JESAJA 32 - Js 32 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Uitleg vers per vers : - Js 32,1 - Js 32,2 - Js 32,3 - Js 32,4 - Js 32,5 - Js 32,6 - Js 32,7 - Js 32,8 - Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,- Js 32,1-8 . Een rechtvaardig bestuur - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,1 - Js 32,2 - Js 32,3 - Js 32,4 - Js 32,5 - Js 32,6 - Js 32,7 - Js 32,8 -

Js 32,1 - Js 32,1 . Een rechtvaardig bestuur - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,1 - Js 32,2 - Js 32,3 - Js 32,4 - Js 32,5 - Js 32,6 - Js 32,7 - Js 32,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1 idou gar basileus dikaios basileusei kai archontes meta kriseôs arxousin  32. 1 ecce in iustitia regnabit rex et principes in iudicio praeerunt     1 Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht.   [1] Als de koning rechtvaardig regeert, en de bestuurders naar recht besturen,   [1] Een koning die rechtvaardig regeert en leiders* die leiden volgens het recht   1 ¶ Zie, voor gerechtigheid wordt een koning koning,– en voor recht worden vorsten vorst;  1. Voici qu'un roi régnera avec justice et des princes gouverneront selon le droit.  

King James Bible . 32 [1] Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
Luther-Bibel . 32 1 Siehe, es wird ein König regieren, Gerechtigkeit aufzurichten, und Fürsten werden herrschen, das Recht zu handhaben,

Tekstuitleg van Js 32,1

1. hen (zie) . Verwijzing : hinneh (zie) , zie Gn 29,1 . In 106 verzen in de bijbel . In vijfentwitnig verzen in Js .

2. lëtsèdèq (voor de rechtvaardige) . lë + zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord tsèdèq (rechtvaardig) . Verwijzing : dikaios (rechtvaardig) , Mt 3,15 .
- tsèdèq (rechtvaardig) komt in vierenzestig verzen in de bijbel voor .
- dikaios (rechtvaardig) komt in 120 verzen in de bijbel voor . In 101 verzen in het O.T. . In negentien verzen in het N.T. : (1) In Mt 1,19 (Iôsèf de ho anèr autès, dikaios ôn = Jozef echter haar man, rechtvaardig zijnde) . (2) Lc 2,25 (Simeon) . (3) Lc 23,47 (de honderdman over Jezus) . (4) Lc 23,50 (Jozef die het lcihaam van Jezus aan Pilatus vraagt) . (5) Hnd 10,22 (Cornelius) . (6) Rom 1,17 .

Js 32,2 - Js 32,2 . Een rechtvaardig bestuur - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,1 - Js 32,2 - Js 32,3 - Js 32,4 - Js 32,5 - Js 32,6 - Js 32,7 - Js 32,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai estai o anthrôpos kruptôn tous logous autou kai krubèsetai ôs af' udatos feromenou kai fanèsetai en siôn ôs potamos feromenos endoxos en gè dipsôsè  2 et erit vir sicut qui absconditur a vento et celat se a tempestate sicut rivi aquarum in siti et umbra petrae prominentis in terra deserta     2 En die man zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land.   [2] is ieder van hen een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de stortregen, een waterloop in een dorre streek, de schaduw van een zware rots in een uitgedroogd land.  [2] zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een wolkbreuk, als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van een rots in een dorstig, uitgedroogd land.   2 zijn zal zo’n man als een schuilplaats tegen stormwind, een verberging tegen een stortbui,– als greppels vol water in uitgedroogd gebied, als de schaduw van een zware steenrots in een uitgebrand land.   2. Chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre l'averse, comme des ruisseaux sur une terre aride, comme l'ombre d'une roche solide dans un pays désolé.  

King James Bible . [2] And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
Luther-Bibel . 2 dass ein jeder von ihnen sein wird wie eine Zuflucht vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Platzregen, wie Wasserbäche am dürren Ort, wie der Schatten eines großen Felsens im trockenen Lande.

Tekstuitleg van Js 32,2 .

4. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Jesaja : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . Gr. pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in de LXX (382) , in het N.T. (379) . Tenach (204) . Pentateuch (19) . Js (28) . Js 1-39 (13) : (1) Js 7,2 . (2) Js 11,2 . (3) Js 17,13 . (4) Js 19,3 . (5) Js 19,14 . (6) Js 25,4 . (7) Js 26,18 . (8) Js 29,10 . (9) Js 29,24 . (10) Js 31,3 . (11) Js 32,2 . (12) Js 32,15 . (13) Js 37,7 . w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . wërûach (en een geest) . Tenach (2) : (1) Js 41,16 . (2) Js 42,5 .

Js 32,3 - Js 32,3 . Een rechtvaardig bestuur - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,1 - Js 32,2 - Js 32,3 - Js 32,4 - Js 32,5 - Js 32,6 - Js 32,7 - Js 32,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai ouketi esontai pepoithotes ep' anthrôpois alla ta ôta dôsousin akouein  3 non caligabunt oculi videntium et aures audientium diligenter auscultabunt     3 En de ogen dergenen, die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen, die horen, zullen opmerken. [3] De ogen van de zienden zijn dan niet langer wazig, de oren van de horenden zijn weer gespitst.  [3] Ogen zullen niet langer blind zijn, oren luisteren weer aandachtig;   3 De ogen van zienden zullen niet meer dichtgekleefd zijn,– de oren van wie horen zijn weer gespitst.   3. Les yeux des voyants ne seront plus englués, les oreilles des auditeurs seront attentives.  

King James Bible . [3] And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
Luther-Bibel . 3 Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr blind sein, und die Ohren der Hörenden werden aufmerken.

Tekstuitleg van Js 32,3 .

Js 32,4 - Js 32,4 . Een rechtvaardig bestuur - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,1 - Js 32,2 - Js 32,3 - Js 32,4 - Js 32,5 - Js 32,6 - Js 32,7 - Js 32,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai è kardia tôn asthenountôn prosexei tou akouein kai ai glôssai ai psellizousai tachu mathèsontai lalein eirènèn  4 et cor stultorum intelleget scientiam et lingua balborum velociter loquetur et plane     4 En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan, en de tong der stamelenden zal vaardig zijn, om bescheidenlijk te spreken.   [4] Onbezonnen geesten komen tot inzicht en begrip, en de tong van stotteraars spreekt vloeiend en duidelijk.  [4] de onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht, de tong van stotteraars spreekt vloeiend en vlot.   4 Het hart van overijlde lieden zal verstandig worden en tot kennis komen,– de tong van stotteraars zal ijlings gloedvol gaan spreken.  4. Le cœur des inconstants s'appliquera à comprendre, et la langue des bègues dira sans hésiter des paroles claires.  

King James Bible . [4] The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
Luther-Bibel . 4 Und die Unvorsichtigen werden Klugheit lernen, und die Zunge der Stammelnden wird fließend und klar reden.

Tekstuitleg van Js 32,4 .

Js 32,5 - Js 32,5 . Een rechtvaardig bestuur - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,1 - Js 32,2 - Js 32,3 - Js 32,4 - Js 32,5 - Js 32,6 - Js 32,7 - Js 32,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai ouketi mè eipôsin tô môrô archein kai ouketi mè eipôsin oi upèretai sou siga 5 non vocabitur ultra is qui insipiens est princeps neque fraudulentus appellabitur maior     5 De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig, en de gierige zal niet meer mild geheten worden.  [5] Een dwaas wordt niet meer edelachtbaar genoemd en een bedrieger niet langer aanzienlijk.  [5] Dan wordt een dwaas niet meer edel genoemd, een bedrieger niet langer aanzienlijk.   5 Niet langer wordt tot een dwaas ‘weledele’ geroepen,– en tot een bedrieger wordt niet gezegd ‘grootmoedige’.  5. On ne donnera plus à l'insensé le titre de noble, ni au fourbe celui de grand.  

King James Bible . [5] The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.
Luther-Bibel . 5 Es wird nicht mehr ein Narr Fürst heißen noch ein Betrüger edel genannt werden.

Tekstuitleg van Js 32,5 .

