn: Sion). Taalgebruik in Tenach: tsijjôn (Sion). Getalswaarde: tsade = 18 of 90, jod = 10, waw = 6, nun = 14 of 50; totaal: 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26). Structuur: 9 - 1 - 6 - 5. Tenach (108). Pentateuch (0). Eerdere Profeten (4). Latere Profeten (47). 12 Kleine Profeten (19). Geschriften (38). Ps (23). Sef (2): (1) Sef 3,14. (2) Sef 3,16. De vermelding van Sion komt in Sef slechts 2X voor en wel in de vreugdeoproep. In Sef is wel enkele malen sprake van offers en offeren. Dat verwijst wellicht naar de tempel op de Sionsberg.

Zach 9,9.3. - 4. בַת צִיּוֹן (= bath tsijjôn: dochter Sion). Tenach (19). 1 K (1). Js (3). Jr (3). Kl (7). 12 kl. Prof. (5): (1) Mi 4,8. (2) Mi 4,10. (3) Sef 3,14. (4) Zach 2,14. (5) Zach 9,9.

Zach 9,9.5. תּרִימוּ (= thârîmû (jullie zullen juichen; wkw act hifil jiqtol - imperf - 2de pers mann mv van het wkw רִוע = rw`: luid schreeuwen, juichen). Taalgebruik in Tenach: rw` (luid schreeuwen, juichen). Getalswaarde: resj = 20 of 200, waw = 6, ajin = 16 of 70; totaal: 42 OF 276. Structuur: 2 - 6 - 7. Tenach (12): (1) Joz 6,10. (2) Joz 6,16. (3) Js 44,23. (4) Jr 50,15. (5) Hos 5,8. (6) Sef 3,14. (7) Ps 47,2. (8) Ps 66,1. (9) Ps 81,2. (10) Ps 98,4. (11) Ps 98,6. (12) Ps 100,1. Tenach: Jl 2,1.
- הָרִיעִי (= hârî`î: verheug je; wkw act hifil imperat 2de pers vr enk van het wkw רִוע = rw`: luid schreeuwen, juichen). Tenach (1): Zach 9,9.

Zach 9,9.6. בַת (= bath: dochter). Taalgebruik in Tenakh: bath (dochter). Getalswaarde: beth = 2, thaw = 22 of 400 ; totaal: 24 (2³ X 3) OF 402 (2 X 3 X 67). Structuur: 2 - 4. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (193). Pentateuch (51). Sef (2): (1) Sef 3,10. (2) Sef 3,14. Kl (17): (1) Kl 1,6. (2) Kl 1,15. (3) Kl 2,1. (4) Kl 2,2. (5) Kl 2,4. (6) Kl 2,8. (7) Kl 2,10. (8) Kl 2,11. (9) Kl 2,13. (10) Kl 2,15. (11) Kl 2,18. (12) Kl 3,48. (13) Kl 4,3. (14) Kl 4,6. (15) Kl 4,10. (16) Kl 4,21. (17) Kl 4,22.
- θυγατερ = thugater: dochter; zn voc vr enk van het zn θυγατηρ = thugatèr: dochter). Taalgebruik in het NT: thugatèr (dochter). Taalgebruik in de LXX: thugatèr (dochter). Bijbel (32). LXX (31). NT (1): Mt 9,22. Een vorm van θυγατηρ = thugatèr: dochter in de LXX (641), in het NT (28).
- Ned: dochter. Arabisch: ابنة = 'ibna. Zie: http://www.arabischlexicon.com/175-bint-of-ibn-dochter-zoon-160416061578-157315761606.html. D: Tochter. E: daughter. Fr: la fille. Grieks: θυγατηρ = thugatèr: dochter). Hebreeuws: בַת = bath: dochter). Lat: filia.

Zach 9,9.7. יְרוּשָׁלִָם (= jërûsjâlaim: Jeruzalem). Taalgebruik in Tenach: jërûsjâlaim (Jeruzalem). Getalswaarde: jod = 10, resj = 20 of 200, waw = 6, sjin = 21 of 300, lamed = 12 of 30, mem = 13 of 40; totaal: 82 (2 X 41) OF 586 (2 X 293). Structuur: 1 - 2 - 6 -3 - 3 - 4. Tenach (336). Sef (3): (1) Sef 1,4. (2) Sef 1,12. (3) Sef 3,14.
- LXX: ιερουσαλην (= ierousalèm: Jeruzalem).

Zach 9,9.6. - 7. בַת יְרוּשָׁלִָם (= bath jërûsjâlaim: dochter Jeruzalem). Tenach (4): (1) 2 K 19,21. (2) Js 37,22. (3) Kl 2,15. (4) Sef 3,14. (5) Zach 9,9.
- habbath jërûsjâlaim (de dochter Jeruzalem). Tenach (1): Kl 2,13.