Js 32,6 - Js 32,6 . Een rechtvaardig bestuur - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,1 - Js 32,2 - Js 32,3 - Js 32,4 - Js 32,5 - Js 32,6 - Js 32,7 - Js 32,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6o gar môros môra lalèsei kai è kardia autou mataia noèsei tou suntelein anoma kai lalein pros kurion planèsin tou diaspeirai psuchas peinôsas kai tas psuchas tas dipsôsas kenas poièsai  6 stultus enim fatua loquetur et cor eius faciet iniquitatem ut perficiat simulationem et loquatur ad Dominum fraudulenter et vacuefaciat animam esurientis et potum sitienti auferat    6 Want een dwaas spreekt dwaasheid, en zijn hart doet ongerechtigheid, om huichelarij te plegen, en om dwaling te spreken tegen den HEERE, om de ziel des hongerigen ledig te laten, en den dorstige drank te doen ontbreken.  [6] Want een dwaas vertelt maar dwaasheid en zijn hart zint op kwaad; snode daden begaat hij en spreekt lasterlijk over de heer. Hongerigen geeft hij niets te eten en dorstigen geeft hij niets te drinken.  [6] Want een dwaas spreekt dwaas en zijn hart brengt ongerechtigheid voort: hij handelt goddeloos en hij lastert de HEER; wie honger lijdt laat hij onverzadigd, de dorstige geeft hij niets te drinken.   6 Want een dwaas spreekt dwaasheid uit en zijn hart is doende met onheil,– om gemene dingen te doen en afval van de ENE te prediken, om het lijf van een hongerlijder leeg te laten en een dorstige een dronk te laten ontbreken.  6. Car l'insensé dit des insanités et son cœur s'adonne au mal, en pratiquant l'impiété, en tenant sur Yahvé des propos aberrants, en laissant l'affamé sans nourriture; il refuse la boisson à celui qui a soif.  

King James Bible . [6] For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail.
Luther-Bibel . 6 Denn ein Narr redet Narrheit, und sein Herz geht mit Unheil um, dass er Ruchloses anrichte und rede über den HERRN lauter Trug; dadurch lässt er hungrig die hungrigen Seelen und wehrt den Durstigen das Trinken.

Tekstuitleg van Js 32,6 .

Js 32,7 - Js 32,7 . Een rechtvaardig bestuur - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,1 - Js 32,2 - Js 32,3 - Js 32,4 - Js 32,5 - Js 32,6 - Js 32,7 - Js 32,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7è gar boulè tôn ponèrôn anoma bouleusetai kataftheirai tapeinous en logois adikois kai diaskedasai logous tapeinôn en krisei  7 fraudulenti vasa pessima sunt ipse enim cogitationes concinnavit ad perdendos mites in sermone mendacii cum loqueretur pauper iudicium     7 En eens gierigaards ganse gereedschap is kwaad; hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen, om de ellendigen te bederven met valse redenen, en het recht, als de arme spreekt.   [7] De middelen van de bedrieger zijn bedrieglijk, hij broedt op plannen om de armen door leugens om te brengen, wanneer de behoeftige opkomt voor zijn recht.  [7] Een bedrieger kiest valse middelen, hij beraamt snode plannen en tracht, door leugens rond te strooien, de verdrukte in het verderf te storten, en de zwakke wanneer die zijn recht bepleit.   7 De bedriegerijen van een bedrieger zijn kwaadaardig,– hij zal schandelijkheden beraadslagen, om gebogenen te beschadigen met leugengezegdes, een arme, als hij durft te spreken in een rechtszaak.  7. Quant au fourbe, ses fourberies sont perverses, il a ourdi des machinations pour perdre le pauvre par des paroles mensongères, alors que le malheureux a le droit pour lui. 

King James Bible . [7] The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
Luther-Bibel . 7 Und des Betrügers Waffen sind böse, er sinnt auf Tücke, um die Elenden zu verderben mit falschen Worten, auch wenn der Arme sein Recht vertritt.

Tekstuitleg van Js 32,7 .

Js 32,8 - Js 32,8 . Een rechtvaardig bestuur - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,1 - Js 32,2 - Js 32,3 - Js 32,4 - Js 32,5 - Js 32,6 - Js 32,7 - Js 32,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8oi de eusebeis suneta ebouleusanto kai autè è boulè menei  8 princeps vero ea quae digna sunt principe cogitavit et ipse super duces stabit     8 Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden, en staat op milddadigheden.  [8] Maar de edele mens maakt edele plannen en streeft naar edele dingen.   [8] Maar een edel mens zint op edele daden, hij zet zich in voor al wat edel is.   8 Maar een edele zal edele dingen beraadslagen,– hij zal voor edele zaken opstaan. •  8. Le noble, lui, n'a eu que de nobles desseins, il se lève pour agir avec noblesse. 

King James Bible . [8] But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.
Luther-Bibel . 8 Aber der Edle hat edle Gedanken und beharrt bei Edlem.

Tekstuitleg van Js 32,8 .

- Js 32,9-20 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -

Js 32,9 - Js 32,9 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9gunaikes plousiai anastète kai akousate tès fônès mou thugateres en elpidi akousate tous logous mou 9 mulieres opulentae surgite et audite vocem meam filiae confidentes percipite auribus eloquium meum     9 Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem; gij dochters, die zo zeker zijt, neemt mijn redenen ter ore.   Tegen de zelfingenomen vrouwen [9] Onbezorgde vrouwen, luister naar mijn stem, zorgeloze dochters, hoor wat ik zeg.   [9] Sta op, zorgeloze vrouwen, hoor mij aan, meisjes vol vertrouwen, luister naar mijn woorden.   9 ¶ Zorgeloze vrouwen, staat op, hoort naar mijn stem; zelfverzekerde dochters, leent het oor aan wat ik zeg!   9. Femmes altières, levez-vous, écoutez ma voix, filles pleines de superbe, prêtez l'oreille à ma parole.  

King James Bible . [9] Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech.
Luther-Bibel . 9 Wohlan, ihr stolzen Frauen, hört meine Stimme! Ihr Töchter, die ihr so sicher seid, nehmt zu Ohren meine Rede!

Tekstuitleg van Js 32,9 .

Js 32,10 - Js 32,10 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10èmeras eniautou mneian poièsasthe en odunè met' elpidos anèlôtai o trugètos pepautai o sporos kai ouketi mè elthè  10 post dies et annum et vos conturbabimini confidentes consummata est enim vindemia collectio ultra non veniet     10 Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn, gij dochters, die zo zeker zijt, want de wijnoogst zal uit zijn, er zal geen inzameling komen.   [10] Over* een goed jaar zult u, zorgelozen, beven van schrik: dan zal er geen wijnoogst meer zijn en is het gedaan met de pluk van het fruit.   [10] Over iets meer dan een jaar zullen jullie sidderen, jullie die nu nog vol vertrouwen zijn. Want dan is er geen wijnoogst meer, geen pluk die nog vruchten oplevert.   10 Dagen nog, een jaar misschien, en jullie, zo zelfverzekerd, zult sidderen,– want dan is de druivenpluk ten einde, het inzamelen zonder opbrengst.  10. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, présomptueuses, car c'en est fait de la vendange, il n'y a plus de récolte.  

King James Bible . [10] Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come.
Luther-Bibel . 10 Über Jahr und Tag, da werdet ihr Sicheren zittern; denn es wird keine Weinlese sein, auch keine Obsternte kommen.

Tekstuitleg van Js 32,10 .

Js 32,11 - Js 32,11 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11ekstète lupèthète ai pepoithuiai ekdusasthe gumnai genesthe perizôsasthe sakkous tas osfuas  11 obstupescite opulentae conturbamini confidentes exuite vos et confundimini accingite lumbos vestros     11 Beeft, gij geruste vrouwen; weest beroerd, dochters, die zo zeker zijt; trekt u uit, en ontbloot u, en gordt zakken om uw lendenen.   [11] Beef, onbezorgde vrouwen, sidder, zorgeloze dochters. Ontkleed u tot op de huid, omgord uw lendenen met een boetekleed.  [11] Beef, jullie zorgelozen, sidder, jullie die vol vertrouwen zijn. Kleed je uit tot op het naakte lijf en trek een rouwkleed aan.   11 Huivert, zorgelozen, beeft, zelfverzekerden, kleedt u naakt uit en omgordt uw lendenen,   11. Frémissez, vous qui êtes altières, tremblez, vous qui êtes pleines de superbe; dépouillez-vous, dénudez-vous, ceignez-vous les reins.  