8. הִנֵּ֨ה (= hinneh: zie). Taalgebruik in Tenach: hen / hinneh (zie). Getalswaarde hinneh: 24 (2³ X 3) of 60 (2² X 3 X 5). Structuur: 5 - 5 - 5. hinneh is een spiegelwoord. Tenakh (519). Pentateuch (96). Grote Prof. (140) ; Jr (63) ; Ez (32). 12 kleine Prof. (29).Js (45). Js 1-39 (23). Js 40-66 (22): (1) Js 40,9. (2) Js 40,10. (3) Js 41,15. (4) Js 41,22. (5) Js 41,27. (6) Js 42,9. (7) Js 47,14. (8) Js 48,7. (9) Js 48,10. (10) Js 49,12. (11) Js 49,22. (12) Js 51,19. (13) Js 51,22. (14) Js 52,13. (15) Js 54,11. (16) Js 57,3. (17) Js 60,2. (18) Js 62,11. (19) Js 65,6. (20) Js 65,13. (21) Js 65,14. (22) Js 66,15.
- Gr: ιδου (= idou: zie; tussenwerpsel; wkw act imperat aor 2de pers enk bij het wkw ὁραω = horaô: zien). Taalgebruik: idou (zie). LXX (1145). NT (200).
- Vulg: ecce (= zie). Vulg: (1041).
- D: Siehe. Fr: voici < vois ici.

10. יָב֔וֹא (= jâbhô´: hij gaat, komt; wkw act qal ind imperf 3de pers mann enk van het wkw בָּא = bâ´: gaan, komen). Tenakh (98). Pentateuch (9). Jesaja (20): (1) Js 1,23. (2) Js 3,14. (3) Js 5,26. (4) Js 7,24. (5) Js 13,6. (6) Js 30,13. (7) Js 32,10. (8) Js 35,4. (9) Js 37,33. (10) Js 37,34. (11) Js 40,10. (12) Js 41,3. (13) Js 45,24. (14) Js 57,2. (15) Js 59,19. (16) Js 60,13. (17) Js 60,20. (18) Js 66,7. (19) Js 66,15. (20) Js 66,23.
- LXX: ερχεται (= erchetai: hij gaat, hij komt; wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 wkw met verschillende stammen: ερχ = erch en ελθ = elth: Baeyens 102,136, zie Fr: al-ler; om de aor van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden. ερχ - ελθ liggen toch dicht bij elkaar). Js (8). We hadden eerder ελευσεται (= eleusetai: hij zal komen) verwacht. LXX (12). Niet in Js.

ερχομαι (= erchomai: gaan, komen). bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn ev
ερχεται (= erchetai: hij komt; wkw med ind ,praes 3de pers enk). 130 42 88 13 16 11 37 1 7 40  77 
Totaal (bij benadering)   1093  637 456  96  72  78  109  45  36  20   246 355 

- Vulg: veniet (= hij zal komen; wkw act ind fut 3de pers enk van het wkw venire: gaan, komen). Vulg (111). De LXX heeft een praesensvorm. In het Latijn zou dat zijn: venit (= hij komt; wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw venire: gaan, komen). Vulg (554).
- Wellicht hangt de vertaling in het praes of in het fut af van de historische context waarin de vertaling gebeurde.

12. צַדִּיק (= tsaddîq: rechtvaardige; bv nw mann enk). Zie: צֶדֶק (= tsèdèq: rechtvaardig). Taalgebruik: tsèdèq (rechtvaardig). Getalswaarde: tsade = 18 of 90, daleth = 4, jod = 10, qoph = 19 of 100; totaal: 51 OF 204 (2² X 3 X 17). Structuur: 9 - 4 - 1 - 1. ts-d-q. Tenakh (108). Pentateuch (6): (1) Gn 6,9. (2) Gn 7,1. (3) Gn 18,23. (4) Gn 18,25. (5) Gn 20,4. (6) Dt 32,4. 12 kl. Prof. (6): (1) Am 2,6. (2) Am 5,12. (3) Hab 1,13. (4) Sef 3,5. (5) Zach 9,9. (6) Mal 3,18.
- וצַדִּיק (= wëtsaddîq: en een rechtvaardige; < prefix vw waw + צַדִּיק: = tsaddîq: rechtvaardige; bv nw mann enk). w-ts-d-q. Tenach (10). 12 kl. Prof. (1) Hab 2,4.
- הצְדָקָה (= tsëdâqâh: rechtvaardigheid; zn vr enk; zie צֶדֶק = tsèdèq: tsèdèq: rechtvaardig: bv nw mann enk). ts-d-q-h. Tenach (32). 12 kl. Prof. (2): (1) Am 6,12. (2) Mal 3,20.
- ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid). u-ts-d-q-h. Tenach (31). 12 kl. Prof. (2): (1) Am 5,7. (2) Am 5,24.
- Gr. dikaios (rechtvaardig). Taalgebruik in de Septuaginta: dikaios (rechtvaardig). Taalgebruik in het N.T.: dikaios (rechtvaardig).