King James Bible . [11] Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.
Luther-Bibel . 11 Erschreckt, ihr stolzen Frauen, zittert, ihr Sicheren! Zieht euch aus, entblößt euch und umgürtet eure Lenden!

Tekstuitleg van Js 32,11 .

Js 32,12 - Js 32,12 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai epi tôn mastôn koptesthe apo agrou epithumèmatos kai ampelou genèmatos  12 super ubera plangite super regione desiderabili super vinea fertili     12 Men zal rouwklagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken.   [12] Klop vol droefheid op uw borst om de welige akkers, de vruchtbare wingerds,   [12] Zij slaan zich in wanhoop op de borst, weeklagend om de prachtige akkers, om de vruchtdragende wijnstokken.   12 weeklagend u op de borsten slaande,– om velden zo begeerlijk, om een wijnstok zo vruchtbaar,   12. Frappez-vous les seins sur le sort des campagnes riantes, des vignes chargées de fruits;  

King James Bible . [12] They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
Luther-Bibel . 12 Man wird klagen um die Äcker, ja, um die lieblichen Äcker, um die fruchtbaren Weinstöcke,

Tekstuitleg van Js 32,12 .

Js 32,13 - Js 32,13 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13è gè tou laou mou akantha kai chortos anabèsetai kai ek pasès oikias eufrosunè arthèsetai polis plousia  13 super humum populi mei spina et vepres ascendent quanto magis super omnes domos gaudii civitatis exultantis     13 Op het land mijns volks zal de doorn en de distel opgaan; ja, op alle vreugdehuizen, in de vrolijk huppelende stad.   [13] en de grond van mijn volk, waar distels en doorns zullen groeien; om al die huizen vol blijdschap, en die dartele stad,   [13] Dorens en distels overwoekeren het land van mijn volk, elk huis waar vreugde heerst en elke stad vol feestgedruis.   13 om de rode grond van mijn gemeente waarover doornstruikgewas zal klimmen,– ja om alle huizen van vrolijkheid in de uitgelaten veste.  13. sur le terroir de mon peuple croîtra le buisson de ronces, comme sur toute maison joyeuse de la cité délirante.  

King James Bible . [13] Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city:
Luther-Bibel . 13 um den Acker meines Volks, auf dem Dornen und Hecken wachsen, um alle Häuser voll Freude in der fröhlichen Stadt.

Tekstuitleg van Js 32,13 .

Js 32,14 - Js 32,14 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14oikoi egkataleleimmenoi plouton poleôs kai oikous epithumètous afèsousin kai esontai ai kômai spèlaia eôs tou aiônos eufrosunè onôn agriôn boskèmata poimenôn  14 domus enim dimissa est multitudo urbis relicta est tenebrae et palpatio factae sunt super speluncas usque in aeternum gaudium onagrorum pascua gregum     14 Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden; Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, tot in der eeuwigheid, een vreugde der woudezelen, een weide der kudden.   [14] want het paleis zal verlaten zijn, de bruisende stad ontvolkt. Van Ofel* en Wachttoren* blijft niets over dan kale plekken voor altijd: een lustoord voor wilde ezels, een weideplaats voor het vee,  [14] De vesting zal verlaten liggen, het rumoer van de stad valt stil. Burcht en wachttoren worden ruïnes voor altijd, een lustoord voor wilde ezels, weidegrond voor het vee.   14 Want het paleis ligt moederziel alleen, de bruisende stad is verlaten; tempelhoogte en wachttoren, het is tot spelonken geworden tot in eeuwigheid, een lustoord voor wilde ezels, een weide voor kudden.   14. Car la citadelle est abandonnée, la ville tapageuse est désertée, Ophel et Donjon seront dénudés à jamais, délices des ânes sauvages, pacages de troupeaux,  

King James Bible . [14] Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
Luther-Bibel . 14 Denn die Paläste werden verlassen sein, und die Stadt, die voll Getümmel war, wird einsam sein, dass Burg und Turm für immer zu Höhlen werden, dem Wild zur Freude, den Herden zur Weide,

Tekstuitleg van Js 32,14 .

Js 32,15 - Js 32,15 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15eôs an epelthè ef' umas pneuma af' upsèlou kai estai erèmos o chermel kai o chermel eis drumon logisthèsetai 15 donec effundatur super nos spiritus de excelso et erit desertum in Chermel et Chermel in saltum reputabitur     15 Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden.   [15] totdat* uit den hoge de geest over ons wordt uitgestort: dan wordt de woestijn een boomgaard, en de boomgaard wordt als een woud beschouwd.   [15] Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud.   15 Totdat over ons wordt uitgegoten een geestesadem uit den hoge,– en de woestijn zal worden tot de wijngaard en de wijngaard als het woud zal worden beschouwd.   15. jusqu'à ce que se répande sur nous l'Esprit d'en haut, et que le désert devienne un verger, un verger qui fait penser à une forêt.  

King James Bible . [15] Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.
Luther-Bibel . 15 so lange bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe. Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden.

Tekstuitleg van Js 32,15 .

4. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Jesaja : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . Gr. pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in de LXX (382) , in het N.T. (379) . Tenach (204) . Pentateuch (19) . Js (28) . Js 1-39 (13) : (1) Js 7,2 . (2) Js 11,2 . (3) Js 17,13 . (4) Js 19,3 . (5) Js 19,14 . (6) Js 25,4 . (7) Js 26,18 . (8) Js 29,10 . (9) Js 29,24 . (10) Js 31,3 . (11) Js 32,2 . (12) Js 32,15 . (13) Js 37,7 . w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . wërûach (en een geest) . Tenach (2) : (1) Js 41,16 . (2) Js 42,5 .

Js 32,16 - Js 32,16 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai anapausetai en tè erèmô krima kai dikaiosunè en tô karmèlô katoikèsei  16 et habitabit in solitudine iudicium et iustitia in Chermel sedebit     16 En het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven.   [16] Dan woont het recht in de woestijn, de gerechtigheid in de boomgaard.  [16] Het recht zal zich vestigen in de woestijn, gerechtigheid wonen in de boomgaard.  16 Recht zal wonen in de woestijn,– gerechtigheid zal in de wijngaard zetelen.   16. Dans le désert s'établira le droit et la justice habitera le verger.  

King James Bible . [16] Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field.
Luther-Bibel . 16 Und das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande.

Tekstuitleg van Js 32,16 .

3. - 4. misjëpât (recht) ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . Tenach (22) . (1) 2 S 8,15 . (2) 1 K 10,9 . (3) 1 Kr 18,14 . (4) 2 Kr 9,9 . (5) Ps 99,4 . (6) Js 32,16 . (7) Js 33,5. (8) Js 59,14 . (9) Jr 9,23 . (10) Jr 22,3 . (11) Jr 22,15 . (12) Jr 23,5 . (13) Jr 33,15 . (14) Ez 18,5 . (15) Ez 18,19 . (16) Ez 18,21 . (17) Ez 18,27 . (18) Ez 33,14 . (19) Ez 33,16 . (20) Ez 33,19 . 12 kl. Prof. : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .
Bibliografie : Koot A. e. a. , Nader om te horen . Bijbelkatechese . a. Serie 1 . De Wet - Torah . Hilversum , Gooi en Sticht , 1981 , p.306 .

Js 32,17 - Js 32,17 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai estai ta erga tès dikaiosunès eirènè kai kratèsei è dikaiosunè anapausin kai pepoithotes eôs tou aiônos  17 et erit opus iustitiae pax et cultus iustitiae silentium et securitas usque in sempiternum     17 En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid.   [17] En de gerechtigheid brengt vrede voort, rust en veiligheid zijn haar vruchten.  [17] Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.   17 Het doen van de gerechtigheid zal vrede worden,– en het dienstwerk van de gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.   17. Le fruit de la justice sera la paix, et l'effet de la justice repos et sécurité à jamais.  