18. חֱמוֹר = chämôr (ezel, ezelin). Taalgebruik in Tenakh: chämôr (ezel, ezelin). Getalwaarde: chet = 8 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal: 47 OF 254 (2 X 127). Structuur: 8 - 4 - 6 - 2. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (29). Pentateuch (18). Lectio plena. Lectio defectiva in Gn 49,14.

Zach 9,10 - Zach 9,10: De komst van de Messias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,9-10,2 -- Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai exolethreusei armata ex efraim kai ippon ex ierousalèm kai exolethreuthèsetai toxon polemikon kai plèthos kai eirènè ex ethnôn kai katarxei udatôn eôs thalassès kai potamôn diekbolas gès  10 et disperdam quadrigam ex Ephraim et equum de Hierusalem et dissipabitur arcus belli et loquetur pacem gentibus et potestas eius a mari usque ad mare et a fluminibus usque ad fines terrae     10 En Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien, en de paarden uit Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal den heidenen vrede spreken; en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.   [10] Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede aan onder de volkeren, en gaat zijn heerschappij van zee* tot zee en van de Rivier* tot de grenzen van de aarde.   [10] Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde.   10 ‘Wegvagen zal ik de strijdwagens uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem, weggevaagd wordt dan de oorlogsboog, en tot de volkeren zal hij van vrede spreken!’ Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, en van de Rivier tot aan de einden der aarde.  10. Il retranchera d'Éphraïm la charrerie et de Jérusalem les chevaux; l'arc de guerre sera retranché. Il annoncera la paix aux nations. Son empire ira de la mer à la mer et du Fleuve aux extrémités de la terre.  

King James Bible. [10] And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off: and he shall speak peace unto the heathen: and his dominion shall be from sea even to sea, and from river even to the ends of the earth.
Luther-Bibel. 10 Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.
- 14de (veertiende) zondag door het a-jaar. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder de volken, dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de Rivier tot de grenzen der aarde."

Tekstuitleg van Zach 9,10.

1. prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. hifil 1ste pers. enk. wëhikhëraththî (en ik roei uit) van het werkw. kârath (snijden, uitroeien). Taalgebruik in Tenach: kârath (snijden). Getalwaarde: kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 ; totaal: 53 OF 620. Structuur: 2 - 2 - 4. Tenach (12): (1) Am 1,5. (2) Am 1,8. (3) Am 2,3. (4) Mi 5,9. (5) Mi 5,10. (6) Mi 5,11. (7) Mi 5,12. (8) Nah 2,14. (9) Sef 1,3. (10) Sef 1,4. (11) Zach 9,6. (12) Zach 9,10.

Zach 9,11 - Zach 9,11: De komst van de Messias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,9-10,2 -- Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai su en aimati diathèkès exapesteilas desmious sou ek lakkou ouk echontos udôr  11 tu quoque in sanguine testamenti tui emisisti vinctos tuos de lacu in quo non est aqua     11 U ook aangaande, o Sion! door het bloed uws verbonds, heb Ik uw gebondenen uit den kuil, daar geen water in is, uitgelaten.   [11] Wat u betreft, om het bloed van uw verbond laat Ik uw gevangenen vrij uit de put zonder water.  [11] Want, Sion, omwille van mijn verbond met jou, met offerbloed bekrachtigd, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water.   11 En ook jij: om het bloed van je verbond laat ik je gebondenen los uit de put waarin geen water is;   11. Toi aussi, pour le sang de ton alliance, j'ai renvoyé tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau.  

King James Bible. [11] As for thee also, by the blood of thy covenant I have sent forth thy prisoners out of the pit wherein is no water.
Luther-Bibel. 11 Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist;

Tekstuitleg van Zach 9,11.

Zach 9,12 - Zach 9,12: De komst van de Messias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,9-10,2 -- Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kathèsesthe en ochurômati desmioi tès sunagôgès kai anti mias èmeras paroikesias sou dipla antapodôsô soi  12 convertimini ad munitionem vincti spei hodie quoque adnuntians duplicia reddam tibi    12 Keert gijlieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, die daar hoopt! ook heden verkondig Ik, dat Ik u dubbel zal wedergeven;   [12] Keer terug naar de vesting, gevangenen die kunnen hopen; nog vandaag verkondig Ik: Ik zal u het dubbele vergoeden. [12] Keer terug naar de burcht, gevangenen. Jullie hoop is niet vergeefs geweest, want ook nu geldt de toezegging aan Sion: ik zal je dubbel schadeloosstellen.   12 ¶ keert terug naar de vesting, gebondenen die hoop koestert; en ook geldt: heden meld ik dat ik met het dubbele naar jou terugkeer;  12. Revenez vers la place forte, captifs pleins d'espoir. Aujourd'hui même, je le déclare, c'est le double que je vais te rendre.  