King James Bible . [17] And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.
Luther-Bibel . 17 Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein,

Tekstuitleg van Js 32,17 .

Js 32,18 - Js 32,18 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai katoikèsei o laos autou en polei eirènès kai enoikèsei pepoithôs kai anapausontai meta ploutou  18 et sedebit populus meus in pulchritudine pacis et in tabernaculis fiduciae et in requie opulenta     18 En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen.  [18] Dan woont mijn volk in een gebied van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust.  [18] Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust.   18 Zetelen zal mijn gemeente in een verblijf vol vrede,– in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust,  18. Mon peuple habitera dans un séjour de paix, des demeures superbes, des résidences altières.  

King James Bible . [18] And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;
Luther-Bibel . 18 dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe.

Tekstuitleg van Js 32,18 .

Js 32,19 - Js 32,19 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19è de chalaza ean katabè ouk ef' umas èxei kai esontai oi enoikountes en tois drumois pepoithotes ôs oi en tè pedinè  19 grando autem in descensione saltus et humilitate humiliabitur civitas    19 Maar het zal hagelen, waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de laagte.   [19] Het woud* wordt helemaal gerooid en de stad wordt volledig neergehaald.   [19] In het woud op de helling suist de koelte, beneden in de vlakte strekt de stad zich uit.  19 al zal het hagelen zodat het woud neergaat,– en zal de stad de slenk inschuiven.   19. Et si la forêt est totalement détruite, si la ville est gravement humiliée,  

King James Bible . [19] When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.
Luther-Bibel . 19 Aber der Wald wird niederbrechen, und die Stadt wird versinken in Niedrigkeit.

Tekstuitleg van Js 32,19 .

Js 32,20 - Js 32,20 . Tegen de zelfingenomen vrouwen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 32 -- Js 32,1-8 -- Js 32,9-20 -- Js 32,9 - Js 32,10 - Js 32,11 - Js 32,12 - Js 32,13 - Js 32,14 - Js 32,15 - Js 32,16 - Js 32,17 - Js 32,18 - Js 32,19 - Js 32,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20makarioi oi speirontes epi pan udôr ou bous kai onos patei   20 beati qui seminatis super omnes aquas inmittentes pedem bovis et asini     20 Welgelukzalig zijt gijlieden, die aan alle wateren zaait; gij, die den voet des osses en des ezels derwaarts henenzendt!   [20] Gelukkig bent u die overal zaait waar water is en runderen en ezels vrij kunt laten grazen.   [20] Gelukkig zijn jullie die zaaien langs het water, die os en ezel in het gareel houden.  20 Zalig jullie, die zaaien overal waar water is,– en loslaten de voet van os en ezel!   20. heureux serez-vous de semer partout où il y a de l'eau, de laisser en liberté le bœuf et l'âne. 

King James Bible . [20] Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass.
Luther-Bibel . 20 Wohl euch, die ihr säen könnt an allen Wassern und könnt die Rinder und Esel frei gehen lassen.

Tekstuitleg van Js 32,20 .

8. sjôr (rund, os) . Taalgebruik in Tenach : sjôr (rund, os) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 47 of 506 . Structuur : 3 - 6 - 2 . Tenach (43) . Pentateuch (27) . Js (2) : (1) Js 1,3 . (2) Js 7,25 .
- hasjsjôr (het rund, de os) . Tenach (12) . Pentateuch (9) . Js (2) : (1) Js 32,20 . (2) Js 66,3 .
- pârâh (koe) . par (stier) .