King James Bible. [12] Turn you to the strong hold, ye prisoners of hope: even to day do I declare that I will render double unto thee;
Luther-Bibel. 12 so kehrt heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Denn heute verkündige ich, dass ich dir zweifach erstatten will.

Tekstuitleg van Zach 9,12.

Zach 9,13 - Zach 9,13: De komst van de Messias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,9-10,2 -- Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13dioti eneteina se iouda emautô toxon eplèsa ton efraim kai epegerô ta tekna sou siôn epi ta tekna tôn ellènôn kai psèlafèsô se ôs romfaian machètou  13 quoniam extendi mihi Iudam quasi arcum implevi Ephraim et suscitabo filios tuos Sion super filios tuos Graecia et ponam te quasi gladium fortium     13 Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraïm den boog zal gevuld hebben; en Ik uw kinderen, o Sion! zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland! en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held.  [13] Want Juda span Ik als mijn boog, Efraïm heb Ik gevuld; uw zonen, Sion, breng Ik in beweging tegen de zonen van Jawan*. Ik maak u als het zwaard van een held.   [13] Juda span ik als mijn boog, Efraïm richt ik als mijn pijl, en jouw zonen, Sion, hef ik als een heldenzwaard tegen de Grieken.   13 want ik span mijn boog met Juda, ik zal hem vullen met Efraïm, wekken zal ik jouw zonen, Sion, tegen jouw zonen, Javan; ik zal je inzetten als het zwaard van een held!  13. Car j'ai tendu pour moi Juda, j'ai garni l'arc avec Éphraïm; je vais exciter tes fils, Sion, contre tes fils, Yavân, et je ferai de toi comme l'épée d'un vaillant. 

King James Bible. [13] When I have bent Judah for me, filled the bow with Ephraim, and raised up thy sons, O Zion, against thy sons, O Greece, and made thee as the sword of a mighty man.
Luther-Bibel. 13 Denn ich habe mir Juda zum Bogen gespannt und Ephraim darauf gelegt und will deine Söhne, Zion, aufbieten gegen deine Söhne, Griechenland, und will dich zum Schwert eines Riesen machen.

Tekstuitleg van Zach 9,13.

Zach 9,14 - Zach 9,14: De komst van de Messias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,9-10,2 -- Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai kurios estai ep' autous kai exeleusetai ôs astrapè bolis kai kurios pantokratôr en salpiggi salpiei kai poreusetai en salô apeilès autou  14 et Dominus Deus super eos videbitur et exibit ut fulgur iaculum eius et Dominus Deus in tuba canet et vadet in turbine austri     14 En de HEERE zal over henlieden verschijnen, en Zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem; en de Heere HEERE zal met de bazuin blazen, en Hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden.  [14] Dan verschijnt de heer boven hen; zijn pijlen vliegen als bliksemschichten. De Heer god blaast de bazuin; vanuit stormen uit het zuiden vertrekt Hij.   [14] De HEER zal boven hen verschijnen: zijn pijlen flitsend als bliksemschichten, zijn ramshoorn grommend als de donder trekt God, de HEER, op in een zuiderstorm.  14 De ENE zal zich boven hen laten zien, als de bliksem zal zijn pijl uitschieten; mijn Heer, de ENE, zal stoten geven op de ramshoorn en zijn weg gaan in zuiderstormen;   14. Alors Yahvé apparaîtra au-dessus d'eux et sa flèche jaillira comme l'éclair. Le Seigneur Yahvé sonnera de la trompe, il s'avancera dans les ouragans du sud.  

King James Bible. [14] And the LORD shall be seen over them, and his arrow shall go forth as the lightning: and the LORD GOD shall blow the trumpet, and shall go with whirlwinds of the south.
Luther-Bibel. 14 Und der HERR wird über ihnen erscheinen, und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz, und Gott der HERR wird die Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen vom Südland.

Tekstuitleg van Zach 9,14.

Zach 9,15 - Zach 9,15: De komst van de Messias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,9-10,2 -- Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kurios pantokratôr uperaspiei autôn kai katanalôsousin autous kai katachôsousin autous en lithois sfendonès kai ekpiontai autous ôs oinon kai plèsousin ôs fialas thusiastèrion 15 Dominus exercituum proteget eos et devorabunt et subicient lapidibus fundae et bibentes inebriabuntur quasi vino et replebuntur ut fialae et quasi cornua altaris     15 De HEERE der heirscharen zal hen beschutten, en zij zullen eten, nadat zij de slingerstenen zullen ten ondergebracht hebben; zij zullen ook drinken, en een gedruis maken als de wijn; en zij zullen vervuld worden, gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars.   [15] De heer van de machten is hun schild; zij zullen overwinnen en op de slingerstenen trappen; zij zullen bloed drinken als wijn en er zo vol van zijn als de plengschaal, als de hoeken* van het altaar.   [15] De HEER van de hemelse machten is hun schild. Ze zullen de vijand verslinden en zijn slingerstenen verbrijzelen, ze zullen zijn bloed drinken tot ze dronken zijn, tot ze ervan overlopen als een plengschaal en met bloed besmeurd zijn als de hoeken van een altaar.   15 de ENE, de Omschaarde, zal beschuttend bij hen zijn; zij zullen eten en slingerstenen afweren, zij zullen hun bloed drinken als was het wijn,– ze zullen er vol van worden als het sprenkelbekken, als de hoeken van het altaar;  15. Yahvé Sabaot sera leur protection, ils dévoreront, ils piétineront les pierres de fronde, ils boiront le sang comme si c'était du vin, ils en seront gorgés comme un vase à aspersions, comme les angles de l'autel. 

King James Bible. [15] The LORD of hosts shall defend them; and they shall devour, and subdue with sling stones; and they shall drink, and make a noise as through wine; and they shall be filled like bowls, and as the corners of the altar.
Luther-Bibel. 15 Der HERR Zebaoth wird sie schützen, und die Schleudersteine werden fressen und niederwerfen und Blut trinken wie Wein und voll davon werden wie die Becken und wie die Ecken des Altars.

Tekstuitleg van Zach 9,15.

Zach 9,16 - Zach 9,16: De komst van de Messias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,9-10,2 -- Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -

Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai sôsei autous kurios en tè èmera ekeinè ôs probata laon autou dioti lithoi agioi kuliontai epi tès gès autou  16 et salvabit eos Dominus Deus eorum in die illa ut gregem populi sui quia lapides sancti elevantur super terram eius     16 En de HEERE, hun God, zal ze te dien dage behouden, als zijnde de kudde Zijns volks; want gekroonde stenen zullen in Zijn land, als een banier, opgericht worden.  [16] Zo zal de heer hun God, op die dag zijn eigen volk, als een kudde, verlossen; want zij zijn de juwelen in de kroon, waarvan de schittering over het land gaat.   [16] Op die dag zal God, de HEER, zijn volk als een kudde in veiligheid brengen. Als edelstenen in een kroon zullen ze fonkelen op zijn land.   16 bevrijden zal hen de ENE, hun God, te dien dage, als wolvee zal hij hen weiden; want zij zijn stenen voor een kroon die hem toeblinken op zijn rode grond;  16. Et il les sauvera, Yahvé leur Dieu, en ce jour-là, comme les brebis qui sont son peuple; oui, les pierres d'un diadème scintilleront sur sa terre.  

King James Bible. [16] And the LORD their God shall save them in that day as the flock of his people: for they shall be as the stones of a crown, lifted up as an ensign upon his land.
Luther-Bibel. 16 Und der HERR, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen, der Herde seines Volks; denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen.

Tekstuitleg van Zach 9,16.

4. - 5. bajjôm hahû´ (op die dag). Tenach (188 X). Zach (19): (1) Zach 2,15. (2) Zach 3,10. (3) Zach 6,10. (4) Zach 9,16. (5) Zach 11,11. (6) Zach 12,4. (7) Zach 12,6. (8) Zach 12,8. (9) Zach 12,9. (10) Zach 12,11. (11) Zach 13,1. (12) Zach 13,4. (13) Zach 14,4. (14) Zach 14,6. (15) Zach 14,8. (16) Zach 14,9. (17) Zach 14,13. (18) Zach 14,20. (19) Zach 14,21.

Zach 9,17 - Zach 9,17: De komst van de Messias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Zach (Zacharia) -- Zach 9 -- Zach 9,9-10,2 -- Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17oti ei ti agathon autou kai ei ti kalon par' autou sitos neaniskois kai oinos euôdiazôn eis parthenous   17 quid enim bonum eius est et quid pulchrum eius nisi frumentum electorum et vinum germinans virgines     17 Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn schoonheid wezen! Het koren zal de jongelingen, en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken.   [17] Hoe goed zal het zijn, hoe heerlijk: het koren laat de jonge mannen gedijen, de most de jonge vrouwen.   [17] Wat schitterend! Wat mooi! Jonge mannen en vrouwen bloeien op, gesterkt door wijn en graan.  17 want wat is voor hem goed en wat vindt hij schoon?– graan dat jonge mannen, en most die maagden laat gedijen!   17. Qu'il sera beau! Qu'il sera splendide! Le blé fera s'épanouir les jeunes gens et le vin doux, les vierges. 