SEPTUAGINTA

32 1idou gar basileus dikaios basileusei kai archontes meta kriseôs arxousin2kai estai o anthrôpos kruptôn tous logous autou kai krubèsetai ôs af' udatos feromenou kai fanèsetai en siôn ôs potamos feromenos endoxos en gè dipsôsè3kai ouketi esontai pepoithotes ep' anthrôpois alla ta ôta dôsousin akouein4kai è kardia tôn asthenountôn prosexei tou akouein kai ai glôssai ai psellizousai tachu mathèsontai lalein eirènèn5kai ouketi mè eipôsin tô môrô archein kai ouketi mè eipôsin oi upèretai sou siga6o gar môros môra lalèsei kai è kardia autou mataia noèsei tou suntelein anoma kai lalein pros kurion planèsin tou diaspeirai psuchas peinôsas kai tas psuchas tas dipsôsas kenas poièsai7è gar boulè tôn ponèrôn anoma bouleusetai kataftheirai tapeinous en logois adikois kai diaskedasai logous tapeinôn en krisei8oi de eusebeis suneta ebouleusanto kai autè è boulè menei9gunaikes plousiai anastète kai akousate tès fônès mou thugateres en elpidi akousate tous logous mou10èmeras eniautou mneian poièsasthe en odunè met' elpidos anèlôtai o trugètos pepautai o sporos kai ouketi mè elthè11ekstète lupèthète ai pepoithuiai ekdusasthe gumnai genesthe perizôsasthe sakkous tas osfuas12kai epi tôn mastôn koptesthe apo agrou epithumèmatos kai ampelou genèmatos13è gè tou laou mou akantha kai chortos anabèsetai kai ek pasès oikias eufrosunè arthèsetai polis plousia14oikoi egkataleleimmenoi plouton poleôs kai oikous epithumètous afèsousin kai esontai ai kômai spèlaia eôs tou aiônos eufrosunè onôn agriôn boskèmata poimenôn15eôs an epelthè ef' umas pneuma af' upsèlou kai estai erèmos o chermel kai o chermel eis drumon logisthèsetai16kai anapausetai en tè erèmô krima kai dikaiosunè en tô karmèlô katoikèsei17kai estai ta erga tès dikaiosunès eirènè kai kratèsei è dikaiosunè anapausin kai pepoithotes eôs tou aiônos18kai katoikèsei o laos autou en polei eirènès kai enoikèsei pepoithôs kai anapausontai meta ploutou19è de chalaza ean katabè ouk ef' umas èxei kai esontai oi enoikountes en tois drumois pepoithotes ôs oi en tè pedinè20makarioi oi speirontes epi pan udôr ou bous kai onos patei


VULGAAT

32. 1 ecce in iustitia regnabit rex et principes in iudicio praeerunt 2 et erit vir sicut qui absconditur a vento et celat se a tempestate sicut rivi aquarum in siti et umbra petrae prominentis in terra deserta 3 non caligabunt oculi videntium et aures audientium diligenter auscultabunt 4 et cor stultorum intelleget scientiam et lingua balborum velociter loquetur et plane 5 non vocabitur ultra is qui insipiens est princeps neque fraudulentus appellabitur maior 6 stultus enim fatua loquetur et cor eius faciet iniquitatem ut perficiat simulationem et loquatur ad Dominum fraudulenter et vacuefaciat animam esurientis et potum sitienti auferat 7 fraudulenti vasa pessima sunt ipse enim cogitationes concinnavit ad perdendos mites in sermone mendacii cum loqueretur pauper iudicium 8 princeps vero ea quae digna sunt principe cogitavit et ipse super duces stabit 9 mulieres opulentae surgite et audite vocem meam filiae confidentes percipite auribus eloquium meum 10 post dies et annum et vos conturbabimini confidentes consummata est enim vindemia collectio ultra non veniet 11 obstupescite opulentae conturbamini confidentes exuite vos et confundimini accingite lumbos vestros 12 super ubera plangite super regione desiderabili super vinea fertili 13 super humum populi mei spina et vepres ascendent quanto magis super omnes domos gaudii civitatis exultantis 14 domus enim dimissa est multitudo urbis relicta est tenebrae et palpatio factae sunt super speluncas usque in aeternum gaudium onagrorum pascua gregum 15 donec effundatur super nos spiritus de excelso et erit desertum in Chermel et Chermel in saltum reputabitur 16 et habitabit in solitudine iudicium et iustitia in Chermel sedebit 17 et erit opus iustitiae pax et cultus iustitiae silentium et securitas usque in sempiternum 18 et sedebit populus meus in pulchritudine pacis et in tabernaculis fiduciae et in requie opulenta 19 grando autem in descensione saltus et humilitate humiliabitur civitas 20 beati qui seminatis super omnes aquas inmittentes pedem bovis et asini