King James Bible. [17] For how great is his goodness, and how great is his beauty! corn shall make the young men cheerful, and new wine the maids.
Luther-Bibel. 17 Denn wie groß ist seine Güte und wie groß ist seine Huld! Korn und Wein lässt er sprossen, Jünglinge und Jungfrauen.

Tekstuitleg van Zach 9,17.


LXX

ΛΗΜΜΑ λόγου Κυρίου· ἐν γῇ Σεδρὰχ καὶ Δαμασκοῦ θυσία αὐτοῦ, διότι Κύριος ἐφορᾷ ἀνθρώπους καὶ πάσας φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. 2 καὶ ἐν ᾿Εμὰθ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς Τύρος καὶ Σιδών, διότι ἐφρόνησαν σφόδρα. 3 καὶ ᾠκοδόμησε Τύρος ὀχυρώματα ἑαυτῇ καὶ ἐθησαύρισεν ἀργύριον ὡς χοῦν καὶ συνήγαγε χρυσίον ὡς πηλὸν ὁδῶν. 4 διὰ τοῦτο Κύριος κληρονομήσει αὐτὴν καὶ πατάξει εἰς θάλασσαν δύναμιν αὐτῆς, καὶ αὕτη ἐν πυρὶ καταναλωθήσεται. 5 ὄψεται ᾿Ασκάλων καὶ φοβηθήσεται, καὶ Γάζα καὶ ὀδυνηθήσεται σφόδρα, καὶ ᾿Ακκάρων, ὅτι ᾐσχύνθη ἐπὶ τῷ παραπτώματι αὐτῆς· καὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς ἐκ Γάζης, καὶ ᾿Ασκάλων οὐ μὴ κατοικηθῇ. 6 καὶ κατοικήσουσιν ἀλλογενεῖς ἐν ᾿Αζώτῳ, καὶ καθελῶ ὕβριν ἀλλοφύλων. 7 καὶ ἐξαρῶ τὸ αἷμα αὐτῶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν, καὶ ὑπολειφθήσεται καὶ οὗτος τῷ Θεῷ ἡμῶν, καὶ ἔσονται ὡς χιλίαρχος ἐν ᾿Ιούδᾳ καὶ ᾿Ακκάρων ὡς ὁ ᾿Ιεβουσαῖος· 8 καὶ ὑποστήσομαι τῷ οἴκῳ μου ἀνάστημα τοῦ μὴ διαπορεύεσθαι μηδὲ ἀνακάμπτειν, καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς οὐκέτι ἐξελαύνων, διότι νῦν ἑώρακα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου. 9 Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· κήρυσσε, θύγατερ ῾Ιερουσαλήμ· ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς σου ἔρχεταί σοι, δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός, πραΰς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον. 10 καὶ ἐξολοθρεύσει ἅρματα ἐξ ᾿Εφραὶμ καὶ ἵππον ἐξ ῾Ιερουσαλήμ, καὶ ἐξολοθρεύσεται τόξον πολεμικόν, καὶ πλῆθος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν· καὶ κατάρξει ὑδάτων ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμῶν ἕως διεκβολῶν γῆς. 11 καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήκης σου ἐξαπέστειλας δεσμίους σου ἐκ λάκκου οὐκ ἔχοντος ὕδωρ. 12 καθήσεσθε ἐν ὀχυρώματι δέσμιοι τῆς συναγωγῆς, καὶ ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας παροικεσίας σου διπλᾶ ἀνταποδώσω σοι· 13 διότι ἐνέτεινά σε, ᾿Ιούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον, ἔπλησα τὸν ᾿Εφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν ῾Ελλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ρομφαίαν μαχητοῦ· 14 καὶ Κύριος ἔσται ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς, καὶ Κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ. 15 Κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτούς, καὶ καταναλώσουσιν αὐτούς, καί καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον. 16 καὶ σώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ, διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ γῆς αὐτοῦ. 17 ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν παρ᾿ αὐτοῦ, σῖτος νεανίσκοις καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους.

1lèmma logou kuriou en gè sedrach kai damaskou thusia autou dioti kurios efora anthrôpous kai pasas fulas tou israèl2kai emath en tois oriois autès turos kai sidôn dioti efronèsan sfodra3kai ôkodomèsen turos ochurômata eautè kai ethèsaurisen argurion ôs choun kai sunègagen chrusion ôs pèlon odôn4dia touto kurios klèronomèsei autèn kai pataxei eis thalassan dunamin autès kai autè en puri katanalôthèsetai5opsetai askalôn kai fobèthèsetai kai gaza kai odunèthèsetai sfodra kai akkarôn oti èschunthè epi tô paraptômati autès kai apoleitai basileus ek gazès kai askalôn ou mè katoikèthè6kai katoikèsousin allogeneis en azôtô kai kathelô ubrin allofulôn7kai exarô to aima autôn ek stomatos autôn kai ta bdelugmata autôn ek mesou odontôn autôn kai upoleifthèsetai kai outos tô theô èmôn kai esontai ôs chiliarchos en iouda kai akkarôn ôs o iebousaios8kai upostèsomai tô oikô mou anastèma tou mè diaporeuesthai mède anakamptein kai ou mè epelthè ep' autous ouketi exelaunôn dioti nun eôraka en tois ofthalmois mou9chaire sfodra thugater siôn kèrusse thugater ierousalèm idou o basileus sou erchetai soi dikaios kai sôzôn autos prau+s kai epibebèkôs epi upozugion kai pôlon neon10kai exolethreusei armata ex efraim kai ippon ex ierousalèm kai exolethreuthèsetai toxon polemikon kai plèthos kai eirènè ex ethnôn kai katarxei udatôn eôs thalassès kai potamôn diekbolas gès11kai su en aimati diathèkès exapesteilas desmious sou ek lakkou ouk echontos udôr12kathèsesthe en ochurômati desmioi tès sunagôgès kai anti mias èmeras paroikesias sou dipla antapodôsô soi13dioti eneteina se iouda emautô toxon eplèsa ton efraim kai epegerô ta tekna sou siôn epi ta tekna tôn ellènôn kai psèlafèsô se ôs romfaian machètou14kai kurios estai ep' autous kai exeleusetai ôs astrapè bolis kai kurios pantokratôr en salpiggi salpiei kai poreusetai en salô apeilès autou15kurios pantokratôr uperaspiei autôn kai katanalôsousin autous kai katachôsousin autous en lithois sfendonès kai ekpiontai autous ôs oinon kai plèsousin ôs fialas thusiastèrion16kai sôsei autous kurios en tè èmera ekeinè ôs probata laon autou dioti lithoi agioi kuliontai epi tès gès autou17oti ei ti agathon autou kai ei ti kalon par' autou sitos neaniskois kai oinos euôdiazôn eis parthenous


MASORETISCHE TEKST (MT)

Zechariah Chapter 9 זְכַרְיָה

א  מַשָּׂא דְבַר-יְהוָה בְּאֶרֶץ חַדְרָךְ, וְדַמֶּשֶׂק מְנֻחָתוֹ:  כִּי לַיהוָה עֵין אָדָם, וְכֹל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל. 1 The burden of the word of the LORD. In the land of Hadrach, and in Damascus shall be His resting-place; for the LORD'S is the eye of man and all the tribes of Israel.
ב  וְגַם-חֲמָת, תִּגְבָּל-בָּהּ; צֹר וְצִידוֹן, כִּי חָכְמָה מְאֹד. 2 And Hamath also shall border thereon; Tyre and Zidon, for she is very wise.
ג  וַתִּבֶן צֹר מָצוֹר, לָהּ; וַתִּצְבָּר-כֶּסֶף, כֶּעָפָר, וְחָרוּץ, כְּטִיט חוּצוֹת. 3 And Tyre did build herself a stronghold, and heaped up silver as the dust, and fine gold as the mire of the streets.
ד  הִנֵּה אֲדֹנָי יוֹרִשֶׁנָּה, וְהִכָּה בַיָּם חֵילָהּ; וְהִיא, בָּאֵשׁ תֵּאָכֵל. 4 Behold, the Lord will impoverish her, and He will smite her power into the sea; and she shall be devoured with fire.
ה  תֵּרֶא אַשְׁקְלוֹן וְתִירָא, וְעַזָּה וְתָחִיל מְאֹד, וְעֶקְרוֹן, כִּי-הֹבִישׁ מֶבָּטָהּ; וְאָבַד מֶלֶךְ מֵעַזָּה, וְאַשְׁקְלוֹן לֹא תֵשֵׁב. 5 Ashkelon shall see it, and fear, Gaza also, and shall be sore pained, and Ekron, for her expectation shall be ashamed; and the king shall perish from Gaza, and Ashkelon shall not be inhabited.
ו  וְיָשַׁב מַמְזֵר, בְּאַשְׁדּוֹד; וְהִכְרַתִּי, גְּאוֹן פְּלִשְׁתִּים. 6 And a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines.
ז  וַהֲסִרֹתִי דָמָיו מִפִּיו, וְשִׁקֻּצָיו מִבֵּין שִׁנָּיו, וְנִשְׁאַר גַּם-הוּא, לֵאלֹהֵינוּ; וְהָיָה כְּאַלֻּף בִּיהוּדָה, וְעֶקְרוֹן כִּיבוּסִי. 7 And I will take away his blood out of his mouth, and his detestable things from between his teeth, and he also shall be a remnant for our God; and he shall be as a chief in Judah, and Ekron as a Jebusite.
ח  וְחָנִיתִי לְבֵיתִי מִצָּבָה מֵעֹבֵר וּמִשָּׁב, וְלֹא-יַעֲבֹר עֲלֵיהֶם עוֹד נֹגֵשׂ:  כִּי עַתָּה, רָאִיתִי בְעֵינָי.  {ס} 8 And I will encamp about My house against the army, that none pass through or return; and no oppressor shall pass through them any more; for now have I seen with Mine eyes. {S}
ט  גִּילִי מְאֹד בַּת-צִיּוֹן, הָרִיעִי בַּת יְרוּשָׁלִַם, הִנֵּה מַלְכֵּךְ יָבוֹא לָךְ, צַדִּיק וְנוֹשָׁע הוּא; עָנִי וְרֹכֵב עַל-חֲמוֹר, וְעַל-עַיִר בֶּן-אֲתֹנוֹת. 9 Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem; behold, thy king cometh unto thee, he is triumphant, and victorious, lowly, and riding upon an ass, even upon a colt the foal of an ass.
י  וְהִכְרַתִּי-רֶכֶב מֵאֶפְרַיִם, וְסוּס מִירוּשָׁלִַם, וְנִכְרְתָה קֶשֶׁת מִלְחָמָה, וְדִבֶּר שָׁלוֹם לַגּוֹיִם; וּמָשְׁלוֹ מִיָּם עַד-יָם, וּמִנָּהָר עַד-אַפְסֵי-אָרֶץ. 10 And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace unto the nations; and his dominion shall be from sea to sea, and from the River to the ends of the earth.
יא  גַּם-אַתְּ בְּדַם-בְּרִיתֵךְ, שִׁלַּחְתִּי אֲסִירַיִךְ מִבּוֹר, אֵין מַיִם, בּוֹ. 11 As for thee also, because of the blood of thy covenant I send forth thy prisoners out of the pit wherein is no water.
יב  שׁוּבוּ, לְבִצָּרוֹן, אֲסִירֵי, הַתִּקְוָה; גַּם-הַיּוֹם, מַגִּיד מִשְׁנֶה אָשִׁיב לָךְ. 12 Return to the stronghold, ye prisoners of hope; even to-day do I declare that I will render double unto thee.
יג  כִּי-דָרַכְתִּי לִי יְהוּדָה, קֶשֶׁת מִלֵּאתִי אֶפְרַיִם, וְעוֹרַרְתִּי בָנַיִךְ צִיּוֹן, עַל-בָּנַיִךְ יָוָן; וְשַׂמְתִּיךְ, כְּחֶרֶב גִּבּוֹר. 13 For I bend Judah for Me, I fill the bow with Ephraim; and I will stir up thy sons, O Zion, against thy sons, O Javan, and will make thee as the sword of a mighty man.
יד  וַיהוָה עֲלֵיהֶם יֵרָאֶה, וְיָצָא כַבָּרָק חִצּוֹ; וַאדֹנָי יְהוִה בַּשּׁוֹפָר יִתְקָע, וְהָלַךְ בְּסַעֲרוֹת תֵּימָן. 14 And the LORD shall be seen over them, and His arrow shall go forth as the lightning; and the Lord GOD will blow the horn, and will go with whirlwinds of the south.
טו  יְהוָה צְבָאוֹת, יָגֵן עֲלֵיהֶם, וְאָכְלוּ וְכָבְשׁוּ אַבְנֵי-קֶלַע, וְשָׁתוּ הָמוּ כְּמוֹ-יָיִן; וּמָלְאוּ, כַּמִּזְרָק--כְּזָוִיּוֹת, מִזְבֵּחַ. 15 The LORD of hosts will defend them; and they shall devour, and shall tread down the sling-stones; and they shall drink, and make a noise as through wine; and they shall be filled like the basins, like the corners of the altar.
טז  וְהוֹשִׁיעָם יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם, בַּיּוֹם הַהוּא--כְּצֹאן עַמּוֹ:  כִּי, אַבְנֵי-נֵזֶר, מִתְנוֹסְסוֹת, עַל-אַדְמָתוֹ. 16 And the LORD their God shall save them in that day as the flock of His people; for they shall be as the stones of a crown, glittering over His land.
יז  כִּי מַה-טּוּבוֹ, וּמַה-יָּפְיוֹ--דָּגָן, בַּחוּרִים, וְתִירוֹשׁ, יְנוֹבֵב בְּתֻלוֹת. 17 For how great is their goodness, and how great is their beauty! Corn shall make the young men flourish, and new wine the maids.